Neohybn slovn druhy Neohybn slovn druhy 1 2

  • Slides: 10
Download presentation
Neohybné slovné druhy

Neohybné slovné druhy

Neohybné slovné druhy 1. 2. 3. 4. 5. Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Neohybné slovné druhy 1. 2. 3. 4. 5. Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Slovné druhy delíme na: OHYBNÉ: Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá NEOHYBNÉ: Príslovky

Slovné druhy delíme na: OHYBNÉ: Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá NEOHYBNÉ: Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Medzi neohybné slovné druhy zaraďujeme slová, ktoré v reči používame len v jednom tvare.

Medzi neohybné slovné druhy zaraďujeme slová, ktoré v reči používame len v jednom tvare. Neskloňujeme ich ani nečasujeme!

Príslovky Sú slová, ktorými vyjadrujeme kde, kedy a ako sa niečo stalo. Pýtame sa

Príslovky Sú slová, ktorými vyjadrujeme kde, kedy a ako sa niečo stalo. Pýtame sa na ne otázkami: Kde? Kedy? Ako?

Predložky Sú slová, ktoré nemajú svoj vlastný význam. Stoja pri slovách, ku ktorým patria.

Predložky Sú slová, ktoré nemajú svoj vlastný význam. Stoja pri slovách, ku ktorým patria.

Spojky Sú slová, pomocou ktorých sa v reči spájajú slová alebo vety. Najčastejšie používané

Spojky Sú slová, pomocou ktorých sa v reči spájajú slová alebo vety. Najčastejšie používané spojky sú: a, i, aj, ale, aby, keď, že, lebo, ak. .

Častice Sú slová, ktorými vyjadrujeme svoj osobný vzťah k tomu, o čom hovoríme. Hovoríme

Častice Sú slová, ktorými vyjadrujeme svoj osobný vzťah k tomu, o čom hovoríme. Hovoríme im aj osobné slová: iste, možno, sotva, čoby, áno.

Citoslovcia Sú slová, ktoré vyjadrujú city a vôľu alebo napodobňujú rôzne zvuky: ach, jaj,

Citoslovcia Sú slová, ktoré vyjadrujú city a vôľu alebo napodobňujú rôzne zvuky: ach, jaj, fuj, hm, hijó, krá, hú, kuku, tramtarata. .

Zopakujme si. Urči farebne vyznačené slová. . l e ed v e n o

Zopakujme si. Urči farebne vyznačené slová. . l e ed v e n o t. m š á o l o s v a z ľ a m a i k a ž , m u e Príd Boh Tr esk Čítaj text ! pozor ne! Linda ma pozvala na oslavu.