Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP Ustalenie przeznaczenia terenu

  • Slides: 57
Download presentation
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

MPZP - Ustalenie przeznaczenia terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz - określenie sposobów

MPZP - Ustalenie przeznaczenia terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. (art. 4 ust. 1 upzp) W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 14 ust. 1 upzp)

MPZP Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów

MPZP Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. (art. 3 ust. 1 upzp)

MPZP W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko

MPZP W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko - granice tych terenów oraz - granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy. (art. 4 ust. 3 upzp)

MPZP Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych

MPZP Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu. (art. 14 ust. 6 upzp)

MPZP Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania

MPZP Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. (art. 6 ust. 1 upzp)

MPZP Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. (art. 14 ust. 8 upzp)

MPZP Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. (art. 14 ust. 8 upzp)

MPZP W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: - zapewnienie udziału społeczeństwa w

MPZP W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: - zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 1 ust. 2 pkt. 11 upzp)

MPZP Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy

MPZP Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. (art. 9 ust. 4 upzp)

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego w upzp planem miejscowym. (art. 14 ust. 1 upzp) Uchwałę tę rada gminy podejmuje - z własnej inicjatywy lub - na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. (art. 14 ust. 4 upzp)

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Integralną częścią tej uchwały - jest

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Integralną częścią tej uchwały - jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. (art. 14 ust. 2 upzp)

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Przed podjęciem tej uchwały wójt, burmistrz

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Przed podjęciem tej uchwały wójt, burmistrz albo prezydent miasta - wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, - przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz - ustala niezbędny zakres prac planistycznych. (art. 14 ust. 5 upzp)

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 1. Fakultatywne uchwalanie – zasada 2.

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 1. Fakultatywne uchwalanie – zasada 2. Obligatoryjne uchwalanie - Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne. (art. 14 ust. 7 upzp)

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Obligatoryjny MPZP: 1. Dla obszarów, na

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Obligatoryjny MPZP: 1. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. – (art. 16 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ) Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu - ochrony krajobrazu kulturowego oraz - zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami )

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Obligatoryjny MPZP: 2. Dla nieruchomości zajętych

MPZP Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Obligatoryjny MPZP: 2. Dla nieruchomości zajętych pod byłe lotniska wojskowe, przekazanych właściwym jednostkom samorządu terytorialnego sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe - (art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego) 3. Gmina, która na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia uzyska potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na swoim obszarze, sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy "A" ochrony uzdrowiskowej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w terminie do 2 lat od dnia otrzymania tej decyzji. - (art. 38 b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

MPZP SPORZĄDZENIE PROJEKTU - planu miejscowego Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu

MPZP SPORZĄDZENIE PROJEKTU - planu miejscowego Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, - zawierający 1. część tekstową i 2. część graficzną, - zgodnie z zapisami studium oraz - zgodnie z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, Projekt plany zawiera także uzasadnienie. (art. 15 ust. 1 upzp)

MPZP SPORZĄDZENIE PROJEKTU - planu miejscowego uzasadnieniu projektu MPZP przedstawia się w szczególności: 1)

MPZP SPORZĄDZENIE PROJEKTU - planu miejscowego uzasadnieniu projektu MPZP przedstawia się w szczególności: 1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 -4 – chronione wartości 2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 upzp - W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, (art. 32 ust. 1 upzp) 3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. (art. 15 ust. 1 upzp)

MPZP Plan miejscowy MPZP zawiera elementy: 1. Obligatoryjne – art. 15 ust. 2 upzp

MPZP Plan miejscowy MPZP zawiera elementy: 1. Obligatoryjne – art. 15 ust. 2 upzp 2. Fakultatywne – art. 15 ust. 3 upzp

MPZP Plan miejscowy - ZAKRES - Upzp – określa skalę (mapy) planu miejscowego, w

MPZP Plan miejscowy - ZAKRES - Upzp – określa skalę (mapy) planu miejscowego, w zależności od rodzajów terenu, skala (mapy) planu miejscowego - W pozostałej części określenie zakresu części graficznej jest dookreślone w rozporządzeniu Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu planu miejscowego w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności - wymogi dotyczące materiałów planistycznych, - skali opracowań kartograficznych, - stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. (art. 16 ust. 1 -2 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Wójt po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Wójt po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego podejmuje kolejno czynności: 1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, - o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, - określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, - nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; (art. 17 pkt. 1 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu - instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; (art. 17 pkt. 2 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 3) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując - wnioski

