Ledarstilar och gruppdynamik Ledarstilar Informellt och formellt ledarskap

  • Slides: 15
Download presentation
Ledarstilar och gruppdynamik

Ledarstilar och gruppdynamik

Ledarstilar • Informellt och formellt ledarskap • Uppgifts- eller relationsinriktat ledarskap • Ledarstilar: auktoritärt,

Ledarstilar • Informellt och formellt ledarskap • Uppgifts- eller relationsinriktat ledarskap • Ledarstilar: auktoritärt, demokratiskt eller ”låtgå ledarskap” • Situationsanpassat ledarskap

Lewins ledarskapsteori 1. Demokratiskt ledarstil 2. Auktoritär ledarstil 3. Låt- gå ledare

Lewins ledarskapsteori 1. Demokratiskt ledarstil 2. Auktoritär ledarstil 3. Låt- gå ledare

Analysera ledarstilar Ledaren Gruppen och individen 1. Ledarens förhållningssätt 2. Gruppen I. Instruktioner II.

Analysera ledarstilar Ledaren Gruppen och individen 1. Ledarens förhållningssätt 2. Gruppen I. Instruktioner II. Kommunikation III. Information eller underhållande av information IV. Regler och normer V. tydlighet I. III. IV. Samarbete Kommunikation Motivation Produktivitet 3. Individ I. Motivation II. Självkänsla III. Självständighet IV. Lärande och utveckling V. kreativitet

Situationsbaserat ledarskap

Situationsbaserat ledarskap

Gruppens faser (Firo)

Gruppens faser (Firo)

Analysera utifrån FIRO • Gruppen S 3 c – beteende • Vilken fas är

Analysera utifrån FIRO • Gruppen S 3 c – beteende • Vilken fas är ni i nu? • Beskriv gruppens utveckling under de senaste åren? • Vilka informella normer finns? • Vilka informella roller ser ni? (positiva och neutrala) • Positiv och negativt – trivsel, effektivitet

Systemteoretisk analys 1. Den uniforma gruppen 2. Den splittrade gruppen 3. Den välfungerande gruppen

Systemteoretisk analys 1. Den uniforma gruppen 2. Den splittrade gruppen 3. Den välfungerande gruppen

Roller i grupper

Roller i grupper

Det optimala grupparbetet 1. Vad krävs för att gruppen ska fungera optimalt? 2. Vilka

Det optimala grupparbetet 1. Vad krävs för att gruppen ska fungera optimalt? 2. Vilka roller behövs inom gruppen? 3. Hur stor ska gruppen vara? 4. Mål och normer 5. Kommunikation inom gruppen

Teamutveckling (Susan Wheelan) • Ledarberoende • Konfliktundvikande • Söker struktur 1: Beroende och tillit

Teamutveckling (Susan Wheelan) • Ledarberoende • Konfliktundvikande • Söker struktur 1: Beroende och tillit Oppositon och konflikt • Ifrågasätter ledare och mål • Konkurrans • Konflikter • Lyssnar inte • lyssnade • Klarare mål • Konflikter hanteras • Gruppen enas Tillit och struktur Arbete och produktiviet • Utvärdera • Arbetsfördelning och roller • Bra feedback • Engagemang • Gemenskap och trygghet Avslutning

Hawthorne effect

Hawthorne effect

När gruppen inte fungerar 1. 2. 3. 4. 5. Groupthink Mobbning ”socialmaskning” (social loafing)

När gruppen inte fungerar 1. 2. 3. 4. 5. Groupthink Mobbning ”socialmaskning” (social loafing) Ansvarsdiffussion deindividuation

Social maskning: Det faktum att personer i grupp ofta inte jobbar lika hårt som

Social maskning: Det faktum att personer i grupp ofta inte jobbar lika hårt som när de jobbar som individer. Rigelmann (1913) – Jämförde hur tunga lass män orkade dra själva respektive när de hjälptes åt. 1 person = 63 kg, 3 personer = 53 kg var, Fler än 8 personer = 31 kg

Social maskning Dålig motivation att arbeta i gruppen. Otydliga och/eller dåligt motiverade gruppmål. Problemet/uppgiften

Social maskning Dålig motivation att arbeta i gruppen. Otydliga och/eller dåligt motiverade gruppmål. Problemet/uppgiften inte upplevs som viktig eller relevant för personen ifråga. De egna bidragen i gruppen upplevs som åsidosättande. Grupptrycket är inte resultatinriktat…