Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu STRUKTURA DEPARTAMENTU Departamentu

  • Slides: 16
Download presentation
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

STRUKTURA DEPARTAMENTU Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu Dział Pozyskiwania Finansowania Dział Innowacji Dział Wdrożenia

STRUKTURA DEPARTAMENTU Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu Dział Pozyskiwania Finansowania Dział Innowacji Dział Wdrożenia i Komercjalizacji

Efektywność Energetyczna § Koordynacja pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej oraz koordynacja realizacji audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Efektywność Energetyczna § Koordynacja pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej oraz koordynacja realizacji audytu energetycznego przedsiębiorstwa (ustawa o efektywności energetycznej). § Identyfikacja projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej. § Monitorowanie oraz analiza możliwości wykorzystania potencjału obiektów i instalacji technologicznych w PGNi. G pod kątem oszczędności energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej. § Pilotażowe wdrożenie Systemu Zarządzania Energią jako narzędzia zarządczego – do kontroli procesu gospodarowania energią w Spółce. § Poszukiwanie możliwości optymalizacji kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Działalność Operatorska § § Umowy na świadczenie usług regazyfikacji. Przeprowadzanie procedury związanej z udostępnianiem

Działalność Operatorska § § Umowy na świadczenie usług regazyfikacji. Przeprowadzanie procedury związanej z udostępnianiem co roku mocy regazyfikacji LNG Użytkownikom i zatwierdzaniem zamówień na dany rok umowy. Informowanie Prezesa URE o prowadzonej działalności operatorskiej. Akceptacja zabezpieczeń finansowych wnoszonych przez Użytkowników zgodnie z Regulaminem oraz sprawdzanie i aktualizacja zabezpieczeń finansowych w trakcie realizacji usługi regazyfikacji.

Działalność Operatorska § § § Wniosek taryfowy (koordynacja działań). Przygotowywanie dla Użytkowników w cyklach

Działalność Operatorska § § § Wniosek taryfowy (koordynacja działań). Przygotowywanie dla Użytkowników w cyklach miesięcznych: raportów handlowych dany miesiąc/rok umowy, raportów z rozliczania usług regazyfikacji LNG, faktur za świadczoną usługę regazyfikacji i usługi dodatkowe, harmonogramów dostaw LNG na dany miesiąc, uzgodnionych z obsługą techniczną stacji PSG Sp. z o. o. , sprawozdań z bilansowania fizycznego i bilansowania handlowego paliwa gazowego w Instalacji LNG. Koordynacja działań związanych z prowadzeniem działalności operatorskiej przy współpracy z Oddziałem Obrotu Hurtowego, Departamentem Ekonomicznym oraz Departamentem Obsługi Korporacyjnej i Prawnej.

DZIAŁ POZYSKIWANIA FINANSOWANIA

DZIAŁ POZYSKIWANIA FINANSOWANIA

Nasze zadania koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, jako

Nasze zadania koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, jako potencjalnych źródeł finansowania inwestycji w GK PGNIG planowanie strategii pozyskiwania dofinansowania w ramach środków krajowych i europejskich dla projektów możliwych do realizacji w GK PGNIG wskazywanie możliwości pozyskania dofinansowania dla GK PGNi. G monitorowanie oraz przekazywanie do GK PGNi. G informacji o zmianach aktów prawnych, dokumentów i procedur związanych z aplikowaniem o środki koordynowanie działań zmierzających do przygotowania poszukiwanie wniosków środków i funduszy o dofinansowanie na innowacje projektów innowacyjnych realizowanych w GK PGNi. G wspieranie spółek z GK PGNi. G w procesie aplikowania o środki zewnętrzne obsługa (rozliczenie) projektów innowacyjnych w okresie realizacji

NASZA DZIAŁANOŚĆ § Przygotowywania projektów przedsięwzięć, inicjatyw dot. rozwiązań technicznych, patentów i wynalazków z

NASZA DZIAŁANOŚĆ § Przygotowywania projektów przedsięwzięć, inicjatyw dot. rozwiązań technicznych, patentów i wynalazków z obszaru ich działalności możliwych do współfinansowania ze środków pomocowych. § Opracowaliśmy zestawienie projektów przygotowywanych do realizacji przez departamenty i oddziały PGNi. G S. A. oraz jednostki Grupy, możliwych do finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. § Aktywnie uczestniczymy w pracach grupy roboczej powołanej z inicjatywy Ministerstwa Energii z udziałem przedst. spółek z udziałem Skarbu Państwa z sektora energetyczno-paliwowego. Celem tej inicjatywy jest wypracowanie wspólnej listy priorytetów w zakresie optymalizacji współpracy z NCBi. R i NFOŚi. GW, zdefiniowania projektów strategicznych w ramach POiŚ mających fundamentalny wpływ na środowisko przy znaczącym komponencie technologiczno-przemysłowym oraz założeń Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i założeń projektu Green. In. § Prowadzimy stałą współpracę z ME, NFOŚi. GW, NCBi. R.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTYUALNIE REALIZUJEMY § GEO-METAN – przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla kamiennego

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTYUALNIE REALIZUJEMY § GEO-METAN – przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla kamiennego § ICE CMM – Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla

CELE PROJEKTU GEO-METAN CEL GŁÓWNY: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski Cel szczegółowy 1. Poprawa szkodliwej

CELE PROJEKTU GEO-METAN CEL GŁÓWNY: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski Cel szczegółowy 1. Poprawa szkodliwej emisyjności kopalń i rozwiązanie problemu metanowości kopalń Cel szczegółowy 2. Pozyskanie kolejnego cennego źródła energii

Pozyskujemy środki finansowe na realizację projektów Środki ministerialne/ wojewódzkie/ miejskie Horyzont 2020 Fundusze Norweski

Pozyskujemy środki finansowe na realizację projektów Środki ministerialne/ wojewódzkie/ miejskie Horyzont 2020 Fundusze Norweski Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Możliwe źródła finansowania działalności i rozwoju GK PGNi. G Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Regionalne Programy Operacyjne Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NASZA OBECNOŚĆ § Dział Pozyskiwania Finansowania organizuje cykliczne spotkania przedstawicieli jednostek organizacyjnych Centrali Spółki

NASZA OBECNOŚĆ § Dział Pozyskiwania Finansowania organizuje cykliczne spotkania przedstawicieli jednostek organizacyjnych Centrali Spółki PGNIG SA, Oddziałów i Spółek GK PGNi. G nt. przygotowania do realizacji przedsięwzięć możliwych do współfinansowania ze środków pomocowych. § Uczestniczymy w konferencjach seminariach, spotkaniach.

DZIAŁ INNOWACJI

DZIAŁ INNOWACJI

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY? Wewnątrz PGNi. G: § Departament Komunikacji § Departament Ekonomiczny § Departament

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY? Wewnątrz PGNi. G: § Departament Komunikacji § Departament Ekonomiczny § Departament Obsługi Korporacyjnej i Prawnej Współpraca ze środowiskiem akademickim: § § § Władze uczelni Samorządy studenckie, gazetki, radio itp. Organizacje studenckie (m. in. AIESEC) Współpraca ze środowiskiem biznesowym: § § Startupy MŚP Współpraca międzynarodowa: § § UNECE Międzynarodowe Centrum Doskonałości Metanu Oraz: § Państwowy Instytut Geologiczny § Izba Gospodarcza Gazownictwa

PROJEKTY WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PGNi. G Polskie Innowacje Młodzi Innowacyjni dla PGNi. G - wsparcie

PROJEKTY WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PGNi. G Polskie Innowacje Młodzi Innowacyjni dla PGNi. G - wsparcie Inkubator Inn. Vento Akcelerator MIT Enterprise Forum Poland Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów Konkurs Innowacyjności dla pracowników PGNi. G SA

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę