VLKOMNA STRATEGI FR VILTFRVALTNING Naturvrdsverket Swedish Environmental Protection

  • Slides: 12
Download presentation
VÄLKOMNA! STRATEGI FÖR VILTFÖRVALTNING Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 1

VÄLKOMNA! STRATEGI FÖR VILTFÖRVALTNING Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 1

Syftet med mötet • Att vi får höra era synpunkter vad som är viktigt

Syftet med mötet • Att vi får höra era synpunkter vad som är viktigt att utveckla i en svensk viltstrategi • Tänk på att även förmedla hur ni anser vi ska jobba i framtiden Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 2

Att tänka på • • • Att alla får taltid Tala om framtiden –

Att tänka på • • • Att alla får taltid Tala om framtiden – vilken utveckling ni vill se Försök att vara konkret Ingen har fel åsikt Prata gärna i jag/vi form, undvik man…. . Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 3

Dagordning 13. 15 Bordet runt 13. 30 Introduktion 14. 00 Utsända frågorna, gruppsamtal 14.

Dagordning 13. 15 Bordet runt 13. 30 Introduktion 14. 00 Utsända frågorna, gruppsamtal 14. 45 Fika 15. 30 Återsamling, gemensamtal om förändringsbehov 16. 10 Såhär går vi vidare 16. 30 Avslutning Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 4

Regeringsuppdrag: Strategi för svensk viltförvaltning Naturvårdsverket ska genomföra en översyn av viltförvaltingen inkl. rovdjursförvaltningen,

Regeringsuppdrag: Strategi för svensk viltförvaltning Naturvårdsverket ska genomföra en översyn av viltförvaltingen inkl. rovdjursförvaltningen, som ska resultera i en • övergripande strategi för svensk viltförvalting, • strategi och vision för Naturvårdsverket som central myndighet för frågor om vilt, rovdjur och jakt , • mål och delmål, • handlingsplan för att förbättra kapaciteten att samordna och vägleda länsstyrelsernas arbete med viltförvaltning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2015. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 5

Redovisning till regeringen • Fokus på jaktbart vilt • En övergripande vision och strategi

Redovisning till regeringen • Fokus på jaktbart vilt • En övergripande vision och strategi för svensk viltförvaltning som beskriver hur arbetet ska genomföras • Strategin ska bidra till en effektiv viltförvaltning som tar vara på de värden som viltet erbjuder på ett långsiktigt hållbart sätt och som är positivt för människor, olika verksamheter och näringar samt för naturen • Strategin beskriver det som behöver förändras för att utveckingen ska gå mot visionen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 6

Delar i regeringsuppdraget • Vision - vad är det ultimata målet? • Strategi för

Delar i regeringsuppdraget • Vision - vad är det ultimata målet? • Strategi för svensk viltförvaltning - hur ska svenska aktörer arbeta med viltförvalting i Sverige? • Strategi för Naturvårdsverkets arbete med svensk viltförvaltning - hur ska Naturvårdsverket arbeta som svensk viltförvaltningsmyndighet? • Mål och delmål för Naturvårdsverkets arbete - vad ska Naturvårdsverket göra/förändra och när? • Handlingsplan för samverkan med länsstyrelsen - tidsatt plan vad Naturvårdsverket ska öka kapaciteten att vägleda och samordna länsstyrelserna? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 7

Vision för svensk viltförvaltning – Alla har möjlighet att uppleva de positiva värdena med

Vision för svensk viltförvaltning – Alla har möjlighet att uppleva de positiva värdena med vilt • Visionen är inkluderande och tar fasta på de positiva värdena • De positiva värdena innefattar viltet som resurs i bred bemärkelse – som ekosystemtjänst, för jakt, för friluftsliv, som livsmedel osv • Visionen ger förutsättningar för både bevarande och brukande • Visionen ställer krav på gemensamt ansvarstagande för en gemensam resurs, där olika intressen balanseras och skador och andra olägenheter förebyggs Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 8

Alla har möjlighet att uppleva de positiva värdena med vilt. Strategi för svensk viltförvaltning

Alla har möjlighet att uppleva de positiva värdena med vilt. Strategi för svensk viltförvaltning 1. Skapa långsiktigt stabila förutsättningar för viltförvaltningen 2. Basera viltförvaltningen på kvalitetssäkrad kunskap 3. Främja brukandet av vilt som resurs 4. Förebygg skador och olägenheter av vilt 5. Var en aktiv part i samarbetet med andra länder Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 9

Grupparbete om de utsända frågorna – vad behöver förändras? • Vilka är de viktigaste

Grupparbete om de utsända frågorna – vad behöver förändras? • Vilka är de viktigaste förändringarna som behövs för att öka stabiliteten och långsiktigheten i viltförvaltningen? • Kan en gemensam digital plattform ”en väg in” för viltförvaltning förenkla för er som intressenter i viltförvaltningen? Plattformen skulle exempelvis kunna länka till vägledning, viltdata, blanketter, länkar mm. • Finns det andra sätt att förenkla informationsspridning för olika aktörer i viltförvaltningen? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 10

Frågor forts. • Vad behövs för attrahera fler och nya grupper till de olika

Frågor forts. • Vad behövs för attrahera fler och nya grupper till de olika möjligheter/ekosystemtjänster som jakt och vilt innebär. Hur kan skadorna från vilt minskas samtidigt som en balans mellan brukande och bevarande hålls? • Hur kan vi förenkla regler och administration i viltförvaltningen? • Hur kan Naturvårdsverket öka användandet av resultaten från forskning och kvalitetssäkrat utredningsarbete? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 11

Vad återstår? • Nu 5 konsultationer – vilka förändringar behövs • Beskriva Naturvårdsverkets ansvarsområde

Vad återstår? • Nu 5 konsultationer – vilka förändringar behövs • Beskriva Naturvårdsverkets ansvarsområde som central viltmyndighet • Sätta mål och delmål för Naturvårdsverkets verksamhet • Skriva strategin och underlagsdokument • Ta fram en handlingsplan för att förbättra kapaciteten att samordna och vägleda länsstyrelsernas arbete med viltförvaltning Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2020 -11 -27 12