o u vieme zopakujme si 9 ronk Slovn

  • Slides: 20
Download presentation
Čo už vieme, zopakujme si 9. ročník

Čo už vieme, zopakujme si 9. ročník

Slovné druhy OHYBNÉ NEOHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ PRÍSLOVKY PRÍDAVNÉ MENÁ PREDLOŽKY ZÁMENÁ Číslovky SPOJKY ČASTICE

Slovné druhy OHYBNÉ NEOHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ PRÍSLOVKY PRÍDAVNÉ MENÁ PREDLOŽKY ZÁMENÁ Číslovky SPOJKY ČASTICE SLOVESÁ Citoslovcia

SLOVNÉ DRUHY OHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ Ø názvy osôb, zvierat a vecí PRÍDAVNÉ MENÁ Ø

SLOVNÉ DRUHY OHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ Ø názvy osôb, zvierat a vecí PRÍDAVNÉ MENÁ Ø aké sú osoby, zvieratá a veci SLOVESÁ Ø čo osoby, zvieratá a vecí robia ČÍSLOVKY Ø koľko je osôb, zvierat a vecí ZÁMENÁ Ø zastupujú podstatné a prídavné mená, ukazujú na ne, niečo im privlastňujú

NEOHYBNÉ PREDLOŽKY Ø píšeme ich oddelene, čítame spolu so slovom, ku ktorému patria SPOJKY

NEOHYBNÉ PREDLOŽKY Ø píšeme ich oddelene, čítame spolu so slovom, ku ktorému patria SPOJKY Ø spájajú slová alebo vety PRÍSLOVKY Ø pýtame sa na ne otázkami: Kde? Kedy? Ako? ČASTICE CITOSLOVCE

OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY PODSTATNÉ MENÁ PRÍDAVNÉ MENÁ SLOVESÁ ČÍSLOVKY ZÁMENÁ stromy vietor vtáci ohnuté

OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY PODSTATNÉ MENÁ PRÍDAVNÉ MENÁ SLOVESÁ ČÍSLOVKY ZÁMENÁ stromy vietor vtáci ohnuté vysoké hýbu sa zelené rastú päť prvý tie ony naše

NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY PREDLOŽKY pred za nad pod od SPOJKY a PRÍSLOVKY aj vpredu

NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY PREDLOŽKY pred za nad pod od SPOJKY a PRÍSLOVKY aj vpredu dnes i dnes ČASTICE ba veru ani CITOSLOVCE bác kvak mňau

Podstatné mená sú plnovýznamové ohybné slová

Podstatné mená sú plnovýznamové ohybné slová

Všeobecné podstatné mená Vlastné podstatné mená osoby Janka Hrašková bytosti Neptún, Pán Boh, národy

Všeobecné podstatné mená Vlastné podstatné mená osoby Janka Hrašková bytosti Neptún, Pán Boh, národy Slovák, Američan, sviatky Veľká noc, Vianoce, Deň detí vesmírne telesá Slnko, Mesiac, Zem zvieratá Pejko, Dunčo vrchy, pohoria, rieky jazerá, moria Kriváň, Tatry, Torysa, Domaša, Čierne more zoskupenia Elán, Smer názvy kníh, časopisov Slniečko

Podstatné mená svojimi tvarmi vyjadrujú rôzne pády. Rozlišujeme 6 pádov: • • • NOMINATÍV

Podstatné mená svojimi tvarmi vyjadrujú rôzne pády. Rozlišujeme 6 pádov: • • • NOMINATÍV GENITÍV DATÍV AKUZATÍV LOKÁL INŠTRUMENTÁL Kto? Čo? Koho? Čoho? Komu? Čomu? Koho? Čo? (O) kom? (O) čom? (S) kým? (S) čím?

Kamarát Zišiel by sa mi kamarát. Každý má radosť z kamaráta. Veď kamarátovi možno

Kamarát Zišiel by sa mi kamarát. Každý má radosť z kamaráta. Veď kamarátovi možno dôverovať. Nájdem si kamaráta. O kamarátovi však nemožno iba snívať. Treba si ho získať a mať ho rád. Veď s kamarátom nám má byť dobre. vÚloha: Vypíš tvary pods. mena kamarát

Podstatné mená menia svoj tvar: • • • kamarát (z) kamaráta kamarátovi kamaráta (o)

Podstatné mená menia svoj tvar: • • • kamarát (z) kamaráta kamarátovi kamaráta (o) kamarátovi (s) kamarátom Hovoríme, že sa skloňujú. vÚloha: Vrátime sa k textu Kamarát a pýtame sa na tvary slova kamarát pádovými otázkami.

Kamarát Zišiel by sa mi kamarát. ( kto? ) Každý má radosť z kamaráta.

Kamarát Zišiel by sa mi kamarát. ( kto? ) Každý má radosť z kamaráta. ( z koho? ) Veď kamarátovi možno dôverovať. (komu? ) Nájdem si kamaráta. (koho? ) O kamarátovi však nemožno iba snívať. (o kom? ) Treba si ho získať a mať ho rád. Veď s kamarátom nám má byť dobre. (s kým)

Všimnite si! • Keď sa podstatné meno ohýba ( mení tvar) podľa pádov, hovoríme

Všimnite si! • Keď sa podstatné meno ohýba ( mení tvar) podľa pádov, hovoríme o ňom , že sa skloňuje. • Pri ohýbaní má každý tvar dve časti: základ slova kamarát o kamarát a pádovú príponu -a - ovi - om -i - och - mi

Pozoruj skloňovanie slova klobúk. JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO N klobúk- N klobúky G (do)

Pozoruj skloňovanie slova klobúk. JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO N klobúk- N klobúky G (do) klobúka G D klobúku D klobúkom A klobúk- A klobúky L (o) klobúku L (o) klobúkoch I (s) klobúkom I (s) klobúkmi (do) klobúkov PÁDOVÉ PRÍPONY (menia sa) ZÁKLAD SLOVA (stále rovnaký)

Rod podstatných mien Ten : Tá : To : zajac žena srdce stôl sestra

Rod podstatných mien Ten : Tá : To : zajac žena srdce stôl sestra dieťa žiak mačka pero medveď lavica okno hrad tabuľa šteňa mužský rod ženský rod stredný rod

Podstatné mená, ktoré označujú viac jednu osobu ujo osôb ujovia zviera páv zvierat pávy

Podstatné mená, ktoré označujú viac jednu osobu ujo osôb ujovia zviera páv zvierat pávy vec stôl vecí stoly sú v jednotnom čísle – v singulári sú v množnom čísle – v pluráli

Vzory podstatných mužského rodu:

Vzory podstatných mužského rodu:

Vzory podstatných ženského rodu:

Vzory podstatných ženského rodu:

Vzory podstatných stredného rodu:

Vzory podstatných stredného rodu:

Zapamätajte si! • Pri podstatných menách určujeme gramatické kategórie: • 1. rod ( mužský,

Zapamätajte si! • Pri podstatných menách určujeme gramatické kategórie: • 1. rod ( mužský, ženský, stredný) • 2. číslo ( jednotné –singulár, množné – plurál) • 3. pád ( N, G, D, A, L, I) • Pri podstatných menách určujeme aj vzor, podľa ktorého sa skloňujú. • Vzor nie je gramatická kategória!