Zmiana studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy

  • Slides: 27
Download presentation
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniew – rejon wsi Gogolewo CEL

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniew – rejon wsi Gogolewo CEL PREZENTACJI: PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU DYSKUSJA, DEBATA nad rozwiązaniami projektu zmiany studium Debata publiczna 14 stycznia 2015 r. 1

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rejon wsi Gogolewo w gm. Gniew Przedsiębiorstwo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rejon wsi Gogolewo w gm. Gniew Przedsiębiorstwo Projektowo. Realizacyjne „Dom” sp. z o. o. Starogard Gdański 2

Zmiana Studium Stanowi częściową zmianę dokumentu uchwalonego w styczniu 2014 r. Jest to realizacja

Zmiana Studium Stanowi częściową zmianę dokumentu uchwalonego w styczniu 2014 r. Jest to realizacja uchwały Rady Miejskiej z marca 2014 r. Ma umożliwić docelowo sporządzenie planu miejscowego i realizacje m. inn. dodatkowych elektrowni wiatrowych uzupełniających zespół planowany w rejonie wsi Tymawa-Jeleń-Rakowiec 3

Cel zmianywskazanie lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych Uchwala inicjująca prace z dn. 26. 03. 2014

Cel zmianywskazanie lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych Uchwala inicjująca prace z dn. 26. 03. 2014 r. 4

Położenie na tle form ochrony przyrody – w tym w Gniewskim OCHK 5

Położenie na tle form ochrony przyrody – w tym w Gniewskim OCHK 5

Położenie na tle aglomeracji Gniew 6

Położenie na tle aglomeracji Gniew 6

Dotychczasowe Studium – uchwalone 22 stycznia 2014 r. 7

Dotychczasowe Studium – uchwalone 22 stycznia 2014 r. 7

Kalendarium prac planistycznych Uchwała Nr XLIV/287/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 marca

Kalendarium prac planistycznych Uchwała Nr XLIV/287/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 marca 2014 r. Zebranie wniosków – do 14. 05. 2014 r. Rozstrzygnięcie wniosków- 09. 06. 2014 r. Opracowanie ekofizjograficzne i prace studialne Prace projektowe, prognoza środowiskowa Opiniowanie przez GKUA – 26. 06. 2014 r. Opiniowanie i uzgodnienia studium – lipiec-grudzień 2014 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12. 01 - 04. 02. 2015 Debaty publiczne – 14. 01. 2015 i 28. 01. 2015 Uwagi – do 27 lutego 2015 Sesja uchwalająca- marzec 2015 8

Lokalizacja obszaru opracowania na tle ortofotomapy. . Niebieskie kropki pokazują orientacyjną wstępną lokalizację elektrowni

Lokalizacja obszaru opracowania na tle ortofotomapy. . Niebieskie kropki pokazują orientacyjną wstępną lokalizację elektrowni 9

Elektrownie wiatrowe w otoczeniu 10

Elektrownie wiatrowe w otoczeniu 10

Część zachodnia Lokalizacje elektrowni wg wniosku dot. dec środowiskowej (karta informacyjna przedsięwzięcia) 11

Część zachodnia Lokalizacje elektrowni wg wniosku dot. dec środowiskowej (karta informacyjna przedsięwzięcia) 11

Część wschodnia Lokalizacje elektrowni wg wniosku dot. dec środowiskowej (karta informacyjna przedsięwzięcialuty 2014 )

Część wschodnia Lokalizacje elektrowni wg wniosku dot. dec środowiskowej (karta informacyjna przedsięwzięcialuty 2014 ) 12

Wnioski do zmiany studium Dot. wyznaczenia nowych terenów mieszkaniowych poza zwartymi obszarami wsi Piaseczno

Wnioski do zmiany studium Dot. wyznaczenia nowych terenów mieszkaniowych poza zwartymi obszarami wsi Piaseczno i Gogolewo Dz. 221/2 Gogolewo – uwzględniono 13

Wniosek dot. nowych terenów mieszkaniowych Piaseczno dz. 6/1, 6/2, 16/4, 16/5, 16/6 , 7/1,

Wniosek dot. nowych terenów mieszkaniowych Piaseczno dz. 6/1, 6/2, 16/4, 16/5, 16/6 , 7/1, 7/2, 7/3 – nie uwzględniono 14

