Coachande ledarskap som mentor Coachande Ledarskap Vad innebr

  • Slides: 19
Download presentation
Coachande ledarskap som mentor

Coachande ledarskap som mentor

Coachande Ledarskap Vad innebär det för dig?

Coachande Ledarskap Vad innebär det för dig?

Coachande ledarskap Att leda handlar inte om att dominera om att lyfta de jag

Coachande ledarskap Att leda handlar inte om att dominera om att lyfta de jag leder. utan Att leda handlar inte om att alltid veta mest, utan att hjälpa andra att lära. Att leda handlar om att skapa en relation baserad på ömsesidig respekt!

Förväntningar blir ofta uppfyllda! Ställ därför rimliga men höga förväntningar på eleven

Förväntningar blir ofta uppfyllda! Ställ därför rimliga men höga förväntningar på eleven

När vi behandlar en människa som hon är, gör vi henne sämre än hon

När vi behandlar en människa som hon är, gör vi henne sämre än hon är. När vi behandlar henne som om hon redan vore det hon skulle kunna vara, gör vi henne till det hon kan bli! Goethe

Hög kunskap Hög mognad Passivitet Elev Låg kunskap Låg mognad Direktstyr Mentor Delegerar

Hög kunskap Hög mognad Passivitet Elev Låg kunskap Låg mognad Direktstyr Mentor Delegerar

Konsekvensbaserat ledarskap Egenskaper (är) skall du ta vara på, inte påverka Beteenden (gör) skall

Konsekvensbaserat ledarskap Egenskaper (är) skall du ta vara på, inte påverka Beteenden (gör) skall du påverka och styra

Definition Coaching ”Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation.

Definition Coaching ”Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa honom/henne att lära, hellre än att lära honom. ”

Coachingens själ Coaching är i praktiken ett sätt att kommunicera som främjar handling och

Coachingens själ Coaching är i praktiken ett sätt att kommunicera som främjar handling och inlärning på ett personligt och yrkesmässigt plan, genom att medvetandegöra, utmana och motivera samt sätta upp mål. Nutid och framtid fokuseras och man undviker att i alltför hög utsträckning gräva i det förflutna. Coachingens bärande tanke är att orientera sig mot lösningar och möjligheter, snarare än att gräva ner sig i problem. Vidare utgår coaching från att varje människa själv har svaren men kan behöva spegling för att finna egna sätt att lösa sina utmaningar på (Gjerde, 2003).

Coachens fyra ansvarsområden Fyra ansvarsområden som en coach/mentor har vid samtal med klienten/eleven 1.

Coachens fyra ansvarsområden Fyra ansvarsområden som en coach/mentor har vid samtal med klienten/eleven 1. Utforska, klargöra och arbeta med det eleven vill uppnå. 2. Uppmuntra eleven till egen utforskning och egna upptäckter. 3. Ta fram elevens egna lösningar och strategier. 4. Hålla eleven ansvarig för sitt eget liv.

Separerande språk • Predikande: Du borde jobba lite hårdare…. • Hotande: Om Du inte

Separerande språk • Predikande: Du borde jobba lite hårdare…. • Hotande: Om Du inte gör som jag säger så… • Föreläsande: Nu skall jag förklara för Dig…(varför Du har fel) • Kategoriserande: Man vet ju hur kvinnor/män/chefer/medarbetare/invandare/svenskar är… • Skuld/skambeläggande: Det är Ditt fel… Du är misslyckad… • Dömande: Du är aggressiv… Du är lat… • Slutna frågor: Visst tycker Du väl att det är roligt att vara med i den här gruppen?

Sammanbindande språk • Uppmuntrande: Vad roligt att Du vill ta mer ansvar… • Berömmande:

Sammanbindande språk • Uppmuntrande: Vad roligt att Du vill ta mer ansvar… • Berömmande: Ni är välpresterande i den här gruppen… • Uppmärksammande: Jag noterade Ditt intresse för teknik och fick en ide om hur vi gemensamt kan dra nytta av den… • Medkännande: Du verkar trött… kan jag / vi göra något för Dig? • Bekräftande: Jag skall göra vad jag kan för att ta hänsyn till Dina önskemål… • Aktivt lyssnande: Jag tycker mig höra Dig säga att…. • Öppna frågor: Vad är det Du strävar efter?

SBR Modellen (Situation – Resultat - Beteende) Situation Resultat Beteende

SBR Modellen (Situation – Resultat - Beteende) Situation Resultat Beteende

SBR Uppföljningsmodell för ökad insikt kring det egna beteendets konsekvenser. • Visa intresse för

SBR Uppföljningsmodell för ökad insikt kring det egna beteendets konsekvenser. • Visa intresse för det individen varit med om • Vilka beteenden var framgångsrika? • Vilka konsekvenser fick beteendet?

G. R. O. W modellen Framtidsorienterande coaching • Goal (mål) • Reality (verklighet) •

G. R. O. W modellen Framtidsorienterande coaching • Goal (mål) • Reality (verklighet) • Options (möjligheter) • Wrap up (sammanfattning)

Exempel på G. R. O. W frågor Goal Vad är Ditt mål? Vad är

Exempel på G. R. O. W frågor Goal Vad är Ditt mål? Vad är det optimala resultatet? Hur skulle Du vilja att det var? Om ett under skedde…? Hur kommer Du att må när Du nått Ditt mål? Reality Hur ser nuläget ut? Beskriv Dina utmaningar? Vad har Du redan försökt med…? Vad, Vem? När? Vad blir Ditt nästa steg? . . . ? Vem kommer Du att engagera…? När startar Du…? Hur vill Du att jag ska stötta Dig …? Följ upp Options Beskriv olika handlingsalternativ … Något annat? Risker och konsekvenser för varje handlingsalternativ? Vad är det bästa alternativet…? Finns det ytterligare alternativ som Du • Vilka blev effekterna? inte tagit upp hittills?

Olika sorters samtal • Utredande samtal Syftar till att förändra förhållningssätt men eleven behåller

Olika sorters samtal • Utredande samtal Syftar till att förändra förhållningssätt men eleven behåller initiativet • Stödjande samtal Syftar till att ge en hjälpande hand utan att ta ifrån eleven initiativet • Gränssättande samtal Syftar till att korrigera beteende genom att låta eleven komma med initiativ till förändring • Utvecklande samtal Syftar till att visa på möjligheter där eleven har ansvaret för att välja väg

Feedback – Regler- ”jag-budskap” - ”När du berömmer mig inför de andra, så känner

Feedback – Regler- ”jag-budskap” - ”När du berömmer mig inför de andra, så känner jag mig stolt och uppskattad, vilket leder till att jag vågar vara mer delaktig i våra diskussioner”. - ”När du avbryter mig så fort jag försöker lägga fram mina förslag, så känner jag mig värdelös och oönskad. Det leder till att jag inte längre vill vara med i ledningsgruppen”.

Samarbete Att lära eleverna att samarbeta är ett mål för coaching • att förbereda

Samarbete Att lära eleverna att samarbeta är ett mål för coaching • att förbereda dem för arbetslivet • att träna dem att se olikheter som en styrka • att höja klassens lägstanivå och höja de duktigas högstanivå • att skapa utrymme för läraren att agera mer och parera mindre