Morfolgia Tvaroslovie Obsah Gramatick tvar slova Slovn druhy

  • Slides: 31
Download presentation
Morfológia Tvaroslovie

Morfológia Tvaroslovie

Obsah: • • Gramatický tvar slova Slovné druhy Gramatické kategórie Správne používanie predložiek Predložky

Obsah: • • Gramatický tvar slova Slovné druhy Gramatické kategórie Správne používanie predložiek Predložky s, so, z, zo S predložkou či bez nej? Správna väzba niektorých predložiek 5. Písanie veľkých začiatočných písmen

1. Gramatický tvar slova Morfológia je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá gramatickými tvarmi slov.

1. Gramatický tvar slova Morfológia je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá gramatickými tvarmi slov. Je to náuka o slovných druhoch, náuka o gramatických kategóriách a náuka o tvorení slov. Gramatický tvar slova je formálny prostriedok na vyjadrenie gramatického významu. Napríklad sedím je gramatický tvar, ktorý vyjadruje 1. osobu jednotného čísla prítomného času. Morfológia - tvaroslovie

1. Gramatický tvar slova Gramatický tvar • jednoduchý- chlapec, najkrajší, píšem, píš! • zložený

1. Gramatický tvar slova Gramatický tvar • jednoduchý- chlapec, najkrajší, píšem, píš! • zložený – budem písať, písal by som, bol by som písal Slovesný tvar • určitý – môžeme určiť gramatické kategórie (píšem, píšeš, píše. . . ) • neurčitý – nemôžeme určiť gramatické kategórie 1. neurčitok –ť (písať) 2. slovesné podstatné meno -ie (písanie) 3. prechodník -úc/-uc, -iac (píšuc) 4. trpné príčastie -ný, -ený, -tý (písaný) 5. činné príčastie prítomné -úci/ -uci, -iaci (píšuci) 6. činné príčastie minulé –vší (písavší) Morfológia - tvaroslovie

Slovné druhy • ohybné • (časujú a skloňujú sa) • podstatné mená • •

Slovné druhy • ohybné • (časujú a skloňujú sa) • podstatné mená • • • prídavné mená zámená číslovky slovesá neohybné príslovky predložky spojky častice citoslovcia plnovýznamové - samy osebe sú nositeľmi istého obsahu a významu; môžu fungovať samostatne ako vetný člen neplnovýznamové (pomocné) - nadobúdajú význam iba v spojení s plnovýznamovými slovami; nemajú vetnočlenskú platnosť

2. Slovné druhy PODSTATNÉ MENÁ (substantíva) -ohybné slová, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá, rastliny, veci,

2. Slovné druhy PODSTATNÉ MENÁ (substantíva) -ohybné slová, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá, rastliny, veci, vlastnosti , deje a vnútorné stavy. Skloňovacie vzory: mužský rod: chlap, hrdina, dub, stroj, (kuli) ženský rod: žene, ulica, dlaň, kosť stredný rod: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča • • konkrétne - človek, dom abstraktné – láska, radosť • • všeobecné – chlapec, mesto vlastné – Peter, Žilina

2. Slovné druhy PRÍDAVNÉ MENÁ (adjektíva) -ohybné slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti a vlastnícke vzťahy.

2. Slovné druhy PRÍDAVNÉ MENÁ (adjektíva) -ohybné slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti a vlastnícke vzťahy. Skloňovacie vzory: vlastnostné prídavné mená: pekný, cudzí privlastňovacie prídavné mená: otcov, matkin – ak privlastňujeme jednej osobe alebo zvieraťu páví – ak privlastňujeme všetkým zvieratám (toho istého druhu) Vlastnostné: • akostné – veľký, pekný, múdry – stupňujú sa • vzťahové – drevený, slamený – nedajú sa stupňovať Privlastňovacie – sestrin, bratova – nedajú sa stupňovať

2. Slovné druhy ZÁMENÁ (pronominá) -ohybné slová, ktoré majú ukazovaciu alebo odkazovaciu funkciu, javy

2. Slovné druhy ZÁMENÁ (pronominá) -ohybné slová, ktoré majú ukazovaciu alebo odkazovaciu funkciu, javy samy nepomenúvajú. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Osobné: (základné a privlastňovacie) ja, ty; môj, tvoj Zvratné: (základné a privlastňovacie) sa, si; svoj Ukazovacie ten, tá Opytovacie aký? , čí? Vzťažné (opytovacie zámená v súvetiach) Vymedzovacie všetci, nikto Neurčité ktosi, akýsi

