3 TECHNICK BEZPENOSTN PROSTRIEDKY PRE OBVODOV PERIMETRICK OCHRANU

  • Slides: 59
Download presentation
3 TECHNICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY PRE OBVODOVÚ PERIMETRICKÚ OCHRANU Pri zabezpečení okolia objektu si treba

3 TECHNICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY PRE OBVODOVÚ PERIMETRICKÚ OCHRANU Pri zabezpečení okolia objektu si treba uvedomiť niekoľko základných odlišností od zabezpečenia vnútornej ochrany. Pri vonkajšej – perimetrickej ochrane vystupujú niektoré špecifické faktory : § poveternostné vplyvy vplývajúce na techniku, ako na jej odolnosť a funkčnosť, tak aj na jej správnu funkčnosť, § rozsiahly a rôznorodý strážený priestor, t. z. vzdialenosti niekoľko 100 metrov rôznym smerom a terénom od objektu, § občasná absencia jasne definovanej hranice stráženého priestoru (chýbajúci plot nahradený výstražnými tabuľkami, § možnosť falošných poplachov spôsobených pohybom v neuzavretom priestore (zver apod. ). 1

Medzi základné prvky technickej prerimetrickéj ochrany patria : § Senzorické káble, - mikrofónové -

Medzi základné prvky technickej prerimetrickéj ochrany patria : § Senzorické káble, - mikrofónové - koaxiálne - radiofrekvenčné - optické, § infrazávory, § mikrovlnné bariéry, § duálne bariéry, § tlakové hadice, § lokálne detektory : - seizmické - elektromagnetické - PIR detektory - MW detektory - Duálne detektory § kamerové systémy § drôtové detektory 2

3. 1 Senzorické káble a) mikrofóny kábel Základom výrobného procesu týchto senzorických káblov je

3. 1 Senzorické káble a) mikrofóny kábel Základom výrobného procesu týchto senzorických káblov je výroba dvoch súvislých polkruhových magnetov s pružného magnetického polyméru, medzi ktorými sú umiestnené štyri vodiče. Dva z nich sú voľné, s možnosťou oscilácie vo vzduchovej medzere v prípade narušenia, čím sa indukujú poplachové a aj akustické signály pri narušení. Detekcia vzniká vibráciami v plote, stene alebo v budove ktoré spôsobujú pohyb vodiča v magnetickom poli a indukciu malého elektrického prúdu. Tento prúd je vyhodnocovaný v elektronickom analyzátore na základe jeho intenzity a frekvencie. 3

Vonkajšieho štyri vodiče sú zapojené do vyváženej uzavretej slučky, čím sa prirodzene eliminujú vplyvy

Vonkajšieho štyri vodiče sú zapojené do vyváženej uzavretej slučky, čím sa prirodzene eliminujú vplyvy elektrického rušenia. Prídavnou ochranou proti RFI je tienenie z Mylarovej a hliníkovej fólie. Zatavené vodiče sú spojené fóliou a pomocou nich sa vytvára zemniaci bod. Pre zvýšenie mechanickej odolnosti je tiež možné inštalovať kábel s pružným oceľovým plášťom. Rizikovými faktormi môžu byť silný dážď, krupobitie, silný vietor a prítomnosť zvieraťa. 4

Obr. 3. 1 Senzorický kábel Guardwire GW 400 5

Obr. 3. 1 Senzorický kábel Guardwire GW 400 5

pre plotovú ochranu - pre použitie v objektoch strednej bezpečnostnej triedy na polotuhé ploty

pre plotovú ochranu - pre použitie v objektoch strednej bezpečnostnej triedy na polotuhé ploty ako sú ploty s bežným pletivom, ploty s tenkým zváraným pletivom, alebo na ochranné kotúče so žiletkového alebo ostnatého drôtu. Priviazaním senzorického kábla na plot vytvoríme chránenú zónu vysokú až 2, 4 m na jeden kábel v jednom smere, pričom detekuje prestrihnutie, dvíhanie plotu alebo lezenie po plote. Dĺžka senzorického káblu je do 400 m v závislosti od typu plota. Spracovanie signálu je zabezpečené analyzátorom. Systém obsahuje časovú logiku a logiku udalostí, čo podstatne znižuje možnosť falošných alebo šumových poplachov. Analyzátor má reléové kontakty pre poplach a sabotáž, čo umožňuje bezproblémovú integráciu do akéhokoľvek bezpečnostného systému. V prípade potreby audio verifikácie, je možné použiť lokálnu alebo vzdialenú signalizáciu. Pre vzdialenú verifikáciu je možné dodať audio verifikačnú jednotku, ktorá si dokáže zapamätať audio signál pred a po poplachu a je ho možné vypočuť napr. cez telefónnu linku. 6

