Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 2020

  • Slides: 52
Download presentation
 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016 -2020 PRIORYTET 3: ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016 -2020 PRIORYTET 3: ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Podstawy prawne Ø art. 90 u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7

Podstawy prawne Ø art. 90 u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2198 i 2203); Ø uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; Ø rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667).

Cele programu Cel Główny – Priorytet 3: Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz

Cele programu Cel Główny – Priorytet 3: Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Cele szczegółowe: Ø Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek; Ø Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych; Ø Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Czas trwania programu Program, w tym Priorytet 3 będzie realizowany w latach 2016 –

Czas trwania programu Program, w tym Priorytet 3 będzie realizowany w latach 2016 – 2020.

Formy realizacji programu Ø Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów

Formy realizacji programu Ø Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego; Ø Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych; Ø Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m. in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych; Ø Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Maksymalna wysokość wsparcia na zakup książek • Dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których

Maksymalna wysokość wsparcia na zakup książek • Dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi do 70: 2 480 zł • Dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 : 4 000 zł • Dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170: 12 000 zł § 5 rozporządzenia

Maksymalna wysokość wsparcia na zakup książek DLA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH – 4 600 zł DLA

Maksymalna wysokość wsparcia na zakup książek DLA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH – 4 600 zł DLA SZKOLNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: Ø liczących do 70 uczniów – 1 600, 00 zł Ø liczących od 71 do 170 – 2 500, 00 zł Ø liczących więcej niż 170 uczniów – 4 500, 00 zł § 5 rozporządzenia

Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach Priorytetu

Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 będą zobowiązane zapewnić finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. § 4 ust. 3 rozporządzenia Do wkładu własnego organu prowadzącego można zaliczyć tylko wydatki (na zakup książek) poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano wsparcie finansowe.

W okresie realizacji Priorytetu 3 organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu

W okresie realizacji Priorytetu 3 organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół, szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. § 2 ust. 3 rozporządzenia

Na podstawie odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Podręczników, Programów i Innowacji Jeśli dana

Na podstawie odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Podręczników, Programów i Innowacji Jeśli dana szkoła, np. podstawowa, która realizowała program, zostanie połączona z gimnazjum, pozostanie nadal tą samą szkołą podstawową, więc nie będzie mogła składać wniosku. Gimnazja będą wygaszane, zatem nie będą już składać wniosków. Na podstawie @ z dnia 20 lutego 2018 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Podręczników, Programów i Innowacji Funkcjonujące jeszcze w systemie gimnazja są oczywiście uprawnione do udziału w Programie. To zespół oceniający wnioski będzie decydował czy wsparcie przyznać, czy też nie.

Jeżeli zespół szkół stanowi jednostkę organizacyjną, w której jest jedna biblioteka, to zespół składa

Jeżeli zespół szkół stanowi jednostkę organizacyjną, w której jest jedna biblioteka, to zespół składa jeden wniosek. Szkoła wchodząca w skład zespołu może składać wniosek, jeżeli w jej strukturze znajduje się odrębna biblioteka.

Zasady wsparcia finansowego Zasady i sposób składania przez szkoły i organy prowadzące wniosków, o

Zasady wsparcia finansowego Zasady i sposób składania przez szkoły i organy prowadzące wniosków, o wsparcie finansowe w ramach programu, na terenie województwa wielkopolskiego, reguluje przyjęta przez Wojewodę Wielkopolskiego Procedura dotycząca składania wniosków o przyznanie dotacji w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Zasady wsparcia finansowego Dyrektor szkoły/biblioteki pedagogicznej – z własnej inicjatywy, na wniosek rady pedagogicznej,

Zasady wsparcia finansowego Dyrektor szkoły/biblioteki pedagogicznej – z własnej inicjatywy, na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego – składa do organu prowadzącego szkołę/bibliotekę wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wniosek powinien zawierać następujące dane dotyczące szkoły: 1) nazwę i adres szkoły lub biblioteki pedagogicznej (oczywiście z takimi danymi, jak e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku oraz realizacji programu); 2) numer REGON szkoły; § 7 ust. 1 rozporządzenia

Zasady wsparcia finansowego 3) liczbę uczniów - na dzień składania wniosku (do liczby uczniów

Zasady wsparcia finansowego 3) liczbę uczniów - na dzień składania wniosku (do liczby uczniów nie wlicza się dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – program adresowanych jest do uczniów szkół); § 7 ust. 1 rozporządzenia 4) zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej lub pedagogicznej (tu prosimy o konkretne dane takie jak: Czy w szkole działa biblioteka szkolna? ; Czy zadania biblioteki szkolnej zostały na mocy porozumienia lub innego dokumentu przekazane np. : bibliotece publicznej? Czy biblioteka posiada czytelnie? , …. (patrz procedura i to co pod procedurą); § 7 ust. 2 rozporządzenia

Zasady wsparcia finansowego 5) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek 6) wkład własny

Zasady wsparcia finansowego 5) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek 6) wkład własny finansowy (stanowiący 20% całego zadania) 7) wyliczony całkowity koszt realizacji programu § 7 ust. 1 rozporządzenia

Zasady wsparcia finansowego Załącznik nr 1 Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań

Zasady wsparcia finansowego Załącznik nr 1 Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań promujących i wspierających czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży Uwaga: ten punkt powinno się opisać, mając na uwadze wymogi stawiane przed szkołami realizującymi program - czyli planowane działania powinny „wypełniać” oczekiwania stawiane beneficjentom programu. Nie należy pisać ogólników, lecz starać się w miarę możliwości operować konkretami. Można odwołać się do wcześniejszych dokonań wskazując na doświadczenie. W przypadku kontroli deklaracje zawarte we wniosku będą konfrontowane z tym, co faktycznie zostało zrobione (lepiej zrobić więcej, niż nie wykonać niektórych własnych planów). § 7 ust. 3 rozporządzenia

Zasady wsparcia finansowego Załącznik nr 2 Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań,

Zasady wsparcia finansowego Załącznik nr 2 Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną Uwaga: ważnym elementem opisu podejmowanych działań będzie również informacja czy współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną będzie nawiązywana czy stanowi kontynuację już istniejącej współpracy. § 7 ust. 4 rozporządzenia

Zasady wsparcia finansowego Załącznik nr 3 Harmonogram realizacji programu Uwaga: program realizowany jest w

Zasady wsparcia finansowego Załącznik nr 3 Harmonogram realizacji programu Uwaga: program realizowany jest w roku budżetowym czyli realizację zadań w ramach programu należy zaplanować od stycznia do grudnia § 3 ust. 1 rozporządzenia

Szkołę do programu zgłaszała Dyrektor, więc jest to program "szkolny" a nie "biblioteczny", chociaż

Szkołę do programu zgłaszała Dyrektor, więc jest to program "szkolny" a nie "biblioteczny", chociaż oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby nauczyciel bibliotekarz nie pełnił przy jego realizacji istotnej roli. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów odpowiedzialność za prawidłową realizację programu spoczywa na organie prowadzącym.

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 1) Tworzenie listy książek do

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 1) Tworzenie listy książek do kupienia. Planując zakupy ze środków NPRC warto pamiętać o celach programu a główny to wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej o współczesne (w szerokim rozumieniu tego słowa) książki do czytania dla przyjemności - popularne wśród uczniów, odwołujące się do ich zainteresowań i emocji, modne, mające szanse na powodzenie. KSIĄŻKI MAJĄ BYĆ DLA UCZNIÓW ! Na pewno warto: zapytać samych zainteresowanych, wykorzystać zawodową intuicję, poszukać niezależnych opinii i recenzji (np. blogi czytelnicze, dyskusje na forach internetowych, doświadczenia innych, którzy ten program już realizowali), rozmawiać z uczniami, którzy sporo czytają, ocenić księgozbiór biblioteczny i zastanowić się jak podzielić pieniądze pomiędzy poszczególne grupy wiekowe uczniów oraz ich różne potrzeby czytelnicze (jedni potrzebują literatury bardziej ambitnej, dla innych trzeba kupić „czytadła” ).

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 2) Zasięgnięcie opinii rodziców i

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 2) Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek. Zasięgnięcie opinii rodziców może mieć różne formy i zakres. Może polegać na: umożliwieniu wszystkim rodzicom składania propozycji tytułów (ankieta, za pośrednictwem strony internetowej lub e-dziennika), zwrócenia się do Rady Rodziców o mniej lub bardziej szczegółową opinię na temat książek, które jej zdaniem powinny zostać zakupione; przedstawienie już gotowej listy zakupowej i prośba o uwagi i propozycje uzupełnień; itp. Pozyskiwanie opinii samorządów uczniowskich może mieć podobne formy. Dobre efekty dają różne akcje podejmowane przez same samorządy. Zawsze warto zadbać o listę rezerwową lub przygotować upoważnienie dla nauczyciela bibliotekarza do samodzielnego korygowania wykazu w trakcie realizacji zakupu, ponieważ trudno z góry przewidzieć, ile książki będą faktycznie kosztowały oraz czy wszystkie tytuły będą dostępne. Osoba kupująca powinna mieć możliwość podejmowania szybkich, samodzielnych decyzji.

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 3) Podjęcie współpracy z biblioteką

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 3) Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo Na początek można wywiesić informację o adresie i godzinach otwarcia najbliższej biblioteki publicznej/pedagogicznej. Warto skontaktować się z pobliską biblioteką i zaproponować współpracę (wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, o planowanych zakupach, wspólne zorganizowanie spotkania autorskiego lub wspólnego projektu z finałem w bibliotece publicznej, …. ) ustalając jednocześnie jej formy, zakres, sposób przekazywania informacji, itp. 4) Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów. Organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów jest dla nauczycieli bibliotekarzy „chlebem powszednim”. Do ustalenia pozostaje forma, temat i skala przedsięwzięcia.

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 5) Uwzględnienie tematyki wpływu czytelnictwa

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 5) Uwzględnienie tematyki wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami. Tu też wszystko zależy od możliwości i pomysłowości, można przekazać rodzicom np. podczas zebrań kopię listu na temat znaczenia czytelnictwa (np. list Ireny Koźmińskiej, Fundacja „Cała Polska czyta dzieciom”), zorganizować spotkanie dla rodziców lub całych rodziny (piknik rodzinny), którego częścią będzie wykład na temat wypływu czytelnictwa. Zadanie może być zrealizowane z wspólnie z Radą Rodziców, biblioteką publiczna/pedagogiczną czy domem kultury, które często dysponują większymi możliwościami (w tym finansowymi) i mogą zapewnić udział „atrakcyjnego” dla rodziców prowadzącego.

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 6) Zrealizowanie co najmniej jednego

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 6) Zrealizowanie co najmniej jednego projektu na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Warto pamiętać , że w realizacji programu bierze udział cała szkoła (uczniowie i całe grono nauczycielskie). Warto zapytać samych zainteresowanych (uczniów) i włączyć ich w organizację projektów. Przepisy mówią o konieczności zrealizowania co najmniej jednego projektu w każdej klasie – nie ma wymogu, by w każdej klasie był inny. Przykładem może być konkurs szkolny, odwołujący się do zbiorów biblioteki, realizowany we wszystkich klasach we współpracy z nauczycielami, któregoś z przedmiotów – konkurs na recenzję, zakładkę, okładkę. Tematyka może być zróżnicowana dla poszczególnych poziomów nauczania. Warto poszukać inspiracji, poszukać sprawdzonych (ale nie nudnych) patentów.

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 7) Dostosowanie organizacji pracy biblioteki

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 7) Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Na okres ferii zimowych książki są w szkołach wypożyczane, w wielu bibliotekach są też wypożyczane na wakacje letnie – mowa tu o jednorazowym (w czerwcu) wypożyczaniu książek na okres wakacji, a nie o konieczności otwierania bibliotek szkolnych w czasie wakacji. Proszę pamiętać, że wprowadzenie takich rozwiązań wiąże się z korektą regulaminów bibliotek i określeniem zasad takich wypożyczeń.

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 8) Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Co należy zrobić w ramach programu - wymagane działania 8) Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek. Tu decyzje podejmują indywidualnie szkoły, w zależności od potrzeb. W szkole mogą przydać się książki dla uczniów niedowidzących i niewidomych (dotykowe, multisensoryczne, obrazkowe, dużą czcionką), niesłyszących (obrazkowe, adaptacyjne, kamishibai, kreatywne) dla uczniów z deficytem uwagi, dysleksją, z problemami logopedycznymi (wierszyki logopedyczne), dla uczniów ze spectrum autyzmu (uczące „czytania umysłu”, pozbawione metafor i przenośni, z prostym jednoznacznym tekstem i ilustracjami) , dla uczniów z obniżoną normą intelektualną, niedostosowanych społecznie, z anoreksją, bulimią. Warto też zwrócić uwagę na książki dla dzieci zdrowych pomagające zrozumieć odmienność zachowań chorych rówieśników.

Co należy zrobić w ramach programu Wymagane działania dla bibliotek pedagogicznych: 1) Podjęcie współpracy

Co należy zrobić w ramach programu Wymagane działania dla bibliotek pedagogicznych: 1) Podjęcie współpracy ze szkołami i bibliotekami publicznymi, obejmującej planowanie zakupu książek i wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo 2) Wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Zasady wsparcia finansowego Wymagane dokumenty, które sporządza szkoła: Ø Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej o

Zasady wsparcia finansowego Wymagane dokumenty, które sporządza szkoła: Ø Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/biblioteki pedagogicznej, wypełniony według wzoru on-line umieszczonego pod adresem: http: //biblioteka. ko. poznan. pl. Ø Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej winien być dostarczony do organu prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie do 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego. § 7 ust. 2 rozporządzenia

Zasady wsparcia finansowego Otrzymany kompletny wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego - czyli wydruk

Zasady wsparcia finansowego Otrzymany kompletny wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego - czyli wydruk wniosku on-line oraz załącznik nr 1 -3 w organie prowadzącym podlega zweryfikowaniu pod względem: finansowym [§ 4 ust. 3 i § 5] (prawidłowa wysokość kwoty wnioskowanej, zadeklarowana wysokość wkładu własnego finansowego, całkowity koszt realizacji zadania), merytorycznym [§ 3 ust. 1 i 3 i § 4 ust. 4] (zgodność z celami Priorytetu 3 planowych przez szkoły/biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zakres planowanych przez szkoły/biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym; planowane ramy czasowe działań) oraz poprawności wypełnienia wniosku.

Zasady wsparcia finansowego Wymagane dokumenty, które sporządza organ prowadzący: Ø Wniosek zbiorczy, składa się

Zasady wsparcia finansowego Wymagane dokumenty, które sporządza organ prowadzący: Ø Wniosek zbiorczy, składa się z: wniosku zbiorczego organu prowadzącego szkołę/bibliotekę pedagogiczną, wypełniony według wzoru on-line umieszczonego pod adresem: http: //biblioteka. ko. poznan. pl oraz kompletnych zaakceptowanych wniosków jednostkowych szkół. Ø Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają również kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Miejsce i termin złożenia wniosku Ø Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty

Miejsce i termin złożenia wniosku Ø Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93 61 -716 Poznań Dopisek: NPRC_20…. Ø Komplet dokumentów winien być dostarczony do Kuratorium Oświaty w Poznaniu w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego (decyduje data wypływu do Kancelarii Kuratorium Oświaty). § 7 ust. 3 rozporządzenia

Miejsce i termin złożenia wniosku Ø Wnioski złożone po upływnie wskazanego terminu pozostaną bez

Miejsce i termin złożenia wniosku Ø Wnioski złożone po upływnie wskazanego terminu pozostaną bez rozpoznania. Ø Nie przewiduje się procedury uzupełniania niekompletnych wniosków.

Ocena wniosków Ø Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego są oceniane przez zespół powołany przez

Ocena wniosków Ø Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego są oceniane przez zespół powołany przez wojewodę w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe. § 8 ust. 1 rozporządzenia Ø Wnioski podlegają ocenie formalno-prawnej i merytorycznej.

Ocena wniosków Ø Oceny formalno-prawnej wniosków dokonuje zespół po upływie terminu naboru. Ø Wnioski

Ocena wniosków Ø Oceny formalno-prawnej wniosków dokonuje zespół po upływie terminu naboru. Ø Wnioski zawierające błędy formalno-prawne podlegają odrzuceniu – nie podlegają ocenie merytorycznej. Ø Za błędy formalno-prawne uznaje się: § niekompletność lub brak pieczęci instytucji i podpisów osób upoważnionych do reprezentacji pod wnioskiem i załącznikami § brak wymaganego wkładu własnego § błędy rachunkowe § nieprawidłowe wypełnienie lub niewypełnienie jakiegokolwiek wymaganego pola formularza § złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony Do odrzucenia wniosku wystarczy zaistnienie jednej z wyżej wymienionych okoliczności. § 9 ust. 2 rozporządzenia

Ocena wniosków Ø Zespół dokonuje oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając: §

Ocena wniosków Ø Zespół dokonuje oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając: § aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych § zgodność z celami Programu planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży § zakres planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną § 9 ust. 1 rozporządzenia

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład styczeń- marzec:

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład styczeń- marzec: ü informowanie i promowanie programu wśród uczniów ü działania mające na celu ustalenie „listy zakupowej” – włączenie społeczności szkolnej (różne formy)

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład kwiecień –

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład kwiecień – ogłoszenie wyników ü podjęcie współpracy szkoły z biblioteką publiczną i/lub bibliotekami pedagogicznymi w zakresie planowanych zakupów książek ü ustalenie terminów i sposobu realizacji projektów edukacyjnych

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład kwiecień –

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład kwiecień – czerwiec ü działania mające na celu uzyskanie wymaganych opinii (rady rodziców i samorządu uczniowskiego) ü projekty edukacyjne z wykorzystaniem obecnego księgozbioru ü podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną polegającą na wymianie informacji o zasobach i działaniach (m. in. spotkaniach, konkursach) ü ustalenie terminu i sposobu realizacji spotkania z rodzicami uwzględniającego wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład od podpisania

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład od podpisania umowy do sierpnia* ü realizacja zakupów i wprowadzenie ich do księgozbioru biblioteki

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład wrzesień- grudzień

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład wrzesień- grudzień ü realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowego księgozbioru

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład styczeń ü

Jak prawidłowo i realnie zaplanować działania w ramach programu (harmonogram)? - przykład styczeń ü sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji programu

Najczęstsze pytania i wątpliwości 1. Co można kupić? 2. Czy można w ramach dotacji

Najczęstsze pytania i wątpliwości 1. Co można kupić? 2. Czy można w ramach dotacji zakupić audiobooki? 3. Czy kosztem kwalifikowanym będzie zakup książki, do której dołączona jest również płyta CD ? 4. Co to jest nowość wydawnicza? 5. Czy można dokonać zakupu wielu egzemplarzy jednego tytułu? 6. Czy wśród książek kupowanych z dotacji mogą być pozycje w języku obcym nowożytnym nauczanym w szkole?

Najczęstsze pytania i wątpliwości 7. Co z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli? 8. Jak prawidłowo

Najczęstsze pytania i wątpliwości 7. Co z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli? 8. Jak prawidłowo opisać faktury/rachunki ? 9. Co oznacza zrealizowanie w ramach programu co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział? 10. Jak udokumentować realizacje zadań w ramach programu?

Co można kupić? Łatwiej odpowiedzieć czego nie można: w ramach Programu nie można kupować

Co można kupić? Łatwiej odpowiedzieć czego nie można: w ramach Programu nie można kupować podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, leksykonów, filmów słowników, i nagrań muzycznych, rozmówek encyklopedii, językowych, publikacji uzupełniających ćwiczeniowych dla uczniów, albumów, atlasów i map, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, licencji na dostęp do baz danych, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, a także nie można opłacać prenumeraty.

Czy można w ramach dotacji zakupić audiobooki? Czy kosztem kwalifikowanym będzie zakup książki, do

Czy można w ramach dotacji zakupić audiobooki? Czy kosztem kwalifikowanym będzie zakup książki, do której dołączona jest również płyta CD ?

Czy można w ramach dotacji zakupić audiobooki? Czy kosztem kwalifikowanym będzie zakup książki, do

Czy można w ramach dotacji zakupić audiobooki? Czy kosztem kwalifikowanym będzie zakup książki, do której dołączona jest również płyta CD ?

Co to jest nowość wydawnicza? Przepisy na podstawie, których realizowany jest program nie zawierają

Co to jest nowość wydawnicza? Przepisy na podstawie, których realizowany jest program nie zawierają definicji wyrażenia „nowość wydawnicza”. Rozporządzenie Rady Ministrów wskazuje ogólnie, że środki finansowego uruchomione z programu można kupować książki, które nie są podręcznikami i że powinny to być nowości wydawnicze, w tym lektury szkolne, w związku z powyższym należy postępować zgodnie z przepisami - które nie narzucają żadnych dat. Kupując książki w ramach Priorytetu 3 warto pamiętać o celach programu. A głównym celem jest wzbogacenie zbiorów bibliotek szkolnych, w tym o współczesne (w szerokim rozumieniu tego słowa) książki do czytania dla przyjemności – popularne wśród uczniów, odwołujące się do ich zainteresowań i emocji. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na każdym etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną, zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania u dziecka zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania u niego nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu. Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw.

Co z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli? Zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie rozwijania czytelnictwa uczniów

Co z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli? Zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie rozwijania czytelnictwa uczniów wymaga ukierunkowania i wzmocnienia działań bibliotek pedagogicznych. Doposażenie bibliotek pedagogicznych w książki, w tym literaturę pedagogiczną i metodyczną, będzie stanowić pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań i postaw czytelniczych uczniów. W związku z otrzymaniem dotacji celowej biblioteki pedagogiczne są obowiązane do pomocy w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie wspierania rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Jak prawidłowo opisać faktury/rachunki ? co? w ramach czego – dlaczego? kiedy? dla kogo?

Jak prawidłowo opisać faktury/rachunki ? co? w ramach czego – dlaczego? kiedy? dla kogo? jak finansowane? Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w roku 20…. , na kwotę: …. Z czego: środki z dotacji: …. środki własne…. .

Co oznacza zrealizowanie w ramach programu co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział? Szkoła,

Co oznacza zrealizowanie w ramach programu co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział? Szkoła, która uzyska wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej jest zobowiązana m. in. do zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Oznacza to, że w każdym oddziale poszczególnych klas musi zostać zrealizowany co najmniej jeden projekt edukacyjny, którego temat, zakres i sposób realizacji ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia w tych oddziałach. Projekt edukacyjny w rozumieniu aktywnej pracy z uczniem.

Dokumentowanie realizacji zadania Wszystkie dokumenty i materiały związane z aplikowaniem i realizacją Programu –

Dokumentowanie realizacji zadania Wszystkie dokumenty i materiały związane z aplikowaniem i realizacją Programu – scenariusze przedsięwzięć, maile, wykazy książek, ogłoszenia, notatki służbowe, itp. warto gromadzić w jednym miejscu np. teczka/segregator NPRC. Tak przygotowane materiały przydadzą się przy pisaniu sprawozdania oraz w przypadku kontroli przeprowadzanej przez urząd wojewódzki lub pracowników kuratorium.

Informacji w powyższej sprawie udziela: Katarzyna Zarzyńska – Kuratorium Oświaty w Poznaniu (e-mail: k.

Informacji w powyższej sprawie udziela: Katarzyna Zarzyńska – Kuratorium Oświaty w Poznaniu (e-mail: k. [email protected] poznan. pl) tel. 780 386 041 Prezentacja przygotowana przy pomocy http: //bibliotekawszkole. edu. pl/NPRCz_poradnik. pdf materiałach opublikowanych w miesięczniku „Biblioteki w Szkole”, doświadczeniu własnym oraz innych ogólnodostępnych materiałach w sieci. Dziękuję za uwagę