2. Slovné druhy ČÍSLOVKY (numeráliá) -ohybné i neohybné slová s číselným významom. Označujú počet,

2. Slovné druhy ČÍSLOVKY (numeráliá) -ohybné i neohybné slová s číselným významom. Označujú počet, poradie alebo členenie osôb, vecí, dejov. Skloňovacie vzory: 2, 3, 4: osobitné skloňovanie 5 -99: päť radové a druhové číslovky: pekný 1. Základné jeden, dva 2. Skupinové dvoje, troje 3. Radové prvý, druhý 4. Druhové dvojaký, trojako 5. Násobné dvakrát, tretí raz Všetky môžu byť určité jeden, prvý i neurčité niekoľkokrát, posledný, mnohorako. Morfológia - tvaroslovie

2. Slovné druhy SLOVESÁ (verbá) -ohybné slová, ktoré pomenúvajú deje ako činnosti alebo stavy

2. Slovné druhy SLOVESÁ (verbá) -ohybné slová, ktoré pomenúvajú deje ako činnosti alebo stavy • • zvratné usmiať sa, tešiť sa, kúpať sa nezvratné písať, čítať, plakať • neplnovýznamové (pomocné) môcť, začať, byť - majú plný význam až v spojení s neurčitkom alebo mennou časťou prísudku • plnovýznamové čítať, utekať – majú plný význam samy osebe Morfológia - tvaroslovie

2. Slovné druhy SLOVESÁ (verbá) -plnovýznamové čítať, utekať – majú plný význam samy osebe

2. Slovné druhy SLOVESÁ (verbá) -plnovýznamové čítať, utekať – majú plný význam samy osebe 1. stavové spať, tešiť sa –sloveso vyjadrujúce, že logický podmet je nositeľom stavu 2. činnostné písať, spievať 2. 1. bezpredmetové znieť, kričať – sloveso vyjadrujúce, že dej zasahuje logický subjekt 2. 2. predmetové čítať, stavať –sloveso vyjadrujúce, že daj zasahuje logický objekt 2. 2. 1. neprechodné odolať, vládnuť, najesť sa 2. 2. 2. prechodnépísať, čítať – sloveso charakterizované väzbou v akuzatíve Morfológia - tvaroslovie

2. Slovné druhy PRÍSLOVKY (adverbiá) -vyjadrujú okolnosti alebo vlastnosti slovesného deja, prídavných mien a

2. Slovné druhy PRÍSLOVKY (adverbiá) -vyjadrujú okolnosti alebo vlastnosti slovesného deja, prídavných mien a iných prísloviek (bežal rýchlo, málo obľúbený, veľmi vysoko) 1. 2. 3. 4. miesta blízko, ďaleko času ráno, zajtra príčiny náročky, nevedomky spôsobu rýchlo, sklamane Morfológia - tvaroslovie

2. Slovné druhy PREDLOŽKY (prepozície) -vyjadrujú predmetové, príslovkové a prívlastkové vzťahy • prvotné (vlastné)

2. Slovné druhy PREDLOŽKY (prepozície) -vyjadrujú predmetové, príslovkové a prívlastkové vzťahy • prvotné (vlastné) sú vždy iba predložkami od, k, nad, pred • druhotné (nevlastné) môžu byť aj iným slovným druhom, príslovkou alebo časticou okolo, okrem, uprostred • • jednoduché do, k, blízko zložené (a odvodené) ponad, spod, vnútri Morfológia - tvaroslovie

2. Slovné druhy SPOJKY (konjunkcie) -vyjadrujú vzťahy medzi vetnými členmi alebo medzi vetami 1.

2. Slovné druhy SPOJKY (konjunkcie) -vyjadrujú vzťahy medzi vetnými členmi alebo medzi vetami 1. • • Priraďovacie Zlučovacie a, i, aj. . . Stupňovacie ba, ba aj; nielen, ale aj. . . Odporovacie ale, a, jednako. . . Vylučovacie alebo, buď, či; buď, buď. . . 2. Podraďovacie že, aby, keď, ak, keby, lebo, pretože. . . 2. Spájacie výrazy vzťažné zámená v podraďovacích súvetiach ktorý, aký, čo, ako, kde Morfológia - tvaroslovie

2. Slovné druhy ČASTICE (partikuly) -vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k vecnému obsahu výpovede 1.

2. Slovné druhy ČASTICE (partikuly) -vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k vecnému obsahu výpovede 1. Uvádzacie • pripájacie ale, a, i, no – A mne to nepovieš? • pobádacie aby, akože, kiež – Aby si nezmeškal! 2. • • • Vytyčovacie vysvetľovacie ako, aspoň, navyše hodnotiace akiste, asi, sotva zdôrazňovacie akurát, áno, najmä Morfológia - tvaroslovie

