Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci

  • Slides: 20
Download presentation
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy ulicami Obornicka,

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy ulicami Obornicka, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką Korzyści i zagrożenia Małgorzata Salwa- Haibach Złotniki, os. Grzybowe, 01. 08. 2011 r. 1

Strategia rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2002 -2011 str. 37 • Rozwój gospodarczy

Strategia rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2002 -2011 str. 37 • Rozwój gospodarczy na terenie Gminy nie może odbywać się kosztem pogorszenia warunków życia mieszkańcow, ani kosztem środowiska naturalnego. Dlatego też w programowaniu tego rozwoju należy uwzględniać wyraźne rozdzielenie funkcji produkcji, świadczenia usług i mieszkalnictwa w celu unikania konfliktów społecznych. • Jednym z najistotniejszych kryteriów wyboru i zatwierdzania propozycji konkretnych inwestycji są bowiem korzyści społeczne oraz brak sprzeciwu lokalnej społeczności. • Podstawą gospodarki gminy Suchy Las są małe i średnie firmy, i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała się zmienić w perspektywie kilku-, czy kilkunastoletniej. Dlatego też stwarzanie optymalnych warunkow dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Gminy ma dla władz samorządowych priorytetowe znaczenie, zarówno z punktu widzenia zapewniania miejsc pracy, jak i dochodów budżetowych Gminy. 2

Geneza projektu zmiany planu zagospodarowania • Plan obecnie obowiązujący : UCHWAŁA NR XIV/117/2003 RADY

Geneza projektu zmiany planu zagospodarowania • Plan obecnie obowiązujący : UCHWAŁA NR XIV/117/2003 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką. • 30. 07. 2007 r. Wniosek inwestora Nickel Technology Park Poznań dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenia poniedzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką • Uchwała nr XIV/ 108/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką 3

Geneza projektu zmiany planu zagospodarowania Plan 2003 Wniosek inwestora 2007 • 70% pow. działki

Geneza projektu zmiany planu zagospodarowania Plan 2003 Wniosek inwestora 2007 • 70% pow. działki budowlanej można przeznaczyć pod zwiększenie do 80% budynki, drogi dojazdowe, chodniki, place manewrowe, drogi pożarowe i inne obiekty budowlane np. śmietniki, zbiorniki pożarowe, silosy itp. • 30% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleń wysoką i niską • zabrania się lokalizowania na terenach aktywizacji gospodarczej obiektów handlowych o pow. sprzedażowej zmniejszenie do 20% zmiana na 2500 m kw. do 1000 m kw. • z drogi powiatowej nr 32230 (ul. Złotnicka) należy zrealizować tylko jeden zjazd na teren aktywizacji gospodarczej 1 AG, zalecany zjazd na przedłużeniu ul. Sosnowej, lecz za zgodą Zarządu Dróg Powiatowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad zjazd ten można przesunąć w kierunku wschodnim lub zachodnim • wniosek o wykreślenie par. 15 lub jego ograniczenie. Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zmiana na 3 zjazdy lecz za zgodą Zarządu Dróg Powiatowych Dopuścić przedsięwzięcia, które mogą wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Par. 15 uniemożliwia nie tylko produkcję, ale również „zespoły zabudowy usługowej na terenie pow. nie mniejszej niż 2 ha” 4

Geneza projektu zmiany planu zagospodarowania 4 wyłożenia publiczne Projektu zmiany Planu Uwagi zgłoszone do

Geneza projektu zmiany planu zagospodarowania 4 wyłożenia publiczne Projektu zmiany Planu Uwagi zgłoszone do projektu zamiany: I wyłożenie: Uwagi inwestora - zgłoszono 7 uwag do planu II wyłożenie: Uwagi inwestora - zgłoszono 11 uwag do planu Aktywne zainteresowanie się przez mieszkańców tematem zmiany planu zagospodarowania! styczeń 2011 III wyłożenie: Uwagi mieszkańców i zarządu osiedlowego- zgłoszono 12 uwag maj 2011 IV wyłożenie: Uwagi mieszkańców i zarządów osiedlowych- zgłoszono 14 uwag 5

Uzasadnienie Rady Gminy do Uchwały nr XIV/1 -8/2007 Wnioskowane zmiany dotyczą zasad zabudowy i

Uzasadnienie Rady Gminy do Uchwały nr XIV/1 -8/2007 Wnioskowane zmiany dotyczą zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności: • • wskaźników intensywności zabudowy: zwiększenie z 70% na 80% • • udziału powierzchni biologicznie czynnej: zmniejszenie z 30% do 20% - 15% • • powierzchni sprzedażowej obiektów handlowych: zwiększenie z 1000 m kw. na 2500 m kw. • • połączenia układu komunikacyjnego z drogą powiatową: z 1 wjazdu/ zjazdu na 3 wjazdy/ zjazdy • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany. 6

Projekt zmiany planu zagospodarowania Podsumowanie Od momentu złożenia wniosku przez inwestora w 2007 roku

Projekt zmiany planu zagospodarowania Podsumowanie Od momentu złożenia wniosku przez inwestora w 2007 roku do Projektu zmiany planu w 2011 roku zaszły bardzo istotne zmiany, w o wiele większym zakresie niż wnioskował wnioskodawca. • pow. biologicznie czynna zmniejszyła się z 30% do 20 % - 15% • powierzchnia wnioskowanego obiektu handlowego wzrosła z 2500 m kw. na 10 000 m kw - 4 razy • lokalizacja przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 7

Działania mieszkańców i zarządów osiedlowych • Uczestnictwo mieszkańców we wszystkich 4 debatach publicznych- zgłoszenie

Działania mieszkańców i zarządów osiedlowych • Uczestnictwo mieszkańców we wszystkich 4 debatach publicznych- zgłoszenie Uwag do planu • Pisemne złożenie Uwag do III wyłożenia Projektu zmiany Planu złożone przez Zarząd Osiedla Grzybowego oraz Mieszkańców: przez ok. 130 osób • Pisemne złożenie Uwag do IV publicznego wyłożenia Projektu zmiany Planu złożone przez Zarząd Osiedla Grzybowego oraz Zarząd Osiedla Złotniki - Osiedle oraz Mieszkańców: przez ok. 168 osób • „Petycja do Rady Gminy” z 19 maja 2011 r. - podpisana przez 427 osób mieszkańców Gminy: Osiedla Grzybowego, Suchego Lasu oraz innych miejscowości Petycja lokalnych przedsiębiorców do Rady Gminy- podpisana przez przeszło 30 przedsiębiorców • • Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rady Gminy • Liczne konsultacje z fachowcami 8

Prognoza oddziaływania na środowiskozastrzeżenia mieszkańców Prognoza oddziaływania na środowisko od początku budziła poważne wątpliwości

Prognoza oddziaływania na środowiskozastrzeżenia mieszkańców Prognoza oddziaływania na środowisko od początku budziła poważne wątpliwości ze względu na: - niewystarczające odniesienie się do negatywnego wpływu oddziaływania terenu objętego planem na pobliskie Osiedle Grzybowe, - niewystarczające odniesienie się do negatywnego wpływu oddziaływania terenu objętego planem na resztę mieszkańców Gminy (brak warunków do należytej obsługi komunikacyjnej terenu objętego projektem zmiany) • Opinia RDOŚ z 5 czerwca 2009 negatywna - 15 uwag • Opinia RDOŚ z 13 czerwca 2011 pozytywna, pod warunkiem uwzględnienia 18 uwag • Raport firmy DHV POLSKA Sp. z o. o. z weryfikacji prognozy oddziaływania na środowisko - 25 uwag 9

Zagrożenia związane z powstaniem wielkopowierzchniowego marketu budowlanego Aspekt komunikacyjny • • • brak należytych

Zagrożenia związane z powstaniem wielkopowierzchniowego marketu budowlanego Aspekt komunikacyjny • • • brak należytych rozwiązań komunikacyjnych w związku ze wzrostem dodatkowego natężenia ruchu i kumulacji ruchu w godzinach szczytu, – nie ma i nie będzie w najbliższych latach żadnej dodatkowej arterii komunikacyjnej – obwodnica Poznania tylko częściowo i przejściowo odciąży ruch samochodowy – wywiad z Wójtem w Teleskopie z dnia 10. 02. 2010 r. – wzrost ruchu lokalnego: dalsza urbanizacja terenów przyległych, wzrost liczby ludności szczególnie w Złotnikach (Prognoza oddziaływania na środowisko str. 16) ul. Obornicka - droga krajowa nr 11 szybkiego ruchu, - brak płynności ruchu, na każdym skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna - nie jest w stanie przyjąć obecnego natężenia ruchu, szczególnie w godzinach intensywnej kumulacji ruchu obsługa komunikacyjna drogą powiatową, drogami gminnymi i osiedlowymi 10

