DRP PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Planowanie potrzeb dystrybucyjnych Distribution

  • Slides: 13
Download presentation
DRP PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Planowanie potrzeb dystrybucyjnych Distribution Requirements Plannning DRP Planowanie zasobów dystrybucyjnych

DRP PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Planowanie potrzeb dystrybucyjnych Distribution Requirements Plannning DRP Planowanie zasobów dystrybucyjnych Distribution Resources Plannning DRP II

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH • Skuteczność planowania potrzeb materiałowych w systemie MRP (Material Requirements Planning)

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH • Skuteczność planowania potrzeb materiałowych w systemie MRP (Material Requirements Planning) jest uwarunkowana zgodnością Głównego Harmonogramu Produkcji (MPS) z rzeczywistym popytem na produkty finalne. • Zapotrzebowanie na produkty finalne zwykle traktuje się jako popyt niezależny i ustala na podstawie prognoz. Jednak gdy zakład produkcyjny zaopatruje Magazyn Centralny, to zapotrzebowanie tego Magazynu jest rezultatem sumy zapotrzebowań Centrów Regionalnych, które z kolei zaopatrują Magazyny Lokalne. Dopiero popyt klientów magazynów lokalnych ma charakter popytu niezależnego i powinien być prognozowany. Pozostałe zapotrzebowania można i powinno się obliczać zgodnie z logiką stosowaną w systemach MRP. Błędne rozpoznanie i wykorzystanie informacji o zapotrzebowaniu skutkuje złymi zapasami i niedoborami dobrych zapasów, co odbija się na poziomie obsługi klientów i wzroście kosztów zapasów • • Distribution Requirements Planning (DRP) jest systemem sfazowanego w czasie planowania potrzeb dystrybucyjnych oraz zapotrzebowania na produkty finalne zakładu produkcyjnego w warunkach gdy producent posiada rozbudowaną sieć magazynów (Magazyn Centralny, Centra Regionalne, Magazyny Lokalne).

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Planowanie potrzeb dystrybucji (DRP - Distribution Requirements Planning) - metoda i

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Planowanie potrzeb dystrybucji (DRP - Distribution Requirements Planning) - metoda i system sfazowanego w czasie planowania zapotrzebowania na wyroby w sieci dystrybucyjnej oparta na logice planowania potrzeb materiałowych (MRP). Planuje w fazach czasowych (okresach) ile i kiedy zamówić w poszczególnych magazynach sieci dystrybucji aby pokryć prognozowany popyt na dany produkt na najniższym poziomie sieci (w sklepach lub magazynach lokalnych) Zastosowanie: w przedsiębiorstwach w których dystrybucja wyrobów jest realizowana przez rozbudowaną sieć magazynów centralnych, centrów regionalnych, magazynów lokalnych i sklepów

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Cechy: Tradycyjna metoda: zamawianie według punktu zamawiania w partiach o stałych

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Cechy: Tradycyjna metoda: zamawianie według punktu zamawiania w partiach o stałych wielkościach; skutek - utrzymywanie dużych zapasów, brak powiązania poziomu zapasu z planowanym zapotrzebowaniem Metoda DRP: jedynie popyt na najniższym poziomie sieci (popyt w magazynach lokalnych) jest ustalany na podstawie prognoz (popyt niezależny); planowane zapotrzebowanie na wyższych poziomach (potrzeby brutto w magazynach) jest wyliczane - popyt zależny Dane: Prognoza popytu - tylko dla najniższego poziomu sieci; Czas realizacji dostawy: stały cykl dostawy pomiędzy wyższym oraz niższym poziomem sieci Zapas bezpieczeństwa: tylko dla najniższego poziomu sieci (np. w magazynach lokalnych) Wielkość partii zamówienia: ustalana odpowiednią metodą partiowania lub „partia na partię” Horyzont planistyczny: większy od skumulowanego cyklu dostawy od produkcji do magazynu lokalnego lub sklepu detalicznego

SIEĆ DYSTRYBUCJI Producent lub dostawca Popyt zależny Magazyn Centralny Magazyn Regionalny Magazyn lokalny A

SIEĆ DYSTRYBUCJI Producent lub dostawca Popyt zależny Magazyn Centralny Magazyn Regionalny Magazyn lokalny A Magazyn lokalny B Magazyn lokalny C Magazyn Regionalny Magazyn lokalny D Magazyn lokalny E Popyt niezależny Detaliści i klienci Poziom prognozowanego popytu

Popyt niezależny i zależny sieci dystrybucji u POPYT NIEZALEŻNY- niezależny od popytu magazynów na

Popyt niezależny i zależny sieci dystrybucji u POPYT NIEZALEŻNY- niezależny od popytu magazynów na wyższym poziomie w sieci u POPYT ZALEŻNY- zależny od popytu magazynów na wyższym poziomie w sieci (popyt na wyroby finalne w zakładzie produkcyjnym i w magazynach na niższych poziomach) CHARAKTER POPYTU ATRYBUTY Niezależny (pierwotny) Zależny (wtórny) Pewność niepewny (stochastyczny) pewny (deterministyczny) Ustalanie prognozowanie obliczanie Ciągłość stabilny (ciągły) sporadyczny (dyskretny) Zużycie zapasu równomierne (stopniowe) nierównomierne (skokowe)

Zastosowanie zasady punktu zamawiania (R) w warunkach popytu zależnego PUNKT ZAMÓWIENIA (R) MAGAZYN LOKALNY

