SLOVN DRUHY SLOVENSK JAZYK 3 ronk Mgr Tmea

  • Slides: 9
Download presentation
SLOVNÉ DRUHY SLOVENSKÝ JAZYK 3. ročník Mgr. Tímea Matušeková

SLOVNÉ DRUHY SLOVENSKÝ JAZYK 3. ročník Mgr. Tímea Matušeková

Slovenský jazyk má 10 slovných druhov : • • • Podstatné mená ( 1

Slovenský jazyk má 10 slovných druhov : • • • Podstatné mená ( 1 ) Prídavné mená ( 2 ) Zámená ( 3 ) Číslovky ( 4) Slovesá ( 5 ) Príslovky ( 6 ) Predložky ( 7 ) Spojky ( 8 ) Častice ( 9 ) Citoslovcia ( 10 )

Delíme ich na: OHYBNÉ • • • Podstatné mená ( 1 ) Prídavné mená

Delíme ich na: OHYBNÉ • • • Podstatné mená ( 1 ) Prídavné mená ( 2 ) Zámená ( 3 ) Číslovky ( 4) Slovesá ( 5 ) NEOHYBNÉ a • • • Príslovky ( 6 ) Predložky ( 7 ) Spojky ( 8 ) Častice ( 9 ) Citoslovcia ( 10 )

PODSTATNÉ MENÁ • Sú slová, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá a veci. • Ukazujeme na

PODSTATNÉ MENÁ • Sú slová, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá a veci. • Ukazujeme na ne slovami ten, tá, to, tí, tie • Pýtame sa na ne otázkami Kto ? Čo _ • Rozdeľujeme ich na vlastné a všeobecné

PRÍDAVNÉ MENÁ • Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí. • Pýtame sa na ne

PRÍDAVNÉ MENÁ • Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí. • Pýtame sa na ne otázkami Aký ? Aká ? Aké ? zelený malá strakatá pekné slnečné

ZÁMENÁ • Sú slová, ktorými môžeme vo vete nahradiť podstatné a iné slovné druhy.

ZÁMENÁ • Sú slová, ktorými môžeme vo vete nahradiť podstatné a iné slovné druhy. • • • Ja, ty, ona, ono, my, vy, oni, ony Ten, tá, to, tí, tie Taká, také, taký, takí, takú Sa, si Môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, svoj

ČÍSLOVKY • Číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú počet alebo poradie osôb, zvierat, vecí •

ČÍSLOVKY • Číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú počet alebo poradie osôb, zvierat, vecí • Pýtame sa na ne otázkami koľko ? koľkí ? • Môžeme ich zapisovať číslicami alebo slovom 3. – tretia, tretí, tretie 3 - tri

SLOVESÁ • Sú slová, ktoré vyjadrujú, čo osoby, zvieratá a veci robia. • Na

SLOVESÁ • Sú slová, ktoré vyjadrujú, čo osoby, zvieratá a veci robia. • Na slovesá sa pýtame otázkou Čo robí , Čo sa s ním deje ? písať hrať spievať

Výborne! Nezabudni si učivo zopakovať. O každom z týchto slovných druhov sa podrobnejšie dozvieš

Výborne! Nezabudni si učivo zopakovať. O každom z týchto slovných druhov sa podrobnejšie dozvieš na ďalších vyučovacích hodinách. O neohybných slovných druhoch sa budeš učiť vo 4. ročníku. www. timi. wbl. sk