MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POOONEGO POMIDZY

  • Slides: 1
Download presentation
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI TOWAROWĄ I LUBELSKĄ A BOCZNICĄ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI TOWAROWĄ I LUBELSKĄ A BOCZNICĄ KOLEJOWĄ STOMILU - OLSZTYN S. A. DZIELNICA PRZEMYSŁOWA -WSCHÓD 3 SKALA 1: 2000 POMNIEJSZENIE RYSUNKU PLANU DO SKALI 1: 3000 OZNACZENIA: Załącznik graficzny do Uchwały Nr. LVII/763/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 22 lutego 2006 r. Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Nr. . . . z dnia. . . poz. . . gp roj e. W ks pr oj PRZEZNACZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Granice obszaru opracowania WKE ks oj pr KL 40 Sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia istniejące Obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu Sieci gazowe średniego ciśnienia - istniejące Granice terenów nie będące liniami rozgraniczającymi Sieć gazowa średniego ciśnienia-projektowana Nieprzekraczalne linie zabudowy Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowana Tereny zabudowy przemysłowej, składowej i usługowej Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznejprojektowana Tereny usługowo-sportowe Sieć kanalizacji deszczowej - projektowana Tereny infrastruktury technicznej Urządzenia kanalizacji deszczowej projektowana Tereny infrastruktury technicznej Sieć wodociągowa - projektowana Tereny zieleni nieurządzonej Koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego oj w g INFRASTRUKTURA TECZNICZNA - IDEOGRAMY SIECI: pr Tereny lasów 25 KL Tereny dróg publicznych: KG-, klasy KL- głównejklasy lokalnej Tereny bocznic kolejowych Pasy eksploatacyjne sieci elektroenergetycznej w pr oj US e. W PLAN OPRACOWANO W MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ URZĘDU MIASTA OLSZTYN 1 ZN g 1 K K Kierownik Pracowni mgr inż. arch. Jerzy Piekarski upr. proj. w planowaniu Nr 841/89 kd proj Projekt sieci infrastruktury technicznej: mgr inż. Alina E. Wiśniewska w pro j 2 I T g Opracowanie: Beata Korzeniowska 15 m kd proj j pro m kd 10 KG 45 KG 2 X 2 ) (2 X 2) m 15 50( ) X 2 50(2 g 10 m 15 m kd pro ks pr oj j g 1 I 2 K T K 2 PS 3 IT w pr oj LS e. W 2 PS 15 m 2 ZN roj ks pro j kd pro j g wp KG e. W 1 PS