Thema 2 Onderwijskundig referentiekader Advance organizer Inleidende activiteit

  • Slides: 74
Download presentation
Thema 2 Onderwijskundig referentiekader

Thema 2 Onderwijskundig referentiekader

Advance organizer • Inleidende activiteit: oriënteert op de nieuwe inhouden. http: //www. standaard. be/cnt/dmf

Advance organizer • Inleidende activiteit: oriënteert op de nieuwe inhouden. http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20140909_01259561

Advance organizer 1 Kies één van de volgende rollen: • een leerkracht; • een

Advance organizer 1 Kies één van de volgende rollen: • een leerkracht; • een moeder/vader van een leerling uit een kansarme familie; • Een lid van de directie van een school met veel kansarmen; • een politicus van een Vlaamse partij. Hoe zou jij – vanuit een bepaalde rol - reageren op dit bericht?

Advance organizer 1 • Welke rol koos je buur? • Vergelijk de verschillende reacties

Advance organizer 1 • Welke rol koos je buur? • Vergelijk de verschillende reacties die je hoort wanneer verschillende rollen voorop staan. • Probeer zo concreet mogelijk aan te geven waarin de reacties verschillen en waarom ze verschillen.

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20170828_0303

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20170828_0303

Advance organizer 2 Ga bij de bespreking van deze tool uit van één van

Advance organizer 2 Ga bij de bespreking van deze tool uit van één van de volgende rollen : • een student met werkende ouders, die start; • Een alleenstaande moeder die wil verder studeren; • De “minister van onderwijs” die tweede kansen wil bieden aan oudere studenten; • Een professor die in zo’n opleiding lesgeeft en steeds meet studenten met een “bijzonder statuut” heeft. Hoe zou jij vanuit één bepaalde rol reageren op deze ontwikkeling?

Advance organizer 2 • Welke rol koos je buur? • Vergelijk opnieuw de verschillende

Advance organizer 2 • Welke rol koos je buur? • Vergelijk opnieuw de verschillende reacties die je hoort wanneer verschillende rollen elk met eigen standpunten voorop staan. Probeer in een nabespreking concreet op te sommen waarin reacties verschillen en waarom er verschillen in reacties zijn.

Verschillen in opvattingen • • Hoe verklaren? Waarom? Wanneer? In welke situaties? • Werken

Verschillen in opvattingen • • Hoe verklaren? Waarom? Wanneer? In welke situaties? • Werken door op variabelen, processen en actoren:

Variabelen, processen en actoren • Stakeholders (belangengroepen) en rollen = actoren • Aggregatieniveaus –

Variabelen, processen en actoren • Stakeholders (belangengroepen) en rollen = actoren • Aggregatieniveaus – microniveau – mesoniveau – macroniveau • Historiek • Componenten

Visies • Afhankelijk van een visie op leren en instructie zal men de plaats

Visies • Afhankelijk van een visie op leren en instructie zal men de plaats en rol van variabelen, processen en actoren anders inschatten. • Het referentiekader probeert samenhang tussen deze aan te geven. • Bij de verdere bespreking van VISIES zullen we de consequenties voor en de relaties met het referentiekader bespreken.

Referentiekader onderwijskund

Referentiekader onderwijskund

Onderzoeksevidentie • Maar is dit niet allemaal “theorie”? • Waar is de “empirical evidence”?

Onderzoeksevidentie • Maar is dit niet allemaal “theorie”? • Waar is de “empirical evidence”? • Het referentiekader kan gekoppeld worden aan duizenden onderwijskundige onderzoeken • In Leren en Instructyie focus op evidence based aanpakken • Zie overzichtwerk van Hattie (2009) meta-analyse van 50. 000 studies.

Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analysis relating to Achievement.

Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analysis relating to Achievement. Milton Park, Oxon: Routledge.

Onderzoek naar het effect van … • Bij onderzoek stelt men dikwijls een “positief”

Onderzoek naar het effect van … • Bij onderzoek stelt men dikwijls een “positief” effect vast. • Maar hoe “groot” “belangrijk is dat effect” ? • In onderzoeksliteratuur gebruikt men hiervoor het begrip “effect size”. • Effect size geeft aan hoeveel standaarddeviaties een score opschuift (+ of -).

Onderzoek naar het effect van … • Scores zijn meestal verdeeld in een groep

Onderzoek naar het effect van … • Scores zijn meestal verdeeld in een groep of klas volgens een normaalverdeling: enkel hebben lage score, enkel hoge score, meeste een gemiddelde score. • Grootste groep (68%) bevindt zich rond het gemiddelde: +/- 1 standaarddeviatie van dat gemiddeld. Based on http: //www. cemcentre. org/renderpage. asp? linkid=30325016

Onderzoek naar het effect van … • Scores zijn meestal verdeeld in een groep

Onderzoek naar het effect van … • Scores zijn meestal verdeeld in een groep of klas volgens een normaalverdeling: enkel hebben lage score, enkel hoge score, meeste een gemiddelde score. • Grootste groep (68%) bevindt zich rond het gemiddelde: +/- 1 standaarddeviatie van dat gemiddeld. Based on http: //www. cemcentre. org/renderpage. asp? linkid=30325016

Onderzoek naar het effect van … • Een positieve effect size vertelt dus hoeveel

Onderzoek naar het effect van … • Een positieve effect size vertelt dus hoeveel respondenten naar rechts opschuiven in de verdeling van de scores (zie animatie): meer leerlingen halen dus een hoger gemiddelde score. Bijv. één standaarddeviatie opschuiven = 84% van de leerlingen in de exp groep hebben een score die hoger is dan die de controlegroep. Based on http: //www. cemcentre. org/renderpage. asp? linkid=30325016

Onderzoek naar het effect van … • Hoe groot moet een effect size (es)

Onderzoek naar het effect van … • Hoe groot moet een effect size (es) zijn om interessant te zijn? – Rekening houdende met ontwikkelingseffecten – Rekening houdend met feit dat een leerkracht – los van wat hij/zij doet – een invloed heeft • Vuistregel: pas vanaf es =. 40 wordt het interessant.

Microniveau

Microniveau

Microniveau • Niveau: directe interactie tussen lerende - instructieverantwoordelijke in een werkplek, opleidingscentrum, klas,

Microniveau • Niveau: directe interactie tussen lerende - instructieverantwoordelijke in een werkplek, opleidingscentrum, klas, on-line leeromgeving, teleconferentie-omgeving

Microniveau: context • Context: omgevingsvariabelen die – vooral indirect – ingrijpen op de leer-

Microniveau: context • Context: omgevingsvariabelen die – vooral indirect – ingrijpen op de leer- en instructieprocessen. • Vb: in de onmiddellijke nabijheid van de school staat een kasteel staat, een bedrijfje, een vijver ligt, een fabriek staat, de ouders van de lerenden, het al dan bereikbaar/nietbereikbaar van de school.

Microniveau: actoren • Instructieverantwoordelijke(n) trainer, docent, leerkracht, begeleider, lector, team, . . . •

Microniveau: actoren • Instructieverantwoordelijke(n) trainer, docent, leerkracht, begeleider, lector, team, . . . • Kenmerken instructieverantwoordelijke(n): geslacht, leeftijd, vooropleiding, visie, ervaring, motivatie, interesse, samenwerkingsverband • Begeleiding instructieverantwoordelijke(n) on-line services, back office, . . .

Microniveau: actoren Gebaseerd op Hattie, 2009, p. 109).

Microniveau: actoren Gebaseerd op Hattie, 2009, p. 109).

Microniveau: actoren • Lerende(n) een persoon die op een systematische manier iets leert •

Microniveau: actoren • Lerende(n) een persoon die op een systematische manier iets leert • Kenmerken lerende(n) leeftijd, geslacht, ervaring, professionele vaardigheden, interesse, motivatie, groepskenmerken • Begeleiding lerende(n): peers, tutors, specifieke opvang taal, godsdienst, gezondheid (zieke kinderen)

Microniveau: actoren

Microniveau: actoren

Voorbeeld, kenmerken van de lerende: wiskundeangst. Factoren die samenhangen met wiskundeangst (Vekeman, 2010, p.

Voorbeeld, kenmerken van de lerende: wiskundeangst. Factoren die samenhangen met wiskundeangst (Vekeman, 2010, p. 17).

Microniveau: organisatie • Op microniveau zeer relevant omdat het bepalend is voor het samenspel

Microniveau: organisatie • Op microniveau zeer relevant omdat het bepalend is voor het samenspel tussen processen en variabelen bij het didactisch handelen en de leeractiviteiten. • Voorbeelden: grootte instructiegroepen, beschikbare tijd, uurrooster, aantal vakleerkrachten/specialisten, al dan niet beschikbaar zijn van een open leerplek, bibliotheek, zelfstudiehoek, de toegankelijkheid van de infrastructuur (tijd, fysisch, …), … • Micro- en mesoniveau sterk verweven.

Microniveau: organisatie

Microniveau: organisatie

Microniveau: organisatie • Vb. Cram schools

Microniveau: organisatie • Vb. Cram schools

Microniveau: organisatie • Vb. Cram schools

Microniveau: organisatie • Vb. Cram schools

Microniveau: instructie • Instructieactiviteiten • Componenten van het didactisch handelen: beslissingen van instructieverantwoordelijke(n) m.

Microniveau: instructie • Instructieactiviteiten • Componenten van het didactisch handelen: beslissingen van instructieverantwoordelijke(n) m. b. t. – doelen – leerstof – media – werkvorm – toetsing

Componenten didactisch handelen • Leerdoelen: een concrete observeerbare aanduiding van wat men nastreeft bij

Componenten didactisch handelen • Leerdoelen: een concrete observeerbare aanduiding van wat men nastreeft bij de instructie. Een operationeel leerdoel geeft aan welk gedrag men verwacht van de lerende (bijv. zelfstandig een voorbeeld geven) en op welke inhoudscategorie dit gedrag betrekking zal hebben (bijv. een oorzaak-gevolg relatie m. b. t. zwaartekracht en de getijden).

Componenten didactisch handelen • Leerstof

Componenten didactisch handelen • Leerstof

Componenten didactisch handelen • Instructiestrategie (didactische werkvorm): dit omvat de concrete handelingen van de

Componenten didactisch handelen • Instructiestrategie (didactische werkvorm): dit omvat de concrete handelingen van de instructieverantwoordelijke waardoor hij/zij leeractiviteit van lerenden uitlokt (bijv. vragen stellen, doceren, een demonstratie geven, een discussie opzetten, een probleem voorleggen, een constructieopdracht geven, …). • Afhankelijk van de opvatting over leren en instructie, worden andere didactische werkvormen naar voren geschoven.

Componenten didactisch handelen • Media: dit verwijst naar de ‘gematerialiseerde’ vorm van leerstof en/of

Componenten didactisch handelen • Media: dit verwijst naar de ‘gematerialiseerde’ vorm van leerstof en/of tools/middelen die men gebruikt bij de didactische werkvorm (boeken, projectoren, computer, bord, fiches, zelfstudiepakket, website, e-learning omgeving, …).

Componenten didactisch handelen • Toetsing: de manier (inhoud, materiaal, activiteit en organisatie) waarop men

Componenten didactisch handelen • Toetsing: de manier (inhoud, materiaal, activiteit en organisatie) waarop men het al dan niet bereiken van de doelstellingen controleert. • Zie thema 10 over toetsing en evaluatie.

Microniveau: leeractiviteiten • Leeractiviteiten Welk gedrag vertoont de lerende als gevolg van (als uitgangspunt

Microniveau: leeractiviteiten • Leeractiviteiten Welk gedrag vertoont de lerende als gevolg van (als uitgangspunt voor) instructie-activiteiten - controverse m. b. t. visie • BEPALEND ! Visie op leren. Hoe verwerven we kennis?

Microniveau

Microniveau

Mesoniveau

Mesoniveau

Uittreksel uit het schoolreglement van de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans van Dendermonde

Uittreksel uit het schoolreglement van de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans van Dendermonde http: //www. samwddendermonde. be/schoolreglement-mainmenu-18. html.

Mesoniveau

Mesoniveau

Mesoniveau • Hoger organisatieniveau; minder concrete personen (groepen, teams, …) en acties (procedures, dossiers,

Mesoniveau • Hoger organisatieniveau; minder concrete personen (groepen, teams, …) en acties (procedures, dossiers, …) • Meestal extrapolatie van het – microniveau (beleid) en – macroniveau (handelen in de klas).