Zagrożenia związane z powstaniem wielkopowierzchniowego marketu budowlanego Aspekt komunikacyjny • uciążliwości związane z nadmiernym

Zagrożenia związane z powstaniem wielkopowierzchniowego marketu budowlanego Aspekt komunikacyjny • uciążliwości związane z nadmiernym ruchem samochodowym • bezpośrednie sąsiedztwo domów jednorodzinnych- os. Grzybowe • wjazdy i zjazdy do obiektu wielkopowierzchniowego od ul. Złotnickiej/ ruch tranzytowy przez os. Grzybowe przez cały tydzień: od poniedziałku do niedzieli od 7. 00 – 21. 00. • brak możliwości egzekwowania zapisu o sytuowaniu zjazdów od ul. Obornickiej po zmianie kategorii – hipotetyczne założenia nie fakty, brak narzędzi wykonawczych • obsługa komunikacyjna drogą powiatową, drogami gminnymi i osiedlowymi • wzrost natężenia ruchu na ulicach: Rolna, Bogusławskiego, Młodzieżowa, Powstańców Wlkp. , Szkółkarska, Muchomorowa, Sosnowa 11

Zagrożenia związane z powstaniem wielkopowierzchniowego marketu budowlanego Aspekt finansowo- społeczny • poważne trudności finansowe/

Zagrożenia związane z powstaniem wielkopowierzchniowego marketu budowlanego Aspekt finansowo- społeczny • poważne trudności finansowe/ upadek lokalnych firm z branż pokrewnych: ogólnobudowlanych, ogrodniczych, ceramiki sanitarnej, elektrycznych • utrata dochodów przez Gminę: małe lokalne firmy rodzinne, od kilkunastu lat prowadzące działalność gospodarczą nie korzystają z żadnych ulg i zwolnień podatkowych i gwarantują stałe wpływy do budżetu • utrata miejsc pracy i podstaw materialnej egzystencji – ok. 500 osób • zagrożenie bezrobociem • sprzeczność ze Strategią rozwoju Gminy Suchy Las oraz z polityką wspierania drobnej przedsiębiorczości: założenie nowej Spółki komunalnej • roszczenia odszkodowawcze za utratę wartości nieruchomości 12

Zagrożenia związane z powstaniem wielkopowierzchniowego marketu budowlanego- Podsumowanie • zapisy w projekcie planu winny

Zagrożenia związane z powstaniem wielkopowierzchniowego marketu budowlanego- Podsumowanie • zapisy w projekcie planu winny opierać się wyłącznie na sytuacji faktycznej a nie przyszłościowej, hipotetycznej, czy życzeniowej • 2 wjazdy/ zjazdy w załączniku graficznym zaznaczone tylko i wyłącznie od ul. Złotnickiej • brak możliwości egzekwowania zapisu o sytuowaniu zjazdów od ul Obornickiej po zmianie kategorii – hipotetyczne założenia, fakty, brak narzędzi wykonawczych • cały teren objęty „Projektem zmiany planu” poprzez swój dalszy rozwój będzie generował b. duży ruch oprócz ruchu lokalnego i częściowo tranzytowego: pracownicy, dostawcy, klienci, zaopatrzenie - Obecne rozwiązania komunikacyjne nie są przystosowane do obsługi tak ogromnego obszaru aktywizacji gospodarczej 13

Korzyści dla inwestora • • • nie partycypuje w kosztach budowy kolektora deszczowego. zwolnienie

Korzyści dla inwestora • • • nie partycypuje w kosztach budowy kolektora deszczowego. zwolnienie od podatku od nieruchomości i podatku gruntowego na okres 4 lat (inwestor korzysta obecnie ze zwolnienia do 2012 rok) opierając się na prognozie finansowej Wójta dalsze zwolnienia podatkowe przyniosą korzyść inwestorowi w wys. 21 mln zł zaniżona stawka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 10%, nie w maks. wymiarze 30% prognoza oddziaływania na środowisko wyraźnie wskazuje na wzrost wartości atrakcyjności terenu inwestorskiego przebudowa i remont drogi powiatowej ul. Złotnickiej i ponoszenie przez gminę 2/3 kosztów inwestycji Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z 15 listopada 2007 roku Punkt 3. 1 Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia • znaczący wzrost wartości terenu objętego projektem zmiany planu 14

Korzyści dla mieszkańców ? ? ? 15

Korzyści dla mieszkańców ? ? ? 15

Nie ma odpowiedzi na pytania mieszkańców • Z jakiej polityki gminnej wynika uporczywe, pełne

