Polska Rama Kwalifikacji dla uczenia si przez cae

  • Slides: 48
Download presentation
Polska Rama Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska – Instytut Badań

Polska Rama Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska – Instytut Badań Edukacyjnych

Plan prezentacji 1. Idea ram kwalifikacji (kontekst Unii Europejskiej i krajowy) 2. Prace nad

Plan prezentacji 1. Idea ram kwalifikacji (kontekst Unii Europejskiej i krajowy) 2. Prace nad Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) 3. Gdzie dowiedzieć się więcej?

Globalizacja Zmiany technologiczne Zmiany demograficzne Zmiany na rynku pracy Konieczność uczenia się przez całe

Globalizacja Zmiany technologiczne Zmiany demograficzne Zmiany na rynku pracy Konieczność uczenia się przez całe życie

Perspektywa uczenia się przez całe życie bazuje na założeniach: 1. równorzędności uczenia się w

Perspektywa uczenia się przez całe życie bazuje na założeniach: 1. równorzędności uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach życia; 2. identyfikacji, ocenie i uznawaniu efektów uczenia się niezależnie od formy, miejsca i czasu; 3. proces uczenia się trwa od pierwszych do ostatnich lat życia

Dorośli Polacy po zakończeniu szkoły kształcą się dwukrotnie rzadziej niż mieszkańcy innych krajów europejskich.

Dorośli Polacy po zakończeniu szkoły kształcą się dwukrotnie rzadziej niż mieszkańcy innych krajów europejskich.

W Unii Europejskiej w 2009 roku wśród osób w wieku 25 -64 lata dokształcało

W Unii Europejskiej w 2009 roku wśród osób w wieku 25 -64 lata dokształcało się 9, 3% W Danii, Finlandii Szwecji oraz Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – ponad 20% W Polsce – mniej niż 5 %

Bariery w uczeniu się przez całe życie w Polsce 1. związane z motywacją jednostek

Bariery w uczeniu się przez całe życie w Polsce 1. związane z motywacją jednostek 2. związane z obszarem edukacji formalnej 3. związane z rynkiem szkoleń (edukacja pozaformalna) 4. systemowe i instytucjonalne 5. prawne 6. finansowe

Definicja ERK Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie

Definicja ERK Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. W ERK wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się. (zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie)

ERK – system odniesienia systemów krajowych Irlandia Malta Poziom 10 ERK Poziom 8 ERK

ERK – system odniesienia systemów krajowych Irlandia Malta Poziom 10 ERK Poziom 8 ERK Poziom 7 ERK Poziom 6 ERK Poziom 5 ERK Poziom 4 ERK Poziom 3 ERK Poziom 2 ERK Poziom 1 Poziom 9 Poziom 6 Poziom 5 Poziom 4 Poziom 3 Poziom 2 Poziom 1

Europejskie Ramy Kwalifikacji • 34 EU/EEA/EU w tym kraje kandydackie obecnie pracują nad wdrożeniem,

Europejskie Ramy Kwalifikacji • 34 EU/EEA/EU w tym kraje kandydackie obecnie pracują nad wdrożeniem, rozwojem lub budową krajowych ram kwalifikacji • 28 krajów ocenia, że mają już rozwinięte/ lub rozwijają krajowe ramy kwalifikacji obejmujące wszystkie rodzaje kwalifikacji • Niektóre kraje nadal nie podjęły decyzji co do struktury i zawartości ich ramy (Czechy i Liechtenstein);

Europejskie Ramy Kwalifikacji • W 26 krajach krajowe ramy kwalifikacji mają 8 poziomów; •

Europejskie Ramy Kwalifikacji • W 26 krajach krajowe ramy kwalifikacji mają 8 poziomów; • Inne rozwiązania przyjęto w Anglii oraz Walii (9 poziomów), Szkocji (12 poziomów), Ir. Olandii (10), Słowenii (10), Islandii i Norwegii (7) ;

Realizacja projektu PO KL pod tytułem „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram

Realizacja projektu PO KL pod tytułem „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie w okresie od lipca 2010 do grudnia 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą z blisko stuletnią tradycją, a pod obecną

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą z blisko stuletnią tradycją, a pod obecną nazwą działa od 1952 r. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze w tym zakresie. Od 1 października 2010 r. IBE − zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. − przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Budowa krajowego systemu kwalifikacji Krajowy system kwalifikacji (KSK) to ogół działań państwa związanych z

Budowa krajowego systemu kwalifikacji Krajowy system kwalifikacji (KSK) to ogół działań państwa związanych z potwierdzaniem efektów uczenia się dla potrzeb rynku pracy, społeczeństwa obywatelskiego oraz indywidualnego rozwoju uczących się, oparty na krajowej ramie kwalifikacji. Obejmuje on w szczególności nadawanie i uznawanie kwalifikacji, a także zapewnianie jakości kwalifikacji. Budowa KSK służyć ma stworzeniu możliwości szerszego uwzględniania i formalnego dokumentowania nowych kompetencji nabywanych w bardzo różny sposób w ciągu całego życia.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) Opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji,

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) Opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji, służący większej przejrzystości, dostępności i jakości kwalifikacji, stworzony dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności, zawiera on opis hierarchii poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów. Każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskiej Ramie Kwalifikacji.

Nowy sposób porządkowania kwalifikacji + nowe możliwości zdobywania kwalifikacji = Polska Rama Kwalifikacji

Nowy sposób porządkowania kwalifikacji + nowe możliwości zdobywania kwalifikacji = Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji to możliwość zdobywania dyplomów, certyfikatów, świadectw bez względu na: • formę

Polska Rama Kwalifikacji to możliwość zdobywania dyplomów, certyfikatów, świadectw bez względu na: • formę kształcenia (w szkole, poza szkołą) • czas kształcenia

Polska Rama Kwalifikacji to równość różnych ścieżek zdobywania kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji to równość różnych ścieżek zdobywania kwalifikacji

edukacja formalna – szkoły, uczelnie, inne instytucje kształcące edukacja pozaformalna – szkolenia, staże, kursy

edukacja formalna – szkoły, uczelnie, inne instytucje kształcące edukacja pozaformalna – szkolenia, staże, kursy uczenie się nieformalne – w pracy, życiu codziennym, z książek, internetu, od znajomych

Efekty uczenia się - definicje W Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty uczenia się, podobnie jak

Efekty uczenia się - definicje W Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty uczenia się, podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji, podzielono na trzy następujące grupy: q wiedza q umiejętności q kompetencje społeczne

Efekty uczenia się - definicje Wiedza - zbiór uzasadnionych sądów (opisów faktów, teorii oraz

Efekty uczenia się - definicje Wiedza - zbiór uzasadnionych sądów (opisów faktów, teorii oraz zasad postępowania) będących wynikiem poznawczej działalności człowieka. W kontekście Europejskiej Ramy Kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną.

Efekty uczenia się - definicje Umiejętności – zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z

Efekty uczenia się - definicje Umiejętności – zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście ERK umiejętności określa się jako umysłowe (kognitywne - obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (związane ze sprawnością i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).

Efekty uczenia się - definicje Kompetencje społeczne – udowodniona (w pracy, nauce oraz w

Efekty uczenia się - definicje Kompetencje społeczne – udowodniona (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym) zdolność stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego (uwewnętrznionego) systemu wartości. Dla potrzeb ERK te kompetencje określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii.

Kompetencje społeczne relacje interpersonalne (umiejętność współżycia z innymi ludźmi), umiejętność planowania, umiejętności organizacyjne i

Kompetencje społeczne relacje interpersonalne (umiejętność współżycia z innymi ludźmi), umiejętność planowania, umiejętności organizacyjne i umiejętność rozwiązywania problemów, u. podejmowania decyzji, elastyczność, wytrwałość, inicjatywa, odporność na stres, emocjonalna stabilizacja, poczucie humoru, u. oceny zadań/celu, zdolność do adaptacji w różnych warunkach

Efekty uczenia się cd. Efekty uczenia się na każdym z kolejnych poziomów kwalifikacji różnią

Efekty uczenia się cd. Efekty uczenia się na każdym z kolejnych poziomów kwalifikacji różnią się od efektów wymaganych na poziomach poprzednich (niższych). Różnice te są istotne i dotyczą ilości oraz głębi wiedzy, stopnia złożoności/skomplikowania wymaganych umiejętności oraz poziomu samodzielności i zdolności do podjęcia odpowiedzialności za pracę/działanie/naukę swoją i/lub innych.

PRK – Schemat ogólny tabeli głównej Grupa deskrypt Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Poziom 1

PRK – Schemat ogólny tabeli głównej Grupa deskrypt Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Poziom 1 Zestaw deskryptorów dla poziomu 1 2 Zestaw deskryptorów dla poziomu 2 … 8

Poziomy w Polskiej Ramie Kwalifikacji ERK Stopień meta PRK uniwersalne Deskryptory generyczne I stopień

Poziomy w Polskiej Ramie Kwalifikacji ERK Stopień meta PRK uniwersalne Deskryptory generyczne I stopień gen. PRK Właściwe dla edukacji ogólnej Właściwe Deskryptory generyczne dla edukacji II stopień gen. zawodowej Właściwe dla szkolnictwa wyższego 1 2 3 4 5 6 7 8

PRK Deskryptory właściwe dla edukacji Określone na szczeblu centralnym zawodowej (ustawa/rozporządzenie) 1 Deskryptory generyczne

PRK Deskryptory właściwe dla edukacji Określone na szczeblu centralnym zawodowej (ustawa/rozporządzenie) 1 Deskryptory generyczne właściwe dla edukacji zawodowej II stopień gen. 2 3 4 5 6 7 8 Określone na szczeblu sektorów Sektorowe ramy kwalifikacji PRK Deskryptory generyczne właściwe dla edukacji zawodowej III stopień gen. Standardy wymagań dla danej kwalifikacji Podstawa programowa (G/NG) Programy szkoleń (e. pozaform)

Polska Rama Kwalifikacji – stan prac 1. Opracowany projekt ekspercki PRK 2. Prace nad

Polska Rama Kwalifikacji – stan prac 1. Opracowany projekt ekspercki PRK 2. Prace nad raportem referencyjnym 3. Prace badawcze na temat kwalifikacji, rynku edukacyjnego i kształcenia przez całe życie 4. Debata społeczna nad kształtem ram i systemu zdobywania i potwierdzania kwalifikacji 5. Tworzenie instytucji ds. krajowego systemu kwalifikacji

Badania w ramach projektu KRK q Zaplanowane w projekcie badania służyć mają uzyskaniu wiedzy

Badania w ramach projektu KRK q Zaplanowane w projekcie badania służyć mają uzyskaniu wiedzy na temat aktualnej sytuacji w obszarach: § Edukacji formalnej (w tym edukacji ogólnej, zawodowej, szkolnictwa wyższego) § Edukacji pozaformalnej § Nieformalnego uczenia się § Walidacji efektów uczenia się § Zapewniania jakości kwalifikacji Wiedza zdobyta na tej podstawie będzie służyć budowaniu krajowego systemu kwalifikacji

Badania w ramach projektu KRK Szeroki zakres tematów badawczych § Zarządzanie kompetencjami pracowników przez

Badania w ramach projektu KRK Szeroki zakres tematów badawczych § Zarządzanie kompetencjami pracowników przez pracodawców § Przegląd i analiza SWOT podstaw programowych i funkcjonowania edukacji ogólnej, zawodowej oraz szkolnictwa wyższego § Analiza funkcjonujących procedur potwierdzania kompetencji uzyskanych w drodze uczenia się w ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego § Walidacja w szkolnictwie wyższym § Zapewnianie jakości kwalifikacji i procesu nadawania kwalifikacji, § Stosowanie podejścia opartego na efektach uczenia się § Stosowanie i budowanie systemów akumulacji i przenoszenia zaliczonych osiągnięć § Wspieranie mobilności uczniów, studentów i pracowników na krajowym i europejskim rynku pracy § Rozwijanie sektorowych ram kwalifikacji

Obszary debaty OBSZARY DEBATY Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Model PRK oferujący najwięcej

Obszary debaty OBSZARY DEBATY Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Model PRK oferujący najwięcej możliwości osiągania poziomu kwalifikacji przez uczących się: poziomy kwalifikacji wraz z wymaganiami dotyczącymi wiedzy, umiejętności oraz kompetencji indywidualnych i społecznych Proces osiągania kwalifikacji oparty na efektach uczenia się – ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie

Przebieg debaty • Każda z grup odbyła 5 sesji • W trakcie sesji omawiano

Przebieg debaty • Każda z grup odbyła 5 sesji • W trakcie sesji omawiano i prezentowano: qzałożenia modelu PRK i planowane elementy systemu kwalifikacji qdoświadczenia praktyczne uczestników debaty

Uczestnicy debaty Ponad 200 osób, w tym przedstawiciele: • administracji publicznej • organizacji pracowników

Uczestnicy debaty Ponad 200 osób, w tym przedstawiciele: • administracji publicznej • organizacji pracowników i pracodawców • instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia • instytucji oferujących pomoc oraz wsparcie edukacyjne i szkoleniowe osobom poszukującym pracy • nauczycieli, wykładowców, trenerów

Wyniki debaty • Dyskusja nad złożonością modelu PRK (deskryptory uniwersalne oraz deskryptory właściwe dla

Wyniki debaty • Dyskusja nad złożonością modelu PRK (deskryptory uniwersalne oraz deskryptory właściwe dla edukacji ogólnej, zawodowej oraz szkolnictwa wyższego) • Wartościowe korekty zapisów deskryptorów w modelu Polskiej Ramy Kwalifikacji

Wyniki debaty c. d. • Omówienie kluczowych elementów istotnych dla PRK, w tym: •

Wyniki debaty c. d. • Omówienie kluczowych elementów istotnych dla PRK, w tym: • terminologii • sposobu opisu • spójności PRK • wszystkich dróg uczenia się: w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego • podstawowych barier związanych z uczeniem się przez całe życie oraz możliwej roli PRK w ich obniżaniu • modelu walidowania kompetencji • zapewniania jakości kwalifikacji

Wyniki debaty c. d. • Wypracowanie metody budowania projektu PRK w Polsce z udziałem

Wyniki debaty c. d. • Wypracowanie metody budowania projektu PRK w Polsce z udziałem interesariuszy • Znaczący wkład uczestników w dopasowanie propozycji do potrzeb i rozwiązań już istniejących • Wypracowanie wspólnego języka komunikowania się

Polska Rama Kwalifikacji – nośnik zmiany Gdzie jest uczeń?

Polska Rama Kwalifikacji – nośnik zmiany Gdzie jest uczeń?

Nowe podejście – najważniejsze są efekty uczenia się

Nowe podejście – najważniejsze są efekty uczenia się

PRK – nośnik zmiany Usamodzielnianie ludzi (w tym w zakresie rozwoju i dokształcania się)

PRK – nośnik zmiany Usamodzielnianie ludzi (w tym w zakresie rozwoju i dokształcania się) – jedyna skuteczna odpowiedź na ciągłe zmiany w świecie, szczególnie na rynku pracy.

PRK szansą i wyzwaniem dla szkolnictwa zawodowego

PRK szansą i wyzwaniem dla szkolnictwa zawodowego

Doradztwo dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy Przygotowanie młodych ludzi do odniesienia sukcesu

Doradztwo dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy Przygotowanie młodych ludzi do odniesienia sukcesu w życiu zawodowym wyzwaniem dla Europy Źródło: Cedefop, Saloniki, 1. 03. 2011 Szansa

Przykłady dobrych praktyk w innych krajach Właściwe doradztwo zawodowe dla młodzieży gwarancją sukcesu na

Przykłady dobrych praktyk w innych krajach Właściwe doradztwo zawodowe dla młodzieży gwarancją sukcesu na drodze do niezależności i dorosłości: Kluczowe decyzje: § Wybór właściwej ścieżki uczenia się § Znalezienie i utrzymanie zatrudnienia § Reagowanie na szybkie zmiany w świecie, które wpływają na ich życie osobiste i zawodowe

Dobre praktyki w innych krajach Projekty z Danii i Słowenii, efekty: q. Zapobieganie wykluczeniu

Dobre praktyki w innych krajach Projekty z Danii i Słowenii, efekty: q. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży q. Powrót młodzieży do edukacji q. Skuteczne wejście na rynek pracy Źródło: Cedefop Newsletter no. 10 – March 2011 http: //www. cedefop. europa. eu/en/newsletter/17938. htm

PRK w kontekście europejskim Europejska Rama Kwalifikacji (wersja językowa polska) http: //ec. europa. eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/lea

PRK w kontekście europejskim Europejska Rama Kwalifikacji (wersja językowa polska) http: //ec. europa. eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/lea flet_pl. pdf Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego http: //www. cedefop. europa. eu/EN/ Linki do krajowych ram w Europie: http: //www. kwalifikacje. org. pl/web-links/59 -ramykwalifikacji-w-ue

Dziękuję za uwagę: Beata Balińska b. balinska@ibe. edu. pl krkbiuro@ibe. edu. pl www. kwalifikacje.

Dziękuję za uwagę: Beata Balińska b. balinska@ibe. edu. pl krkbiuro@ibe. edu. pl www. kwalifikacje. org. pl Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji ul. Górczewska 8, 01 -180 Warszawa tel. : (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe. edu. pl