PROCES BUDOWLANOINWESTYCYJNY Regulacje dotyczce planowania i zagospodarowania przestrzennego

  • Slides: 33
Download presentation
PROCES BUDOWLANO-INWESTYCYJNY Regulacje dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nowe regulacje dotyczące prawa budowlanego MICHIGAN

PROCES BUDOWLANO-INWESTYCYJNY Regulacje dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nowe regulacje dotyczące prawa budowlanego MICHIGAN ILLINOIS FLORIDA NEW YORK CANADA CHINA POLAND MEXICO

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Podstawowe akty prawne • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Podstawowe akty prawne • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

AKTY PLANISTYCZNE • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

AKTY PLANISTYCZNE • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: – zakres obowiązywania – zakres przedmiotowy – zapewnienie zgodności

PROCEDURA UCHWALENIA STUDIUM (I) uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium zawiadomienie organów właściwych do

PROCEDURA UCHWALENIA STUDIUM (I) uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium zawiadomienie organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania studium ogłoszenie o uchwale w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia studium rada gminy (miasta) wójt, burmistrz, prezydent wnioski sporządzenie projektu studium wójt, burmistrz, prezydent

PROCEDURA UCHWALENIA STUDIUM (II) uzgodnienia wyłożenie studium wójt, burmistrz, prezydent uwagi przedstawienie studium radzie

PROCEDURA UCHWALENIA STUDIUM (II) uzgodnienia wyłożenie studium wójt, burmistrz, prezydent uwagi przedstawienie studium radzie gminy wraz z nieuwzględnionymi uwagami uchwalenie studium wójt, burmistrz, prezydent rada gminy

PROCEDURA UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO (I) uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu zawiadomienie organów właściwych

PROCEDURA UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO (I) uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu zawiadomienie organów właściwych do uzgadniania i opiniowania ogłoszenie o podjęciu uchwały w przedmiocie przystąpienia do sporządzania planu rada gminy (miasta) wójt, burmistrz, prezydent wnioski rozpatrzenie wniosków wójt, burmistrz, prezydent

PROCEDURA UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO (II) sporządzenie projektu planu wójt, burmistrz, prezydent uzgodnienia uzyskanie zgód

PROCEDURA UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO (II) sporządzenie projektu planu wójt, burmistrz, prezydent uzgodnienia uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne wójt, burmistrz, prezydent wyłożenie projektu planu wójt, burmistrz, prezydent uwagi

PROCEDURA UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO (III) rozpatrzenie uwag wójt, burmistrz, prezydent przedstawienie projektu planu radzie

PROCEDURA UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO (III) rozpatrzenie uwag wójt, burmistrz, prezydent przedstawienie projektu planu radzie gminy do uchwalenia wójt, burmistrz, prezydent uchwalenie planu rada gminy ogłoszenie planu

LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PULICZNEGO USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PULICZNEGO USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – pojęcie celu publicznego • decyzja o warunkach zabudowy – pojęcie „dobrego sąsiedztwa” – warunki dla wydania decyzji o warunkach zabudowy

POSTĘPOWANIE PRAWNOBUDOWLANE Podstawowe akty prawne • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –

POSTĘPOWANIE PRAWNOBUDOWLANE Podstawowe akty prawne • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ROBOTY BUDOWLANE Roboty budowlane: 1. budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a

ROBOTY BUDOWLANE Roboty budowlane: 1. budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego 2. przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego)

ROBOTY BUDOWLANE 3. montaż 4. remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających

ROBOTY BUDOWLANE 3. montaż 4. remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 5. rozbiórka

POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZGŁOSZENIE • Zasadą jest uzyskiwanie pozwoleń na budowę (art. 28 ust.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZGŁOSZENIE • Zasadą jest uzyskiwanie pozwoleń na budowę (art. 28 ust. 1) • Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania określonych robót budowlanych (art. 30 ust. 1) • Szczególne zasady budowy przyłączy (art. 29 a)

POZWOLENIE NA BUDOWĘ – WYMOGI FORMALNE WNIOSKU Obligatoryjne elementy wniosku o wydanie pozwolenia na

POZWOLENIE NA BUDOWĘ – WYMOGI FORMALNE WNIOSKU Obligatoryjne elementy wniosku o wydanie pozwolenia na budowę: • • • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane decyzja o warunkach zabudowy

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ – WYMOGI FORMALNE WNIOSKU Elementy wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę:

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ – WYMOGI FORMALNE WNIOSKU Elementy wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę: • • • pisemna zgoda właściciela obiektu szkic usytuowania obiektu budowlanego opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczególnymi

WYMAGANIA FORMALNE ZGŁOSZENIA • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych • oświadczenie

WYMAGANIA FORMALNE ZGŁOSZENIA • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi

PRZESŁANKI WYDANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ • zgodność z aktami planistycznymi • złożenie oświadczenia o

PRZESŁANKI WYDANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ • zgodność z aktami planistycznymi • złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane • posiadanie opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy szczególne • zgodność przepisami technicznobudowlanymi

ISTOTA ZGŁOSZENIA Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót

ISTOTA ZGŁOSZENIA Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 4).

