Slovn druhy Mgr Silvia Hajdov Slovn druhy s

  • Slides: 11
Download presentation
Slovné druhy Mgr. Silvia Hajdúová

Slovné druhy Mgr. Silvia Hajdúová

Slovné druhy �sú lexikálno-gramatické triedy slov, ktoré majú spoločné isté významové a gramatické vlastnosti.

Slovné druhy �sú lexikálno-gramatické triedy slov, ktoré majú spoločné isté významové a gramatické vlastnosti.

1– 5 1. podstatné mená (substantíva) 2. prídav. mená (adjektíva) – stupňujú sa ohybné

1– 5 1. podstatné mená (substantíva) 2. prídav. mená (adjektíva) – stupňujú sa ohybné SD 3. zámená (pronominá) (A) 4. číslovky (numeráliá) 5. slovesá (verbá) – časujú sa 6. príslovky (adverbiá) – stupňujú sa => 1 – 6 plnovýznamové (B) majú vetnočlenskú platnosť (C) (môžu byť vetnými členmi)

7. predložky (prepozície) 8. spojky (konjunkcie) 9. častice (partikuly) 10. citoslovcia (interjekcie) => 7

7. predložky (prepozície) 8. spojky (konjunkcie) 9. častice (partikuly) 10. citoslovcia (interjekcie) => 7 – 10 neohybné (A) neplnovýznamové (B) nemajú vetnočlenskú platnosť (C) (nemôžu byť vetnými členmi)

(A) Podľa morfologického (tvraroslovného) hľadiska – podľa toho, či menia alebo nemenia svoje tvary

(A) Podľa morfologického (tvraroslovného) hľadiska – podľa toho, či menia alebo nemenia svoje tvary (B) Podľa sémantického (významového) hľadiska – podľa vecného (lexikálneho) významu, či majú alebo nemajú vecný (lexikálny) význam (C) Podľa syntaktického (skladobného) hľadiska – podľa toho, či môžu alebo nemôžu byť vetným členom vo vete

1) Ktoré slovné druhy sa dajú skloňovať: A) predložky, podstatné mená, citoslovcia, slovesá B)

1) Ktoré slovné druhy sa dajú skloňovať: A) predložky, podstatné mená, citoslovcia, slovesá B) číslovky, predložky, spojky C) zámená, prídavné mená, číslovky, podstatné mená D) podstatné mená, prídavné mená, slovesá, príslovky

2) V novom roku 2011 Vám želám veľa zdravia a šťastia! Podčiarknuté slovo vo

2) V novom roku 2011 Vám želám veľa zdravia a šťastia! Podčiarknuté slovo vo vete je: A) B) C) D) častica číslovka príslovka citoslovce

3) Ona je jedna z prvých dobyvateliek Divokého západu. V ktorej možnosti sú správne

3) Ona je jedna z prvých dobyvateliek Divokého západu. V ktorej možnosti sú správne určené gramatické kategórie zvýrazneného slova? A) ženský rod, plurál, genitív B) ženský rod, plurál, akuzatív C) ženský rod, singulár, akuzatív D) ženský rod, singulár, genitív

4) Sú slová mrcha, bordó nesklonné prídavné mená: A) Áno B) Nie

4) Sú slová mrcha, bordó nesklonné prídavné mená: A) Áno B) Nie

5) Banka je hneď vedľa Stromy rastú husto jeden vedľa druhého. Sú zvýraznené slová

5) Banka je hneď vedľa Stromy rastú husto jeden vedľa druhého. Sú zvýraznené slová v obidvoch vetách rovnakými slovnými druhmi? A) Áno B) Nie

A to je na dnes všetko. . . Ďakujem za pozornosť. Príjemný deň!

A to je na dnes všetko. . . Ďakujem za pozornosť. Príjemný deň!