Bezpenostn rel Pehled 2007 Pojem bezpenostn rel Je

  • Slides: 32
Download presentation
Bezpečnostní relé Přehled 2007

Bezpečnostní relé Přehled 2007

Pojem bezpečnostní relé • Je to elektronické zařízení, které spolupracuje s ostatními • bezpečnostními

Pojem bezpečnostní relé • Je to elektronické zařízení, které spolupracuje s ostatními • bezpečnostními prvky na zvýšení bezpečnosti obsluhy a stroje. Bezpečnostní relé se používají zejména v těchto oblastech 1. Ošetření tlačítka Nouzové vypnutí- Emergency stop 2. Monitorovaní dveří-jejich otevření při provozu 3. Obsluha zařízení oběma rukama 4. Nášlapné rohože 5. Detekce zkratu napříč obvodem.

Několik poznámek k bezpečnosti provozu strojů • Norma č. 98/37/EEC pro stroje platí po

Několik poznámek k bezpečnosti provozu strojů • Norma č. 98/37/EEC pro stroje platí po celé Evropě. Tato • směrnice ukládá výrobci stroje, aby použitím značky CE zaručil, že pro tento stroj byly dodrženy všechny Evropské normy. Značku CE používá výrobce na svoji vlastní odpovědnost. Žádný stroj nesmí být uveden do oběhu nebo na trh bez této značky CE.

Několik poznámek k bezpečnosti provozu strojů • Klasifikace stroje do kategorií, podle normy EN

Několik poznámek k bezpečnosti provozu strojů • Klasifikace stroje do kategorií, podle normy EN 954 -1 • Podle směrnice pro stroje č. 98/37/EEC musí každý • stroj vyhovět příslušným směrnicím a normám. Je třeba přijmout opatření na omezení rizika pro osoby na nejnižší možnou mez. Tato mandatorní (povinná) klasifikace platí pro všechny výrobky, počínaje nejmenšími koncovými spínači, přes celkovou koncepci stroje a vždy sebou přináší konflikt mezi tím, co je technicky možné a co je dovoleno na bázi „čisté teorie“.

Několik poznámek k bezpečnosti provozu strojů • V prvním kroku projektant provede vyhodnocení rizik

Několik poznámek k bezpečnosti provozu strojů • V prvním kroku projektant provede vyhodnocení rizik • podle normy EN 1050 „Posouzení rizik“. Při tomto posouzení je třeba vzít v úvahu např. okolní podmínky stroje. Pak je třeba provést celkové posouzení rizik. Posouzení rizik musí být provedeno tak, aby umožnilo dokumentovat postupy a dosažené výsledky. Rizika, nebezpečí a možná technická opatření na omezení rizik a nebezpečí musí být uvedena v tomto posouzení rizik. Po určení rozsahu rizika je třeba stanovit kategorii, na jejímž základě se pak navrhnou bezpečnostní obvody.

Několik poznámek k bezpečnosti provozu strojů • Pro tento krok se používá norma EN

Několik poznámek k bezpečnosti provozu strojů • Pro tento krok se používá norma EN 954 -1 „Bezpečnostně-vázané prvky řídicích a ovládacích systémů“. Takto určená kategorie definuje technické požadavky platné pro návrh bezpečnostního zařízení. Existuje pět kategorií (B, 1, 2, 3 a 4), kde B (které znamená základní „basic“ kategorii), definuje nejnižší riziko a tedy také minimální požadavky pro řízení.

Přehled kategorií rizik • • • • Možný výběr kategorií podle EN 954 -1

Přehled kategorií rizik • • • • Možný výběr kategorií podle EN 954 -1 Počáteční bod pro posouzení rizik bezpečnostně vázaných prvků regulátoru. S – závažná zranění S 1 - drobná (a za normálních okolností vyléčitelná) zranění S 2 – závažná zranění (za normálních okolností nevyléčitelná), včetně smrti F – četnost a/nebo trvání doby vystavení se riziku F 1 – řídké až četné a/nebo krátké trvání expozice F 2 – četná až trvalá a/nebo dlouhotrvající expozice P – možnosti jak se vyhnout riziku (obecně se týkají rychlosti a četnosti, kterou se nebezpečné prvky pohybují a vzdálenosti od těchto nebezpečných prvků) P 1 – možné za určitých podmínek P 2 – stěží možné B, 1, 2, 3 a 4: kategorie bezpečnostně vázaných prvků řídicích systémů ● preferovaná kategorie • možná kategorie, vyžadující další opatření ○ nepřiměřeně rozsáhlá opatření v porovnání s rizikem

Shrnutí požadavků na bezpečnostní kategorie Principy nutné pro dosažení bezpečnosti Bezpečnostní kategorie Shrnutí požadavků

Shrnutí požadavků na bezpečnostní kategorie Principy nutné pro dosažení bezpečnosti Bezpečnostní kategorie Shrnutí požadavků Chování systému B Bezpečnostně vázané prvky řídicích systémů a/nebo jejich ochranná zařízení a jejich prvky musí být navrženy, konstruovány, vybírány, smontovány a kombinovány v souladu s příslušnými normami tak, aby vydržely očekávané vlivy. Výskyt chyby/poruchy může způsobit ztrátu bezpečnostní funkce. Charakterizován především výběrem součástek Musí být splněny požadavky B. Nutno použít komponenty osvědčené v čase Musí být splněny a časem prověřené bezpečnostní principy. Výskyt poruchy může způsobit ztrátu bezpečnostní funkce, avšak pravděpodobnost takového výskytu je menší než u kategorie B. Charakterizován především výběrem součástek Musí být splněny požadavky B a použity v čase ověřené bezpečnostní principy. Bezpečnostní funkci je třeba kontrolovat řídicím systémem stroje ve vhodných časových intervalech. Výskyt poruchy může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce v období mezi intervaly, ale je detekována kontrolou Charakterizován především konstrukcí. Musí být splněny požadavky B a použity v čase osvědčené bezpečnostní principy. Bezpečnostně vázané prvky musí být navrženy tak, aby: porucha jednom z těchto prvků nezpůsobila ztrátu bezpečnostní funkce a jednotlivá porucha byla detekována vhodným a proveditelným způsobem. Pokud dojde ke vzniku jednorázové poruchy, je bezpečnostní funkce vždy zachována. Detekovány jsou určité poruchy, avšak ne všechny. Hromadění nezjištěných poruch může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce Charakterizován především konstrukcí. Musí být splněny požadavky B a použity v čase osvědčené bezpečnostní principy. Bezpečnostně vázané prvky musí být navrženy tak, aby: jediná porucha v takovém prvku nezpůsobila ztrátu bezpečnostní funkce a jednotlivá porucha byla detekována v okamžiku nebo před následujícím požadavkem platným po bezpečnostní funkci, nebo, pokud to není možné, aby nahromadění poruch nezpůsobilo ztrátu bezpečnostní funkce Pokud vznikne porucha, je bezpečnostní funkce vždy zachována. Poruchy jsou detekovány právě včas tak, aby nedošlo ke ztrátě bezpečnostní funkce. Charakterizován především konstrukcí. 1 2 3 4

Stop kategorie podle EN 60204 • Norma EN 60204 požaduje, aby každý stroj byl

Stop kategorie podle EN 60204 • Norma EN 60204 požaduje, aby každý stroj byl vybaven • • stop funkcí (funkce zastavení) kategorie 0. Stop funkce kategorií 1 a 2 musí být zajištěny v případě potřeby, vyžadují-li to technicko-bezpečnostní a/nebo funkční požadavky stroje. Stop kategorie 0 a 1 musí fungovat nezávisle na provozním režimu a stop kategorie 0 musí mít prioritu. Existují tři kategorie stop funkcí: Kategorie 0: Okamžité vypnutí odpojením napájení do pohonů stroje. Kategorie 1: Řízené vypnutí, kdy dodávka energie do pohonů stroje je zachována kvůli tomu, aby mohlo dojít k vypnutí stroje. K vypnutí energie dojde teprve po dosažení klidového stavu stroje. Kategorie 2: Řízené vypnutí, kdy dodávka napájení do pohonů stroje je zachována.

Oblast aplikací • V případě nebezpečí musí být co nejrychleji eliminována • • potenciální

Oblast aplikací • V případě nebezpečí musí být co nejrychleji eliminována • • potenciální rizika a nebezpečí, která sebou stroj přináší. U nebezpečných pohybů je za bezpečný stav obecně považován klid stroje. Všechna bezpečnostní spínací zařízení relé C 570 se přepnou do neaktivního stavu, tedy pohony nedostanou napájení a uvedou se v případě nebezpečí nebo poruchy do klidu. Nouzové zastavení, nouzové vypnutí Zařízení pro nouzové zastavení (EMERGENCY STOP) musí mít prioritu před všemi dalšími funkcemi. Energie dodávaná do pohonů stroje, která může způsobit nebezpečné stavy, musí být co nejrychleji přerušena, aniž by přitom došlo ke vzniku dalších rizik nebo nebezpečí. Při zpětném nastavení (reset) ovládacího zařízení nesmí dojít k odblokování a opakované aktivaci instrukce (restart). Opakovaný rozběh stroje smí být možný pouze tehdy, když všechny příslušné ovládací prvky byly individuálně a vědomě zpětně manuálně nastaveny. Základní řadu bezpečnostních zařízení C 57 x je možno používat jako nouzové vypínací prvky v aplikacích do kategorie 4, podle EN 954 -1. Podle externího vodičového připojení a vedení připojovacích kabelů ke snímačům je možno dosáhnout kategorii 3 nebo 4, podle EN 954

Bezpečnostní funkce • Bezpečnostní monitorování dveří/vstupů • • • Podle normy EN 1088 rozlišujeme

Bezpečnostní funkce • Bezpečnostní monitorování dveří/vstupů • • • Podle normy EN 1088 rozlišujeme mezi blokovacími kryty a blokovacími kryty s uzamčením. I v tomto případě se bezpečnostní spínací zařízení používají pro nouzové zastavení. Je možno dosáhnout bezpečnostní kategorie 4, podle EN 954 -1. Lisy a razidla U zařízení, na kterých operátor musí používat obě ruce současně, je použito ovládání dvěma rukama. Operátor je tak chráněn proti riziku a nebezpečí. Automatické spuštění Auto-start Je-li obvod snímače uzavřen, je zařízení aktivní. Pokud je ve zpětnovazebním obvodu instalováno zapínací (ON) tlačítko, neprobíhá monitorování zkratu ve zpětnovazebním obvodu. Bezpečnostní kategorie B, 1, 2 a 3 nevyžadují detekci příčného zkratu. Pokud zařízení s funkcí „auto-start“ bude použito pro bezpečnostní kategorii 4 a pro nouzové zastavení (EMERGENCY STOP), musí uživatel zaručit vyloučení vzniku poruchy v obvodu zapínacího (ON) tlačítka, např. pokládkou vedení tohoto tlačítka bezpečným způsobem. Monitorované spuštění, start s monitorováním Po výpadku napájecího napětí nebo vypnutí spínače majícího vazbu na bezpečnost bude zařízení spuštěno pouze stlačením tlačítka ON. Platí především pro lisy typu III C, podle DIN 574. Bezpečnostní kategorii 4 podle EN 954 -1 je možno dosáhnout v případě, jsou-li napájecí a zpětnovazební obvod monitorovány z hlediska zkratů. Po sepnutí vedení se snímačem je třeba stlačit aktivační (ON) tlačítko. Bezpečnost proti příčnému zkratu Pojem „bezpečnost proti příčnému zkratu“ označuje schopnost monitorovacích modulů detekovat poruchy (způsobené propojením mezi dvěma vodiči, zemním svodem atd. ), k nimž může dojít u monitorované aplikace a jejich schopnost zabránit aktivaci (release) bezpečnostních okruhů až do okamžiku odstranění externí poruchy.

Výstupy bezpečnostních relé • Bezpečnostní výstupy • • • Bezpečnostně vázaná funkce musí být

Výstupy bezpečnostních relé • Bezpečnostní výstupy • • • Bezpečnostně vázaná funkce musí být řízena přes bezpečné výstupní kontakty, tzv. bezpečnostní výstupy. Bezpečnostní výstupy jsou vždy tvořeny spínacími kontakty, které rozpínají bez prodlevy. Signalizační výstupy Pro signalizační výstupy se používají spínací a rozpínací kontakty, které nesmí vykonávat bezpečnostně vázané funkce. Bezpečné výstupy se používají také jako signalizační výstupy. Bezpečnostní výstupy s prodlevou Pohony s dlouhým přeběhem je třeba v případě nebezpečí zpomalit. K tomu účelu je třeba udržet dodávku elektrické energie kvůli brzdění (kategorie zastavení 1, podle EN 60 204 -1). Rozšíření kontaktů Pokud bezpečnostní výstupy základního zařízení nepostačují, je možno použít pro rozšíření kontaktů nuceně vedené stykače

Bezpečnostní relé princip • Bezpečnost napříč obvody • U bezpečnostních relé ABB řady C

Bezpečnostní relé princip • Bezpečnost napříč obvody • U bezpečnostních relé ABB řady C 57 x a C 67 xx, která jsou určena k monitorování nouzového zastavení (EMERGENCY STOP), řídicích jednotek pro „dvouruké“ řízení a bezpečnostních vstupů/hradel, je bezpečnost napříč obvody dosažena dvoukanálovým (redundantním) vodičovým zapojením řídicích zařízení pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (viz diagram níže) Tyto dva kanály pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ jsou provozovány s různým napětím. Jednotky pak dokáží detekovat nadměrný proud tekoucí mezi dvěma body a odpojit aktivační obvody.