Nie ma odpowiedzi na pytania mieszkańców • Z jakiej polityki gminnej wynika uporczywe, pełne determinacji zabieganie o uchwalenie zmiany planu w przedstawionej formie i nieuwzględnienie tak licznych Uwag do Planu złożonych przez zarządy osiedlowe i mieszkańców? • Co w założeniach tej polityki uzasadnia konsekwentne przyzwolenie dla pogarszenia się jakości i warunków życia mieszkańców? • Czy takie zamierzenia są zgodne z założeniami obowiązującej Strategii Gminy Suchy Las? • Dlaczego zwalnia się inwestora z konieczności partycypowania w kosztach odprowadzenia wód deszczowych, budowie kolektora dla tak dużego obszaru 38 ha? 16

Nie ma odpowiedzi na pytania mieszkańców • Jakie korzyści – na tle wskazywanych zagrożeń–

Nie ma odpowiedzi na pytania mieszkańców • Jakie korzyści – na tle wskazywanych zagrożeń– mają wyniknąć dla mieszkańców Gminy Suchy Las z intensyfikacji zabudowy ujętej w projekcie zmiany planu? • Jakie korzyści – na tle wskazywanych zagrożeń– mają wyniknąć dla mieszkańców Gminy Suchy Las ze zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej obszaru? np. pow. działki budowlanej 46 542 m 2 = 4, 65 ha 30%= 14 000 m 2 = 1, 4 ha 15%= 7000 m 2 = 0, 7 ha dane z Prognozy oddziaływania na środowisko str. 26 • Jakie korzyści – na tle wskazywanych zagrożeń– mają wyniknąć dla mieszkańców Gminy Suchy ze zwolnienia inwestora w partycypowaniu w kosztach odprowadzenia wód deszczowych, który to obowiązek nakłada na inwestora obecnie obowiązujący plan zagospodarowania w § 16? 17

Nie ma odpowiedzi na pytania mieszkańców • Dlaczego w zapisach Projektu zmiany planu wpisano

Nie ma odpowiedzi na pytania mieszkańców • Dlaczego w zapisach Projektu zmiany planu wpisano stawkę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 10%, dlaczego nie w maks. wymiarze 30%? • Dlaczego Gmina w tak dużym wymiarze partycypuje w remoncie i przebudowie drogi powiatowej ul. Złotnickiej i ponosi koszt w wys. 2/3 kosztów inwestycji? Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z 15 listopada 2007 roku Punkt 3. 1 Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia 18

Oczekiwania mieszkańców Celem i sensem planu miejscowego jest zabezpieczenie terenu na dziesiątki lat, na

Oczekiwania mieszkańców Celem i sensem planu miejscowego jest zabezpieczenie terenu na dziesiątki lat, na przyszłość, pod przyszłe cele gospodarcze, ale również i dobro ogólnospołeczne. Wybraliśmy swoich przedstawicieli do Rady Gminy, aby nas godnie reprezentowali i dbali o interesy mieszkańców, wyborców, podatników. Aby dbali o zrównoważony i sprawiedliwy rozwój. • Oczekujemy rzetelnego i dogłębnego zapoznania się Radnych z przedstawioną problematyką projektu zmiany planu. • Oczekujemy zajęcia przez Radnych jasnego, klarownego i jednoznacznego stanowiska w tej ważnej dla nas mieszkańców sprawie i nie uchylanie się od odpowiedzialności poprzez wstrzymywanie się od głosu! 19

Oczekiwania mieszkańców Oczekujemy utrzymania obecnie obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego, Planu, który umożliwia rozwój NTPP,

Oczekiwania mieszkańców Oczekujemy utrzymania obecnie obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego, Planu, który umożliwia rozwój NTPP, bez narażania mieszkańców na skutki związane z działaniem inwestycji zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko w tak bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, na uciążliwości związane z nadmiernym ruchem, zagrożenie egzystencji lokalnych przedsiębiorców, utratę wartości nieruchomości. PROJEKT PLANU, poza zabezpieczeniem interesów inwestora, nie przynosi żadnej szerszej, całościowej korzyści dla mieszkańców Gminy Suchy Las, natomiast wiąże się z szeregiem uciążliwości i strat dla mieszkańców. Podejmowanie decyzji w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie może być decyzją emocjonalną, lecz decyzją merytoryczną, opartą na faktach i wiedzy. 20