Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszw marzec 2012 rok

  • Slides: 21
Download presentation
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszów – marzec 2012 rok ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJ.

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszów – marzec 2012 rok ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJ. PODKARPACKIEGO

ZMIANA PZPWP � PLAN A STRATEGIA Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z

ZMIANA PZPWP � PLAN A STRATEGIA Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa …. .

PLAN ZPW � Art. 39 ust. 3. …w planie określa się w szczególności: �

PLAN ZPW � Art. 39 ust. 3. …w planie określa się w szczególności: � 1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych; 2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 4) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne; 5) obszary wsparcia; 6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 8) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin. � � � � Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) STRATEGIA ROZWOJU � Art. 13. ust. 1. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3…. (m. in. strategia rozwoju województwa) określają w szczególności: � 1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych; 2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią; 3) określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią; 4) wskaźniki realizacji; 5) określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, w ujęciu wojewódzkim; 6) systemy realizacji i ramy finansowe. � � � Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 84, poz. 712)

ZMIANA PZPWP PLAN A STRATEGIA Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 20002006 – główny

ZMIANA PZPWP PLAN A STRATEGIA Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 20002006 – główny cel : „Przyspieszenie rozwoju i strukturalnego dostosowania Podkarpacia oraz poprawa poziomu życia jego mieszkańców”. � Aktualizacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2004 -2006 - kwiecień 2004 i styczeń 2006 r. � Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 20072020 – Rzeszów 20 październik 2006 r. - główny cel: „Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności”. � Aktualizacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 -2020 – przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr L/932/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. �

ZMIANA PZPWP � PLAN A KPZK Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z

ZMIANA PZPWP � PLAN A KPZK Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, oraz programy, o których mowa w art. 48 ust. 1.

ZMIANA PZPWP PLAN A KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 została przyjęta Uchwałą Nr

ZMIANA PZPWP PLAN A KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 została przyjęta Uchwałą Nr 239/2011 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. � Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ): „Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju…”. � W stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego województw KPZK 2030 nakłada obowiązek wdrożenia ustaleń i zaleceń określonych w Tabeli 5. (Rozdział VI. ) odnoszących się do delimitacji obszarów funkcjonalnych i wdrożenia działań o charakterze planistycznym w formie opracowania strategii, planów i studiów zagospodarowania przestrzennego. �

ZMIANA PZPWP � � � PROCEDURA Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego został uchwalony Uchwałą

ZMIANA PZPWP � � � PROCEDURA Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego został uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/522/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. (na podstawie wcześniej obowiązującej ustawy z 1994 r. ). Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 29 listopada 2004 r. podjął Uchwałę Nr XXXI/340/04 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego (po wejściu w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2005 roku po raz pierwszy uruchomiono procedurę zbierania wniosków do planu. Ponieważ w tym samym roku nie przyjęto nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a więc nie było dokumentu rządowego, który należało uwzględnić w planie, w 2008 roku ponowiono zbieranie wniosków. Wnioski do zmiany planu napływają do dnia dzisiejszego. W chwili obecnej PBPP przystąpiło do delimitacji obszarów funkcjonalnych.

ZMIANA PZPWP � DOKUMENT Uwarunkowania rozwoju województwa: 1. uwarunkowania zewnętrzne � 2. uwarunkowania wewnętrzne

ZMIANA PZPWP � DOKUMENT Uwarunkowania rozwoju województwa: 1. uwarunkowania zewnętrzne � 2. uwarunkowania wewnętrzne � 3. obszary problemowe (funkcjonalne) � � Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 1. polityka przestrzenna prowadzona dla osiągnięcia kierunku � 2. zadania i działania służące realizacji polityki przestrzennej � 3. instrumenty i narzędzia realizacji zadań określonych w planie �

PLAN WOJEWÓDZTWA A PLANY MIEJSCOWE � Art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27

PLAN WOJEWÓDZTWA A PLANY MIEJSCOWE � Art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) mówi, iż: „Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do planu miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego”. � Ust. 2 wymienionego artykułu obliguje marszałka województwa do przeprowadzenia powyższych uzgodnień z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Natomiast ust. 3 informuje, że: „Koszty wprowadzenia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego oraz zwrotu wydatków na odszkodowania, o których mowa w art. 36, a także kwoty przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji zadań gminnych są ustalane w umowie zawartej pomiędzy marszałkiem województwa a wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. ”

POWIAT STRZYŻOWSKI W PROJEKCIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO UWARUNKOWANIA MAPY W SKALI 1:

POWIAT STRZYŻOWSKI W PROJEKCIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO UWARUNKOWANIA MAPY W SKALI 1: 200 000 MAPA NR 1: OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA MAPA NR 2: ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA MAPA NR 3: DZIEDZICTWO KULTUROWE MAPA NR 4: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MAPA NR 5: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MAPA NR 6: ELEKTROENERGETYKA Z ELEMENTAMI OZE MAPA NR 7: GAZOWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO MAPA NR 8: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA MAPA NR 9: GOSPODARKA ODPADAMI MAPA NR 11: STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

PBPP W RZESZOWIE P. O. Dyrektor – mgr inż. Renata Drążek Kierownik Oddziału w

PBPP W RZESZOWIE P. O. Dyrektor – mgr inż. Renata Drążek Kierownik Oddziału w Krośnie – Główny Projektant – mgr inż. arch. Iwona Skomiał Kierownik Oddziału w Tarnobrzegu - Główny Projektant - mgr Władysław Gurdak Dziękuję za uwagę!