Procedura sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszawa 15

  • Slides: 44
Download presentation
Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszawa, 15 grudnia 2009 r. Biuro Architektury i

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszawa, 15 grudnia 2009 r. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy

Plan Miejscowy- akt prawa miejscowego, który ustala przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu

Plan Miejscowy- akt prawa miejscowego, który ustala przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobu ich zagospodarowania i zabudowy Podstawa prawna: • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszary priorytetowe dla mpzp w Warszawie • • • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Obszary priorytetowe dla mpzp w Warszawie • • • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy wskazuje priorytety dla obejmowania poszczególnych obszarów procedurami planistycznymi. Mimo to priorytetowe obszary są wciąż dużą częścią miasta. Pomocniczo stosowane są następujące kryteria: obszary gdzie występują konflikty społeczne obszary wzmożonego inwestowania obszary centralne miasta obszary, gdzie wymagana jest ochrona systemów przyrodniczych, a także dziedzictwa kulturowego obszary, gdzie należy wprowadzić zmianę istniejących planów, polegającą na ich uszczegółowieniu lub aktualizacji

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego • • podejmowana jest przez radę gminy

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego • • podejmowana jest przez radę gminy z inicjatywy własnej lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta zawiera tekst z uzasadnieniem zawiera analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp i stopnia zgodności proponowanych rozwiązań z ustaleniami studium załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu

Projekt mpzp (po SIWZ) • sporządza wójt, burmistrz, prezydent miasta • zawiera część tekstową

Projekt mpzp (po SIWZ) • sporządza wójt, burmistrz, prezydent miasta • zawiera część tekstową i graficzną (skala 1: 1000) zgodne ze studium, oraz przepisami odrębnymi

Plan miejscowy określa obowiązkowo min: • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym

Plan miejscowy określa obowiązkowo min: • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych mpzp • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; • stawki procentowe, opłaty od wzrostu wartości nieruchomości

Plan miejscowy określa w zależności od potrzeb • granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i

Plan miejscowy określa w zależności od potrzeb • granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; • granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; • granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; • granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8; • granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; • granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych

Etapy procedury sporządzania mpzp: • 1. Uchwała Rady m. st. Warszawy w sprawie przystąpienia

Etapy procedury sporządzania mpzp: • 1. Uchwała Rady m. st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp • 2. SIWZ- wyłonienie wykonawcy • 3. Ogłoszenie przez Prezydenta m. st. Warszawy w prasie miejscowej oraz prze obwieszczenie (urząd dzielnicy, BIP) o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp określające formę miejsce i termin składania wniosków (nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia- zwyczajowo stosujemy okres 28 dni) • 4. Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp organy i instytucje właściwe do uzasadniania i opiniowania planu (około 28 dni); • • • Wojewodę Mazowieckiego Zarząd Województwa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Sztab Wojskowy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (opiniuje) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Agencję Wywiadu Zarząd Dróg Miejskich Urząd Lotnictwa Cywilnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • 5. Prezydent rozpatruje wnioski do projektu planu w terminie dłuższym niż 21

• 5. Prezydent rozpatruje wnioski do projektu planu w terminie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania • 6. W m. st. Warszawie sporządza się wariantowe koncepcje planu miejscowego, które są przesyłane do zaopiniowania i uzgodnień wewnętrznych do Biur Urzędu m. st. Warszawy, Burmistrza Dzielnicy, oraz Wydziałów Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Wśród instytucji, z którymi konsultowane są w roboczym trybie koncepcje planistyczne są m. in. : ü ü ü ü ü Burmistrz Dzielnicy Miejska Komisja Architektoniczno- Urbanistyczna Komisja Ładu Przestrzennego Rady Warszawy Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Biuro Drogownictwa i Komunikacji (w tym Inżynier Ruchu) Biuro Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Geodezji i Katastru Biuro Infrastruktury Biuro Ochrony Środowiska Biuro Sportu i Rekreacji Biuro Polityki Zdrowotnej Biuro Polityki Społecznej Biuro Edukacji Biuro Kultury Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Rozwoju Miasta Zarząd Dróg Miejskich

ü ü ü Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Polskie Sieci Elektroenergetyczne Centrum Sp. z

ü ü ü Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Polskie Sieci Elektroenergetyczne Centrum Sp. z o. . o SPEC Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RWE STOEN Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Telekomunikacja Polska S. A Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z. o. o Komenda Stołeczna Policji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie Polskie Koleje Państwowe S. A. Metro Warszawskie Wydziały BAi. PP

 • 7. Prezydent m. st. Warszawy sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą

• 7. Prezydent m. st. Warszawy sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (uzgadnia jej zakres RDOŚ i PPIS na etapie koncepcji – 30 dni), uwzględniając ustalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu • 8. Prezydent m. st. Warszawy kieruje projekt planu w celu zaopiniowania do Miejskiej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej, PPIS i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. (około 30 dni) • 9. Prezydent m. st. Warszawy uzgadnia projekt planu z (ok. 30 dni); ü ü ü Wojewodą Mazowieckim Zarządem Województwa Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Wojewódzkim Sztabem Wojskowym Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Agencją Wywiadu Zarządem Dróg Miejskich Urzędem Lotnictwa Cywilnego Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji • 10. W wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień dokonywana jest korekta projektu planu

 • 11. Prezydent m. st. Warszawy ogłasza w prasie lokalnej, oraz przez obwieszczenie

