Vrdledarskapet i organisationen Institutionen fr hlsovetenskaper Medicinska fakulteten

  • Slides: 49
Download presentation
Vårdledarskapet i organisationen Institutionen för hälsovetenskaper Medicinska fakulteten Lunds universitet HT-2018

Vårdledarskapet i organisationen Institutionen för hälsovetenskaper Medicinska fakulteten Lunds universitet HT-2018

Vårdenett område i förändring Allt innehåll i offentlig verksamhet utformas från: Central politisk nivå

Vårdenett område i förändring Allt innehåll i offentlig verksamhet utformas från: Central politisk nivå Landsting eller kommunal nivå Enhetsnivå

Vad har hänt? Vård– och omsorgsområdet har gått från: Småskalighet Storskalighet Centralisering Decentralisering

Vad har hänt? Vård– och omsorgsområdet har gått från: Småskalighet Storskalighet Centralisering Decentralisering

Ledarskap eller Chefsskap? Var kommer mandatet från? Ledarskapet Mandat: Styrelsen (Ägarna) Mandat: Medarbetarna Chefsskap

Ledarskap eller Chefsskap? Var kommer mandatet från? Ledarskapet Mandat: Styrelsen (Ägarna) Mandat: Medarbetarna Chefsskap

För att en chef ska bli accepterad som chef krävs förtroende Hur skapas förtroende

För att en chef ska bli accepterad som chef krävs förtroende Hur skapas förtroende ? Öppenhet Enkelhet Tydlighet Ärlighet

Ledarskapets kärna 1: Ledarskap är: Att påverka människor i syfte att nå vissa mål

Ledarskapets kärna 1: Ledarskap är: Att påverka människor i syfte att nå vissa mål samt: Ledarskapas alltid genom relationer

Ledarskapets kärna 2: ”Ledarskap är förmågan att utnyttja medarbetarnas samlade kompetens för att på

Ledarskapets kärna 2: ”Ledarskap är förmågan att utnyttja medarbetarnas samlade kompetens för att på ett effektivt sätt nå uppsatta mål”.

Ledarskapets viktiga verktyg: att övertyga Med hjälp av: Logik Enkelhet Ett fåtal argument

Ledarskapets viktiga verktyg: att övertyga Med hjälp av: Logik Enkelhet Ett fåtal argument

Vad krävs för ett vårdledarskap? Ledning Prioritering Samordning Kvalitetsförbättring

Vad krävs för ett vårdledarskap? Ledning Prioritering Samordning Kvalitetsförbättring

Vårdorganisationenvarför behövs den? En organisation skapas om uppdraget är komplext och flerdimensionellt. Vad är

Vårdorganisationenvarför behövs den? En organisation skapas om uppdraget är komplext och flerdimensionellt. Vad är syftet? Att försöka uppnå uppsatta mål. Ex. genom samarbete med hjälp av kompetensen från en mängd olika medarbetare kan ett komplext mål som en god vård och omsorg uppnås.

Organisationen bakom en operation: Vem hjälper Anna? Postverket Förberedande undersökning i hemmet & vårdcentral

Organisationen bakom en operation: Vem hjälper Anna? Postverket Förberedande undersökning i hemmet & vårdcentral Specialistmottagning Specialistserviceenheter som: Transport, Budtjänst, Administration, Laboratorier, Röntgen, Mottagningsenhet, Operationsenhet, Avdelningsenhet, Rehabiliteringsklinik, Hemsjukvård, Hemtjänst, Apotekstjänster mm.

Kända organisationsstrukturer Byråkratiska skolan Matrisorganisationen New Public Management

Kända organisationsstrukturer Byråkratiska skolan Matrisorganisationen New Public Management

Byråkratiska skolan Tydlig maktstruktur - hierarkisk Tydlig fördelning av arbetsinnehåll Konservativ med tydlig struktur

Byråkratiska skolan Tydlig maktstruktur - hierarkisk Tydlig fördelning av arbetsinnehåll Konservativ med tydlig struktur Avgränsat arbetsansvar - specialisering

Matrisorganisationen Koordination och samverkan Demokratisk arbetssätt Otydlig maktstruktur Beslutsprocessen kräver flera beslutsfattare

Matrisorganisationen Koordination och samverkan Demokratisk arbetssätt Otydlig maktstruktur Beslutsprocessen kräver flera beslutsfattare

New Public Management (NPM) Avreglering Kontraktstyrning Decentralisering Produktivitet - Effektivitet Vinstintresse - Konflikt?

New Public Management (NPM) Avreglering Kontraktstyrning Decentralisering Produktivitet - Effektivitet Vinstintresse - Konflikt?

Kompetensen hos den enskilda medarbetaren Samhällssyn Människosyn Kunskapssyn Enhetens resurser inom vård- och omsorganisationen

Kompetensen hos den enskilda medarbetaren Samhällssyn Människosyn Kunskapssyn Enhetens resurser inom vård- och omsorganisationen är lika med den kompetens och kunskap som finns bland medarbetarna.

Ledarskapets dimensioner Operativt ledarskap Den kortsiktiga verksamheten: Personalarbete, feedback, handledning Strategiskt ledarskap Den långsiktiga

Ledarskapets dimensioner Operativt ledarskap Den kortsiktiga verksamheten: Personalarbete, feedback, handledning Strategiskt ledarskap Den långsiktiga verksamheten: strategiskt arbete: visioner, värdegrund

Typiska reaktionsmönster vid negativ feedback Förändra Förstå Förklara Förneka Förkasta

Typiska reaktionsmönster vid negativ feedback Förändra Förstå Förklara Förneka Förkasta

Tekniker för att nå medarbetarna i det operativa arbetet Lyhördhet Förståelse Retorik

Tekniker för att nå medarbetarna i det operativa arbetet Lyhördhet Förståelse Retorik

Retoriska regler som bör styra kommunikationen 1. Anpassa framförandet till mottagaren 2. Anknyt till

Retoriska regler som bör styra kommunikationen 1. Anpassa framförandet till mottagaren 2. Anknyt till mottagarens situation 3. Begränsa budskapet till två/tre argument - slutsatser 4. Konkretisera budskapet 5. Skapa vi-känsla 6. Bli aldrig arg. .

Vad gör man som vårdledare? Planering och genomförande av vård och omsorg Kortsiktig planering:

Vad gör man som vårdledare? Planering och genomförande av vård och omsorg Kortsiktig planering: det operativa arbetet Personaladministration Rutiner för att hantera ovisshet Att försöka upprätthålla en helhetsbild av omvärlden Långsiktig planering: det strategiska arbetet Helhetsbild genom omvärldsanalys för att få beslutsunderlag Visioner Verksamhetsplan Samverkan – Teamutveckling Utvärderingar – den lärande organisation

Verksamhetsplanens betydelse Var är vi? Vart ska vi? Hur ska vi komma dit? Hur

Verksamhetsplanens betydelse Var är vi? Vart ska vi? Hur ska vi komma dit? Hur gick det?

Samverkan = ett måste Hur bildas egentligen ett team? Vad vi behöver veta: Vilka

Samverkan = ett måste Hur bildas egentligen ett team? Vad vi behöver veta: Vilka finns? Vilka behövs? Vem gör vad? Hur kan den bästa vården ges till vårdtagarna?

F. I. R. O Fundamental Interpersonal Relationship Organization (W. Schutz) Kärnan i F. I.

F. I. R. O Fundamental Interpersonal Relationship Organization (W. Schutz) Kärnan i F. I. R. O: Viktigt för samspelet hur vi ser på både oss själva och andra i gruppen. Vi gör hela tiden val, både medvetna och omedvetna. Uppriktighet och öppenhet både inför oss själva och andra. Medvetenhet om de egna beteendemönsterna Självkänslan är kärnan i alla relationer

Firo-teorins olika faser Rollsökningsfasen Gemyt Tillhöra fasen Gruppidyll Samhörighetsfasen

Firo-teorins olika faser Rollsökningsfasen Gemyt Tillhöra fasen Gruppidyll Samhörighetsfasen

Huvudtyper av Team med olika arbetssätt Multiprofessionella team (Varje profession utför självständigt sina olika

Huvudtyper av Team med olika arbetssätt Multiprofessionella team (Varje profession utför självständigt sina olika arbetsuppgifter) Interprofessionella team (Ständig kommunikation med andra professioner) Transprofessionella team (Gränserna mellan de olika professionerna är upplösta)

Utvärderingar: ett sätt att upprätthålla en helhetsbild av omvärlden Vad – Resurserna har stor

Utvärderingar: ett sätt att upprätthålla en helhetsbild av omvärlden Vad – Resurserna har stor betydelse för enhetens uppfyllande av målen, innanför såväl som utanför (i omvärlden). Hur – använda enhetens resurser på rätt sätt, ex: att utnyttja medarbetarnas kompetens i vårdorganisationen. När – Fastställande av vem som gör vad i olika vårdhandlingar, vid rätt tillfälle. Varför – För att erbjuda en god vård genom samverkan- för att

Utvärdering = varför det? Det måste klargöras Arbetar vi evidensbaserat? Vet ej? Då måste

Utvärdering = varför det? Det måste klargöras Arbetar vi evidensbaserat? Vet ej? Då måste vi utvärdera. Det måste klargöras: är vården av god kvalitet? Olika typer av utvärderingar som enhetsredovisningar, årsbokslut och verksamhetsbeskrivningar är viktiga verktyg. Dessa kan bestå av: Hårddata – statistik om produktivitet, nyckeltal, öppna jämförelser etc Mjukdata – intervjuer, medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Andra hjälpmedel: nationella riktlinjer via SKL, Socialstyrelsen, SBU

Ledarskap vs Chefsskap inom vård- och omsorg Vårdledarskapet Behovsstyrt – operativt uppdrag i det

Ledarskap vs Chefsskap inom vård- och omsorg Vårdledarskapet Behovsstyrt – operativt uppdrag i det dagliga arbetet. Professionsperspektiv- specifika uppgifter Medarbetarskap Chefsskapet Formell utnämning –övergripande ansvar- Arbetsgivarrepresentant

Beslutsprocesser i Chefsskapet Autokratiskt ledarskap Den gemensamma beslutsprocessen Konsultativt ledarskap Delegerande ledarskap

Beslutsprocesser i Chefsskapet Autokratiskt ledarskap Den gemensamma beslutsprocessen Konsultativt ledarskap Delegerande ledarskap

Personal-inflytande på beslutsprocessen Bra eller dåligt? Bra Ökad känsla av delaktighet hos personalen Demokratiska

Personal-inflytande på beslutsprocessen Bra eller dåligt? Bra Ökad känsla av delaktighet hos personalen Demokratiska beslutsprocesser Bred förankring i olika beslut Dåligt Fragmentering och diskontinuitet i chefsarbetet Mycket mötestid + ineffektiva möten = resursslöseri Ofta en alltför lång väg till beslut Trivialisering av svåra problem p. g. a dålig insyn i komplexa förhållanden.

Olika typer av ledarstilar Auktoritär ledarstil Demokratisk ledarstil ”Låt gå” ledarstil Delegerande ledarstil Transformativ

Olika typer av ledarstilar Auktoritär ledarstil Demokratisk ledarstil ”Låt gå” ledarstil Delegerande ledarstil Transformativ ledarstil Transaktionell ledarstil Andra typer av ledarstilar är: Situationsanpassat ledarskap, Autentiskt ledarskap, Karismatiskt ledarskap, Relationsinriktat ledarskap

Vårdledarskap – en förebild i förbättringsarbetet Ansvarar för vård och omsorg Kan överta arbetsledande

Vårdledarskap – en förebild i förbättringsarbetet Ansvarar för vård och omsorg Kan överta arbetsledande funktioner – delegering Vårdledare – en förebild Medarbetarskapet

Olika former av makt inom en vård och omsorgsenhet Expertmakt – nödvändig kunskap Referensmakt

Olika former av makt inom en vård och omsorgsenhet Expertmakt – nödvändig kunskap Referensmakt – ideal att identifiera sig med Belöningsmakt – att få resurser Legitimitetsmakt – en formellt grundad maktposition Tvångsmakt - möjlighet att bestraffa Relationsmakt – Konspirationsmakt ( att nyttja sårbarhet)

Härskartekniker: en typ av maktmissbruk Osynliggörande, Förlöjligande Undanhållande av information Dubbelbestraffning Påförande av skuld

Härskartekniker: en typ av maktmissbruk Osynliggörande, Förlöjligande Undanhållande av information Dubbelbestraffning Påförande av skuld och skam

Delat ledarskap Fördelar : Kompetensen breddas Mindre sårbar organisation Försvar mot maktmissbruk Förbättring av

Delat ledarskap Fördelar : Kompetensen breddas Mindre sårbar organisation Försvar mot maktmissbruk Förbättring av arbetsmiljön Arbetsbördan lättar

Delat ledarskap Nackdelar: Otydlig kommunikation – dubbla budskap Positionsbevakning Kommunikationsproblem Olika ambitionsnivåer Tidskrävande

Delat ledarskap Nackdelar: Otydlig kommunikation – dubbla budskap Positionsbevakning Kommunikationsproblem Olika ambitionsnivåer Tidskrävande

Det Caritativa ledarskapet Vårdledaren hjälper medarbetaren och vårdtagaren att utvecklas genom ett kärleksfullt bemötande

Det Caritativa ledarskapet Vårdledaren hjälper medarbetaren och vårdtagaren att utvecklas genom ett kärleksfullt bemötande i en vårdande kultur. Viktiga begrepp: Caritas = ljus Ansa = beröring, värme och gemenskap Leka = glädje att lära sig, livslust, fröjd och lycka Lära = att lära sig känna glädje i en vårdsituation

Vilka motiv finns det för att styra en verksamhet? För att öka effektiviteten För

Vilka motiv finns det för att styra en verksamhet? För att öka effektiviteten För att bli mer målinriktad För att avsiktligt påverka aktörernas handlingar i en viss riktning

Makt skapar förutsättningar för styrning Några källor till makt i organisationer: Formell auktoritet (hiearkisk

Makt skapar förutsättningar för styrning Några källor till makt i organisationer: Formell auktoritet (hiearkisk position) Tillgång till information Kunskap och teknologi Formella & informella allianser (sk. ”kontakter” i dagligt tal. . ) Kontroll över beslutsprocesser

Olika former av styrning inom Hälso- och sjukvården Politisk styrning Administrativ ledning Professionell styrning

Olika former av styrning inom Hälso- och sjukvården Politisk styrning Administrativ ledning Professionell styrning

Två centrala begrepp inom Hälso- och sjukvården Effektivitet och Rättvisa

Två centrala begrepp inom Hälso- och sjukvården Effektivitet och Rättvisa

Tre idealmodeller för styrning Marknadsstyrning Hierarkisk styrning Nätverksstyrning

Tre idealmodeller för styrning Marknadsstyrning Hierarkisk styrning Nätverksstyrning

Ja, styrningen är effektiv när. . Osäkerhet om värdering målkongruens är: Bristen på av

Ja, styrningen är effektiv när. . Osäkerhet om värdering målkongruens är: Bristen på av prestationer är: Typ av styrning: Marknaden Liten Stor Hierarki Medel Nätverk Stor Liten

Varför? Varför är det så att vissa sjukhus eller organisationer alltid verkar uppfattas som

Varför? Varför är det så att vissa sjukhus eller organisationer alltid verkar uppfattas som en attraktiv arbetsplats av de som arbetar där, medan andra sjukhus aldrig verkar kunna hålla kvar sin personal, med en skyhög personalomsättning som följd?

Magnetsjukhuset: en ledarskapsmodell med stark dragningskraft Var ligger då dragningskraften i dessa ”Magnetsjukhus? ”

Magnetsjukhuset: en ledarskapsmodell med stark dragningskraft Var ligger då dragningskraften i dessa ”Magnetsjukhus? ” jo alltid i vårdorganisationer som eftersträvar: Hög patienttillfredsställelse Hög patientsäkerhet Excellens i sina vårdresultat

Vilka faktorer är det som är så betydelsefulla i Magnetmodellen? 14 stycken kvalitetskriterier eller

Vilka faktorer är det som är så betydelsefulla i Magnetmodellen? 14 stycken kvalitetskriterier eller ”magneter” identifierades. Dessa visade sig avgörande för att en vårdorganisation ska anses vara både kompetent och högeffektiv och därmed attraktiv för både sjuksköterskor och patienter.

De 14 Magneterna Kvaliteten på ledarskap av omvårdnad Organisationens struktur Chefs- och ledarskapsstil Medarbetarpolicy

De 14 Magneterna Kvaliteten på ledarskap av omvårdnad Organisationens struktur Chefs- och ledarskapsstil Medarbetarpolicy Modeller för omvårdnadsarbete Omvårdnadskvalitè Kvalitetsutveckling Stödresurs Autonomi Samordnad vårdkedja/vårdplanering Sjukskötersor som lärare/handledare Synen på omvårdnadens innehåll Teamarbete och interdisciplinärt arbete Professionell utveckling

Global Issues in Nursing & Healthcare Strukturer fo r personlig utveckling och auktoritet fo

Global Issues in Nursing & Healthcare Strukturer fo r personlig utveckling och auktoritet fo r sjuksko terskor • Excellent utfo rt omva rdnadsarbete Ny kunskap, innovationer & fo rba ttringar Utvecklande ledarskap fo r sjuksko terskor Structural Empowerment Transformational Leadership Empirical Outcomes New knowledge Innovations and Improvements Exemplary professional Practice