Vrdval Gotland steg fr steg Hlso och sjukvrdsfrvaltningen

  • Slides: 10
Download presentation
Vårdval Gotland steg för steg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland steg för steg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland steg för steg 1. Målet och meningen med Vårdval Gotland 2. Varför

Vårdval Gotland steg för steg 1. Målet och meningen med Vårdval Gotland 2. Varför Vårdval Gotland? 3. Primärvårdens innehåll 4. Auktorisering & avtal med vårdaktörer 5. Befolkningens val till läkare med vårdlag 6. Ekonomisk ersättningsmodell 7. Kvalitetsfaktorer i primärvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland Målet och meningen med Vårdval Gotland • Gotlands isolerade läge i kombination

Vårdval Gotland Målet och meningen med Vårdval Gotland • Gotlands isolerade läge i kombination med ett i jämförelse med andra landsting litet, sårbart lasarett ställer unika krav på en väl fungerande primärvård • En primärvård som ger en nära och lättillgänglig basal hälso- och sjukvård till befolkningen minskar behovet av mer kostsam specialistvård på sjukhuset • Det skapar bättre förutsättningar för att lasarettets resurser koncentreras på den vård som kräver sjukhusets specialister • Ersättningen till verksamheterna fördelas på befolkningsunderlaget och administreras genom en så kallad individersättning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland 2. Varför Vårdval Gotland? Vårdval Gotland bidrar till att: • skapa en

Vårdval Gotland 2. Varför Vårdval Gotland? Vårdval Gotland bidrar till att: • skapa en gemensam plattform för primärvården på Gotland och därmed bättre förutsättningar för att ge befolkningen så lika vård som möjligt oavsett var på ön man bor • underlätta befolkningens val av vårdkontakt • skapa en gemensam bas för primärvården i den kontinuerliga diskussion som förs med lasarettet och äldreomsorgen avseende samarbetsfrågor och ansvarsfördelning • vara underlag för tecknande av avtal • följa nationella handlingsplanens intentioner för den framtida primärvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland 3. Vårdval Gotlands innehåll • Vården som ges i primärvården, baseras på

Vårdval Gotland 3. Vårdval Gotlands innehåll • Vården som ges i primärvården, baseras på den allmänmedicinska specialistkompetensen • Arbetet organiseras i team runt patienten. En nära samverkan mellan olika yrkeskompetenser runt patienten är enligt flera nationella riktlinjer en förutsättning för hög kvalitet av vårdinnehållet och en smidig arbetsordning • Eftersträvansvärt är att helst ha tre vårdteam per vårdcentral. Enheterna ska kunna ha en lärande situation i sin vardag, samverka med vårdgrannar och kunna fördela arbetsuppgifter på det mest effektiva sättet. Detta underlättas på en större vårdcentral • För att bättre tillgodose befolkningens behov av vård och stöd i krisbearbetning och psykosomatiska åkommor skall teamet ha tillgång till beteendevetare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland 4. Auktorisering & Avtal 2008 5/3 Upphandlingen annonseras 6/5 Sista anbudsdag 8/5

Vårdval Gotland 4. Auktorisering & Avtal 2008 5/3 Upphandlingen annonseras 6/5 Sista anbudsdag 8/5 Öppning av anbuden 8/5 – 23/5 Utvärdering av anbuden 9/6 Tilldelningsbeslut i HSN 23 -29/6 Avtal tecknas 1/1 2009 Senaste datum för start av verksamhet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland 5. Befolkningens val • Alla som är bosatta på Gotland får tillgång

Vårdval Gotland 5. Befolkningens val • Alla som är bosatta på Gotland får tillgång till och kan välja fast läkarkontakt i ett vårdteam • Om man är nöjd behöver man inte göra något • Vårdenheterna kan inte välja patient efter vårdbehov eller hälsotillstånd • Om vald läkare är fulltecknad erbjuds annan läkare på vårdcentralen • Om man vill bli listad på en viss vårdcentral trots att läkarnas listor där är fulltecknade eller tjänster är vakanta måste vårdcentralen bereda plats för personen inom tre månader • Möjlighet till omlistning kan ske högst en gång var tredje månad. • Ansvar för såväl aktiv som passiv listning åvilar hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland Inför invånarnas val 2008 (OBS! Preliminär aktivitetsplan OBS!) • Presseminarium • Pressmeddelanden

Vårdval Gotland Inför invånarnas val 2008 (OBS! Preliminär aktivitetsplan OBS!) • Presseminarium • Pressmeddelanden • Annonser i dagstidningar, webbtidningar och radio • Alla hushåll får brev med information om Vårdval Gotland • Vårdvalsservice via telefon, hemsida och e-post Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland 6. Ekonomisk ersättningsmodell • Den ekonomiska ersättningen följer befolkningens val • Ersättning

Vårdval Gotland 6. Ekonomisk ersättningsmodell • Den ekonomiska ersättningen följer befolkningens val • Ersättning utgår dels som individersättning dels som ersättning för besök. Ersättningen beror bland annat på den listades ålder. • Samma förutsättningar och villkor ska gälla oavsett verksamhetens driftsform • Vårdcentraler utanför Visby får därutöver avståndsersättning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdval Gotland 7. Kvalitetsfaktorer i primärvården Kvalitet har många dimensioner och var och en

Vårdval Gotland 7. Kvalitetsfaktorer i primärvården Kvalitet har många dimensioner och var och en har sin syn på vad som är viktigast. Vår upplevelse av kvalitet är en sammanställning av flera olika aspekter utifrån: • Tillgänglighet • Kompetensen • Bemötande/Trygghet • Medicinska kvalitén • Hälsofrämjande och förebyggande vård t ex BVC • Samverkan • Kontinuitet • Säkerhet • Valfrihet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen