Kommunrapport Askersunds kommun 2020 STRATEGI 2025 Om rapporten

  • Slides: 43
Download presentation
Kommunrapport Askersunds kommun 2020

Kommunrapport Askersunds kommun 2020

STRATEGI 2025

STRATEGI 2025

Om rapporten

Om rapporten

OM RAPPORTEN • Syftet med rapporten är att samla och presentera statistik över områden

OM RAPPORTEN • Syftet med rapporten är att samla och presentera statistik över områden som är relevanta för RF-SISU Örebro läns arbete. Resultaten ska dels vara ett internt underlag för organisationens prioriteringar, dels vara ett kunskapsunderlag som kan förmedlas till politiker, tjänstepersoner, föreningslivet och andra intresserade. • Samtliga tabeller och diagram kommenteras och förklaras kortfattat i fritextområdet under bilden (området för talmanus). Förutom kommentarer till resultaten presenteras frågeformuleringen (i de fall det är aktuellt) samt definitionen av de begrepp som används. • Nuvarande revidering är gjord i februari 2020. Nästkommande uppdatering är inplanerad februari 2021.

Sammanfattnin g av 2020 -års kommunrapport

Sammanfattnin g av 2020 -års kommunrapport

SAMMANFATTNING HÄLSA OCH LEVNADSVANOR • I Askersunds kommun uppnår endast 20 procent av flickorna

SAMMANFATTNING HÄLSA OCH LEVNADSVANOR • I Askersunds kommun uppnår endast 20 procent av flickorna i årskurs 7 rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. • I de korskörningar som RF-SISU Örebro län tagit fram på länsnivå då medlem i idrottsförening samt andel som uppnår rekommendation om 60 minuters fysisk aktivitet per dag exempelvis korskörs med frågor om psykisk hälsa visas att de barn och unga som är medlemmar i idrottsföreningar samt når upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag har en bättre psykisk hälsa än de barn och ungdomar som inte är med i idrottsföreningar respektive inte når upp i rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. • Gällande den äldre befolkningen (30 -69 år) och den allmänna hälsan, alltså självskattad hälsa, så har andelen som anser att den allmänna hälsan är god eller mycket god jämfört med 2012 minskat. Det är en högre andel kvinnor än män som når upp till rekommendationen. Andelen kvinnor 30 -49 år som når upp till rekommendationen är högre i Askersund än för länet totalt.

SAMMANFATTNING FÖRENINGSLIV • 2018 rapporterade totalt 12 idrottsföreningar i Askersunds kommun verksamhet för barn

SAMMANFATTNING FÖRENINGSLIV • 2018 rapporterade totalt 12 idrottsföreningar i Askersunds kommun verksamhet för barn och unga (7 -25 år). • I Askersunds kommun är det 12 föreningar som under 2019 rapporterat studietimmar till SISU. Av dessa har IFK Askersund rapporterat mest RF-SISU verksamhet under 2019. • Gällande fördelningen av deltagartillfällen mellan flickor och pojkar visas att 57 procent av deltagartillfällena i Askersunds kommun under 2017 var med pojkar. • Då deltagartillfällena för barn och unga 2018 delas upp i åldersgrupperna 7 -12 år, 13 -16 år, 17 -20 år och 21 -25 år visas, för både flickor och pojkar, att antalet deltagartillfällen minskar med stigande ålder. Detta är även en tendens som visas på nationell nivå.

Befolkning och livsvillkor

Befolkning och livsvillkor

RÄDDA BARNEN BARNFATTIGDOM Barn i ekonomiskt utsatta hushåll 50 45 40 35 30 25

RÄDDA BARNEN BARNFATTIGDOM Barn i ekonomiskt utsatta hushåll 50 45 40 35 30 25 20 15 12 10. 8 8. 7 10 9. 7 5. 9 5. 8 3. 4 5 8. 5 7. 1 7. 6 6. 3 3. 1 0 Örebro län Lekeberg Laxå 2011 (%) (Rädda barnen, 2018) Hallsberg 2016 (%) Kumla Askersund

Hälsa och levnadsvanor - barn och unga

Hälsa och levnadsvanor - barn och unga

(Region Örebro län, 2017) Askersund: Gy 2 boendeort tjejer: 24 % och killar: 32

(Region Örebro län, 2017) Askersund: Gy 2 boendeort tjejer: 24 % och killar: 32 % Hallsberg: Gy boendeort tjejer: 24 % och killar: 36 % Kumla: Gy 2 boendeort tjejer: 22 % och killar: 39 % Laxå: Åk 7 totalt: 28 % Åk 9 totalt: 34 % Gy 2 boendeort totalt: 25 % Lekeberg: Gy boendeort totalt: 20 %

(Region Örebro län, 2017) Askersund: Gy 2 boendeort tjejer: 26 % och killar: 27

(Region Örebro län, 2017) Askersund: Gy 2 boendeort tjejer: 26 % och killar: 27 % Hallsberg: Gy boendeort tjejer: 43 % och killar: 36 % Kumla: Gy 2 boendeort tjejer: 35 % och killar: 40 % Laxå: Åk 7 totalt: 37 % Åk 9 totalt: 56 % Gy 2 boendeort totalt: 34 % Lekeberg: Gy boendeort totalt: 37 %

Andel med god självskattad hälsa utifrån medlemskap i idrottsförening (tjejer/killar) - Länsnivå 100% 92%

Andel med god självskattad hälsa utifrån medlemskap i idrottsförening (tjejer/killar) - Länsnivå 100% 92% 80% 70% 88% 86% 90% 84% 80% 74% 67% 66% 60% 57% 60% 72% 71% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tjejer Killar Tjejer Skolår 7 Medlem i idrottsförening (Region Örebro län, 2017 – Egen bearbetning) Killar Tjejer Skolår 9 Ej medlem i idrottsförening Killar Gy. år 2

Andel med god psykisk hälsa (WHO 5) utifrån medlemskap i idrottsförening (tjejer/killar) - Länsnivå

Andel med god psykisk hälsa (WHO 5) utifrån medlemskap i idrottsförening (tjejer/killar) - Länsnivå 100% 88% 90% 75% 80% 70% 83% 61% 60% 50% 73% 50% 43% 40% 30% 20% 10% 0% Tjejer Killar Skolår 9 Medlem i idrottsförening (Region Örebro län, 2017 – Egen bearbetning) Tjejer Killar Gy. år 2 Ej medlem i idrottsförening

Andel som röker utifrån medlemskap i idrottsförening (tjejer/killar) - Länsnivå 25% 21% 20% 15%

Andel som röker utifrån medlemskap i idrottsförening (tjejer/killar) - Länsnivå 25% 21% 20% 15% 14% 12% 10% 8% 5% 5% 2% 3% 4% 4% 1% 0% Tjejer Killar Tjejer Skolår 7 Medlem i idrottsförening (Region Örebro län, 2017 – Egen bearbetning) Killar Tjejer Skolår 9 Ej medlem i idrottsförening Killar Gy. år 2

Andel som snusar dagligen eller någon gång ibland (tjejer/killar) - Länsnivå 25% 20% 15%

Andel som snusar dagligen eller någon gång ibland (tjejer/killar) - Länsnivå 25% 20% 15% 15% 10% 9% 6% 5% 4% 2% 0% 0% Tjejer Killar Skolår 9 Medlem i idrottsförening (Region Örebro län, 2017 – Egen bearbetning) Tjejer Killar Gy. år 2 Ej medlem i idrottsförening

Andel med riskkonsumtion av alkohol (AUDIT-C) utifrån medlemskap i idrottsförening (tjejer/killar) - Länsnivå 25%

Andel med riskkonsumtion av alkohol (AUDIT-C) utifrån medlemskap i idrottsförening (tjejer/killar) - Länsnivå 25% 20% 17% 16% 15% 14% 10% 6% 6% 5% 3% 2% 0% Tjejer Killar Skolår 9 Medlem i idrottsförening (Region Örebro län, 2017 – Egen bearbetning) Tjejer Killar Gy. år 2 Ej medlem i idrottsförening

Andel med god självskattad hälsa utifrån daglig fysisk aktivitet (tjejer/killar) - Länsnivå 100% 94%

Andel med god självskattad hälsa utifrån daglig fysisk aktivitet (tjejer/killar) - Länsnivå 100% 94% 90% 80% 70% 87% 82%82% 80% 71%72% 69% 65% 67% 63% 60% 82% 76% 70% 57% 53% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tjejer Killar Skolår 7 Mer än 60 minuter/dag (Region Örebro län, 2017 – Egen bearbetning) Tjejer Killar Skolår 9 30 -60 minuter per dag Tjejer Killar Gy. år 2 Mindre än 30 minuter per dag

Andel med god psykisk hälsa (WHO 5) utifrån daglig fysisk aktivitet (tjejer/killar) - Länsnivå