Mesoniveau: context • Context – – – samenwerkingscontract met bedrijf convenant met andere opleidingsinstelling

Mesoniveau: context • Context – – – samenwerkingscontract met bedrijf convenant met andere opleidingsinstelling stedelijk ontwikkelingsplan verkeerssituatie rond de school buurt ouders …

Mesoniveau: context Keert sterk terug in kenmerken van lerende.

Mesoniveau: context Keert sterk terug in kenmerken van lerende.

Mesoniveau: organisatie • Organisatie: beschikbare lesuren (lesurenpakket), het aantal instructieverantwoordelijken in de instelling/organisatie, de

Mesoniveau: organisatie • Organisatie: beschikbare lesuren (lesurenpakket), het aantal instructieverantwoordelijken in de instelling/organisatie, de mediatheekvoorzieningen, of het al dan niet beschikbaar zijn van een open leercentrum is, de lokalen/infrastructuur, de financiering, de beschikbare uren voor zorgcoördinatoren/coaches, praktijkbegeleiders, het schoolreglement, …

Mesoniveau: lerende • Lerende: cohorten, groepen • Kenmerken: globale samenstelling (etnisch, pol. Vluchtelingen, afstudeerkenmerken,

Mesoniveau: lerende • Lerende: cohorten, groepen • Kenmerken: globale samenstelling (etnisch, pol. Vluchtelingen, afstudeerkenmerken, algemene vooropleiding (aggregatie kenmerken op microniveau) • Begeleiding: diensten, personeelsgroepen, kwaliteitsunits, interne audit

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20130919_00749932

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20130919_00749932

Mesoniveau • Instructieverantwoordelijke: teams, clusters, specialismen • Kenmerken: leeftijd, vooropleiding, dominante visie, … (aggregatie

Mesoniveau • Instructieverantwoordelijke: teams, clusters, specialismen • Kenmerken: leeftijd, vooropleiding, dominante visie, … (aggregatie kenmerken op microniveau) • Begeleiding: professionaliseringsplan, strategisch plan van school.

Mesoniveau • Componenten didactisch handelen – doelen: leerplan, werkplan, vakgroep, trainingsplan, skills-management ontwerp, competentieprofielen

Mesoniveau • Componenten didactisch handelen – doelen: leerplan, werkplan, vakgroep, trainingsplan, skills-management ontwerp, competentieprofielen – leerstof: bronnen, kennismanagement bedrijf, incidenten in bedrijf, eigen bedrijfsdata – werkvorm: leersysteem zoals bijv. zelfstudiesysteem, afstandsonderwijs, probleemgestuurde aanpak, . . . – media: computerklas, conferencing room, . . . – toetsing: toetsitembank, centraal toetssysteem, periodieke tests piloten of operatoren in kerncentrales, …

Componenten didactisch handelen

Componenten didactisch handelen

Macroniveau De Standaard Online 20 01 2005 Rijles op school nog theorie Staat in

Macroniveau De Standaard Online 20 01 2005 Rijles op school nog theorie Staat in eindtermen maar niemand heeft zicht op hoe scholen het doen BRUSSEL - Vanaf dit schooljaar moeten scholen de leerlingen van het secundair onderwijs voorbereiden op het theoretische rijexamen. Het staat in de eindtermen, maar niemand heeft er zicht op of en hoe dat gebeurt. Minister Renaat Landuyt is voorstander van een samenwerking tussen het onderwijs en de privésector. West-Vlaamse rijscholen, die eind jaren zestig uit de scholen voortsproten, kunnen als de wegbereiders daarvan worden beschouwd.

Macroniveau

Macroniveau

Macroniveau • INSTITUTIONALISERING Koning Albert II laan Departement Onderwijs Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Macroniveau • INSTITUTIONALISERING Koning Albert II laan Departement Onderwijs Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Macroniveau • Context (politiek, economisch, cultureel, . . . ) – overeenkomsten met buitenland:

Macroniveau • Context (politiek, economisch, cultureel, . . . ) – overeenkomsten met buitenland: Sorbonne-, Bologna- en Lissabonverklaring – eisen van sectoren met betrekking tot beroepsprofielen (drukkers, lassers, . . . ) – eisen vakbonden m. b. t. opleidingsuren (kredieturen)

Macroniveau • Lerenden: belangenverenigingen (politiek, niveau, sectorieel) • Kenmerken: leeftijdsgroepen, (OESO, indicatorenstudies PISA, IALS,

Macroniveau • Lerenden: belangenverenigingen (politiek, niveau, sectorieel) • Kenmerken: leeftijdsgroepen, (OESO, indicatorenstudies PISA, IALS, . . . ) • Begeleiding: landelijke en internationale organisaties (bijv. studentenorganisaties, . . . )

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20170329_02807761

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20170329_02807761

levensbeschouwingen, ethiek en filosofie (LEF) http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20170831_03046446

levensbeschouwingen, ethiek en filosofie (LEF) http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20170831_03046446

https: //www. scholierenkoepel. be/artikels/wat-zijn-de-taken-van-de-leerlingenraad

https: //www. scholierenkoepel. be/artikels/wat-zijn-de-taken-van-de-leerlingenraad

Macroniveau • Instructieverantwoordelijke: vakgroepen, vakbonden, netten/koepels, . . . • Kenmerken: opleiding, niveau (regenten/lic.

Macroniveau • Instructieverantwoordelijke: vakgroepen, vakbonden, netten/koepels, . . . • Kenmerken: opleiding, niveau (regenten/lic. ), • Begeleiding: landelijke en internationale organisaties (bijv. EARLI, Orthopedic surgery association, accountancy Australia, . . . )

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20130920_00752447

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20130920_00752447

In dit voorbeeld zie je duidelijk de impact van het macroniveau op centrale actoren

In dit voorbeeld zie je duidelijk de impact van het macroniveau op centrale actoren in de instructiesetting. Hier worden de gevolgen van een hervorming in het Australische beroepsonderwijs bekeken voor de inzetbaarheid van leerkrachten. Dat daarbij vakbonden duidelijk hun stem laten horen, ligt voor de hand (Australia (http: //www. ucalgary. ca/iejll/vol 11/forward).

– Organisatie: Departement Onderwijs en Vorming, 2016, p. 4 Macroniveau

– Organisatie: Departement Onderwijs en Vorming, 2016, p. 4 Macroniveau

Macroniveau – Organisatie: Zie hervorming SO Zie M-decreet invoering inclusief onderwijs http: //www. hervormingsecundair.

Macroniveau – Organisatie: Zie hervorming SO Zie M-decreet invoering inclusief onderwijs http: //www. hervormingsecundair. be/

Macroniveau • Componenten didactisch handelen – Doelen: profielen, eindtermen, beroepskwalificaties (bijv. ICT en leerkrachten),

Macroniveau • Componenten didactisch handelen – Doelen: profielen, eindtermen, beroepskwalificaties (bijv. ICT en leerkrachten), landelijk curriculum (UK) – Leerstof: voorgeschreven methoden, kritische incidenten (luchtvaart, veiligheidssector, geneeskunde, . . . ) – Media: Multinationals IBM/Lotus heeft Learning Space, Oracle heeft Tele. Top, Overheid onderwijs heeft webportal (www. vlaanderen. be – kies onderwijs)

Overzicht van de eindtermen http: //www. ond. vlaanderen. be/curriculum/

Overzicht van de eindtermen http: //www. ond. vlaanderen. be/curriculum/

Macroniveau • Componenten didactisch handelen – Werkvormen: nationale systemen (Open Universiteit, Beroepskwalificatiecentrum, …) –

Macroniveau • Componenten didactisch handelen – Werkvormen: nationale systemen (Open Universiteit, Beroepskwalificatiecentrum, …) – Toetsing (Nationaal toetscentrum, sectorieel kwalificatiecentrum (buschauffeurs),

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20130916_00744294

http: //www. standaard. be/cnt/dmf 20130916_00744294

Vervolg cursus Onderwijskunde – Ontologie en - Hogere epistemologie denkvaardigheden – behaviorisme - Onderwijskundig

Vervolg cursus Onderwijskunde – Ontologie en - Hogere epistemologie denkvaardigheden – behaviorisme - Onderwijskundig ontwerpen – cognitivisme – constructivisme - Curriculumtechnologie - Evaluatie Telkens komt • Evidence-base en • Referentiekader naar voren

Thema 2 Onderwijskundig referentiekader

Thema 2 Onderwijskundig referentiekader