Zastosowanie zasady punktu zamawiania (R) w warunkach popytu zależnego PUNKT ZAMÓWIENIA (R) MAGAZYN LOKALNY Liczne, nieduże niezależne potrzeby klientów MAGAZYN REGIONALNY Nieliczne, większe potrzeby zależne od popytu w magazynach lokalnych MAGAZYN CENTRALNY (FABRYCZNY) Sporadyczne, duże potrzeby zależne od popytu w magazynach regionalnych

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Tradycyjne metody zarządzania zapasami dystrybucyjnymi • Przedsiębiorstwa zakładają, że podejście z

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Tradycyjne metody zarządzania zapasami dystrybucyjnymi • Przedsiębiorstwa zakładają, że podejście z punktem zamawiania (R) jest właściwe dla zarządzania zapasami magazynu czy centrum dystrybucji, • Główną słabością tradycyjnego podejścia jest brak spojrzenia w przyszłość; podejście to uwzględnia tylko bieżącą sytuację, nie określa kiedy w przyszłości potrzeba będzie więcej zapasu, a tylko, kiedy złożyć zamówienie uzupełniające zapas, czyli nie posiada sfazowania w czasie Planowanie potrzeb dystrybucyjnych: • rozróżnia popyt niezależny i zależny • potrzeby brutto są równe planowanym zamówieniom z wyższych poziomów w sieci dystrybucji • plan uzupełniania zapasów generowany przez system DRP dostarcza aktualną sumę potrzeb w sieci dystrybucji bezpośrednio do MPS zakładu producenta

LRP (Logistics Requirements Planning) planowanie potrzeb logistycznych KLIENCI Prognoza popytu L 1 SKŁADY I/LUB

LRP (Logistics Requirements Planning) planowanie potrzeb logistycznych KLIENCI Prognoza popytu L 1 SKŁADY I/LUB LOKALNE MAGAZYNY Produkty finalne L R P L 4 R 2 DRP C MPS MRP Zakład produkcyjny Zespoły (podzespoły) Detale (materiały, surowce) L 3 R 1 MAGAZYN REGIONALNY Produkty finalne MAGAZYN CENTRALNY (FABRYCZNY) Produkty finalne L 2 Z 1 D 1 Z 2 D 3 DOSTAWCY D 4

LOGIKA PLANOWANIA POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH • Planowane przyjęcia ustala się w okresach w których pojawią

LOGIKA PLANOWANIA POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH • Planowane przyjęcia ustala się w okresach w których pojawią się potrzeby netto, gdy planowany dostępny zapas w danym okresie spadnie poniżej zera. • Ustalanie wielkości zamówienia: Należy odróżnić składanie zamówienia na produkcję (1) od składania zamówienia w magazynie znajdującym się na niższym poziomie (2) 1. więcej zapasu zostaje wprowadzone do sieci 2. zapas jest tylko przemieszczany z jednego magazynu do innego łączna ilość zapasu nie zostaje zmieniona przez taką transakcję 3. stosowanie ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ) jest nieuzasadnione, gdyż może spowodować większe zapasy niż potrzeba i/lub częstsze transfery zapasu między magazynami z tego samego poziomu

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH DRP powinno być wykorzystywane do: • Harmonogramowania transportu • Ustalania częstotliwości

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH DRP powinno być wykorzystywane do: • Harmonogramowania transportu • Ustalania częstotliwości wysyłek • Optymalizacji wykorzystania środków transportu (objętość/waga) • Budżetowania • Planowania wymaganej powierzchni magazynowej DRP: • Określa gdzie więcej zapasów jest wymaganych • Utrzymuje dzięki przeharmonogramowaniu aktualne priorytety DRP generuje planowane uruchomienia zleceń więc: • Potrzeby niższego poziomu mogą zostać obliczone • Wejście do MPS odzwierciedla, co rzeczywiście powinno być produkowane, MPS nie jest tworzony w oparciu o prognozy popytu • Można planować zasoby dystrybucyjne (np. transportowe, finansowe)

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Przykład sieci dystrybucyjnej producenta z Tych Sklepy - Klienci Warszawa Berlin

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Przykład sieci dystrybucyjnej producenta z Tych Sklepy - Klienci Warszawa Berlin Wrocław Popyt niezależny prognozowany Gdańsk Poznań Producent (Tychy) Popyt zależny obliczany Planowany popyt dla Warszawy, Berlina i Gdańska jest prognozowany (popyt niezależny) Popyt (popyt zależny) dla magazynów dostawczych we Wrocławiu i Poznaniu może być wyliczany i terminowany zgodnie z logiką MRP. Łączne planowane zamówienia z Warszawy, Berlina i stanowią potrzeby brutto dla Wrocławia; planowane zamówienia z Gdańska oraz prognozy popytu ze sklepów stanowią potrzeby brutto dla Poznania Producent w Tychach zaopatruje Wrocław i Poznań. Planowanie zamówienia z Wrocławia i Poznania są podstawą opracowania planów produkcji (MPS) u Producenta

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Ustalić plan zamówień magazynu we Wrocławiu składanych do producenta w Tychach

PLANOWANIE POTRZEB DYSTRYBUCYJNYCH Ustalić plan zamówień magazynu we Wrocławiu składanych do producenta w Tychach WROCŁAW Dostępny zapas: 60 Czas realiz. = 2 tyg Wielkość partii: min 60