Andel med god psykisk hälsa (WHO 5) utifrån daglig fysisk aktivitet (tjejer/killar) - Länsnivå 100% 88% 90% 86% 81% 76% 80% 70% 69% 62% 61% 54% 64% 58% 50% 40% 38% 40% 30% 20% 10% 0% Tjejer Killar Skolår 9 Mer än 60 minuter/dag (Region Örebro län, 2017 – Egen bearbetning) Tjejer Killar Gy. år 2 30 -60 minuter per dag Mindre än 30 minuter per dag

ÖVERVIKT/FETMA Övervikt och fetma Askersund 24 23 20 20 19 19 19 18 16

ÖVERVIKT/FETMA Övervikt och fetma Askersund 24 23 20 20 19 19 19 18 16 16 % 12 12 8 7 7 7 6 5 4 5 5 3 0 Övervikt Fetma Föreskoleklass Övervikt Fetma Åk 4 Fetma Åk 7 Askersund (ELSA, 2018 -2019) Övervikt Örebro län Övervikt Fetma Gy 1

Hälsa och levnadsvanor - 30 till 69 år

Hälsa och levnadsvanor - 30 till 69 år

ALLMÄN HÄLSA Andel med god hälsa 30 -69 år - 2004 -2017 - Totalt

ALLMÄN HÄLSA Andel med god hälsa 30 -69 år - 2004 -2017 - Totalt (södra länsdelen) 80 % 75 70 71 71 70 66 65 60 2004 2008 2012 2017 År (Region Örebro län, 2018) Askersunds kommun Hallsberg kommun Kumla kommun Laxå kommun Lekebergs kommun Länet totalt Askersund 2004 2008 2012 2017 Kvinnor 70% 69% 68% 70% Män 69% 72% 74% 64%

ÖVERVIKT OCH HÄLSA Andel med övervikt/fetma 30 -69 år - 2004 -2017 - Totalt

ÖVERVIKT OCH HÄLSA Andel med övervikt/fetma 30 -69 år - 2004 -2017 - Totalt 75 70 % 65 62 61 60 61 59 55 50 2004 2008 2012 2017 År Askersunds kommun (Region Örebro län, 2018) Hallsberg kommun Kumla kommun Laxå kommun Askersund 2004 2008 2012 2017 Kvinnor 54% 51% 53% 57% Män 64% 70% 69% 66% Lekebergs kommun

FYSISK AKTIVITET Andel i Askersunds kommun som uppnår rekommendationen om 150 minuter fysisk aktivitet/vecka

FYSISK AKTIVITET Andel i Askersunds kommun som uppnår rekommendationen om 150 minuter fysisk aktivitet/vecka (2017) 100 90 80 76 70 67 63 57 % 60 50 40 30 20 10 0 30 -49 år 50 -69 år Ålder Kvinnor (Region Örebro län, 2018) Män Örebro län Kvinnor (%) Män (%) 30 -49 år 69 68 50 -69 år 67 64

STILLASITTANDE FRITID Andel i Askersunds kommun som sitter 10 timmar eller mer ett normalt

STILLASITTANDE FRITID Andel i Askersunds kommun som sitter 10 timmar eller mer ett normalt dygn (2017) 20 18 16 14 12 10 10 8 9 8 7 6 4 2 0 30 -49 år 50 -69 år Kvinnor (Region Örebro län, 2018) Män Örebro län Kvinnor (%) Män (%) 30 -49 år 11 19 50 -69 år 8 14

Hälsa och levnadsvanor - 70 år och äldre

Hälsa och levnadsvanor - 70 år och äldre

ALLMÄN HÄLSA Andel med god eller mycket god hälsa 70 -84 år - Totalt

ALLMÄN HÄLSA Andel med god eller mycket god hälsa 70 -84 år - Totalt (södra länsdelen) 70 65 61 60 55 50 50 45 45 44 40 2004 Askersunds kommun 2008 Hallsberg kommun Askersund (Region Örebro län, 2018) 2012 Kumla kommun Laxå kommun 2017 Lekebergs kommun 2004 (%) 2008 (%) 2012 (%) 2017 (%) Kvinnor 46 44 45 65 Män 54 45 43 56 Länet totalt

FYSISK AKTIVITET Andel i Askersunds kommun som uppnår rekommendationen om 150 minuter fysisk aktivitet/vecka

FYSISK AKTIVITET Andel i Askersunds kommun som uppnår rekommendationen om 150 minuter fysisk aktivitet/vecka (2017) 100 90 80 70 % 60 58 55 50 40 31 30 16 20 10 0 70 -84 år 85+ år Ålder Kvinnor (Region Örebro län, 2018) Män Örebro län Kvinnor (%) Män (%) 70 -84 år 52 60 85+ år 16 29

