Neplnovznamov slovn druhy Neplnovznamov neohybn slovn druh neplnovznamov

  • Slides: 4
Download presentation
Neplnovýznamové slovné druhy Neplnovýznamové : - neohybný slovný druh - neplnovýznamový slovný druh -

Neplnovýznamové slovné druhy Neplnovýznamové : - neohybný slovný druh - neplnovýznamový slovný druh - nemajú funkciu vetného člena Sú to : častice , predložky , spojky , citoslovcia PREDLOŽKY: 1. prvotné – napr : bez, do, k (ku), nad, od, pod, pred, pri, s (so), v (vo), z (zo) b) zložené z prvotných : napr - poza, ponad, popod, spoza, spopod, spomedzi, zozadu 2. druhotné SPODOBOVANIE PREDLOŽIEK VOKALIZÁCIA PREDOŽIEK

SPOJKY: Neplnovýznamový slovný druh. Spájajú slová (mama a dieťa) alebo vety (Zaplatil a odišiel.

SPOJKY: Neplnovýznamový slovný druh. Spájajú slová (mama a dieťa) alebo vety (Zaplatil a odišiel. ) Neohybný slovný druh. Nemá gramatické kategórie. DELENIE: 1. priraďovacie 2. podraďovacie 1. a) zlučovacie (a, i, aj, ani, ako ani, . . ) b) stupňovacie (ba, ba aj, ba ani, ba dokonca, nielen – ale aj, . . ) c) odporovacie (ale, avšak, iba, lenže, no, predsa, a jednako, a napriek tomu, . . ) d) vylučovacie (alebo, buď, či, alebo-alebo, buď-buď, . . ) 2. a) podmetové (že, čo, . . ) b) prísudkové (čo, ako, . . ) c) predmetové (že, aby, či, ako, . . ) d) prívlastkové (ako, že, či, . . ) e) prívlastkové (keď, zatiaľ čo, ako keby, lebo, pretože, aby, . . ) ČASTICE: Neplnovýznamový slovný druh. Vyjadrujú osobný hovoriaceho k vete alebo jej časti. Neohybný slovný druh. Nemá gramatické kategórie.

ČASTICE SA DELIA : UVÁDZACIE : (a, ale, i, lebo, nuź, ostatne, aspoň, prosím,

ČASTICE SA DELIA : UVÁDZACIE : (a, ale, i, lebo, nuź, ostatne, aspoň, prosím, bodaj by, azda, však, ), napr. Bodaj by prišiel! Aspoň ma neklam! VYTYČOVACIE : (iba, až, ešte, púráve, aj, dokopy, napríklad, asi, božechráň, sotva, áno, práve, jedine, ), CITOSLOVCIA: Neplnovýznamový slovný druh Vyjadrujú cit (Jaj!), Vôľu (Hijo!) alebo napodobňujú zvuky (Klop) Neohybný slovný druh Nemá gramatické kategórie DELIA SA NA : vlastné: -citové(ach, jaj, joj, ó, au, fuj, haha) vôľové (haló, aha, hej, hľa, pst, nate, hijo, ahoj, čao, pá, servus, zbohom, vitaj) zvukomalebné: -napodobňujú zvuky(bác, prask, kikirikí, klop, hav-hav, rups, brnk, fiú) ĎALEJ SA DELIA NA: PRVOTNÉ - pôvodné(ach, jaj, fuj) DRUHOTNÉ- utvorené zo slovies(hľa, ľaľa) UTVORENÉ Z PODSTATNÝCH MIEN- (beda, prepánajána)

Ďakujem za pozornosť V. HB Dominika Kvačkajová

Ďakujem za pozornosť V. HB Dominika Kvačkajová