• 11. Prezydent m. st. Warszawy ogłasza w prasie lokalnej, oraz przez obwieszczenie (urząd dzielnicy, BIP) o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni (Urząd m. st. Warszawy, urząd dzielnicy, BIP), a także wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu na składanie uwag • 12. Prezydent m. st. Warszawy organizuje podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu dyskusję publiczną (w m. st. Warszawa dyskusje odbywają się w siedzibie PKi. N na ogół o godz. 16 w piątki) • 13. Prezydent m. st. Warszawy rozpatruje uwagi do planu, w terminie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania • 14 Prezydent m. st. Warszawy wprowadza zmiany- o ile jest to niezbędne- do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag i ponawia uzgodnienia lub inne elementy procedury • 15. W m. st. Warszawa projekt planu miejscowego wraz z wprowadzonymi zmianami jest kierowany do zaopiniowania do Rady Dzielnicy- po otrzymaniu opinii od Rady Dzielnicy jest kierowany do Gabinetu Prezydenta celem przekazania go Radzie m. st. Warszawy • 16. Prezydent m. st. Warszawy po dokonaniu uzgodnień przedstawia Radzie m. st. Warszawy projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag, a Przewodniczący Rady kieruje go w pierwszej kolejności na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego

 • 17. Jeżeli Rada m. st. Warszawy (Komisja Ładu Przestrzennego) uzna konieczność dokonania

• 17. Jeżeli Rada m. st. Warszawy (Komisja Ładu Przestrzennego) uzna konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego i uwzględni odrzucone przez Prezydenta m. st. Warszawy uwagi koniecznym jest dokonanie zmian w projekcie • 18. Jeżeli Rada m. st. Warszawy stwierdzi bezpodstawność uwag odrzuconych przez Prezydenta m. st. Warszawy i zgodność projektu planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podejmuje uchwałę w sprawie planu miejscowego i przekazuję ja Prezydentowi aby zgromadził całą dokumentację planistyczną. • 19. Uchwała Rady m. st. Warszawy (Komisja Ładu Przestrzennego) wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana Wojewodzie (7 dni), w celu stwierdzenia zgodności z przepisami prawnymi (nadzór wojewody wynosi 30 dni). • 20. Publikacja w Dzienniku Urzędowym i na stronie Urzędu m. st. Warszawy- Art. 29. 1. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Art. 28. 1. Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich

Art. 28. 1. Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. 2. Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały w sprawie studium lub planu miejscowego, stanie się prawomocne z powodu niezłożenia przez gminę, w przewidzianym terminie, skargi do sądu administracyjnego lub jeżeli skarga zostanie przez sąd odrzucona albo oddalona, czynności, o których mowa w art. 11 i 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu studium lub planu z przepisami prawnymi.

Art. 32. 1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo

Art. 32. 1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1 -3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistycznoarchitektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27. 3. (10) Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.

Art. 34. 1. Wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów

Art. 34. 1. Wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu. 2. Utrata mocy obowiązującej planu miejscowego nie powoduje wygaśnięcia decyzji administracyjnych wydanych na podstawie tego planu, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza

Wykaz wniosków (4) do mpzp obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza L. p

Wykaz wniosków (4) do mpzp obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza L. p Data wpływ u wniosk u Nazwisko i imię, adres jednostki org. Treść wniosku 1 31. 07 2006 SPEC Zaopatrzenie w Cały teren ciepło miejskiej sieci objęty ciepłowniczej z planem magistrali „T” Dn 600 Przyjęto do przeanalizowania w trakcie prac nad proj. planu 2 2. 08 2006 STOEN Konieczność budowy Cały teren stacji objęty transformatorowych planem 3000 -5000 k. W 15/0. 4 k. V oraz sieci Sn i nn Dla sieci 110 k. V zapisy wg proj. studium Przyjęto do przeanalizowania w trakcie prac nad proj. planu Oznacz. Nieruchom ości, której dotyczy wniosek Wniosek uwzględniony przez Prezydenta Wniosek Uwa nieuwzg gi lędniony przez Prezyde nta

L. p Data wpły wu wnios ku Nazwisko Treść wniosku i imię, adres jednostki

L. p Data wpły wu wnios ku Nazwisko Treść wniosku i imię, adres jednostki org. 3 4. 08 2006 MPWi. K 4 28. 07 Osoba 2006 pryw. Oznacz. Nierucho mości, której dotyczy wniosek Wniosek uwzględnio ny przez Prezyd. Zaopatrzenie w wodę z Cały teren magistrali w ul. objęty Górczewskiej i ul. Obozowej planem oraz przewidywanej rozbudowy sieci. Trasy przebiegu przew. Wod. W liniach rozgraniczających dróg. Kanalizacja z systemu kanalizacji ogolnosplawnej w ul. Górczewskiej, Deotymy, Brożka, Ciołka, Obozowej Przyjęto do przeanalizo wania w trakcie prac nad proj. planu Żądanie unieważnienia przetargu jako (taką nazwą określa przystąpienie) bezprzedmiotowego Nie dotyczy terenu planu Wniosek nieuwzglę dniony przez Prezyd. Wniosek nie dotyczy procedury planist. U wa gi

Kalendarium prac mpzpz obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza • Uchwała Rady m.

Kalendarium prac mpzpz obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza • Uchwała Rady m. st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego 27 luty 2006 r. • Ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 3 lipiec 2006 r • Zawiadomienie instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu - 7 lipca 2006 r • Wykaz wniosków złożonych do miejscowego planu – rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia wniosków 11 lipiec do 1 sierpnia 2006 r. • Uzgodnienia – lipiec/sierpień 2008 r. • Ogłoszenia prasowe i obwieszczenie o wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu - 29 październik 2008 r. • Dyskusja publiczna – 21 listopada 2008 r • Rozpatrzenie uwag – do 16 stycznia 2009 r. • Dodatkowe uzgodnienia z RDOŚ (9 luty 2009 r. ) I PPIS (25 maja 2009 r. ) • Uchwała Rady m. st. Warszawy o uchwaleniu planu 27 sierpnia 2009 r.

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę