ZAOENIA REFORMY SYSTEMU PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUCZOWE

  • Slides: 31
Download presentation
ZAŁOŻENIA REFORMY SYSTEMU PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAŁOŻENIA REFORMY SYSTEMU PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

KLUCZOWE ZJAWISKA NEGATYWNE CHAOTYCZNA URBANIZACJA NIEEFEKTYWNE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GENEROWANIE KONFLIKTÓW PRZESTRZENNYCH WZROST KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA

KLUCZOWE ZJAWISKA NEGATYWNE CHAOTYCZNA URBANIZACJA NIEEFEKTYWNE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GENEROWANIE KONFLIKTÓW PRZESTRZENNYCH WZROST KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA MIAST (USŁUGI PUBLICZNE, ICP) POGORSZENIE WARUNKÓW ŻYCIA NIEPEWNOŚĆ INWESTYCYJNA NIEEFEKTYWNOŚĆ PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

PRZYCZYNY OBECNEGO STANU 1. NISKIE POKRYCIE PLANAMI MIEJSCOWYMI POKRYCIE PLANISTYCZNE KRAJU NA KONIEC 2017

PRZYCZYNY OBECNEGO STANU 1. NISKIE POKRYCIE PLANAMI MIEJSCOWYMI POKRYCIE PLANISTYCZNE KRAJU NA KONIEC 2017 R. WYNOSIŁO 30. 5 % POWOLNY PRZYROST POKRYCIA PLANISTYCZNEGO W SKALI KRAJU – OKOŁO 0, 5 PKT PROCENTOWEGO ROCZNIE NIERÓWNOMIERNE POKRYCIE PLANAMI MIEJSCOWYMI W SKALI KRAJU Źródło: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku (Śleszyński i in. )

2. CZAS SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH OKOŁO 30 % PLANÓW MIEJSCOWYCH SPORZĄDZANYCH JEST DŁUŻEJ NIŻ

2. CZAS SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH OKOŁO 30 % PLANÓW MIEJSCOWYCH SPORZĄDZANYCH JEST DŁUŻEJ NIŻ 3 LATA WSKAŹNIK OD KILKU LAT WZRASTA I JEST WYSOKI ZWŁASZCZA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU – 48 % W 2017 R. ) ROSNĄCA LICZBA PROJEKTOWANYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH OBEJMUJĄCYCH CORAZ MNIEJSZE POWIERZCHNIE Liczba i powierzchnia planów projektowanych w latach 2004 -2017 Źródło: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku (Śleszyński i in. )

3. ROZDROBNIENIE PLANÓW MIEJSCOWYCH Liczba gmin pod względem przeciętnej powierzchni planów miejscowych w latach

3. ROZDROBNIENIE PLANÓW MIEJSCOWYCH Liczba gmin pod względem przeciętnej powierzchni planów miejscowych w latach 2012 -2017 Źródło: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku (Śleszyński i in. )

4. SILNE ROZCZŁONKOWANIE PLANÓW MIEJSCOWYCH Źródło: Śleszyński, Izdebski, Malinowski, Kursa 2018

4. SILNE ROZCZŁONKOWANIE PLANÓW MIEJSCOWYCH Źródło: Śleszyński, Izdebski, Malinowski, Kursa 2018

5. POWSZECHNOŚĆ DECYZJI „WZ” W LATACH 2003 -2017 WYDANO PONAD 2 MLN DECYZJI „WZ”

5. POWSZECHNOŚĆ DECYZJI „WZ” W LATACH 2003 -2017 WYDANO PONAD 2 MLN DECYZJI „WZ” W 2017 R. WYDANO 145, 5 TYS. DECYZJI „WZ”, Z CZEGO ŚREDNIO 65 % DOTYCZY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ NAJWYŻSZA LICZBA WYDAWANYCH DECYZJI „WZ” JEST W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Źródło: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku (Śleszyński i in. )

KOSZTY SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH BARIERA FINANSOWA STANOWI POWAŻNĄ PRZESZKODĘ W UZYSKANIU BARDZIEJ ZADOWALAJĄCYCH POSTĘPÓW

KOSZTY SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH BARIERA FINANSOWA STANOWI POWAŻNĄ PRZESZKODĘ W UZYSKANIU BARDZIEJ ZADOWALAJĄCYCH POSTĘPÓW W PRACACH PLANISTYCZNYCH 50, 3 MLN ZŁ – KOSZTY SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH W 2017 R. 7413 ZŁ - PRZECIĘTNY KOSZT SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO W 2017 R. (TENDENCJA SPADKOWA) (TENDANCJA WZROSTOWA) KOSZTY SPORZĄDZANIA PLANÓW MIEJSCOWYCH W PRZELICZENIU NA 1 HA SIĘGAJĄ W MIASTACH KILKUDZIĘSIĘCIU TYSIĘCY ZŁ I TYLKO W GMINACH WIEJSKICH SPADAJĄ PONIŻEJ 1000 ZŁ Źródło: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku (Śleszyński i in. )

KOLIZJA SYSTEMU SPECUSTAW I SYSEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Źródło: M. Walczak

KOLIZJA SYSTEMU SPECUSTAW I SYSEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Źródło: M. Walczak

SKUTEK WYSOKIE KOSZTY BRAKU PLANOWANIA ILE KOSZTUJE CHAOS PRZESTRZENNY? ZAGADNIENIE OPIS KOSZTÓW OSZACOWANA KWOTA

SKUTEK WYSOKIE KOSZTY BRAKU PLANOWANIA ILE KOSZTUJE CHAOS PRZESTRZENNY? ZAGADNIENIE OPIS KOSZTÓW OSZACOWANA KWOTA DLA POLSKI OSADNICTWO I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA BUDOWA INFRASTRUKTURY, OBSŁUGA NADMIERNIE ROZPROSZONEGO OSADNICTWA, UJEMNE SALDO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 20, 5 mld zł TRANSPORT I MOBILNOŚĆ NADMIERNE DOJAZDY DO PRACY, KONGESTIA RUCHU, STRATY CZASOWE, KOSZTY ZEWNĘTRZNE 31, 5 mld zł ROLNICTWO RYNEK NIERUCHOMOŚCI KOSZTY ZEWNĘTRZNE W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM MECHANIZACJA, TRANSPORT, NADMIERNE WYŁĄCZENIE TERENÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ, OCHRONA PRZEZ ZADRZEWIENIA WYKUP GRUNTÓW, ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE, POMNIEJSZONE WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KOSZTY ZDROWOTNE, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 8, 8 mld zł 10, 9 mld zł 12, 6 mld zł 84, 3 mld zł Źródło: Raport KPZK PAN (red. Kowalewski, Markowski i Śleszyński, 2018)

CELE NOWEGO SYSTEMU STWORZENIE EFEKTYWNYCH NARZĘDZI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZINTEGROWANIE Z PLANOWANIEM ROZWOJU ZINTEGROWANIE Z

CELE NOWEGO SYSTEMU STWORZENIE EFEKTYWNYCH NARZĘDZI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZINTEGROWANIE Z PLANOWANIEM ROZWOJU ZINTEGROWANIE Z PLANOWANIEM NA POZIOMIE PONADLOKALNYM UMOŻLIWIENIE EFEKTYWNEJ PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NIWELOWANIE WYSTĘPOWANIA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH PODNIESIENIE STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH W PLANOWANIU

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO PLAN OGÓLNY PLAN ZABUDOWY STANDARDY URBANISTYCZNE

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO PLAN OGÓLNY PLAN ZABUDOWY STANDARDY URBANISTYCZNE

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU POZOSTAŁE AKTY PRAWNE UCHWAŁA W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO DECYZJA LOKALIZACYJNA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU POZOSTAŁE AKTY PRAWNE UCHWAŁA W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO DECYZJA LOKALIZACYJNA AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA POZIOMIE PONADLOKALNYM DECYZJA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO W SPRAWIE REZERWACJI TERENU DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM DECYZJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA W SPRAWIE REZERWACJI TERENU DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU WOJEWÓDZKIM

PLANOWANIE ROZWOJU A PLANOWANIE PRZESTRZENNE STRATEGIA ROZWOJU KRAJU DECYZJA WYDAWANA PRZEZ MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

PLANOWANIE ROZWOJU A PLANOWANIE PRZESTRZENNE STRATEGIA ROZWOJU KRAJU DECYZJA WYDAWANA PRZEZ MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO W SPRAWIE REZERWY TERENU DLA ICP O ZNACZENIU KRAJOWYM STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DECYZJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA W SPRAWIE REZERWY TERENU DLA ICP O ZNACZENIU WOJEWÓDZKIM STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO STRATEGIA ROZWOJU GMINY PLAN OGÓLNY PLAN ZABUDOWY UCHWAŁA W SPRAWIE ZPI