STILLASITTANDE FRITID Andel i Askersunds kommun som sitter 10 timmar eller mer ett normalt

STILLASITTANDE FRITID Andel i Askersunds kommun som sitter 10 timmar eller mer ett normalt dygn (2017) 50 45 40 35 % 30 25 22 20 15 10 5 5 4 3 0 70 -84 år 85+ år Ålder Kvinnor (Region Örebro län, 2018) Män Örebro län Kvinnor (%) Män (%) 70 -84 år 6 9 85 år+ 26 17

Idrott och föreningsliv

Idrott och föreningsliv

IDROTTSFÖRENINGAR I ASKERSUNDS KOMMUN Kommuner Totalt antal IF LOK-rapporterande Folkbildningsrapporterande IF Askersund 26(28) 12(12)

IDROTTSFÖRENINGAR I ASKERSUNDS KOMMUN Kommuner Totalt antal IF LOK-rapporterande Folkbildningsrapporterande IF Askersund 26(28) 12(12) 12(13) Hallsberg 45(45) 22(24) 22(23) Kumla 46(53) 22(25) 23(24) Laxå 14(15) 5(5) 8(6) Lekeberg 12(13) 4(5) 5(6) 143(154) 65(71) 70(72) Totalt södra Örebro län (Riksidrottsförbundet, 2019)

DELTAGARTILLFÄLLEN I IDROTTSFÖRENINGAR PER CAPITA 7 -25 ÅR Kommun Flickor 2017 Flickor 2018 Pojkar

DELTAGARTILLFÄLLEN I IDROTTSFÖRENINGAR PER CAPITA 7 -25 ÅR Kommun Flickor 2017 Flickor 2018 Pojkar 2017 Pojkar 2018 Askersund 13 11 16 13 Hallsberg 17 18 26 25 Kumla 16 17 26 23 Laxå 3 5 9 8 Lekeberg 3 3 14 11 Örebro län 16 17 27 26 Godkänt LOK-stöd för Askersunds kommun är 249 781 kr vilket innebär 116 kr/person i åldern 7 -25 år. (Riksidrottsförbundet, 2019)

STÖRSTA UNGDOMSFÖRENINGARNA 2018 9000 8000 Deltagartillfällen 7000 2964 6000 5000 4000 1162 3000 1349

STÖRSTA UNGDOMSFÖRENINGARNA 2018 9000 8000 Deltagartillfällen 7000 2964 6000 5000 4000 1162 3000 1349 2173 5274 2000 3181 1000 2431 2933 1929 188 0 IFK Askersund Skyllbergs Idrottsklubb Åsbro Gymnastik O IF Askersunds Innebandyklubb Idrottsförening Deltagartillfällen pojkar (Riksidrottsförbundet, 2019) Deltagartillfällen flickor Askersunds Gymnastikförening

DELTAGARTILLFÄLLEN FÖRDELAT PÅ IDROTT Deltagartillfällen per idrott uppdelat på kön 2018 14000 12000 2852

DELTAGARTILLFÄLLEN FÖRDELAT PÅ IDROTT Deltagartillfällen per idrott uppdelat på kön 2018 14000 12000 2852 Deltagartillfällen 10000 8000 6000 9600 4000 1011 2000 3880 755 480 0 1007 188 214 273 74 390 0 451 0 69 58 10 Fotboll Innebandy Friidrott Gymnastik Segling Orientering Bilsport Skyttesport Ridsport Idrott Deltagartillfällen pojkar (Riksidrottsförbundet, 2019) Deltagartillfällen flickor 0 52 Skidor

STÖRSTA FOLKBILDNINGSRAPPORTERANDE IF 2019 Folkbildningstimmar 2000 1000 971 416 0 IFK Askersund Åsbro GOIF

STÖRSTA FOLKBILDNINGSRAPPORTERANDE IF 2019 Folkbildningstimmar 2000 1000 971 416 0 IFK Askersund Åsbro GOIF 182 Askersunds Innebandyklubb 101 82 Motorklubben Ran Skyllbergs IF Idrottsförening Folkbildningsverksamhet (Riksidrottsförbundet, 2019 a)

LOK-STÖD (ANTAL DELTAGARTILLFÄLLEN) LOK-stöd antal deltagartillfällen 35000 31265 31203 30473 Deltagartillfällen 30000 26850 25000

LOK-STÖD (ANTAL DELTAGARTILLFÄLLEN) LOK-stöd antal deltagartillfällen 35000 31265 31203 30473 Deltagartillfällen 30000 26850 25000 20000 17452 18638 17843 15393 15000 13813 13360 11835 11457 10000 5000 0 2015 2016 2017 År Totalt (Riksidrottsförbundet, 2019) Pojkar Flickor 2018

LOK-STÖD (FLICKOR/POJKAR) LOK-stöd andel deltagartillfällen 100% Fördelning deltagartillfällen 90% 80% 70% 61% 60% 56%

LOK-STÖD (FLICKOR/POJKAR) LOK-stöd andel deltagartillfällen 100% Fördelning deltagartillfällen 90% 80% 70% 61% 60% 56% 50% 44% 39% 40% 57% 43% 2017 2018 30% 20% 10% 0% 2015 2016 År Pojkar (Riksidrottsförbundet, 2019) Flickor

LOK-STÖD FLICKOR OCH ÅLDERSGRUPPER I KOMMUNEN 8000 7000 6705 Deltagartillfällen 6000 5486 5061 4705

LOK-STÖD FLICKOR OCH ÅLDERSGRUPPER I KOMMUNEN 8000 7000 6705 Deltagartillfällen 6000 5486 5061 4705 4000 3000 2000 1301 1000 293 850 416 0 7 -12 år 13 -16 år 17 -20 år Åldersgrupper 2016 (Riksidrottsförbundet, 2019) 2017 2018 21 -25 år

LOK-STÖD POJKAR OCH ÅLDERSGRUPPER I KOMMUNEN 10000 9000 8000 9072 8104 Deltagartillfällen 7000 6000

LOK-STÖD POJKAR OCH ÅLDERSGRUPPER I KOMMUNEN 10000 9000 8000 9072 8104 Deltagartillfällen 7000 6000 5322 5000 4356 3000 2613 2000 1768 1000 1165836 0 7 -12 år 13 -16 år 17 -20 år 21 -25 år åldersgrupper 2016 2017 2018

LOK-STÖD FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KOMMUNEN Deltagartillfällen personer med funktionsnedsättning 2009 -2018 140 120 Deltagartillfällen 100

LOK-STÖD FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KOMMUNEN Deltagartillfällen personer med funktionsnedsättning 2009 -2018 140 120 Deltagartillfällen 100 80 60 40 2009 2010 2011 2012 2013 2014 År 2015 2016 2017 2018

MEDEL OCH STÖD FRÅN RF-SISU ÖREBRO LÄN 2019 ÅRS PRIORITERADE OMRÅDEN Ungdomsinitiativ Askersunds Innebandyklubb

MEDEL OCH STÖD FRÅN RF-SISU ÖREBRO LÄN 2019 ÅRS PRIORITERADE OMRÅDEN Ungdomsinitiativ Askersunds Innebandyklubb Idrottsskolesatsningar Åsbro Gymnastik O IF Skyllbergs Skytteförening Jämställdhet Idrott för barn och unga med funktionsnedsättning Skyllbergs Skytteförening Anläggning Zinkgruvans IF Integration

REFERENSER Askersunds kommun (2019) – Elevhälsosamtalen sammanställda och analyserade (ELSA). Region Örebro län (2017)

REFERENSER Askersunds kommun (2019) – Elevhälsosamtalen sammanställda och analyserade (ELSA). Region Örebro län (2017) – Liv och hälsa ung 2017 - https: //www. regionorebrolan. se/sv/Halsa-ochvard/Folkhalsan-i-siffror/Livohalsaung 2017/ Region Örebro län (2018) – Liv och hälsa vuxen - https: //www. regionorebrolan. se/sv/Halsa-ochvard/Folkhalsan-i-siffror/Liv-och-halsa-vuxen/Loh_resultat_2017/ Riksidrottsförbundet (2019 a) – Idrott. Online - http: //idrottonline. se/ Riksidrottsförbundet (2019 b) – Utbetalning av LOK-stöd http: //www. svenskidrott. se/ekonomisktstod/lokstod/utbetalningavlok-stod/ Rädda barnen (2018) –Barnfattigdom i Sverige https: //resourcecentre. savethechildren. net/sites/default/files/documents/rb_rapport_2018_final. pdf SCB (2020) – Statistikdatabasen – Folkmängd http: //www. statistikdatabasen. scb. se/pxweb/sv/ssd/START__BE 0101__BE 0101 A/Befolkning. Ny/? rxid =4 c 5 be 81 e-c 6 f 9 -454 c-9270 -a 0 fdbd 50361

Kommunrapport Askersunds kommun 2020 Författare: Kommunteamet södra Örebro län RF-SISU Örebro län

Kommunrapport Askersunds kommun 2020 Författare: Kommunteamet södra Örebro län RF-SISU Örebro län