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 3) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując - wnioski związanych z wcześniejszym ogłoszeniem o sporządzeniu planu, wraz z - prognozą oddziaływania na środowisko; (art. 17 pkt. 4 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 4) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 4) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego (art. 17 pkt. 5 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 5) występuje o: - opinie o projekcie plan

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 5) występuje o: - opinie o projekcie plan - uzgodnienie projektu planu - zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne (art. 17 pkt. 6 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Ad. 5 Organy, o których mowa w art. 17 pkt

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Ad. 5 Organy, o których mowa w art. 17 pkt 6 (obowiązane do współpracy), - w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej - są obowiązane do współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu studium - polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji. (art. 23 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 Organy, o których mowa w art. 17 pkt

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 Organy, o których mowa w art. 17 pkt 6, - w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej - są obowiązane do współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu planu miejscowego, - polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji. (art. 23 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 1. Organy, o których mowa w art. 17

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 1. Organy, o których mowa w art. 17 pkt 6, - w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, - opiniują i uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt planu miejscowego. - Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może uznać za uzgodniony projekt planu miejscowego w przypadku, w którym organy, o których mowa w ust. 1, nie określą warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić. (art. 24 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 § 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 § 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. § 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę. § 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. § 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. § 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie. (art. 106 § 1 -5 kpa)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta - ustala

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta - ustala termin dokonania uzgodnień albo przedstawienia opinii przez organy, o których mowa w art. 17 pkt 6, - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu planu miejscowego - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (art. 25 ust. 1 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 1 a. Organ uzgadniający albo opiniujący może w

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego ad. 5 1 a. Organ uzgadniający albo opiniujący może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na przedstawienie opinii albo dokonanie uzgodnienia. 2. Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 1 a, uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu. (art. 25 ust. 1 a-2 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 6) - wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 6) - wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz - ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i - wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz - organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami; (art. 17 pkt. 9 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 7) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 7) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w poprzednim slajdzie, termin, w którym - osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu; (art. 17 pkt. 11 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 8) rozpatruje uwagi, z poprzedniego slajdu, w terminie

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 8) rozpatruje uwagi, z poprzedniego slajdu, w terminie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; (art. 17 pkt. 12 upzp) 9) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag z poprzedniego slajdu, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; (art. 17 pkt. 13 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 10) przedstawia radzie gminy - projekt planu miejscowego

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego Czynności wójta: 10) przedstawia radzie gminy - projekt planu miejscowego wraz z - listą nieuwzględnionych uwag z dwóch poprzednich slajdów (art. 17 pkt. 14 upzp)

MPZP UWAGI DO PROJEKTU planu miejscowego Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy,

MPZP UWAGI DO PROJEKTU planu miejscowego Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu Uwagi do projektu planu należy wnieść w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu 1. W formie pisemnej 2. W formie elektronicznej (art. 18 upzp)

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego 1. Jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym

MPZP SPORZĄDZANIE planu miejscowego 1. Jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, - w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu – czynności wójta ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. 2. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą. (art. 19 upzp)

MPZP UCHWALANIE planu miejscowego Plan miejscowy uchwala rada gminy, - po stwierdzeniu, że nie

MPZP UCHWALANIE planu miejscowego Plan miejscowy uchwala rada gminy, - po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o: 1. sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 2. sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz 3. zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. (art. 20 ust. 1 upzp)

MPZP UCHWALANIE planu miejscowego 1. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, 2. część graficzna

MPZP UCHWALANIE planu miejscowego 1. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, 2. część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. (art. 20 ust. 1 upzp)

MPZP UCHWALANIE planu miejscowego Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę – MPZP

MPZP UCHWALANIE planu miejscowego Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę – MPZP - wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. (art. 20 ust. 2 upzp)

MPZP Koszty sporządzenia planu miejscowego Zasada – Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy

MPZP Koszty sporządzenia planu miejscowego Zasada – Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy (art. 21 ust. 1 upzp) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1 upzp)

MPZP Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają: 1) budżet państwa - jeżeli jest on w

MPZP Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają: 1) budżet państwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; 2) budżet województwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim; (art. 21 ust. 2 upzp)

MPZP Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają: 3) budżet powiatu - jeżeli jest on w

MPZP Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają: 3) budżet powiatu - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym; 4) inwestora realizującego inwestycję celu publicznego - w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji. (art. 21 ust. 2 upzp)