PODSTAWY ZŁOŻENIA SPRZECIWU 1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania

PODSTAWY ZŁOŻENIA SPRZECIWU 1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę 2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy; 3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

BUDOWA PRZYŁĄCZY Budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych wymaga sporządzenia planu

BUDOWA PRZYŁĄCZY Budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ • Pozwolenia na budowę mogą być przenoszone na osoby trzecie

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ • Pozwolenia na budowę mogą być przenoszone na osoby trzecie (zgłoszenia przenieść nie można) • Przesłanki przeniesienia pozwolenia na budowę: – zgoda dotychczasowego inwestora; – złożenie oświadczenia o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu – złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy 2. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; 3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO – Wyrok TK z dnia 21 września 2009 r. (sygn.

DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO – Wyrok TK z dnia 21 września 2009 r. (sygn. akt P 46/08): • Art. 49 b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w części obejmującej wyrażenie „w dniu wszczęcia postępowania”, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. • Art. 49 b ust. 2: Jeżeli budowa (…) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakończona prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni

ZMIANY USTAWOWE • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy –

ZMIANY USTAWOWE • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw • Wniosek Prezydenta o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją

DEFINICJE USTAWOWE (I) 1. Rejestracja budowy – przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu lub wydanie decyzji

DEFINICJE USTAWOWE (I) 1. Rejestracja budowy – przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu lub wydanie decyzji o rejestracji budowy 2. Zgoda urbanistyczna – ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo innej decyzji, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych stanowi podstawę do wykonania projektu budowlanego i rejestracji budowy;

DEFINICJE USTAWOWE (II) Dokumentacja budowy – ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych

DEFINICJE USTAWOWE (II) Dokumentacja budowy – ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i operaty geodezyjne Dokumentacja powykonawcza – ostemplowany projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Prowadzenie robót na podstawie zgłoszenia 2. Prowadzenie robót budowlanych na

PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Prowadzenie robót na podstawie zgłoszenia 2. Prowadzenie robót budowlanych na podstawie decyzji o rejestracji budowy 3. Prowadzenie robót budowlanych bez dokonania zgłoszenia

DECYZJA O REJESTRACJI BUDOWY Przypadki, w których konieczne jest uzyskanie decyzji o rejestracji budowy:

DECYZJA O REJESTRACJI BUDOWY Przypadki, w których konieczne jest uzyskanie decyzji o rejestracji budowy: 1. Zamierzone roboty budowlane są przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony oraz 2. Przedsięwzięcie to wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE • Roboty nie wymagające zgłoszenia (art. 29 ust. 1) • Roboty nie

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE • Roboty nie wymagające zgłoszenia (art. 29 ust. 1) • Roboty nie wymagające zgłoszenia, lecz wymagające sporządzenia projektu budowlanego (art. 29 ust. 2) • Roboty nie wymagające zgłoszenia, lecz wymagające ustanowienia kierownika budowy (art. 29 ust. 3) • Roboty nie wymagające zgłoszenia, lecz wymagające ustanowienia kierownika budowy i w razie potrzeby sporządzenia projektu budowlanego (art. 29 ust. 4)

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA • Wymogi formalne zgłoszenia • Podstawy złożenia sprzeciwu • Zaświadczenie o rejestracji

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA • Wymogi formalne zgłoszenia • Podstawy złożenia sprzeciwu • Zaświadczenie o rejestracji budowy

PRZENIESIENIE REJESTRACJI BUDOWY Rejestracja budowy może być w każdym czasie przeniesiona na innego inwestora.

PRZENIESIENIE REJESTRACJI BUDOWY Rejestracja budowy może być w każdym czasie przeniesiona na innego inwestora. Inwestor ten przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z rejestracji oraz składa oświadczenie o przejęciu tych praw i obowiązków, oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

SANKCJE • Nakaz rozbiórki • Obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej w wysokości 5. 000 zł.

SANKCJE • Nakaz rozbiórki • Obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej w wysokości 5. 000 zł.

KONTROLA PROCESU INWESTYCYJNEGO Art. 4 ust. 2: Rejestracja budowy nie narusza praw osób trzecich,

KONTROLA PROCESU INWESTYCYJNEGO Art. 4 ust. 2: Rejestracja budowy nie narusza praw osób trzecich, które im służą w zakresie prawa cywilnego i nie ogranicza dochodzenia tych praw na drodze sądowej.