2. Slovné druhy CITOSLOVCIA (interjekcie) -vyjadrujú city, vôľu (vlastné citoslovcia) a napodobňujú zvuky (zvukomalebné

2. Slovné druhy CITOSLOVCIA (interjekcie) -vyjadrujú city, vôľu (vlastné citoslovcia) a napodobňujú zvuky (zvukomalebné citoslovcia). • • vlastné ajáj, och, jaj. . . zvukomalebné brnk, cupi-lupi, kvá. . . • prvotné (pôvodné) • druhotné – utvorené zo slovies hybaj alebo z podstatných mien božemôj Morfológia - tvaroslovie

3. Gramatické kategórie 1. • • Menné rod - mužský, ženský, stredný číslo –

3. Gramatické kategórie 1. • • Menné rod - mužský, ženský, stredný číslo – jednotné (singulár) a množné (plurál) pád – N, G, D, A, L, I stupňovanie – pozitív, komparatív, superlatív 2. • • • Slovesné osoba – 1. -3. jednotného čísla a 1. -3. množného čísla číslo – singulár, plurál čas – prítomný, minulý, budúci spôsob – oznamovací, rozkazovací, podmieňovací slovesný rod – činný, trpný vid – dokonavý, nedokonavý Morfológia - tvaroslovie

4. Správne používanie predložiek Predložky s, so, z, zo sa viaže s genitívom z

4. Správne používanie predložiek Predložky s, so, z, zo sa viaže s genitívom z triedy (Vyšiel z triedy. ) zo školy (Prišiel zo školy. ) s, so sa viaže s inštrumentálom S priateľkou (Príď aj s priateľkou. ) So synmi (Hral sa so synmi. ) Morfológia - tvaroslovie

4. Správne používanie predložiek S predložkou či bez nej? správne píšem ceruzkou (čím: nástroj,

4. Správne používanie predložiek S predložkou či bez nej? správne píšem ceruzkou (čím: nástroj, prostriedok) píšeme s veľkým písmenom (ako: spôsob) rozbil okno kameňom (akým nástrojom? ) rozbil okno s kamarátom(s kým: spoločne) nesprávne píšem s ceruzkou píšem veľkým písmenom rozbil okno s kameňom Morfológia - tvaroslovie

4. Správne používanie predložiek Správna väzba niektorých predložiek o od po pre pri správne

4. Správne používanie predložiek Správna väzba niektorých predložiek o od po pre pri správne prísť o hodinu, o pár dní je o päť minút dvanásť závisieť od niečoho po a, po prvé prísť po niečo, niekoho pracovať pre zárobok neprišli pre chorobu je to pri Bratislave pri telefóne Jana byť skoro pri cieli nesprávne prísť za hodinu, za pár dní je za päť minút dvanásť závisieť na niečom za a, za prvé prísť pre niečo, niekoho pracovať za účelom zárobku neprišli vďaka chorobe je to u Bratislavy u telefónu Jana byť skoro u cieľa Morfológia - tvaroslovie

4. Správne používanie predložiek Správna väzba niektorých predložiek s v z správne s priemerom

4. Správne používanie predložiek Správna väzba niektorých predložiek s v z správne s priemerom s rozmermi 3 x 3 cm v izbe, v škole pracuje v úrade v každom prípade z prípadu na prípad z času na čas nesprávne o priemere o rozmeroch 3 x 3 cm na izbe, na škole pracuje na úrade na každý pád od prípadu k prípadu čas od času Morfológia - tvaroslovie

5. Písanie veľkých začiatočných písmen 1. Na znak úcty v priamom písomnom styku. V

5. Písanie veľkých začiatočných písmen 1. Na znak úcty v priamom písomnom styku. V tvaroch zámena Ty, Vy, Tvoj, Váš a v niektorých oficiálnych tituloch a osloveniach. Dovoľte mi, aby som Vás pozval. . . ; Vaša Magnificencia; Majstre. 2. Vo vlastných menách • V menách (aj priezviskách) živých bytostí, literárnych a biblických postáv, v prezývkach. . . Ľudovít Štúr; Dunčo; Zlatovláska; Boží Syn; Okaňa. • V národných a obyvateľských menách, v menách príslušníkov etnických skupín. Slovák; Žilinčan; Róm. • V názvoch ulíc, námestí, stavieb, podnikov, jedinečných úradov a verejných inštitúcií umeleckých a vedeckých diel, časopisov, miest, krajín, štátov, prírodných útvarov, kozmických telies, sviatkov a pamätných dní, závažných dejinných udalostí, akcií, výstav, súťaží atď. Ulica J. C. Hronského; Kvačalova ulica; Dóm sv. Martina; Nový most; Slovenská národná rada; Slovenská republika; Dobšinská ľadová jaskyňa; Slnko; Zem; Vianoce; Veľká noc; Deň matiek; Slovenské národné povstanie; Bratislavské hudobné slávnosti Morfológia - tvaroslovie

Test 1. Podľa vzoru dub sa neskloňuje podstatné meno: • a) v mori b)

Test 1. Podľa vzoru dub sa neskloňuje podstatné meno: • a) v mori b) v kufri c) v močiari 2. Prídavné meno mydlový je: • a) akostné b) vzťahové c) privlastňovacie

3. Nesprávne je napísané slovo: • a) kohútí b) kamzičí c) vtačí 4. V

3. Nesprávne je napísané slovo: • a) kohútí b) kamzičí c) vtačí 4. V slovesnom tvare pr_kr_! píšeme: • a) i, i b)i, y c) y, y 5. Vo vete Dnes som napísal cvičný diktát veľmi dobre. sú: • a) 2 príslovky b) 3 príslovky c) 4 príslovky

6. V privlastňovacom prídavnom mene utvorenom od vlastného podstatného mena Marika napíšeme: • a)

6. V privlastňovacom prídavnom mene utvorenom od vlastného podstatného mena Marika napíšeme: • a) marikini b) Marikini c) Marikyni d) Marykiny 7. Stupňovať môžeme prídavné mená: • a) akostné b) vzťahové c) privlastňovacie 8. Ohýbať nemôžeme: • a) osobné privlastňovacie zámená jeho, jej, ich • b) osobné základné zámená • c) zvratné alebo vymedzovacie zámená

9. Príslovky sú vo vete: • a) prívlastkom b) predmetom c) príslovkovým určením 10.

9. Príslovky sú vo vete: • a) prívlastkom b) predmetom c) príslovkovým určením 10. Vo vete Žaba čľup do vody. vyjadruje citoslovce: • a) vôľu a city b) napodobňovanie zvukov prírody 11. Určte gramatické kategórie a u mien aj skloňovací vzor: • nakreslíme, múdrym starcom, raňajkuješ?

12. Jednej líške privlastňujeme napríklad mláďa tvarom slova: • a) líščie b) líške c)

12. Jednej líške privlastňujeme napríklad mláďa tvarom slova: • a) líščie b) líške c) líškino 13. Správne je napísané slovné spojenie: • a) draví zlatokopi b) dravý zlatokopi c) draví zlatokopy 14. Rýdzo, pomaly, veľmi sú príslovky: • a) miesta b) spôsobu c) príčiny 15. Príslovky: • a)môžeme skloňovať b) môžeme časovať c) nemôžeme ohýbať

16. Vokalizované predložky sa nevytvárajú pridaním samohlásky: • a) a b) o c) u

16. Vokalizované predložky sa nevytvárajú pridaním samohlásky: • a) a b) o c) u 17. Len abstraktné podstatné mená sú v riadku: • a) hra, lopta, rýchlosť, strela, bránka • b) opis, snaha, úvahy, riešenie, výsledok • c) spev, vnímanie, noty, melódia, vkus

18. V slovnom spojení s naš_m_ učiteľm_ chýba: • a) i, i, i b)

18. V slovnom spojení s naš_m_ učiteľm_ chýba: • a) i, i, i b) í, i, i c) í, y, y 19. Neurčité zámená sú v riadku: • a) nato, toľko, vtedy, tu, sem • b) čí, kedy, dokiaľ, ktorý, kto • c) ktosi, voľačo, niekto, málokto

20. Spojkami sú slová: • a) na, podo, pri b) preto, keď, aby 21.

20. Spojkami sú slová: • a) na, podo, pri b) preto, keď, aby 21. Vlastné citoslovcia vo vete: • a) vždy vydeľujeme čiarkou b) nevydeľujme čiarkou 22. Určte gramatické kategórie a u mien aj skloňovací vzor: • večeral by, pekného strihu, nadrobím si

Gratulujem! Práve ste zdolali ďalšiu jazykovednú disciplínu – morfológiu !

Gratulujem! Práve ste zdolali ďalšiu jazykovednú disciplínu – morfológiu !