Rekryteringsprocessens olika steg Steg 1 Steg 2 Steg

  • Slides: 35
Download presentation
Rekryteringsprocessens olika steg Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg

Rekryteringsprocessens olika steg Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Steg 8 Steg 9 Steg 10 Steg 11 Steg 12 Steg 13 Steg 14 Steg 15 Steg 16 Steg 17 Steg 18 Steg 19 Steg 20 2021 -12 -21 Verksamhetsanalys Kravprofil Diarieför ärendet i W 3 D 3 och registrera i Edgar Prefekt/motsvarande godkänner i Edgar senast fredag 17. 00 HR-specialist gör omplaceringsprövning HR-specialist godkänner i Edgar senast måndag 18. 00 Personalorganisationerna godkänner eller lämnar yrkande i Edgar senast onsdag 17. 00 Personaladministratör/motsvarande bevakar sina ärenden i Edgar Förhandling med personalorganisationerna - torsdagar från 13. 15 HR-specialist fattar beslut i Edgar Personaladministratör/motsvarande bevakar när ärendet är avslutat i Edgar. Personaladministratör/motsvarande färdigställer annons i Varbi och begär publicering Ansökningshandlingar kommer in elektroniskt i Varbi. Urvalsarbete Intervjuer Referenstagning Beslut om anställning Information om anställning läggs in i Edgar senast fredag 17. 00 Anslag/anställningsbeslut och anställningsavtal (eventuellt överklagande) Introduktion 1

Steg 1 Verksamhetsanalys Prefekt/motsvarande gör en analys av verksamheten (och stämmer av med sin

Steg 1 Verksamhetsanalys Prefekt/motsvarande gör en analys av verksamheten (och stämmer av med sin personaladministratör/motsvarande). Här finns möjlighet till nyorientering och utveckling samt tillfälle att förnya och ompröva verksamheten så att den ligger i linje med verksamhetens mål och krav. Dessa frågor kan ställas: – Vilka arbetsuppgifter behövs? – Kan arbetsuppgifterna fördelas på annat sätt? – Vilka kvalifikationer krävs för att utföra arbetsuppgifterna? – Är könsfördelningen jämn? – För hur lång tid kan avdelningen/enheten ta ansvar för den anställde? – Kan anställningen tidsbegränsas? – Hur ser finansieringsplan och lönespann ut för anställningen? 2021 -12 -21 2

De sju diskrimineringsgrunderna • • 2021 -12 -21 Etnicitet Religion eller annan trosuppfattning Kön

De sju diskrimineringsgrunderna • • 2021 -12 -21 Etnicitet Religion eller annan trosuppfattning Kön Sexuell läggning Funktionsnedsättning Ålder Könsöverskridande identitet eller uttryck 3

Steg 2 Kravprofil Prefekt/motsvarande utgår från verksamhetens mål och krav vid upprättande av kravprofil.

Steg 2 Kravprofil Prefekt/motsvarande utgår från verksamhetens mål och krav vid upprättande av kravprofil. Detta görs inför rekrytering och kompetensförsörjning. Utgångspunkter: Vilka är verksamhetens mål? Vilka mål arbetar befattningshavaren mot inom ramen för verksamhetens mål. Vilka ansvarsområden har hon/han? Vilka arbetsuppgifter ingår för att uppfylla de mål befattningshavaren har? Huvudsakliga arbetsuppgifter och omfattning? Vid behov – kontakta gärna HR-specialist för råd och stöd kring kravprofilsarbete, formulering av annons mm. 2021 -12 -21 4

Steg 2 a) Mall för kravprofil Utbildning, formella kvalifikationer och kurser Erfarenhet Arbetslivserfarenhet -

Steg 2 a) Mall för kravprofil Utbildning, formella kvalifikationer och kurser Erfarenhet Arbetslivserfarenhet - generell eller specifik karaktär. Annan erfarenhet. Ibland kan det vara värdefullt att ta ställning till utbildnings- och erfarenhetskrav tillsammans eftersom de i vissa fall är utbytbara. Kunskap Vad är avgörande för arbetets utförande? Vilka krav ställer man på personen förutom kraven på formell utbildning och erfarenhet t ex språkkunskaper, kunskaper om specifika datasystem eller någon specialistkunskap. Förmågor, färdigheter och förhållningssätt Övriga krav körkort? Annat? 2021 -12 -21 5