MPZP Koszty sporządzenia planu miejscowego inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć -

MPZP Koszty sporządzenia planu miejscowego inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć - działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) - bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz - bez względu na źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 2 pkt. 5 upzp)

MPZP Koszty zmiany projektu planu miejscowego 1. Organ, z którym uzgodniono projekt planu miejscowego,

MPZP Koszty zmiany projektu planu miejscowego 1. Organ, z którym uzgodniono projekt planu miejscowego, ponosi koszty zmiany tych projektów, spowodowane późniejszą zmianą stanowiska. 2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, działa w ramach zespolonej administracji powiatowej lub w ramach samorządu województwa i wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, Skarb Państwa ponosi koszty zmiany planu miejscowego lub ich projektów jedynie wówczas, gdy zmiana stanowiska organu wynika ze zmiany ustawy lub z wiążących ten organ nowych ustaleń właściwego organu administracji rządowej. (art. 26 upzp)

MPZP Zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. (art.

MPZP Zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. (art. 27 upzp) Jeżeli w wyniku zmiany ustaw zachodzi konieczność zmiany planu miejscowego, czynności, o których mowa w art. 17, wykonuje się odpowiednio w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. (art. 33 upzp)

MPZP Nieważność planu miejscowego - Istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, - istotne naruszenie

MPZP Nieważność planu miejscowego - Istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, - istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także - naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. (art. 28 ust. 1 upzp)

MPZP Nieważność planu miejscowego Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały w sprawie planu

MPZP Nieważność planu miejscowego Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały w sprawie planu miejscowego, stanie się prawomocne z powodu: - niezłożenia przez gminę, w przewidzianym terminie, skargi do sądu administracyjnego lub - jeżeli skarga zostanie przez sąd odrzucona albo oddalona, czynności, o których mowa w art. 17 upzp, ponawia się w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu planu z przepisami prawnymi. (art. 28 ust. 2 upzp)

MPZP 1. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego - obowiązuje od dnia

MPZP 1. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego - obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, - jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również publikacji na stronie internetowej gminy. (art. 29 upzp)

MPZP Skutki wejścia w życie MPZP 1. Wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę

MPZP Skutki wejścia w życie MPZP 1. Wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu. 2. Utrata mocy obowiązującej planu miejscowego nie powoduje wygaśnięcia decyzji administracyjnych wydanych na podstawie tego planu, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 1 pkt 2 i ust. 2. (art. 34 upzp)

MPZP Skutki wejścia w życie MPZP c. d. 1. Organ, który wydał decyzję o

MPZP Skutki wejścia w życie MPZP c. d. 1. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: (…) 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. 2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

MPZP Skutki wejścia w życie MPZP c. d. Względne wyłączenie Tereny, których przeznaczenie plan

MPZP Skutki wejścia w życie MPZP c. d. Względne wyłączenie Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. (art. 35 upzp)

MPZP Rejestr planów miejscowych 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta - prowadzi rejestr planów

MPZP Rejestr planów miejscowych 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta - prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, - gromadzi materiały z nimi związane oraz - odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany przekazać staroście kopię uchwalonego studium lub planu miejscowego, nie później niż w dniu ich wejścia w życie. (art. 31 upzp)

MPZP Wypisy i wyrysy z MPZP Każdy ma prawo: - wglądu do planu miejscowego

MPZP Wypisy i wyrysy z MPZP Każdy ma prawo: - wglądu do planu miejscowego oraz - otrzymania z nich wypisów i wyrysów. (art. 30 upzp)

MPZP Ocena aktualności planu miejscowego W celu oceny aktualności planów miejscowych wójt, burmistrz albo

MPZP Ocena aktualności planu miejscowego W celu oceny aktualności planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta - dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, - ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i - opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1 -3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. (art. 32 ust. 1 upzp)

MPZP Ocena aktualności planu miejscowego Wójt, burmistrz albo prezydent miasta - przekazuje radzie gminy

MPZP Ocena aktualności planu miejscowego Wójt, burmistrz albo prezydent miasta - przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, - po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności planów miejscowych, - a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27. (art. 32 ust. 2 upzp) Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. (art. 27 upzp)

MPZP Ocena aktualności planu miejscowego Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2,

MPZP Ocena aktualności planu miejscowego Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. (art. 32 ust. 3 upzp)

MPZP Dziękuję za uwagę

MPZP Dziękuję za uwagę