LOKALIZACJA PONADLOKALNYCH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM rozmieszczenie w SRK

LOKALIZACJA PONADLOKALNYCH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM rozmieszczenie w SRK INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU WOJEWÓDZKIM rozmieszczenie w SRW lokalizacja w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym „szybkie” przeniesienie do strategii wojewódzkiej, gminnej i do aktów planowania na poziomie gminy lokalizacja w uchwale sejmiku województwa w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim „szybkie” przeniesienie do strategii gminnej i do aktów planowania na poziomie gminy INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM wnioskowanie do strategii gminnej i aktów planowania na poziomie gminy INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM w strategii gminnej i w aktach planowania miejscowego

STANDARDY URBANISTYCZNE GDZIE? DLA TERENÓW PRZEZNACZONYCH W PLANIE OGÓLNYM DO UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY PO CO?

STANDARDY URBANISTYCZNE GDZIE? DLA TERENÓW PRZEZNACZONYCH W PLANIE OGÓLNYM DO UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY PO CO? ZAPEWNIA MIESZKAŃCOM I UŻYTKOWNIKOM DANEGO TERENU DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ JAK? W POSTACI PRZEPISÓW USTAWOWYCH (W PRZYPADKU BRAKU GMINNYCH) LUB W POSTACI PRZEPISÓW GMINNYCH ZAKRES INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I WARUNKI TECHNICZNE

DECYZJA LOKALIZACYJNA GDZIE? DLA TERENÓW O UKSZTAŁTOWANEJ STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ: - WSKAZANYCH W PLANIE OGÓLNYM

DECYZJA LOKALIZACYJNA GDZIE? DLA TERENÓW O UKSZTAŁTOWANEJ STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ: - WSKAZANYCH W PLANIE OGÓLNYM TERENÓW DO UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY - DLA TERENÓW NIEOBJĘTYCH PLANEM ZABUDOWY STATUS NIEZWIĄZANA Z PRAWEM DO TERENU NIE RODZI PRAW DO TERENU CO OKREŚLA? DOPUSZCZALNY SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM JEGO ZABUDOWY

RACJONALIZACJA PROCEDUR ŚRODOWISKOWYCH - PROPOZYCJE BRAK OBOWIĄZKU W KAŻDYM PRZYPADKU PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

RACJONALIZACJA PROCEDUR ŚRODOWISKOWYCH - PROPOZYCJE BRAK OBOWIĄZKU W KAŻDYM PRZYPADKU PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANU ZABUDOWY OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZPI PROGI PRZEDSIĘWZIĘĆ

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE § PLAN OGÓLNY W TERMINIE 3 LAT OD WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE § PLAN OGÓLNY W TERMINIE 3 LAT OD WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY § ISTNIEJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ § PLANY MOGĄ BYĆ ZMIENIANE W TRYBIE DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW DO CZASU WEJŚCIA W ŻYCIE PLANU PRZEZNACZENIA, ALE NIE DŁUŻEJ NIŻ W OKRESIE 3 LAT § WPROWADZENIE TERMINU WAŻNOŚCI DECYZJI O WZ

USTAWA MIESZKANIOWA Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI

USTAWA MIESZKANIOWA Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH INWESTYCJE REALIZOWANE

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH INWESTYCJE REALIZOWANE W TRYBIE USTAWY INWESTYCJE MIESZKANIOWE INWESTYCJE TOWARZYSZĄCE m. in. SIECI UZBROJENIA TERENU, min. 25 LOKALI w budynku wielorodzinnym DROGI PUBLICZNE, lub ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, min. 10 DOMÓW jednorodzinnych OBIEKTY SPORTU I REKREACJI, TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ

TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE REALIZACJA INWESTYCJI POD WARUNKIEM NIESPRZECZNOŚCI ZE STUDIUM GMINNYM ODBLOKOWANIE INWESTYCYJNE

TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE REALIZACJA INWESTYCJI POD WARUNKIEM NIESPRZECZNOŚCI ZE STUDIUM GMINNYM ODBLOKOWANIE INWESTYCYJNE WYŁĄCZONYCH DOTYCHCZAS TERENÓW POKOLEJOWYCH, POWOJSKOWYCH, POPRODUKCYJNYCH LUB PO USŁUGACH POCZTOWYCH UMOŻLIWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENACH ROLNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIAST GWARANCJA OCHRONY PRZED ZABUDOWĄ LUB LOKALIZOWANIEM TERENÓW CHRONIONYCH PIERWSZEŃSTWO INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH SPECUSTAW

KONCEPCJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA PROCEDURA KONCEPCJA URBANISTYCZNOARCHITEKTONICZNA WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI USTALENIE LUB

KONCEPCJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA PROCEDURA KONCEPCJA URBANISTYCZNOARCHITEKTONICZNA WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI USTALENIE LUB ODMOWA USTALENIA LOKALIZACJI W FORMIE UCHWAŁY WYSOKA JAKOŚĆ PROJEKTÓW KONCEPCJA URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNA z uwzględnieniem standardów urbanistycznych

KONCEPCJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA • • • UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH UKŁAD URBANISTYCZNY ZESPOŁÓW ZABUDOWY

KONCEPCJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA • • • UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH UKŁAD URBANISTYCZNY ZESPOŁÓW ZABUDOWY I KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW O FUNKCJI PODSTAWOWEJ PRZEBIEG GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ETAPY REALIZACJI PROPONOWANEJ ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU POWIĄZANIA Z OTOCZENIEM + WIZUALIZACJA PROPONOWANEJ ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZĄDZONA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ OSOBOM NIEPOSIADAJĄCYM WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH USTALENIE LOKALIZACJI

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI UCHWAŁA RADY GMINY WŁADZTWO PLANISTYCZNE NALEŻY DO JEJ MIESZKAŃCÓW I ORGANU STANOWIĄCEGO GMINY PARTYCYPACJA SPOŁECZNA - WYŁOŻENIE WNIOSKU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU Z MOŻLIWOŚCIĄ ZGŁASZANIA UWAG ZASTĄPIENIE UZGODNIEŃ OPINIOWANIEM

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH POROZUMIENIE KTO?

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH POROZUMIENIE KTO? POMIĘDZY INWESTOREM – GMINĄ – WŁAŚCICIELEM/UŻYTKOWNIKIEM PO CO? OKREŚLENIE SPOSOBU: - REALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ (SPEŁNIENIE STANDARDÓW USTAWOWYCH) - NABYCIA PRZEZ GMINĘ WŁASNOŚCI LUB PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI PODSTAWA DO UZNANIA, ŻE WYMOGI DOTYCZĄCE STANDARDÓW URBANISTYCZNYCH ZOSTAŁY SPEŁNIONE OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA PRZEZ GMINĘ FUNKCJONOWANIA INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ SŁUŻĄCEJ WYKONYWANIU JEJ ZADAŃ WŁASNYCH

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH POZWOLENIE NA

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH POZWOLENIE NA BUDOWĘ – NOWE ROZWIĄZANIA • • • ZGODA WODNOPRAWNA I DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (TERMINY I KARY) ZEZWOLENIE, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO REALIZACJI INWESTYCJI, NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OGRANICZENIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNEJ DO KORZYSTANIA Z INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ) – W PRZYPADKU PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ I BRAKU ZGODY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAKRES TERMIN I WARUNKI ZAJĘCIA TERENU ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD PŁYNĄCYCH, DRÓG PUBLICZNYCH I OBSZARÓW KOLEJOWYCH (JEŻELI NIE DOJDZIE DO UZGODNIENIA – W DRODZE UMOWY ZAKRESU, TERMINU, WARUNKÓW W TYM FINANSOWYCH ZAJĘCIA TERENU SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODWOŁANIA (ZARZUTY, ISTOTA I ZAKRES ŻĄDANIA I DOWODY UZASADNIAJĄCE ŻĄDANIE)

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH USTAWOWE STANDARDY

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH USTAWOWE STANDARDY URBANISTYCZNE MIEJSCOWOŚCI DO 100 000 MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI POWYŻEJ 100 000 MIESZKAŃCÓW Odległość od przystanku komunikacyjnego nie większa niż 1 000 m 500 m Odległość od szkoły, przedszkola i urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu nie większa niż 3 000 m 1 500 m Maksymalna liczba kondygnacji 4 - 14 oraz - dostęp do drogi publicznej zgodnie z zapotrzebowaniem dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH LOKALNE STANDARDY

USTAWA O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH LOKALNE STANDARDY URBANISTYCZNE +/- 50% standardów ustawowych, plus liczba miejsc parkingowych oraz dostęp do sieci ciepłowniczej ODMOWA wydania pozwolenia na użytkowanie budynków przy BRAKU SPEŁNIENIA STANDARDÓW

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę