WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Podstawa prawna Rozporzdzenie Ministra

  • Slides: 10
Download presentation
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1257)

Podstawa prawna § 2 rozporządzenia - wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i

Podstawa prawna § 2 rozporządzenia - wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

strona internetowa Urzędu Miejskiego Wrocławia zakładka „wiadomości-edukacja”: 1. Zespół Szkół nr 12, ul. Białowieska

strona internetowa Urzędu Miejskiego Wrocławia zakładka „wiadomości-edukacja”: 1. Zespół Szkół nr 12, ul. Białowieska 74 a 2. Przedszkole Integracyjne nr 93, ul. Grochowa 15 3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 9, ul. Krakowska 102 4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5, ul. Czajkowskiego 28

Warunkiem objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju w danej placówce jest złożenie przez rodzica/opiekuna

Warunkiem objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju w danej placówce jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w którym zawarta jest informacja, że dziecko nie ma zorganizowanych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innej placówce oświatowej (publicznej i niepublicznej) na terenie Wrocławia.

Dyrektor placówki, do której rodzic złożył wniosek występuje do Wydziału Edukacji w sprawie przyznania

Dyrektor placówki, do której rodzic złożył wniosek występuje do Wydziału Edukacji w sprawie przyznania ilości godzin oraz środków finansowych na ten cel (w załączeniu opinia i kserokopia wniosku rodzica). W sytuacji braku możliwości realizacji zajęć w placówce, dyrektor informuje rodzica o odmowie i możliwości korzystania z zajęć w innych placówkach.

Dyrektor placówki powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach

Dyrektor placówki powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

W stosunku do dzieci, które posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka a zajęcia

W stosunku do dzieci, które posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka a zajęcia realizowane są poza placówką, do której dziecko uczęszcza (informacja pisemna od rodzica) ma zastosowanie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 532).

System Informacji Oświatowej Wykazana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w placówce, musi

System Informacji Oświatowej Wykazana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w placówce, musi być zgodna z ilością opinii realizowanych w placówce.

Dziękuję

Dziękuję