Steg 2 b) Exempel – förmågor, färdigheter och förhållningssätt Personliga förmågor Initiativtagande, självgående, stabil

Steg 2 b) Exempel – förmågor, färdigheter och förhållningssätt Personliga förmågor Initiativtagande, självgående, stabil Sociala färdigheter Samarbetsförmåga, lojal, serviceinriktad Ledarskapsförmågor Tydlig, strategisk, mål- och resultatorienterad Intellektuella färdigheter Strukturerad, kvalitetsmedveten, problemlösningsförmåga 2021 -12 -21 6

Steg 2 c) Exempel definitioner Initiativtagande Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat

Steg 2 c) Exempel definitioner Initiativtagande Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat Samarbetsförmåga Arbetar bra med andra människor. Relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Initierar och tar ansvar för samarbete. Ser och bekräftar andras förmågor. Entusiasmerar andra till att delta i samarbete. Tydlig Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Strukturerad Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. 2021 -12 -21 7

Steg 3 Diarieför ärendet i W 3 D 3 och registrera i Edgar Personaladministratör/motsvarande:

Steg 3 Diarieför ärendet i W 3 D 3 och registrera i Edgar Personaladministratör/motsvarande: - Loggar in i W 3 D 3 – se bild sid 35 - Skapar ett nytt diarienummer (ärende) Vid frågor angående W 3 D 3 – kontakta Registraturen. - Loggar in i Edgar – se bild sid 36 - Registrerar rekryteringsärendet - Ärendet diarieförs i W 3 D 3 och registreras i Edgar – Se bild sid 37 2021 -12 -21 8

Steg 3 a) Tidsåtgång intern process Ett rekryteringsärende tar i normalfallet ca 1 vecka

Steg 3 a) Tidsåtgång intern process Ett rekryteringsärende tar i normalfallet ca 1 vecka Det förutsätter att: -personaladministratör/motsvarande lagt in ärendet i Edgar. -prefekt/motsvarande godkänt och sänt ärendet vidare i Edgar (till HR-avdelningen) före kl 17. 00 fredag. 2021 -12 -21 9

Steg 4 Prefekt/motsvarande godkänner i Edgar genom att sända ärendet vidare till HR-avdelningen senast

Steg 4 Prefekt/motsvarande godkänner i Edgar genom att sända ärendet vidare till HR-avdelningen senast fredag 17. 00. 2021 -12 -21 10

Steg 5 Omplaceringsprövning sker måndagar kl 11. 00 - 13. 00 Det innebär att

Steg 5 Omplaceringsprövning sker måndagar kl 11. 00 - 13. 00 Det innebär att HR-specialist går igenom alla pågående rekryteringar för att se om det finns möjlighet att omplacera någon person som: - är eller befaras bli övertalig - eller behöver omplacering av andra skäl. 2021 -12 -21 11

Steg 6 HR-specialisterna godkänner i Edgar HR-specialist fattar beslut om att rekryteringsprocessen kan gå

Steg 6 HR-specialisterna godkänner i Edgar HR-specialist fattar beslut om att rekryteringsprocessen kan gå vidare till nästa steg (alternativt att någon person ska prövas mot befattningen) senast måndag 18. 00. HR-specialist kodar befattningen (BESTA-befattningsgruppering för statistik) Befattningarna grupperas efter arbetsområden, arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. 2021 -12 -21 12

Steg 7 Personalorganisationerna ”godkänner” eller lämnar yrkande i Edgar senast onsdag 17. 00. 2021

Steg 7 Personalorganisationerna ”godkänner” eller lämnar yrkande i Edgar senast onsdag 17. 00. 2021 -12 -21 13

Steg 8 Personaladministratör/motsvarande bevakar sina ärenden Finns yrkanden kontaktas HR-specialist förberedelse inför eventuell förhandling.

Steg 8 Personaladministratör/motsvarande bevakar sina ärenden Finns yrkanden kontaktas HR-specialist förberedelse inför eventuell förhandling. 2021 -12 -21 14

Steg 9 Förhandling med personalorganisationerna torsdagar från 13. 15 Förhandlingarna genomförs normalt sett av

Steg 9 Förhandling med personalorganisationerna torsdagar från 13. 15 Förhandlingarna genomförs normalt sett av HR-specialist. Vid behov närvarar även berörda parter från institution/motsvarande. 2021 -12 -21 15

Steg 10 HR-specialist fattar beslut i Edgar Beslut fattas om: - omplacering/anvisning/rekrytering - utlysning

Steg 10 HR-specialist fattar beslut i Edgar Beslut fattas om: - omplacering/anvisning/rekrytering - utlysning eller inte. HR-specialist avslutar ärendet i Edgar. (OBS Omplacering och liknande kan i vissa fall ta längre tid att avsluta) 2021 -12 -21 16

Steg 11 Personaladministratör/motsvarande bevakar sina rekryteringsärenden i Edgar för att se när de är

Steg 11 Personaladministratör/motsvarande bevakar sina rekryteringsärenden i Edgar för att se när de är avslutade. 2021 -12 -21 17

Steg 12 Personaladministratör/motsvarande färdigställer annons i Varbi - Personaladministratör/motsvarande skickar publiceringsbegäran via Varbi till

Steg 12 Personaladministratör/motsvarande färdigställer annons i Varbi - Personaladministratör/motsvarande skickar publiceringsbegäran via Varbi till HR-avdelningen för bokning och publicering av annonser. Manual för Varbi finns på MP under: https: //mp. uu. se/web/info/stod/it-telefoni/adminsystem/mynetwork OBS räkna med att det tar tid! Att publicera på nätet www. uu. se går oftast inom ett par dagar. Tidningsannonser tar oftast längre tid p g a prisförfrågan, korrektur mm. 2021 -12 -21 18

Steg 13 Ansökningshandlingar kommer in elektroniskt Kandidaten skickar in sin ansökan i Varbi och

Steg 13 Ansökningshandlingar kommer in elektroniskt Kandidaten skickar in sin ansökan i Varbi och får en automatiskt bekräftelse från Varbi att ansökan är mottagen och registrerad. 2021 -12 -21 19

Steg 14 Urvalsarbete Utgå från kravprofilen under hela urvalsprocessen. Det minskar även risk för

Steg 14 Urvalsarbete Utgå från kravprofilen under hela urvalsprocessen. Det minskar även risk för diskriminering. Vanligt tillvägagångssätt är CV-genomgång, strukturerade intervjuer, eventuella arbetsprov, arbetsbetyg och referenstagning. Tillvägagångssätt - Skicka gärna e-post till alla sökande och informera om rekryteringsprocessen och tidsplan. - Använd kravprofilen vid genomgång av ansökningar för att se vilka sökande som uppfyller de krav som ställts på utbildning, erfarenhet, kunskaper och kompetens. - Låt gärna flera personer, utöver de som kommer att medverka vid intervjuerna, läsa och bedöma ansökningarna för att sedan kunna jämföra och diskutera val av lämpliga kandidater. Ett hanterbart antal ansökningar att gå vidare med till en första intervju brukar vara 5 -10 personer. 2021 -12 -21 20

Steg 15 Intervjun är ett ömsesidigt möte - den sökande får information och fakta

Steg 15 Intervjun är ett ömsesidigt möte - den sökande får information och fakta om arbetsplatsen, arbetets krav och förutsättningar. - intervjugruppen får relevant information om kandidatens kompetens (förmåga, färdigheter och förhållningssätt). - där båda parter beskriver sina respektive förväntningar Tänk på att ge en positiv men samtidigt realistisk bild av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna 2021 -12 -21 21

Steg 15 a) Intervjuförberedelser Intervjugrupp Förslagsvis rekryterande chef, personaladministratör, kollega som kan arbetsuppgifterna Struktur

Steg 15 a) Intervjuförberedelser Intervjugrupp Förslagsvis rekryterande chef, personaladministratör, kollega som kan arbetsuppgifterna Struktur Genom en strukturerad intervju utgår man från kravprofilen och alla kandidater behandlas likvärdigt samt får i huvudsak samma frågor. Det är nödvändigt att före intervju bestämma vem som gör vad – möter kandidaten, ställer frågor om personlighet/formell kompetens och så vidare. Exempel finns på MP. Frågeteknik och vilken atmosfär man skapar i mötet är avgörande för informationsflödet från båda håll. Var närvarande, nyfiken och öppen inför mötet. För att lyckas behöver man komma förbi sina valda sanningar och öva sin förmåga att ställa öppna frågor och lyssna på svaret. Använd öppna frågor – Hur? Vem? Vad? Vilka? Berätta? Ge exempel? Ställ följdfrågor och klargörande frågor. Var inte rädd för tystnaden! Tips Lärobok för rekryteringsgrupper på universitet och högskolor Se avsnitt om Anställningsintervju – upplägg, innehåll, råd 2021 -12 -21 22

15 b) Andra intervjun • • • Rekryteringsgruppen summerar sina intryck efter första intervjun

15 b) Andra intervjun • • • Rekryteringsgruppen summerar sina intryck efter första intervjun och väljer ut vilka som ska kallas till en andra intervju. Här finns det möjlighet att fördjupa sig i frågeställningar som kan ha dykt upp och att ställa frågor som kan räta ut eventuella frågetecken. Att träffa fler representanter vid arbetsplatsen eller den blivande arbetsgruppen är också ett viktigt moment. Rekommendationen är då ett mer informellt möte i anslutning till det andra intervjutillfället och eventuellt en rundvandring på arbetsplatsen. 2021 -12 -21 23

15 c) Hur går jag tillväga med andra intervjun? Välj ut två till tre

15 c) Hur går jag tillväga med andra intervjun? Välj ut två till tre kandidater som bäst matchar kravprofilen. Kalla dessa slutkandidater till en andra intervju. Be dem förbereda och lämna referenser. 2021 -12 -21 24

Steg 16 Referenstagningen är ett sätt att skaffa sig kompletterande information om en person

Steg 16 Referenstagningen är ett sätt att skaffa sig kompletterande information om en person samt att jämföra tidigare intryck från anställningsprocessen och att räta ut frågetecken. Be i första hand om referenser som haft en arbetsledande ställning (men även kolleger och andra kan vara av värde) till kandidaten och som inte ligger alltför många år tillbaka i tiden. Två till tre personer brukar vara ett hanterbart antal. Boka gärna telefontid med referenspersonen så att personen har möjlighet att vara förberedd. Se mall på MP. Obs ! Ha för vana att ALLTID ta referenser för såväl externa som interna kandidater för att undvika felrekryteringar 2021 -12 -21 25

Steg 17 Beslut om anställning Anställningserbjudande – anställningsvillkor, lön med mera. OBS – Om

Steg 17 Beslut om anställning Anställningserbjudande – anställningsvillkor, lön med mera. OBS – Om personen inte ska vara med i den kommande löneöversynen, notera det i Edgar och primula. På anställningsavtalet skrivs ex ” Lön satt i 2016 års löneläge. NN ingår inte i RALS 1 maj 2015”. Inför beslut om vem som ska erbjudas en anställning görs en samlad bedömning av slutkandidaterna utifrån den information som framkommit vid intervjuer, referenstagning och eventuell testning mm. Beakta i vilken utsträckning kandidaten lever upp till kravspecifikationen, utvecklingsbarheten hos de kandidater som inte till fullo lever upp till kraven, den relativa vikten/betydelsen av olika krav. Dokumentation är viktig och blir även till hjälp vid frågor om processen samt vid ett eventuellt överklagande. 2021 -12 -21 26

Steg 17 a) Kontrollera identitet och uppehålls/arbetstillstånd HR-avdelningen rekommenderar att identitetskontroll görs vid samtliga

Steg 17 a) Kontrollera identitet och uppehålls/arbetstillstånd HR-avdelningen rekommenderar att identitetskontroll görs vid samtliga nyanställningar vid Uppsala universitet. Syfte: - säkerställa personens identitet - utröna om kontroll av arbets- och uppehållstillstånd är nödvändig (dvs om anställningen avser en medborgare från ett tredje land) på ett icke-diskriminerande sätt Mottagande institution är ansvarig för att kontrollera att medborgare från tredje land har rätt arbeta i Sverige innan anställningsavtal upprättas. Mer information om identitetskontroll och om kontroll av arbets-/uppehållstillstånd finns på MP. Se rubrikerna Internationell personal samt Identitetskontroll. 2021 -12 -21 27

Steg 18 Information om anställning - Edgar senast fredag 17. 00 Personaladministratör/motsvarande: - registrerar

Steg 18 Information om anställning - Edgar senast fredag 17. 00 Personaladministratör/motsvarande: - registrerar information om anställning (lön och startdatum) i Edgar. - bevakar sina ärenden i Edgar. Om facket har yrkande eller frågor och synpunkter - kontakta HR-specialist förberedelse inför eventuell förhandling. Förhandlingarna genomförs normalt sett av HR-specialist torsdagar från 13. 15 Vid behov närvarar även berörda parter från institution/motsvarande. 2021 -12 -21 28

Steg 19 Anslag/anställningsbeslut och anställningsavtal (ev överklagande) - Personaladministratör/motsvarande: skriver anställningsbeslut enligt mallar som

Steg 19 Anslag/anställningsbeslut och anställningsavtal (ev överklagande) - Personaladministratör/motsvarande: skriver anställningsbeslut enligt mallar som finns på MP. skriver anställningsavtal i Primula webb enligt rutin på MP. Både anställningsbeslut samt anställningsavtal skrivs under av prefekt/motsvarande • • Personaladministratör/motsvarande: scannar in underskrivet anställningsbeslut som bilaga i Varbi och anslår beslutet på elektronisk anslagstavla skickar ut ett avslagsmejl till övriga sökande med länk till elektronisk anslagstavla som innehåller en lista med tillsatta anställningar och anvisning om hur man överklagar. 2021 -12 -21 29

Steg 19 a) Vid överklagande Enbart den som är direkt berörd av ett anställningsbeslut,

Steg 19 a) Vid överklagande Enbart den som är direkt berörd av ett anställningsbeslut, såsom övriga sökande till en anställning, kan överklaga. Ett överklagande ska ha inkommit till Registrator inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs. Om beslutet inte överklagas i rätt tid vinner det laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslogs. 2021 -12 -21 30

Steg 20 Introduktion - förslag -Utse en person som ansvarar för introduktionen och lägger

Steg 20 Introduktion - förslag -Utse en person som ansvarar för introduktionen och lägger upp ett individuellt introduktionsprogram. -Informera den nyanställde om introduktionskursen som arrangeras på Uppsala universitet centralt. -Fundera på hur du själv skulle vilja bli introducerad - små detaljer som en välkomstblomma på skrivbordet och fika- och lunchsällskap gör mycket för det första intrycket. -på MP finner du förslag på checklista introduktion De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. Det är av stor betydelse att chefen avsätter tid till att hälsa välkommen och berätta om verksamheten. Tänk också på att introduktionen ska innehålla en lagom blandning av eget arbete och information. 2021 -12 -21 31

Steg 20 a) Uppföljning introduktion Varje anställning är en investering. Följ upp att den

Steg 20 a) Uppföljning introduktion Varje anställning är en investering. Följ upp att den nyanställde kommit in i organisationen och arbetet. Förslag Följ upp kontinuerligt. Boka in ett första samtal efter cirka en månad, det vill säga innan det är för sent att göra angelägna justeringar i den påbörjade introduktionen. Boka in ett andra samtal efter ytterligare några månader. • • Uppföljningssamtalet syftar till att: reda ut eventuella missnöjen rätta till eventuella brister i förutsättningarna för att utföra arbetet (arbetsmiljön, utrustning, utbildnings- eller handledningsinsatser med mera) få värdefulla synpunkter på arbetet från den nyanställde som ser på saker med ”nya ögon” den nyanställde känner att chefen bryr sig om hur hon/han har det. 2021 -12 -21 32

W 3 D 3 2021 -12 -21 33

W 3 D 3 2021 -12 -21 33

Edgar - översiktsbild 2021 -12 -21 34

Edgar - översiktsbild 2021 -12 -21 34

Edgar - rekrytering 2021 -12 -21 35

Edgar - rekrytering 2021 -12 -21 35