Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul Starobojarska 15 15

  • Slides: 48
Download presentation
 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15 -073 Białystok tel: 085 740

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15 -073 Białystok tel: 085 740 86 83 fax 085 740 86 85 [email protected] bialystok. pl www. pfrr. bialystok. pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych: n n Wojewoda Białostocki Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

Zarząd Fundacji Prezes Zarządu Andrzej Parafiniuk Wiceprezesi Zarządu Adam Kowalczuk Robert Girejko

Zarząd Fundacji Prezes Zarządu Andrzej Parafiniuk Wiceprezesi Zarządu Adam Kowalczuk Robert Girejko

Misja Misją Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie na rzecz

Misja Misją Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie na rzecz wszystkich klientów, a w szczególności partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz podejmowanie inicjatyw rozwoju województwa podlaskiego. Rozwojowi działalności i usług towarzyszy dążenie do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaangażowana jest w szereg działań mających na celu wspieranie biznesu

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaangażowana jest w szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m. in. : n Tworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości. n Wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym. n Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz terenową administracją rządową w zakresie budowy i realizacji strategii rozwoju regionalnego. n Nieodpłatną działalność szkoleniowo — doradczą dla potrzeb przekształceń gospodarki regionu. n Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej oraz przedsiębiorczości prywatnej. n Wspieranie rozwoju małych i średnich firm. n Współpracę z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów statutowych. n Zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej

Programy realizowane n n n n INNOWATCH---1 czerwiec 2005 - 31 styczeń 2008 Podlaskie

Programy realizowane n n n n INNOWATCH---1 czerwiec 2005 - 31 styczeń 2008 Podlaskie Centrum Euro Info---wrzesień 1999 – bezterminowo Fundusz Pożyczkowy mikro. Start---Lipiec 2002 – bezterminowo Podlaska Agencja Zarządzania Energią---Grudzień 2002 – 2006 Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Przedsiębiorczości---Styczeń 2003 – bezterminowo Inno-Deal --- Wrzesień 2006 – Sierpień 2006 Społeczna odpowiedzialność biznesu --- Maj 2006 – Październik 2007

Struktura PFRR ¨ Centra Wspierania Biznesu n n n ¨ Podlaskie Centrum Euro Info

Struktura PFRR ¨ Centra Wspierania Biznesu n n n ¨ Podlaskie Centrum Euro Info n ¨ zabezpieczenia spłat kredytów gospodarczych i innych instrumentów dłużnych na rzecz MSP Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o. o. n ¨ promocja odnawialnych źródeł energii, doradztwo Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. n ¨ administrowanie programami Phare i strukturalnymi Podlaska Agencja Zarządzania Energią n ¨ informowanie, doradztwo, kojarzenie partnerów gospodarczych Regionalna Instytucja Finansująca n ¨ pożyczki na rzecz MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą doradztwo gospodarcze, informacja o źródłach finansowania i wsparcia MSP pomoc w sporządzaniu biznes planów, wniosków aplikacyjnych kapitał inwestycyjny typu venture capital Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o. o. n szkolenia otwarte i zamknięte, doradztwo personalne

Centra Wspierania Biznesu

Centra Wspierania Biznesu

CWB Sieć Centrów Wspierania Biznesu n Prowadzimy sieć Centrów Wspierania Biznesu w większych miastach

CWB Sieć Centrów Wspierania Biznesu n Prowadzimy sieć Centrów Wspierania Biznesu w większych miastach w regionie: Białystok Ul. Waszyngtona 29 15 -304 Białystok Tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05 Hajnówka ul. Wierobieja 30/18 17 - 200 Hajnówka Tel. 085 682 51 87 Łomża ul. Polowa 53 18 -400 Łomża Tel. 086 215 16 90 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 31 pok. 14 17 - 100 Bielsk Podlaski Tel. 085 730 18 42 Siemiatycze ul. Pałacowa 19 17 -300 Siemiatycze Tel. 085 656 13 42 SUWAŁKI ul. Sejneńska 2 (Kredyt Bank) 16 -400 Suwałki Tel. 087 566 -29 -89 Augustów ul. Brzostowskiego 10 A 16 -300 Augustów Tel. 087 643 58 60

CWB Zakres usług CWB n n n n Usługi doradcze podstawowe porady dla osób

CWB Zakres usług CWB n n n n Usługi doradcze podstawowe porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą; prawno-administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (jak zarejestrować nową firmę, jaką wybrać formę opodatkowania); podstawowe informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego; informacje na temat dostępnych programów pomocowych oraz możliwościach i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia MSP; pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych; materiały na temat Unii Europejskiej; organizację seminariów, szkoleń, konferencji;

Usługi Komercyjne realizowane w CWB Ø Ø Ø profesjonalna pomoc we właściwym przygotowaniu projektów

Usługi Komercyjne realizowane w CWB Ø Ø Ø profesjonalna pomoc we właściwym przygotowaniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przygotowania projektów, opracowywanie koncepcji całego projektu – tworzenie wniosków, biznes planów i studiów wykonalności (Sektorowe Programy Operacyjne, Norweski Mechanizm Finansowy, ZPORR, Interreg) przygotowywanie wniosków i biznes planów dla przedsiębiorców aplikujących o fundusze unijne (np. dotacje z działania 3. 4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR) przygotowywanie wniosków i biznes planów do instytucji kredytowych (np. banki) opracowywanie programów naprawczych dla firm w 2005 r. konsultanci PFRR przygotowali 44 opracowania (wnioski dotacyjne, biznes plany, studia wykonalności), w 2006 r. – 34 opracowania

CWB Usługi Komercyjne realizowane w CWB Zaufali nam m. in. n n n n

CWB Usługi Komercyjne realizowane w CWB Zaufali nam m. in. n n n n n Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim Urząd Miasta w Zambrowie Urząd Miasta w Kolnie Studio Odnowy Biologicznej, Studio Line w Białymstoku Urząd Miasta Siemiatycze Drog-Bud - Budowa i Remonty Dróg w Augustowie Świat Blach, Grzegorz Pruszyński w Bielsku Podlaskim PSS Społem w Hajnówce Domax – Bis w Białymstoku

Instytucja Działanie Kwota dofinansowania Urząd Miasta Zambrów Działania 1. 3 SPO-WKP „Tworzenie korzystnych warunków

Instytucja Działanie Kwota dofinansowania Urząd Miasta Zambrów Działania 1. 3 SPO-WKP „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm” – projekt „Zagospodarowanie nieruchomości poprzemysłowych PPH ZAMTEX na cele produkcyjne (Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego)” 7 490 713, 99 PLN (100% kosztów prac inwestycyjnych) Urząd Miasta Zambrów Działanie 1. 1 Poddziałanie 1. 1. 1 Infrastruktura drogowa w w ramach ZPORR, projekt Przebudowa i Budowa Układu Komunikacyjnego Centrum Miasta Zambrowa 3 970 876, 22 PLN (dofinansowanie 2 978 157, 17 PLN Urząd Miasta Kolno Norweski Mechanizm Finansowy, priorytet Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii”, projekt Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej Miasta Kolna 3 193 160 PLN (wsparcie 2 756 660 PLN) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce SPO-ROL Działanie 1. 5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych 1. ) Poprawa przetwórstwa mleka na proszek i twaróg oraz warunków transportu i chłodzenie mleka, wartość inwestycj 2) Poprawa przetwórstwa i magazynowanie mleka, wartość inwestycji 10 095 000 PLN (dofinansowanie 5 047 869 PLN) 1 352 932 PLN (dofinansowanie 676 466 PLN)

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa n n n Pomoc doradców PFRR obejmowała:

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa n n n Pomoc doradców PFRR obejmowała: doradztwo w zakresie zasad ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z wybranych programów krajowych oraz funduszy UE Przygotowanie studium wykonalności i biznes planu dla projektu inwestycyjnego Rezultaty Urząd Miasta Zambrów uzyskał blisko 7, 5 mln PLN na realizację projektu „Zagospodarowanie nieruchomości poprzemysłowych PPH ZAMTEX na cele produkcyjne - Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego (w ramach Działania 1. 3 SPO-WKP „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”) Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego (powstał na bazie byłej hali tkalni o łącznej powierzchni 22 tysiące m 2) Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju firm w mieście - planuje się, że docelowo pracę w nim znajdzie blisko 400 zambrowian

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowskiego Parku Przemysłowego

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowskiego Parku Przemysłowego

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowskiego Parku Przemysłowego

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowskiego Parku Przemysłowego

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowskiego Parku Przemysłowego

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowskiego Parku Przemysłowego

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowskiego Parku Przemysłowego

Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowskiego Parku Przemysłowego

Punkt Konsultacyjny n n n Przy PFRR funkcjonuje Regionalny Punkt Konsultacyjny (PK) w ramach

Punkt Konsultacyjny n n n Przy PFRR funkcjonuje Regionalny Punkt Konsultacyjny (PK) w ramach którego udzielane są usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc udzielana jest bezpłatnie i ma charakter pomocy de minimis. Projekt (Punkt Konsultacyjny) jest realizowany przy udziale wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 1. 1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Siedziba: Białystok Ul. Waszyngtona 29 15 -304 Białystok Tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05

Punkt Konsultacyjny Zakres usług: n z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp. , n

Punkt Konsultacyjny Zakres usług: n z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp. , n n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu Państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje, n o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe — firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe itp. , n na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU,

SPO-WKP Poddziałanie 2. 2. 1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji n Instytucja wdrażająca

SPO-WKP Poddziałanie 2. 2. 1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji n Instytucja wdrażająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości n Beneficjenci – mikro, małe i średnie firmy n wielkość wsparcia: 1) nie może być niższa niż kwota 500 000 PLN oraz 2) musi być mniejsza niż 15 mln €, natomiast wartość kosztów kwalifikowanych mniejsza niż 25 mln € n poziom wsparcia: 1) 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców: 2) 60 dla średnich przedsiębiorców n projekt dotyczy realizacji nowej inwestycji, tj. inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającej na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

SPO-WKP Poddziałanie 2. 2. 1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji nacisk położony będzie

SPO-WKP Poddziałanie 2. 2. 1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji w kierunku wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, mierzonym stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych, zawartym w przedkładanych do finansowania projektach n przy udzielaniu wsparcia szczególna uwaga będzie poświęcona inwestycjom innowacyjnych, generującym nowe miejsca pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie merytorycznej składanych projektów, gdzie najwyżej punktowane są kryteria dotyczące innowacyjności (do 26 pkt) i wzrostu zatrudnienia (do 23 pkt). n Terminy: 1) preselekcja wniosku (wstępnego planu projektu) przez Punkty Konsultacyjne – do 15 grudnia 2006 r. 2) Termin składania wniosku – 12 styczeń 2007 r. n bliższe informacje o Działaniu: n strona internetowa PARP - http: //www. parp. gov. pl/strukturalny 8. html n Punkt Konsultacyjny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 29, tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05 n

POŻYCZKI PFRR OFERTA POŻYCZKOWA PFRR pożyczka w ramach Kanadyjskiego Programu Pożyczkowego (CPEF) KAPITAŁ: 1

POŻYCZKI PFRR OFERTA POŻYCZKOWA PFRR pożyczka w ramach Kanadyjskiego Programu Pożyczkowego (CPEF) KAPITAŁ: 1 300 000, 00 PLN pożyczka mikro. START (MS) KAPITAŁ: 4 616 000, 00 PLN

Kwota i okres trwania pożyczki: kwota pożyczki okres CPEF do 50 000, 00 zł

Kwota i okres trwania pożyczki: kwota pożyczki okres CPEF do 50 000, 00 zł max do 3 lat MS do 120 000, 00 zł max do 5 lat możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy

POŻYCZKI PFRR Przeznaczenie pożyczki: Ø finansowanie rozwoju działalność, w tym środków obrotowych oraz zakupu

POŻYCZKI PFRR Przeznaczenie pożyczki: Ø finansowanie rozwoju działalność, w tym środków obrotowych oraz zakupu środków trwałych Prowizje i opłaty: Ø 3% prowizji płatnej jednorazowo w chwili uruchomienia transakcji Wkład własny: Ø wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia

POŻYCZKI PFRR Zabezpieczenie: wynosi minimum 100% należności z tytułu pożyczki i odsetek, może je

POŻYCZKI PFRR Zabezpieczenie: wynosi minimum 100% należności z tytułu pożyczki i odsetek, może je stanowić: n poręczenie osób trzecich, n przewłaszczenie zakupionych dóbr, n cesja zabezpieczenia, n weksel in blanco, n inne zabezpieczenia majątkowe.

POŻYCZKI PFRR Oprocentowanie: (zależne od okresu spłaty pożyczki i grupy ryzyka do jakiej zakwalifikowany

POŻYCZKI PFRR Oprocentowanie: (zależne od okresu spłaty pożyczki i grupy ryzyka do jakiej zakwalifikowany jest klient) n minimalne – 1, 4 stopy referencyjnej (5, 95%), n maksymalne – 1, 8 stopy referencyjnej (10, 01%). Kontakt: Białystok Ul. Waszyngtona 29 15 -304 Białystok Tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05

Podlaskie Centrum Euro Info

Podlaskie Centrum Euro Info

Sieć EIC n Cel projektu „stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi

Sieć EIC n Cel projektu „stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej” n Nasz atut to jednoczesny kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej i przedsiębiorcami z całej Europy

Sieć EIC n 253 tradycyjnych ośrodków EIC n 11 koordynatorów n 24 instytucje stowarzyszone

Sieć EIC n 253 tradycyjnych ośrodków EIC n 11 koordynatorów n 24 instytucje stowarzyszone n 16 centrów korespondencyjnych EICC

EIC w Polsce ü 14 ośrodków EIC w Polsce Cel działania: ”Integracja małych i

EIC w Polsce ü 14 ośrodków EIC w Polsce Cel działania: ”Integracja małych i średnich przedsiębiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej” ü ü informujemy o UE i jej polityce, kojarzymy firmy, promujemy i organizujemy imprezy ü Współpracujemy z: MG, MRR, PARP, UKIE, IPH, media, instytucje afiliujące

EIC na Podlasiu Działamy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1999 roku

EIC na Podlasiu Działamy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1999 roku

n Misja sieci EIC Informuje przedsiębiorstwa o sprawach rynku UE n Doradza przedsiębiorstwom w

n Misja sieci EIC Informuje przedsiębiorstwa o sprawach rynku UE n Doradza przedsiębiorstwom w sprawie stosowania prawodawstwa oraz regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej n Asystuje przedsiębiorstwom przy funkcjonowaniu na jednolitym rynku europejskim n Dostarcza Komisji Europejskiej opinii o sprawach istotnych dla sektora MSP

n Co oferuje EIC? Dostarcza informacji o przetargach publicznych i programach n Dostarcza precyzyjnych

n Co oferuje EIC? Dostarcza informacji o przetargach publicznych i programach n Dostarcza precyzyjnych analiz rynku i kraju n Doradza przy dyrektywach, regulacjach i ustawodawstwie n Pomaga przedsiębiorcom w: ubieganiu się o finansowanie ze środków KE oraz udziale w projektach zewnętrznych n Asystuje przy działaniach eksportowych na terenie Europy i poza nią n Pomaga w znalezieniu partnerów handlowych, możliwości inwestowania oraz dostawców n Wspiera firmy wdrażające rozwiązania innowacyjne n Pomaga w procedurach zapewnienia i oceny zgodności „conformity assessment”

Oferta EIC PL 411 Białystok Specjalistyczne usługi świadczone przez ekspertów z Centrum Euro Info:

Oferta EIC PL 411 Białystok Specjalistyczne usługi świadczone przez ekspertów z Centrum Euro Info: ü AKTUALNOŚCI ü KOOPERACJA ü PRAWO EUROPEJSKIE Odbiorcy: małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu

Oferta EIC PL 411 Białystok AKTUALNOŚCI n Bieżące informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Oferta EIC PL 411 Białystok AKTUALNOŚCI n Bieżące informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw aktualne ¨ wyselekcjonowane ¨ bez zbędnego błądzenia ¨ n Tematy: dotacje (PHARE, Fundusze Strukturalne, …) ¨ kredyty preferencyjne, pożyczki ¨

Oferta EIC PL 411 Białystok KOOPERACJA n Kojarzenie partnerów gospodarczych ¨ ¨ n Narzędzia

Oferta EIC PL 411 Białystok KOOPERACJA n Kojarzenie partnerów gospodarczych ¨ ¨ n Narzędzia i metody: ¨ ¨ ¨ n poszerzenie rynku nawiązanie współpracy partnerskiej bazy danych KE - BCD KOMPASS WEH Ambasad RP za granicą wyszukiwarki internetowe sieć Euro Info Efekty: ¨ 140 klientów, publikacja ponad 3500 ofert ¨ nawiązana współpraca

Oferta EIC PL 411 Białystok PRAWO EUROPEJSKIE n Prawodawstwo europejskie dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia

Oferta EIC PL 411 Białystok PRAWO EUROPEJSKIE n Prawodawstwo europejskie dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej ¨ ¨ ¨ n przygotowywanie kompletnych opracowań i raportów dostosowane do branży i firmy oznaczenia, certyfikaty, źródła informacji, badania, itd. Aktualne tematy: ¨ swobody Wspólnego Rynku – swoboda przedsiębiorczości

Oferta EIC PL 411 Białystok POZOSTAŁE USŁUGI n Publikacja ofert współpracy gospodarczej ¨ ¨

Oferta EIC PL 411 Białystok POZOSTAŁE USŁUGI n Publikacja ofert współpracy gospodarczej ¨ ¨ ¨ n Portal „Wrota Podlasia” Portal Biznes Polska Strona internetowa EIC Nasze zasoby: ¨ ¨ ¨ ¨ Ludzie Bazy danych Newsletter Strona WWW: http: //www. eic. pfrr. bialystok. pl Biblioteka Technologie …

Współpraca … Podlaskie Centrum Euro Info PL 411 Przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ul.

Współpraca … Podlaskie Centrum Euro Info PL 411 Przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15 -073 Białystok tel: (085) 740 86 78 e-mail: [email protected] bialystok. pl Wschodni Ośrodek Transferu Technologii ul. Skłodowskiej 14 15 -097 Białystok tel. (085) 745 71 21 e-mail: [email protected] edu. pl

Regionalna Instytucja Finansująca n n Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej

Regionalna Instytucja Finansująca n n Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na terenie województwa podlaskiego i obsługuje programy pomocowe w ramach funduszy przedakcesyjnych Phare oraz funduszy strukturalnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw ( MŚP ) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Aktualnie podlaski RIF zajmuje się wdrażaniem programów pomocowych w ramach Phare 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPOWKP) i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL).

Podlaska Agencja Zarządzania Energią

Podlaska Agencja Zarządzania Energią

Podlaska Agencja Zarządzania Energią n n Misją Agencji jest promocja racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska

Podlaska Agencja Zarządzania Energią n n Misją Agencji jest promocja racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, a także pomoc samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Podlaska Agencja Zarządzania Energią (PAZE) będzie prowadziła działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmowała prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie województwa podlaskiego.

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o n n n PFP jest funduszem o

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o n n n PFP jest funduszem o zasięgu regionalnym, który wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez udzielanie poręczeń do transakcji bankowych. Oferuje zabezpieczenie spłaty wszelkich kredytów gospodarczych i innych instrumentów dłużnych na rzecz MSP: Poręczenie do 70% kwoty wnioskowanej transakcji Poręczenie do 800 000 złotych Poręczenie do 5 lat

Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o. o n n n Podlaski Fundusz Kapitałowy zarządza

Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o. o n n n Podlaski Fundusz Kapitałowy zarządza funduszem kapitałowym venture capital w wysokości 10 mln PLN utworzonym ze środków Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym celem działania PFK jest dostarczanie kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom mającym potencjał szybkiego wzrostu. PFK może zainwestować w jedną spółkę do 800 000 złotych poprzez: objęcie mniejszościowego udziału w kapitale spółki, pożyczkę, leasing środków trwałych

Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o. o. ul. Spółdzielcza 8 15 - 441 Białystok

Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o. o. ul. Spółdzielcza 8 15 - 441 Białystok tel. (0 85) 732 43 53, 748 22 41 http: //www. rcs-hr. pl

Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o. o. Regionalne Centrum Szkoleniowe prowadzi szkolenia komercyjne oraz

Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o. o. Regionalne Centrum Szkoleniowe prowadzi szkolenia komercyjne oraz niekomercyjne skierowane do MSP oraz osób bezrobotnych: n n Szkolenia otwarte w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych Szkolenia na zamówienie firm Szkolenia finansowane ze środków publicznych i pomocy zagranicznej Doradztwo personalne

Dziękuję za uwagę Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Waszyngtona 29 tel. : (085) 653

Dziękuję za uwagę Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Waszyngtona 29 tel. : (085) 653 72 13 fax: (085) 742 00 44 www. pfrr. bialystok. pl