POJAM I OSNOVE RAUNARSKIH MREA 1 Pojam raunarskih

  • Slides: 35
Download presentation
POJAM I OSNOVE RAČUNARSKIH MREŽA 1

POJAM I OSNOVE RAČUNARSKIH MREŽA 1

Pojam računarskih mreža Računarske mreže omogućavaju međusobno komuniciranje računara pomoću neke stalne ili privremene

Pojam računarskih mreža Računarske mreže omogućavaju međusobno komuniciranje računara pomoću neke stalne ili privremene veze. Za umrežavanje više računara potreban je poseban hardver, ali i softver, te poznavanje načina umrežavanja. Umrežavanje podrazumijeva ostvarivanje veze u cilju razmjenjivanja resursa, ideja ili informacija između dvije tačke. Povezivanje računara se, osim pomoću kablova, može ostvariti i bežično preko radio tehnike. 2

Računaske mreže Topologija mreže Ring / Token Ring Bus /Etherent Star / zvezda Pear

Računaske mreže Topologija mreže Ring / Token Ring Bus /Etherent Star / zvezda Pear to pear / svako sa svakim Veličina mreže LAN – Local Area Network MAN – Materopoliten Area Network WAN – Wide Area Network 3

Local Area Network (LAN) je mreža visoke brzine koja pokriva relativno malu geografsku površinu.

Local Area Network (LAN) je mreža visoke brzine koja pokriva relativno malu geografsku površinu. Najčešće umrežava radne stanice, računare, printere, servere i ostale uređaje. Najčešće mrežne tehnologije koji se koriste su: magistrala, prsten i zvijezda. Mreža u okviru učionice. 4

Metropolitan area network MAN Metropolitan Area Network (MAN) se sastoji iz mnogo računara koji

Metropolitan area network MAN Metropolitan Area Network (MAN) se sastoji iz mnogo računara koji se nalaze u jednom gradu ili kampusu. Primer kg. ac. rs domen i sl. Za razmjenjivanje podataka najčešće se koristi optički kabl ili bežični način komunikacije. 5

Wide area network WAN Wide Area Network (WAN) pokriva relativno veliku geografsku površinu, a

Wide area network WAN Wide Area Network (WAN) pokriva relativno veliku geografsku površinu, a najpoznatija WAN mreža je upravo Internet. Razmenjivanje podataka u ovim mrežama se najčešće vrši preko telefonskih kablova i druge telekomunikacione infrstrukture. 6

Telekomunikaciona infrastruktura 7

Telekomunikaciona infrastruktura 7

Modemska veza 8

Modemska veza 8

Modem je skraćenica od MODulate/DEModulate i ona je ime za uređaj koji modulira analogni

Modem je skraćenica od MODulate/DEModulate i ona je ime za uređaj koji modulira analogni nosač signala (kao zvuk), i koji isto tako demodulira dekodira digitalni signal sa analognog nosača. Modem je iz računara najčešće spojen na telefonsku liniju. Najveća brzina današnjih modema je 56 kbps, što je u mala brzina, i najčešće nalazi mjesto kod korisnika koji koriste samo osnovne servise na Internetu. 9

10

10

 ADSL (eng. Asymetric Digital ADSL 11 Subscriber Line = asimetrična digitalna pretplatnička linija)

ADSL (eng. Asymetric Digital ADSL 11 Subscriber Line = asimetrična digitalna pretplatnička linija) naziv je za digitalnu pretplatničku liniju (DSL) kod koje je brzina prenosa podataka u smeru prema korisniku veća od brzine u suprotnom smeru. Kroz bakarnu paricu, na manjim rastojanjima, može se preneti mnogo više informacija nego što je sadržano u govrnom signalu. ADSL koristi "višak" ovog kapaciteta za prenos informacija, bez ometanja telefonskog razgovora koji može da se odvija paralelno/istovremeno.

Hub / Switch 12

Hub / Switch 12

MREŽNI UREĐAJI Mrežna kartica i modem Modulator/demodulator ili modem, je eksterni uređaj koji prevodi

MREŽNI UREĐAJI Mrežna kartica i modem Modulator/demodulator ili modem, je eksterni uređaj koji prevodi digitalne signale koje šalje računar u analogne signale koje se prenose konvencionalnom telefonskom linijom, tj. da ponovo prevede analogne siganle u digitalne da bi računar mogao da ih razume. Postoji: kablovski pristup Internetu, digitalne pretplatnička linija DSL, digitalna mreža za integrisane usluge ISDN, komutirana komunikaicja (dial-up). Mrežna kartica sa priključcima za UTP 5 Etherent 13

Switch је uređaj koji upravlja protokom podataka uzmeđu delova loklane mreže. Za razliku od

Switch је uređaj koji upravlja protokom podataka uzmeđu delova loklane mreže. Za razliku od hub-a switch deli mrežni saobraćaj i šalje ga na određena mesta, dok hub šalje podatke na sve uređaje koji su u mreži. Switch se korisi za mreže srednje veličine i daje računaru punu brzinu jedne konekcije, dok računari priključeni na hub dobijaju samo deo te konekcije. 14

15

15

16

16

Router Radi na mrežnom nivou. Ruterom se spajaju mreže. Ripiter i bridge rade u

Router Radi na mrežnom nivou. Ruterom se spajaju mreže. Ripiter i bridge rade u okviru iste mreže. Može da spaja 2 ili više mreža. Ruter ili mrežni usmerivač (engl. Router) je računarski uređaj koji služi za međusobno povezivanje računarskih mreža. On ima funkciju da za svaki paket podataka odredi putanju - rutu kojom treba taj paket da ide i da taj isti paket prosledi sledećem uređaju u nizu. 17

Router Ovi ruteri čine osnovu interneta. Namenjeni su za kontrolu saobraćaja između provajdera (edž

Router Ovi ruteri čine osnovu interneta. Namenjeni su za kontrolu saobraćaja između provajdera (edž ruteri engl. edge routers), ali i u okviru same mreže provajdera (core routers). Core ruteri se nalaze na samim osnovama Interneta (Internet back bone). Ruteri kod internet provajdera Iako su najčešće ruteri posebni uređaji, oni su u suštini računari čiji su softver i hardver specijalizovani za namenu da povezuju više mreža. U malim lokalnim mrežama (LAN) ruter se obično postavlja da bude veza između same mreže i Interneta. Tako na primer ADSL ruter služi kao veza između kućne mreže i mreže Internet provajdera do koje ruter dolazi preko ADSL veze. 18

Bus Topologija 10 BASE 2 19

Bus Topologija 10 BASE 2 19

Zvezda 10 Base. T 20

Zvezda 10 Base. T 20

Mrežni sistem 21

Mrežni sistem 21

Povezivanje LAN mreža 22

Povezivanje LAN mreža 22

23

23

Nekad

Nekad

I danas

I danas

 Za povezivanje se koriste telefonse mreže, ISDN, ADSL, i optički kabeli, satelitske veze

Za povezivanje se koriste telefonse mreže, ISDN, ADSL, i optički kabeli, satelitske veze i drugi načini. Također razlikujemo bežićno i žičano povezivanje.

 IP broj ili IP adresa je jedinstvena brojčana oznaka računala na internetu. Svako

IP broj ili IP adresa je jedinstvena brojčana oznaka računala na internetu. Svako računalo spojeno na internet ima svoju IP adresu. IP adrese se dijele na privatne i javne. 189. 15. 445. 6

 Internetski preglednik je program sa kojim se pregledaju web stranice na Internetu. Popularni

Internetski preglednik je program sa kojim se pregledaju web stranice na Internetu. Popularni su internetski preglednici Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Netscape Navigatior.

 Internet je javno dostupna globalna paketna podatkovna mreža koja zajedno povezuje računala i

Internet je javno dostupna globalna paketna podatkovna mreža koja zajedno povezuje računala i računarskelne mreže.

 ISP je poslovna organizacija koja nudi korisnicima pristup globalnoj mreži Internet i ostalim

ISP je poslovna organizacija koja nudi korisnicima pristup globalnoj mreži Internet i ostalim servisima. Mnogi, ali ne svi, ISP-ovi su i telefonske kompanije. Uz razne vrste pristupa internetu obično se nudi i usluga čuvanje(hosting) web stranica na njihove servere, dodatne email adrese i ostalo.

 Modem je uređaj koji prenosi podatke s jednog računara na drugi najčešće telefonskom

Modem je uređaj koji prenosi podatke s jednog računara na drugi najčešće telefonskom ili kablovskom linijom.

 Server je namjenski računar ili program koji šalje ili prima podatke od jako

Server je namjenski računar ili program koji šalje ili prima podatke od jako velikog broja klijenata. Serveri se klasifikujuju po namjeni na sljedeće: web server, e-mail server, server za pregledavanje virusa.

 Kablovlski modem-upotrebljava vezu kablovske televizije i omogućuje stalnu vezu s internetom uz veliku

Kablovlski modem-upotrebljava vezu kablovske televizije i omogućuje stalnu vezu s internetom uz veliku brzinu prijenosa podataka. ISDN DSL

 ISDN ne koristi analognu liniju pa je znatno brži od najbrže dial-up veze.

ISDN ne koristi analognu liniju pa je znatno brži od najbrže dial-up veze. korisnik koji ima ISDN vezu može istodobno telefonirati i surfati Internetom, ali se pri tome telefonski impulsi plaćaju za obje radnje. DSL naziv je tehnologije koja omogućava digitalni prijenos preko bakrenih vodova do krajnjeg korisnika usluge. Trenutno omogučuje najbrži pristup internetu.

Zapamti: Za povezivanje se koriste telefonske mreže, ISDN, ADSL, i optički kabeli, satelitske veze

Zapamti: Za povezivanje se koriste telefonske mreže, ISDN, ADSL, i optički kabeli, satelitske veze i drugi načini. IP broj ili IP adresa je jedinstvena brojčana oznaka računara na internetu. Internet je javno dostupna globalna paketna podatkovna mreža koja zajedno povezuje računara i računarske mreže