skrive jus p eksamen Juridisk metode Kanskje Men

  • Slides: 29
Download presentation
Å skrive jus på eksamen • ”Juridisk metode”? • Kanskje… • Men ikke det

Å skrive jus på eksamen • ”Juridisk metode”? • Kanskje… • Men ikke det samme som faget ”metodelære/Rettskildelære” (Hvordan finne innholdet i rettsregler)

Hvordan lykkes på eksamen! (1. avd) • ”Fordel å være god i jus, men

Hvordan lykkes på eksamen! (1. avd) • ”Fordel å være god i jus, men overhodet ikke tilstrekkelig” • (og ikke alltid helt nødvendig) • Hva skal til?

Eksamen • Praktisk: – PC + 6 t + Lov- og domssamling – Oppgave:

Eksamen • Praktisk: – PC + 6 t + Lov- og domssamling – Oppgave: Praktikums- og/eller teorioppgave • Hva skal til for å lykkes? – (1) Faglig kunnskap (om pensum) • Hva er pensum? – (2) Formidlingsevner • ”Hvor god er du metodisk”? – (3) Håndtere press • Eksamen = konkurranse – (4) Flaks? • Selvsagt! (Oppgave, sensor, dagsform ++) • Urettferdig? • Hva er viktigst!?

Eksamensoppgaven • 3 muligheter: – (1) Bare praktikum – (2) Bare teori – (3)

Eksamensoppgaven • 3 muligheter: – (1) Bare praktikum – (2) Bare teori – (3) Praktikum og teori • Teorioppgaver – Redegjøre for (og diskutere) et tema innenfor pensum – …en annen video • Praktikumsoppgaver: – Utseende: Faktum + Spørsmål – Din oppgave: ”Drøfte og avgjøre spørsmålene”

Praktikumsoppgaver: Disposisjon • Overordnet disposisjon for besvarelsen: – Innledning – Spørsmål (1) – Spørsmål

Praktikumsoppgaver: Disposisjon • Overordnet disposisjon for besvarelsen: – Innledning – Spørsmål (1) – Spørsmål (2) – Spørsmål (3) – Spørsmål (4) – Spørsmål (n)

Praktikumsoppgaver: Disposisjon • Overordnet disposisjon: – 1) Innledning – 2) Spørsmål (1) • Hvis

Praktikumsoppgaver: Disposisjon • Overordnet disposisjon: – 1) Innledning – 2) Spørsmål (1) • Hvis underspørsmål: Punkt 2. 1, 2. 2, osv… – 3) Spørsmål (2) – 4) Spørsmål (3) – 5) …

Praktikumsoppgaver: Disposisjon • Overordnet disposisjon: – 1) Innledning • ”Tvisten står mellom…” • Mer?

Praktikumsoppgaver: Disposisjon • Overordnet disposisjon: – 1) Innledning • ”Tvisten står mellom…” • Mer? – Hvilken lov får anvendelse? – Hva er hovedkravet? – 2) Spørsmål (1) • => ”Praktikumsmetoden” – 3) Spørsmål (2) • => ”Praktikumsmetoden” – 4) Spørsmål (3) • => ”Praktikumsmetoden” –. . . • I det følgende: Hva er ”praktikumsmetoden”?

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema • • • (1) Spørsmål / krav (2) Rettslig grunnlag

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema • • • (1) Spørsmål / krav (2) Rettslig grunnlag (3) Problemstilling (4) Tolkning (5) Subsumsjon (6) Konklusjon • Flg: – Først: Kort og generelt om hvert punkt – Deretter: Hvordan man kan bruke / ikke bruke skjemaet på eksamen

 • Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema (1) Spørsmål / krav – Gjenta oppgavens spørsmål

• Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema (1) Spørsmål / krav – Gjenta oppgavens spørsmål med egne ord eller omformuler spørsmålet som et krav • Ex: ”Spørsmålet er om Peder Ås kan heve kjøpet? ” ELLER: ”Peder Ås krever å heve kjøpet” • (2) Rettslig grunnlag – Hovedregel: Vis til den lovbestemmelsen som regulerer spørsmålet • Ex: ”Rettslig grunnlag er kjl. § 39” • (3) Problemstilling – For å reise en problemstilling: Resonner deg ned til det ”springende underspørsmålet” som må avgjøres for om kravet må gis medhold • Riv ut det ”springende vilkåret” av lovbestemmelsen, og spør om dette vilkåret er oppfylt • Ex. ”Problemstillingen er om mangelen utgjør et ”vesentlig kontraktsbrudd”, jf kjl § 39” • (4) Tolkning – Generell rettsanvendelse Vanskelige, men nødvendige • ”Tolkning” = Navnet på den delen av rettsanvendelsesprosessen går ut på å kartlegge innholdet i (4) Drøftelsen (avsom problemstillingen) rettsregelen • Ex. Redegjørelse av innholdet i vilkåret om ”vesentlig kontraktsbrudd” • (5) Subsumsjon – Konkret rettsanvendelse • ”Subsumsjon” = Navnet på den delen av rettsanvendelsesprosessen som går ut på å vurdere hvordan rettsregelen må anvendes i dette konkrete tilfellet • Ex: Konkret vurdering av om kontraktsbruddet i denne saken ”vesentlig” • (6) Konklusjon – Èn regel: Sterk og klar! – Ex: ”Peder Ås kan (evt. kan ikke) heve kjøpet”

Tilbake til skjemaet… • • • (1) Spørsmål / krav (2) Rettslig grunnlag (3)

Tilbake til skjemaet… • • • (1) Spørsmål / krav (2) Rettslig grunnlag (3) Problemstilling (4) Tolkning (5) Subsumsjon (6) Konklusjon • Det store spørsmålet: Funker modellen alltid? – Overhodet ikke! – I det følgende: • Når fungerer den ikke? • Hvorfor? • Og hva f… skal man gjøre da?

2 ting funker alltid… • (1) Spørsmål / krav => Start alltid her! •

2 ting funker alltid… • (1) Spørsmål / krav => Start alltid her! • (2) Rettslig grunnlag • (3) Problemstilling • (4) Tolkning • (5) Subsumsjon • (6) Konklusjon => Avslutt alltid her! • Eneste som er helt sikkert: Umulig å lage et skjema som alltid passer! • Ofte kan flere forskjellige fremgangsmåter fungere like godt -Sjelden er dette et spørsmål om hva Hvasom mederdet i midten? riktig -MEN et spørsmål om hva som er mest elegant! • Ditt mål bør være: Fin din egen stil! -Ta til deg kunnskap fra alle kilder -MEN ikke la deg styre av noen! -(Spesielt ikke kursledere/advokater som er tøffe i trynet)

Spørsmål • (1) Spørsmål / krav • (2) Rettslig grunnlag • (3) Problemstilling •

Spørsmål • (1) Spørsmål / krav • (2) Rettslig grunnlag • (3) Problemstilling • (4) Tolkning • (5) Subsumsjon ? Rettslig grunnlag Problemstilling Ofte er ikkekan Drøftelsen allenaturligvis deler av vi tvilsomt kan i alle fall starte enkelt…. ikke skje. Men spørsmålet på like fritt grunnlag (”synsing”) Legg til grunn det selvsagte Dendrøft og må skje det tvilsomme med Drøftelse utgangspunkt Reis en/flere i et rettslig grunnlag! problemstillinger! Drøftelsen kan deles i to… Tolkning • (6) Konklusjon Subsumsjon

(1)Spørsmål (2) Rettslig grunnlag • (1) Spørsmål / krav • (2) Rettslig grunnlag (3)Problemstilling

(1)Spørsmål (2) Rettslig grunnlag • (1) Spørsmål / krav • (2) Rettslig grunnlag (3)Problemstilling • (3) Problemstilling • (4) Tolkning Drøftelse • (5) Subsumsjon (4)Tolkning • (6) Konklusjon (6)Konklusjon (5) Subsumsjon

(1) Spørsmål (2) Rettslig grunnlag • (1) Spørsmål / krav • (2) Rettslig grunnlag

(1) Spørsmål (2) Rettslig grunnlag • (1) Spørsmål / krav • (2) Rettslig grunnlag Hele prosessen kan egentlig deles i to: • (3) Problemstilling (1) Veien fra ”Spørsmål” til ”Problemstilling” • (4) Tolkning • (5) Subsumsjon (3) Problemstilling Drøftelse (2) Veien fra ”Problemstilling” til ”Konklusjon” (4) Tolkning • (6) Konklusjon (5) Subsumsjon

(1) ”Spørsmål” => ”Problemstilling” – – Finne et rettslig grunnlag for å drøfte spørsmålet

(1) ”Spørsmål” => ”Problemstilling” – – Finne et rettslig grunnlag for å drøfte spørsmålet Kan være en mer eller mindre omstendelig prosess… • Noen ganger: Èn setning • Andre ganger: En lengre drøftelse – Hvis RG = en lovbestemmelse? • Bare vis til den aktuelle bestemmelsen • Feks: Spørsmålet er om Peder kan heve? – – • (2) Rettslig grunnlag (3) Problemstilling ”Rettslig grunnlag er kjl § 39” Kort presentere vilkårene i § 39. De vilkårene som klart er oppfylt? » => Legg til grunn De vilkårene som er tvilsomme? » Reis problemstilling Hva betyr det at RG er en lovsbestemmelse? – – (1) Spørsmål Lovbestemmelsen => et slags ”hovedgrunnlag” Drøftelse Hvis RG = Ulovfestet rett? • Ser fort litt annerledes ut… (Litt vanskeligere) • Feks: Spørsmålet er om avtale er inngått? – – ”Reglene om avtaleinngåelse reguleres av ulovfestet rett – utviklet i et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori” ”I rt 2010 s. …. Uttalt at avgjørende om ”berettigede forventninger””. Hvis forhandlingsavtale: Enige om ”vesentlige punkter”? Reis problemstilling (4) Tolkning (6) Konklusjon (5) Subsumsjon

Selve ”problemstillingen” (1) Spørsmål (2) Rettslig grunnlag – Skal man alltid reise en problemstilling?

Selve ”problemstillingen” (1) Spørsmål (2) Rettslig grunnlag – Skal man alltid reise en problemstilling? • Selvfølgelig ikke! • Bare tvilsomme underspørsmål krever en problemstilling (3) Problemstilling – Nøkkel: • Formulere en presis problemstilling som fanger det springende spørsmålet i vurderingen av om kravet må gis medhold • En slags ”sammensmelting” av juss og faktum Drøftelse – Ex: • ”Problemstillingen er om mangelen ved tingen må sies å utgjøre et ”vesentlig kontraktsbrudd”, jf kjl § 39 (1)” • ”Problemstillingen er om Lars og Peder var enige om de ”vesentlige punktene”? (4) Tolkning (6) Konklusjon (5) Subsumsjon

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema (1) Spørsmål ”Problemstilling” => ”Konklusjon” (2) Rettslig grunnlag – =>

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema (1) Spørsmål ”Problemstilling” => ”Konklusjon” (2) Rettslig grunnlag – => Drøftelsen – • To deler: (1) Tolkning og (2) Subsumsjon Tolkning: Generell rettsanvendelse • Bruk rettskildefaktorene til å presisere/finslipe problemstillingen – (3) Problemstilling Typisk: Si noe om vurderingstema og terskel • Hevingsproblemstillingen: Innholdet i vilkåret om ”vesentlig kontraktsbrudd”? – – – Ordlyden i kjl § 39… Rettspraksis : For eksempel Rt 1998 s. 1510 og rt 2010 s. 1478 Forarbeidene til kjl… Juridisk teori Reelle hensyn Osv… • Avtaleinngåelsesproblemstillingen: Hva betyr det å være enige om de ”vesentlige punktene”? – – Rettspraksis: Rt 1995 s. 543 og rt 1992 s. 1110 Juridisk teori Reelle hensyn Osv… (6) Konklusjon Drøftelse (4) Tolkning (5) Subsumsjon

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema ”Problemstilling” => ”Konklusjon” (1) Spørsmål – Subsumsjon: Konkret rettsanvendelse (2)

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema ”Problemstilling” => ”Konklusjon” (1) Spørsmål – Subsumsjon: Konkret rettsanvendelse (2) Rettslig grunnlag (3) Problemstilling • Bruk faktum til å drøfte problemstillingen du har reist (…og som du nå har presisert/finslipt gjennom tolkningen din) – Del faktum opp i ”momenter” og diskutere ett moment av gangen – Avslutt hver ”momentdiskusjon” med å si hvilken retning det trekker + evt. hvilken vekt • Hevingsproblemstillingen: Utgjør mangelen i denne saken et ”vesentlig kontraktsbrudd”? – – – Objektive avviket Betydning for kjøper Betydning for selger Gått lang tid? Alternative beføyelser Osv… (4) Tolkning • Avtaleinngåelsesproblemstillingen: Var partene enige om de ”vesentlige punktene” i dette tilfellet? – – – Enighet om prisen? Enighet om andre viktige punkter? Osv… Drøftelse (6) Konklusjon (5) Subsumsjon

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema – Tolkning VS Subsumsjon (1) Spørsmål • Ikke nødvendigvis først

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema – Tolkning VS Subsumsjon (1) Spørsmål • Ikke nødvendigvis først hele tolkningen, så hele subsumsjonen • Glidende overgang – Går an å fintolke regelen så langt at subsumsjonen blir et ”ja/neispørsmål” – Går an å gå mer eller mindre rett på subsumsjoen – Det beste er ofte å finne en balanse: » Tolke slik regelen blir rimelig presis » Men også slik at det er rom for vurderinger i subsumsjonen • Ideelle: ”En dans mellom juss og faktum” • På en måte omfatter dette hele metoden (2) Rettslig grunnlag (3) Problemstilling Drøftelse (4) Tolkning (6) Konklusjon (5) Subsumsjon

Avsluttende lærdommer… • Et spørsmål til deg: – Tror du nå at du er

Avsluttende lærdommer… • Et spørsmål til deg: – Tror du nå at du er klar for eksamen? – Tror du at dine evner til å skrive praktikumsoppgaver har blitt mye bedre? • Da har du dessverre misforstått… – Tips: Forson deg allerede nå med tanken om at du faktisk ikke har lært en dritt! • Hvordan bli bedre til å skrive praktikumsoppgaver: – Skriv praktikumsoppgaver! • Gjerne samme oppgaven flere ganger – – Diskuter med vennene dine Les mønsterbesvarelser Still spørsmål Men mest av alt: Skjønn at…

Juss er lættis!

Juss er lættis!

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema • • (1) Spørsmål / krav (2) Rettslig grunnlag –

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema • • (1) Spørsmål / krav (2) Rettslig grunnlag – Skal man alltid fortsette med å diskutere/legge til grunn det ”rettslige grunnlaget” for kravet? • • – I prinsippet: Ja, alltid Men det er ikke alltid like enkelt… Hvis RG = en lovbestemmelse? • • Bare vis til den Feks: – – • Hva betyr det at RG er en lovsbestemmelse? – – Ser fort litt annerledes ut Feks: Spørsmålet er om avtale er inngått? – – – • • Lovbestemmelsen => et slags ”hovedgrunnlag” Hvis RG = Ulovfestet rett? • • – ”Rettslig grunnlag er § X” Kort presentere vilkårene i § X. De vilkårene som klart er oppfylt? » => Legg til grunn De vilkårene som er tvilsomme? » Reis problemstilling ”Reglene om avtaleinngåelse reguleres av ulovfestet rett – utviklet i et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori” ”I rt 2010 s. …. Uttalt at avgjørende om ”berettigede forventninger””. Hvis forhandlingsavtale: Enige om ”vesentlige punkter”? Hvis det er tvilsomt hva som er RG? (3) Problemstilling (4) Tolkning (5) Subsumsjon (6) Konklusjon

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema • • (1) Spørsmål / krav (2) Rettslig grunnlag (3)

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema • • (1) Spørsmål / krav (2) Rettslig grunnlag (3) Problemstilling (4) Tolkning: Generell rettsanvendelse – Navnet på prosessen hvor rettsanvenderen prøver å finne ut hva regelen/reglene går ut på • Teoretisk: Rettskildelære-/metodefaget – Rettskildefaktorer: Lov, rettspraksis, forarbeider, reelle hensyn ++ • (5) Subsumsjon: Konkret rettsanvendelse – Navnet på prosessen hvor rettsanvenderen prøver å finne ut hvordan regelen skal anvendes i et konkret tilfelle – Momenter i faktum • (6) Konklusjon

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema • (1) Spørsmål / krav – Alltid start her •

Praktikumsoppgaver: - Klassisk metodeskjema • (1) Spørsmål / krav – Alltid start her • (2) Rettslig grunnlag – Ja, men ikke alltid er det like enkelt • (3) Problemstilling – Skal man alltid reise en problemstilling? • (4) Tolkning – Skal man alltid tolke? – Hva skal man konkret gjøre? • (5) Subsumsjon – Skal man alltid subsumere? – Hva skal man konkret gjøre? • (6) Konklusjon – Alltid avslutt her

Praktikumsmetode (Forts. ) • Besvarelsen din består av 2 hoveddeler – (1) Veien fra

Praktikumsmetode (Forts. ) • Besvarelsen din består av 2 hoveddeler – (1) Veien fra ”spørsmål” til ”problemstilling” – (2) Veien fra ”problemstilling” til ”konklusjon” – Hvis spørsmålet er åpenbart: • Bare (1) del: ”Spørsmål” => ”Konklusjon” • (1) ”Spørsmål” => ”Problemstilling” – Spørsmålet er veldig ofte bare et krav eller en anførsel – Du må ”rettsliggjøre” kravet/anførselen • Aka: Finne et prosedabelt rettslig grunnlag • Og vurdere om kravet/anførselen fører frem • Hvis vurderingen er tilstrekkelig tvilsom på et eller flere punkter => Reis en problemstilling for hvert tvilsomt punkt • (2) ”Problemstilling” => ”Konklusjon” – => Rettsanvendelse • Generell: Tolkning => • Konkret: Subsumsjon =>

Praktikumsmetode • Den perfekte metode er ”en dans mellom juss og faktum” • ”Juss”

Praktikumsmetode • Den perfekte metode er ”en dans mellom juss og faktum” • ”Juss” • ”Faktum” • Sammenheng – Faktum er bestemmende for hvilken juss som er relevant – Jussen er bestemmende for hvilke fakta som er relevante