Wniosek dot. nowych terenów mieszkaniowych – dz. geod. 225/1 i 21 Piaseczno – nie

Wniosek dot. nowych terenów mieszkaniowych – dz. geod. 225/1 i 21 Piaseczno – nie uwzględniono 15

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy GNIEW – rejon wsi Gogolewo PODSTAWA

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy GNIEW – rejon wsi Gogolewo PODSTAWA PRAWNA – ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t. j DZ. U. z 2012 r. Poz. 647 ze zm. Ustawa z 03. 10. 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ze zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28. 04. 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego DZ. U. z 2004 Nr 118 poz. 1233 FORMA zmiany studium Uchwała Rady Miejskiej z załącznikami Załącznik nr 1 – scalony tekst studium Załącznik nr 2 - załączniki graficzne (1: 20000) Załącznik nr 3 – uzasadnienie oraz synteza ustaleń Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej dot. wniesionych uwag 16

Podstawa rozwiązań – wnioski z opracowania ekofizjograficznego Proeko-Gdańsk – lipiec 2013 17

Podstawa rozwiązań – wnioski z opracowania ekofizjograficznego Proeko-Gdańsk – lipiec 2013 17

Uwarunkowania - wyrys z zał. graf 18

Uwarunkowania - wyrys z zał. graf 18

Kierunki – wyrys z zał graf. 19

Kierunki – wyrys z zał graf. 19

Infr. techniczna – wyrys z zał. graf 20

Infr. techniczna – wyrys z zał. graf 20

Prognozowane oddziaływanie realizacji zmiany studium na środowisko Zmiany i przekształcenia powierzchni ziemi – związane

Prognozowane oddziaływanie realizacji zmiany studium na środowisko Zmiany i przekształcenia powierzchni ziemi – związane z inwestycjami Powstanie nowych źródeł hałasu Powstanie urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych Oddziaływanie na ptaki i nietoperze – wymaga dalszych monitoringów Utrwalenie funkcji rolniczej w otoczeniu wsi Zmiany w krajobrazie – jego antropizacja Potencjalny rozwój przestrzenny wsi Gogolewo- nowe tereny inwestycyjne w ramach zwartej zabudowy wsi 21

Wnioski z prognozy środowiskowej Oddziaływanie wiatraków ◦ Na ptaki, nietoperze ◦ Na klimat akustyczny

Wnioski z prognozy środowiskowej Oddziaływanie wiatraków ◦ Na ptaki, nietoperze ◦ Na klimat akustyczny ◦ Na krajobraz (przez okres min 20 -25 lat), w tym krajobraz kulturowy (rolniczoosadniczy) ◦ Wstępne analizy akustyczne wykazały możliwość realizacji zamierzenia w planowanej postaci – na etapie planu po ustaleniu lokalizacji elektrowni możliwa będzie precyzyjniejsza ocena 22

Kolejne etapy ocen środowiskowych Oceny: orintologiczne, chiropterologiczne, akustyczne, krajobrazowe Prognoza oddziaływania na środowisko do

Kolejne etapy ocen środowiskowych Oceny: orintologiczne, chiropterologiczne, akustyczne, krajobrazowe Prognoza oddziaływania na środowisko do ustaleń planu miejscowego Decyzja środowiskowa i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia Monitoringi porealizacyjne 23

Wizualizacja widoku z dr krajowej na wieś Piaseczno – w tle wiatraki Opracowanie –

Wizualizacja widoku z dr krajowej na wieś Piaseczno – w tle wiatraki Opracowanie – Alplan Szczecin, XII 2014 24

Wizualizacja widoku na wieś Piaseczno – w tle wiatraki 25

Wizualizacja widoku na wieś Piaseczno – w tle wiatraki 25

Kolejne kroki Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu Procedura planistyczna i oceny środowiskowej (prognoza) –

Kolejne kroki Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu Procedura planistyczna i oceny środowiskowej (prognoza) – min 9 miesięcy Uchwalenie planu miejscowego, jego publikacja Realizacja ustaleń planu- w tym ew. inwestycja elektrowni wiatrowych 26

Dziękuję za uwagę Kiedyś… Jutro … 27

Dziękuję za uwagę Kiedyś… Jutro … 27