 Obr. 3. 2 Upevnenie senzorického kábla na plote 7

Obr. 3. 2 Upevnenie senzorického kábla na plote 7

pre „dynamickú" ochranu plotov Detekčný systém pre ochranu oplotení pre použitie v objektoch strednej

pre „dynamickú" ochranu plotov Detekčný systém pre ochranu oplotení pre použitie v objektoch strednej a vyššej bezpečnosti. Systém používa rovnaké senzorické káble ako predošlí a je určený na detekciu takých istých plotov. Úplné elektronické spracovanie signálov narušenia je robené v bezpečnom prostredí riadiaceho dispečingu (mimo plota). Systémová architektúra umožňuje vytvoriť dve úrovne predpoplachov, čo umožňuje vysielanie dynamických povelov strážnym hliadkam. Prvá úroveň je zobrazovaná na LED displeji, kde sa zobrazuje úroveň detekcie a upozorňuje obsluhu na zvýšenú aktivitu v danom úseku. 8

Predpoplach môže obsluha ignorovať, alebo ďalej prešetrovať. Ak predpoplach vznikne v určitej individuálnej zóne,

Predpoplach môže obsluha ignorovať, alebo ďalej prešetrovať. Ak predpoplach vznikne v určitej individuálnej zóne, je možné urobiť jednoduché porovnanie so susednou zónou. Ak úroveň detekcie narastá na 30 % poplachovej úrovne je automaticky spustený audio signál. Ak obsluha robí inú činnosť, akustický signál sa zapne po uvoľnení obslužnej konzoly a bude trvať až do zníženia detekovanej úrovne, alebo do prijatia plného poplachu. Pri 60 % úrovni systém vyhlási plný poplachový stav vyžadujúci potvrdenie obsluhy. Mikroprogramové riadenie umožňuje výpis všetkých udalostí na tlačiareň. Systém si generuje vlastné napájanie 48 V pre plotové línie. 9

Systém Alpha Ide o dva senzorické vodiče, ktoré sú vložené do špeciálnej lubrifikovanej tuby

Systém Alpha Ide o dva senzorické vodiče, ktoré sú vložené do špeciálnej lubrifikovanej tuby pozdĺž celého senzora. Ľubovoľný útok spôsobujúci vibrácie je detekovaný vodičmi, voľne sa pohybujúcimi vo vnútri tuby. Kombináciou presnosti vodiča a tuby sa optimalizuje odozva senzora, maximalizovanie signálov spôsobených útokom a minimalizovanie rušivých signálov spôsobených počasím. Senzorový kábel je špirálovite točený, čím zabezpečuje vysokú odolnosť voči rušeniu RFI a EMI a tým sa eliminujú falošné poplachy z týchto zdrojov rušenia. Tento systém je v ponuke výrobcu aj zabudovaný v harmonikovom žíletkovom drôte. 10

Obr. 3. 3 Senzorický kábel Alpha 11

Obr. 3. 3 Senzorický kábel Alpha 11

b) koaxiálny kábel Princíp je založený na detektory vnútornej kapacity koaxiálneho káblu a na

b) koaxiálny kábel Princíp je založený na detektory vnútornej kapacity koaxiálneho káblu a na vyhodnotení zmeny tejto kapacity pri mechanickom namáhaní. Pretože tieto zmeny sa odohrávajú vo vnútri káblu, ktorého opletenie je uzemnené, systém je odolný proti magnetickým, elektrickým a statickým vplyvom. Ra. SS – 1 - je určený na zabezpečenie objektu proti prebúraniu jeho inštaláciou do stien, alebo vo vyhotovení CLASSIC na oplotenie alebo do zeme. Pri inštalácii na pletivo musí byť jeho uchytenie o napínací drôt precízne, pomocou PVC úchytiek. 12

Pri montáži do zeme sa musí vytvoriť koridor na uloženie senzoru. Napájanie musí byť

Pri montáži do zeme sa musí vytvoriť koridor na uloženie senzoru. Napájanie musí byť realizované zálohovaným zdrojom 12 V. Detektory tvorený špeciálnym senzorovým káblom, ktorý je pripojený na analyzátor. Senzorový kábel je ukončený odporom 1 Mohm, ktorý je súčasťou kontrolného systému neporušenosti senzoru. Charakter výstupných prvkov dovoľuje zariadenie pripojiť ku všetkým druhom centrál. Z dôvodu zvýšenia odolnosti proti falošným poplachom, systém je vybavený čítačovým filtrom, s nastaviteľnou dobou aktivácie. Čítačový filter dovoľuje nastaviť 1 až 16 impulzov, počas 4 s až 1 min. Nastavenie filtra je individuálne, podľa predpokladaných rušivých javov. Max. dĺžka senzorového kábla pripojeného na jeden analyzátor je 1000 m, funkčná teplota senzorový kábel – 40 °C až +85 °C, zariadenie obsahuje ochranu proti prestrihnutiu a skratovaniu senzorového kábla a ochranu otvorenia krytu analyzátora. 13

 Obr. 3. 4 Aplikácia zariadenia Ra. SS 1 14

Obr. 3. 4 Aplikácia zariadenia Ra. SS 1 14

Ra. SS – 1 ANTIVANDAL je určený na zabezpečenie objektu jeho inštaláciou na pletivo

Ra. SS – 1 ANTIVANDAL je určený na zabezpečenie objektu jeho inštaláciou na pletivo v náročnom prostredí. Detekčný kábel je chránený proti úmyselnému prerušeniu oceľovým opletením tak, že ho nie je možné prerušiť bežnými nástrojmi. Pri inštalácii na pletivo musí byť jeho uchytenie o napínací drôt precízne, pomocou kovových úchytiek. Systém je alternatívne napájaní energiou zo solárneho článku. 15

c) rádiofrekvenčné káble Najjednoduchšie predstavenie systému je použitie dvoch špeciálne vyvinutých káblov z, ktorých

c) rádiofrekvenčné káble Najjednoduchšie predstavenie systému je použitie dvoch špeciálne vyvinutých káblov z, ktorých jeden vysiela rádiové vlny a druhý ich prijíma. Kábel je špeciálne konštruovaný pozostávajúci z vnútorného vodiča, ktorý je oddelený a izolovaný dielektrickým puzdrom od vonkajšej plochy. Čo robí tento kábel špecifickým sú medzery vo vnútornej medenej ploche. Týmito medzerami uniká žiarenie z prúdu pretekajúcim káblom. Obr. 3. 5 Konštrukcia rádiofrekvenčného kábla 16

Vysielaný signál je prijímaný paralelne umiestneným káblom. Tým je vytvorené elektromagnetické pole do, ktorého

Vysielaný signál je prijímaný paralelne umiestneným káblom. Tým je vytvorené elektromagnetické pole do, ktorého keď vstúpi človek zmení sa jeho fáza a amplitúda, a analyzér vyhodnotí túto zmenu ako alarm. Obr. 3. 6 Prijímací a vysielací kábel 17

Káble môžu byť umiestnené na objekte alebo zahrabané niekoľko milimetrov pod zemou. Keď zlodej

Káble môžu byť umiestnené na objekte alebo zahrabané niekoľko milimetrov pod zemou. Keď zlodej vstúpi do tejto bariéry vyvolá poplach. 18

Obr. 3. 7 Horizontálne a vertikálne umiestnenie rádiofrekvenčného kábla. Výhodou týchto systémov je položenie

Obr. 3. 7 Horizontálne a vertikálne umiestnenie rádiofrekvenčného kábla. Výhodou týchto systémov je položenie káblu podľa členitosti terénu bez potreby upravovania rovných plôch. Dĺžka jedného úseku je 100 až 200 m. 19

3. 2 Infrazávory Terminológia: Infračervená závora – detekčné zariadenie, ktoré vytvára poplachový stav ako

3. 2 Infrazávory Terminológia: Infračervená závora – detekčné zariadenie, ktoré vytvára poplachový stav ako odozvu na prerušenie lúča infračerveného žiarenia medzi vysielačom a prijímačom. Každá infračervená závora sa skladá z aktívnej časti (vysielača) a pasívnej časti (prijímača). Medzi nimi prechádza jeden alebo viacej infračervených lúčov. Vyhodnocovacia jednotka detekuje narušenie vzniknuté prerušením lúča alebo zväzku lúčov. Sú dva základné typy infračervených závor: delené infrazávory (vysielač a prijímač sú umiestnené oproti sebe), reflexné infrazávory (vysielač a prijímač sú na rovnakej strane, oproti sa umiestňujú odrazové plochy). Maximálny dosah infračervenej závory – maximálna vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom, pri ktorej detektor spĺňa všetky požiadavky podľa normy STN 334590 -2 20

21

21

Medzi vysielačom a prijímačom pevne zabudovaných na betónových podložkách je vysielaných niekoľko infralúčov. Pri

Medzi vysielačom a prijímačom pevne zabudovaných na betónových podložkách je vysielaných niekoľko infralúčov. Pri prerušení niektorého z nich resp. pri prekročení poruchovosti signálu vyhodnotenej logikou zariadenia sa vyvolá poplach. Vysielač aj prijímač sú dovybavené modulárnym zariadením, aby sa eliminovala možnosť nahradenia lúča externým zdrojom rovnakej frekvencie. Sú vybavené aj vyhrievaní aby sa zabránilo roseniu optiky alebo nánosu vlhkosti z vonkajšej strany. Prakticky použiteľný dosah je 50 – 150 m. Podmienkou pre aplikáciu tohto zariadenia je rovnosť terénu a nutnosť čiastočného prekrývania sa súprav s cieľom eliminovať mŕtve zóny. Nevýhodou býva, hmla, padajúci sneh a pohyb zvere. 22

 Obr. 3. 9 Štvorlúčové a dvojlúčové infrazávory. 23

Obr. 3. 9 Štvorlúčové a dvojlúčové infrazávory. 23

24

24

Napr. pre infrazávory Sorhea MAXIRIS 2000 platia tieto charakteristiky : • v noci pri

Napr. pre infrazávory Sorhea MAXIRIS 2000 platia tieto charakteristiky : • v noci pri výbornej viditeľnosti je teoretický dosah 2550 m, • pri viditeľnosti 200 m, je dosah 150 m, • pri viditeľnosti 60 m je dosah 100 m (odporúčaná montáž), • max rozpätie výšky 2 súčasne aktívnych pulzujúcich lúčov je 1, 1 a 5 m , • frekvencia cyklov lúča je 1 ms 25

Obr. 3. 10 Infrazávory Sorhea MAXIRIS 2000 (vpravo) 26

Obr. 3. 10 Infrazávory Sorhea MAXIRIS 2000 (vpravo) 26

27

27

3. 3 Mikrovlnné bariéry Mikrovlne bariéry vytvárajú elektromagnetické pole medzi vysielačom a prijímačom. Bariéry

3. 3 Mikrovlnné bariéry Mikrovlne bariéry vytvárajú elektromagnetické pole medzi vysielačom a prijímačom. Bariéry pracujú v rozhraní 2, 5 – 12 GHz. Mikrovlnný lúč je ako u infrazávor modulovaný pre zvýšenie odolnosti voči iným rušivým zdrojom. Možno ich nastaviť na veľkosť objektu, ktorý vyvolá poplach. Výhodou je značný dosah zariadení cca 200 – 300 m pri relatívne najväčšej imunite voči poveternostným podmienkam. Typickým tvarom zabezpečovacieho priestoru je elipsoid, kde veľkosť vedľajšej osi vzrastá so vzďaľovaním sa vysielača a prijímača. 28

Obr. 3. 11 Mikrovlnná závora pri pohľade z boku a z hora. 29

Obr. 3. 11 Mikrovlnná závora pri pohľade z boku a z hora. 29

 Obr. 3. 12 Mikrovlnná závora a priestor vybavený MW závorami v minulosti. 30

Obr. 3. 12 Mikrovlnná závora a priestor vybavený MW závorami v minulosti. 30

 Obr. 3. 13 Mikrovlnná mobilná zostava „Medusa“ a Cias MMD System 31

Obr. 3. 13 Mikrovlnná mobilná zostava „Medusa“ a Cias MMD System 31

 Obr. 3. 14 Statické mikrovlnné antény Cias ERMO 482 X Pro a ich

Obr. 3. 14 Statické mikrovlnné antény Cias ERMO 482 X Pro a ich charakteristiky 32

33

33

 Obr. 3. 15 Aplikácia antén značky Sorhea (frekvencia 9900 MHz, dosah 200 m)

Obr. 3. 15 Aplikácia antén značky Sorhea (frekvencia 9900 MHz, dosah 200 m) 34

Pri montovaní je nutné dodržať niekoľko základných zásad a to : -montovať detektor v

Pri montovaní je nutné dodržať niekoľko základných zásad a to : -montovať detektor v príslušnej výške, tak aby čo najvhodnejšie využili priestor ale zároveň bránili podlezeniu, -zabezpečiť aby terén nebol zvlnený a neumožňoval podlezenie, 35

-pri montáži zachovať pomer medzi výškou oplotenia a vzdialenosťou inštalácie od plotu 1 :

-pri montáži zachovať pomer medzi výškou oplotenia a vzdialenosťou inštalácie od plotu 1 : 1, -vyžarovaní diagram by sa nemal dotýkať oplotenia z dôvodu vzniku falošných poplachov, -vo vyžarovanej oblasti by sa nemali nachádzať pohyblivé predmety – kríky, stromy, vysoká tráva pod. 36

3. 4 Duálne bariéry Kombinácia predošlých druhov bariér pre dosah do cca 80 -150

3. 4 Duálne bariéry Kombinácia predošlých druhov bariér pre dosah do cca 80 -150 m. Každá z technológií je vyhodnocovaná samostatne a poplach je aktivovaní až po zložitej verifikácii signálu z jednotlivých bariér. Mikrovlnné bariéry slúžia len ako aktivátor a majú automatickú reguláciu výkonu podľa potreby. V prípade potreby systém deaktivuj infrazávory a zvýši výkon mikrovlnných bariér. Do bariér je možné integrovať aj videokameru pre okamžité overenie príčiny poplachu. 37

 Obr. 3. 16 Charakteristika duálnej bariéry 38

Obr. 3. 16 Charakteristika duálnej bariéry 38

3. 5 Tlakové hadice Jedná sa o diferenčný tlakový detektor, ktorého základom sú dve

3. 5 Tlakové hadice Jedná sa o diferenčný tlakový detektor, ktorého základom sú dve pružné hadice uložené vo vzdialenosti 1 m od seba po obvode celého pozemku. V hadiciach je natlakovaná nemrznúca kvapalina, ktorej zmeny sú vyhodnocované systémom. Pri tomto zariadení je nutné eliminovať falošné poplachy spôsobené vibráciami z okolia, čomu napomáha aj systém dvoch paralernych hadíc. Výhodou je kopírovanie terénu a možnosť podkladania pod vozovku. Nevýhodou sú vyššie náklady na investície a pravidelnú údržbu. Dĺžka úseku môže byť až 200 m. 39

Obr. 3. 17 Tlakové hadice 40

Obr. 3. 17 Tlakové hadice 40

3. 6 Lokálne perimetrické detektory 3. 6. 1 Infradetektory pre vonkajšie prostredie Pasívne infračervené

3. 6 Lokálne perimetrické detektory 3. 6. 1 Infradetektory pre vonkajšie prostredie Pasívne infračervené detektori pracujú na princípe registrácie IR žiarenia vysielaného z pozorovaného objektu. Oproti detektorom pre vnútorné použitie sú prispôsobené pre sťažené poveternostné a teplotné podmienky PIR detektor „dlhý dosah“: Ak je osoba v dosahu detektoru oblečená primerane našim poveternostným podmienkam je úspešnosť zachytenia 98 % do 100 m počas celého roka. Obmedzujúcimi faktormi je hmla, hustý dážď a sneženie. V návode na montáž sa nachádza aj na upozornenie na zabudovanie sáčku s obsahom silikalgelu do vnútra detektoru pred jeho zmontovaným. Ten musí byť menený min. 1 x za rok. Prevádzková teplota je od – 25° do 55 °C. dosah je v rozmedzí 110 -150 m. 41

 Obr. 3. 18 Vonkajší PIR detektor s dosahom 150 m 42

Obr. 3. 18 Vonkajší PIR detektor s dosahom 150 m 42

Klasický PIR detektor: Dosah 12 m - uhol 90°, alebo 24 m - koridor,

Klasický PIR detektor: Dosah 12 m - uhol 90°, alebo 24 m - koridor, rozsah pracovných teplôt -20°C až +50°C. Obr. 3. 19 Klasický PIR detektor 43

Dvojitý PIR: dosah 12 m, uhol 90°. Pre správnu činnosť je nutné ho montovať

Dvojitý PIR: dosah 12 m, uhol 90°. Pre správnu činnosť je nutné ho montovať vo výške 0. 8 – 1, 2 m v miestach kde nehrozí priame žiarenie na detektor a dosahu sa nenachádzajú rastliny apod. Teplotný rozsah je -20 až +50 °C. 1. PIR 2. PIR 44

 Obr. 3. 20 Dvojitý PIR detektor 45

Obr. 3. 20 Dvojitý PIR detektor 45

3. 6. 2 Duálne detektory Sú kombináciou viacerých technológií, poväčšine PIR a mikrovlnný systém

3. 6. 2 Duálne detektory Sú kombináciou viacerých technológií, poväčšine PIR a mikrovlnný systém v jednom detektori. Oproti detektorom pre vnútorné použitie sú prispôsobené pre sťažené poveternostné a teplotné podmienky. Duálny detektor s antimaskingom : Má dosah 14 m a uhol detekcie 120°. Má integrované 2 PIR detektory a jeden mikrovlnný detektor s možnosťou osobitného nastavenia. Prevádzková teplota je - 20 až 50 °C. Obr. 3. 21 Duálny vonkajší detektor 46

3. 6. 3 Systémy s lokálnymi detektormi Efektívny systém detekcie narušenia musí identifikovať narušiteľa

3. 6. 3 Systémy s lokálnymi detektormi Efektívny systém detekcie narušenia musí identifikovať narušiteľa v zlom počasí, počas okolitej dopravy, zarastenom resp. meniacom sa prostredí atď. Práve tu zlyháva väčšina konvenčných „líniových“ systémov. V tomto smere je vhodne využiť „lokálne“ detektory s presnou polohou a nastavením každého jedného. Systém sa zväčša skladá z robustných detektorov a z analyzátora. Seizmické, elektromagnetické detektory sú diskrétne zariadenia citlivé na vibrácie/zmenu mag. pola, ktoré sa môžu použiť samostatne, alebo spolu s ďalšími detektormi, na detekovanie pohybu. Zmeny v prostredí spôsobené zlodejom sú konvertovane na elektrické signály, ktoré sú potom poslané do analyzátora. Analyzátor na základe charakteristiky presne špecifikuje signál a vyvolá poplach. Práve pri použití presne doladených detektorov na špecifické lokálne podmienky je možné zamedziť falošným poplachom. 47

Technické parametre seizmickej zostavy PSICON : Detektor : Diskrétne zariadenia citlivé na vibrácie (geofóny)

Technické parametre seizmickej zostavy PSICON : Detektor : Diskrétne zariadenia citlivé na vibrácie (geofóny) sú použité samostatne, alebo spolu s ďalšími senzormi. Každý detektorový rad obsahuje jeden, alebo viac senzorových jednotiek zapojených od výroby, odpovedajúcim požiadavkám zóny, v ktorej bude reťazec nainštalovaný. Každý detektorový rad bude ukončený jedným káblovým prívodom umožňujúcim pripojenie detektorového reťazca do jednotky signálového analyzátora. Geofónne senzory sú dodávané v radoch, v ktorých môže byť max. 16 geofónov. Tieto rady sú z výroby už predkáblované podľa požiadaviek aplikácie. 48

Každý analyzátor PSICON akceptuje maximálne 4 senzorové rady, ktoré môžu mať max. 16 geofónov.

Každý analyzátor PSICON akceptuje maximálne 4 senzorové rady, ktoré môžu mať max. 16 geofónov. Plne obsadený systém zabezpečí ochranu na 200 metroch. Geofónny senzor je dodávaný v pozinkovanom oceľovom kryte vyplnenom materiálmi odolávajúcimi vlhkosti. Pri povrchovej montáži existuje možnosť montáže na podložku. Rozmery senzora sú 110 mm šírka x 75 mm výška x 35 mm hĺbka. Pracovná teplota je -40°Caž +100°C Všetky jednotky sú odolné poveternostným podmienkam v pevných termoplastických krytoch. Prepojovacie káblové vstupy a výstupy sú chránené utesňovacími prechodkami. 49

Analyzátor PSICON sa nastavuje priamo na mieste pomocou softvérového balíka, ktorý vlastní technik s

Analyzátor PSICON sa nastavuje priamo na mieste pomocou softvérového balíka, ktorý vlastní technik s oprávnením na montáž. Spektrum hluku, ktoré je vytvárané pri 'známych príčinách' signálu je zapamätané v nezmazateľnej pamäti. Toto spektrum je porovnávané so signálom 'v reálnoom čase', ktoré sa načíta zo senzorového radu a následne sa vyhodnocuje či sa načítaný a zapamätaný signál zhodujú alebo nie. Jednotka analyzátora poskytuje bezpotenciálové reléové výstupy pre poplachový a sabotážny stav. Stav sabotáže bude signalizovaný, ak bol odstránený kryt z analyzátora, alebo ak bol prerušený, prípadne preskratovaný detektorový reťazec. Analyzátor obsahuje aj sériový dátový port pre komunikáciu s počítačmi. Rozmery: 400 mm výška x 300 mm šírka x 200 mm hrúbka. Hmotnosť: 6 kg. Napájanie: 12 Vj. s. /500 m. A. Analyzátor má ochranu proti prepólovaniu. Materiál krytu je epoxidom obalený kovový kryt so sklopným dvierkami. Pracovná teplota: -25°C až +70°C. 50

 Obr. 3. 22 Charakteristika otrasov pri vyhodnocovaní signálu a zostava geodetektorov a analyzátora

Obr. 3. 22 Charakteristika otrasov pri vyhodnocovaní signálu a zostava geodetektorov a analyzátora PSICON 51

Bezdrôtový systém MIS : Slúži na zabezpečenie perimetrickej ochranu stráženého priestoru. Je využívaný hlavne

Bezdrôtový systém MIS : Slúži na zabezpečenie perimetrickej ochranu stráženého priestoru. Je využívaný hlavne zložkami armád, polovojenskými zložkami, políciou, pohraničnou strážou, ale aj komerčnými organizáciami realizujúcimi objektovú a fyzickú bezpečnosť. Informácia o narušení v mieste inštalácie je detektorom predávaná prostredníctvom vysokofrekvenčného vysielača. Vysokofrekvenčné signály z detektorov sú prijímané osobným monitorom (Personal Monitor) alebo lokálnym prijímačom (receiver). Dáta z osobného monitora je možné registrovať, zobrazovať na mapovom pozadí a archivovať v pripojenom PC, cez sériové rozhranie RS 232. Dlhšie zaťažujúce prenosy signálu prijímača na ďalšie spracovanie, je možné uskutočňovať cez plne kompatibilný systém družicový prenos (SATCOM) alebo prostredníctvom cez globálne systémy pre mobilnú komunikáciu (GSM). 52

Jednotlivé detektory majú rozhranie pripojenie na GPS, čo umožňuje na základnom stanovišti on-line sledovať

Jednotlivé detektory majú rozhranie pripojenie na GPS, čo umožňuje na základnom stanovišti on-line sledovať ich polohu a stav. V jednom systéme môže byť súčasne aktívnych až 999 detektorov. Každý detektor je schopný autonómne aktivovať napríklad externú priemyselnú kameru v prípade narušenia stráženého priestoru, čím je zabezpečená verifikácia subjektu narušenia. Obr. 3. 23 Pohybový detektor MIS 53

Detektor MIS spoľahlivo pracuje v rozmedzí teplôt od - 31 °C až +71 °C

Detektor MIS spoľahlivo pracuje v rozmedzí teplôt od - 31 °C až +71 °C pri vlhkosti 95%. V časovom intervale do 30 minút je vodotesný až do hĺbky dvoch metrov. Nepotrebuje manuálne nastavenie citlivosti, ale sám sa adaptuje na veľkosť okolitého seizmického rušivého pozadia. K miniatúrnemu detektoru MIS je možné pripojiť rôzne externé detektory, ako sú napr. PIR do vonkajšieho prostredia, ktoré nielenže umožňujú detekovať prítomnosť osôb, kolesovú alebo pásovú techniku do vzdialenosti až 150 metrov na základe ich vyžarovania v infračervenej časti spektra, ale určia aj relatívny smer pohybu. Ďalej je možné pripojiť magnetický detektor, ktorý reaguje na miestne zmeny magnetického zemského poľa, spôsobené prítomnosťou feromagnetických materiálov. V je možné k detektoru MIS pripojiť piezoelektrický kábel alebo iné jednotky, slúžiace na detekciu narušíteľa (napr. tlaková podložka, nástražné drôty). 54

Obr. 3. 24 Citlivosť pohybového detektoru MIS Piezoelektrický kábel Piezokábel sa umiestňuje asi 10

Obr. 3. 24 Citlivosť pohybového detektoru MIS Piezoelektrický kábel Piezokábel sa umiestňuje asi 10 cm pod povrch zeme a je bežnému pozorovateľovi skrytý. Vlastnosti detekcie kábla sú podobné ako u vnútorného seizmického detektoru. Po pripojení piezoelektrického kábla sa integrovaný seizmický detektor v detektore MIS automaticky deaktivuje. Osoby a vozidlá sú detekované v rozsahu 20 metrov po oboch stranách kábla. Maximálna použiteľná dĺžka piezoelektrického kábla je 1000 m. 55

Pasívne infračervené detektory - PIR K detektoru MIS je možné pripojiť rôzne typy analógových

Pasívne infračervené detektory - PIR K detektoru MIS je možné pripojiť rôzne typy analógových alebo digitálnych pasívnych infračervených detekrov. Dosah detekcie na prítomnosť osôb sa pohybuje, podľa typu detektoru, od 15 do 120 metrov. Pre kolesovú techniku je dosah až do 150 metrov. Magnetické detektory K miniatúrnemu detektoru narušenia je rovnako možné pripojiť aj magnetické detektory, ktoré sú schopné detekovať prítomnosť vozidiel v rozsahu 15 až 50 metrov, v závislosti na veľkosti vozidla a jeho predpokladanej rýchlosti. 56

 Obr. 3. 25 Externý infračervený detektor a celková zostava MIS 57

Obr. 3. 25 Externý infračervený detektor a celková zostava MIS 57

Miniatúrny detektor narušenia je umiestnený v plášti z pevnej hliníkovej zliatiny, ktorá zabezpečuje dostatočnú

Miniatúrny detektor narušenia je umiestnený v plášti z pevnej hliníkovej zliatiny, ktorá zabezpečuje dostatočnú mechanickú robustnosť a odolnosť voči rôznym poveternostným vplyvom. Vo vnútri je umiestnený seizmický detektor, mikroprocesor pracujúci v úspornom režime spotreby elektrickej energie, rádiový VF vysielač pracujúci vo voliteľnom frekvenčnom pásme (UHF, VHF, UWB), elektronika na spracovanie signálov z pripojených detektor a lithiová batéria. Mobilitu detektora zaisťujú jeho parametre ako je rozmer (dĺžka 65 až 138 mm priemere 66 mm) a hmotnosť (250 gramov vrátane batérie a antény). V tabuľke je uvedená doba prevádzky detektora na jednu lithiovú batériu. 58

Obr. 3. 26 Aktívna doba funkčnosti detektora 59

Obr. 3. 26 Aktívna doba funkčnosti detektora 59