Bezpečnostní relé princip • • • Typ poruchy + + Spojení (zkrat) mezi Y

Bezpečnostní relé princip • • • Typ poruchy + + Spojení (zkrat) mezi Y 12 a Y 21 ► Porucha je detekována jako zkrat (průtok zvýšeného proudu). Jednotka odpojí aktivační obvody. Uzemnění Y 21 ► Porucha je detekována jako zkrat (průtok zvýšeného proudu). Jednotka odpojí aktivační obvody. + Při dalším stlačení NOUZOVÉHO ZASTAVOVACÍHO (EMERGENCY STOP) tlačítka se na Y 12 + detekuje porucha ve formě nepřítomnosti napěťové změny. ► Jednotka zabrání opakovanému startu až do okamžiku, kdy byla porucha odstraněna a kdy byl zpětně nastaven (resetován) modul NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. - - Okamžitá detekce přerušení vedení (změna napětí na Y 12) a rozpojení aktivačních obvodů. ► Jednotka zabrání opakovanému startu až do okamžiku odstranění poruchy a resetování modulu NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. ► Jednotky obsahují interní elektrickou zkratovou ochranu, která způsobí vypnutí při vzniku poruchy (zkratu, příčnému spojení. . . ) a odpojí aktivační obvody. Po odstranění poruchy bezpečnostní relé rozezná tento stav a znovu je připraveno k činnosti. Není třeba vyměnit ani jednotku samotnou, ani interní pojistky

Přehled bezpečnostních relé vyráběných ABB výstup na kontakty Typ Nouzové zastavení Bezpečnost. monit. dveří

Přehled bezpečnostních relé vyráběných ABB výstup na kontakty Typ Nouzové zastavení Bezpečnost. monit. dveří Dvouruční řízení Detekce zkr. napříč obvody Bezpečnostní kateg. B Bezpečnostní kateg. 1 Bezpečnostní kateg. 2 Bezpečnostní kateg. 3 Bezpečnostní kateg. 4 Připojení 1 kanálové 2 kanálové Aktivace bez prodlevy Aktivace s prodlevou Signalizační obvody Start automatický Start monitorovaný

Přehled bezpečnostních relé vyráběných ABB, s polovodičovým výstupem Typ Nouzové zastavení Bezpečnost. monitorování dveří

Přehled bezpečnostních relé vyráběných ABB, s polovodičovým výstupem Typ Nouzové zastavení Bezpečnost. monitorování dveří Dvouruční řízení Nášlapné rohože Elektronické snímače Kaskádový vstup 24 V ss Detekce zkr. napříč obvody Bezpečnostní kateg. B Bezpečnostní kateg. 1 Bezpečnostní kateg. 2 Bezpečnostní kateg. 3 Bezpečnostní kateg. 4 Připojení 1 kanálové 2 kanálové Umožňuje stop kat. 0 Umožňuje Stop kat. 1 Signalizační obvody Start automatický Start monitorovaný

Bezpečnostní relé C 571 a C 571 -AC • Bezpečnostní relé C 571 a

Bezpečnostní relé C 571 a C 571 -AC • Bezpečnostní relé C 571 a C 571 -AC se používají v obvodech pro NOUZOVÉ • • VYPNUTÍ, podle EN 418 a v bezpečnostních obvodech podle VDE 0113, část 1 (11. 98) a/nebo EN 60204 -1 (11. 98), např. ve spojitosti s pohyblivými kryty a ochrannými dveřmi. V závislosti na externím zapojení je možno dosáhnout bezpečnostní kategorie B, 1, 2, 3 nebo 41), podle DIN EN 954 -1. Pokud je bezpečnostní kombinace použita v „automatickém startovacím“ (automatic start) režimu, je třeba při nouzovém zastavení (EMERGENCY STOP) zabránit automatickému opakovanému uvedení do provozu (podle EN 60204 -1, kap. 9. 2. 5. 4. 2 a 10. 6. 3) a to působením nadřazeného řídicího systému. Funkce Bezpečnostní relé C 571 a C 571 -AC mají dva aktivační (bezpečné) obvody, které jsou konfigurovány jako spínací kontakty. Počet aktivačních okruhů je možno zvýšit přidáním jedné nebo více rozšiřovacích jednotek C 579. Tři indikační LED diody (Power = napájení, Channel 1 = kanál 1, Channel 2 = kanál 2) indikují provozní stav a funkci. Pokud jsou nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový spínač odblokovány a dojde ke stlačení aktivačního tlačítka ON, začne probíhat kontrola správné funkce interních obvodů bezpečnostních relé a externích stykačů.

Bezpečnostní relé C 571 a C 571 -AC automatický start napájecí napětí VC na

Bezpečnostní relé C 571 a C 571 -AC automatický start napájecí napětí VC na NOUZOVÉM VYPÍNACÍM tlačítku nebo koncovém spínači zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů bezpečnostní výstupy: 2 spínací ochranné kontakty, 3 LED indikační diody pro stavovou indikaci Bezpečnostní kategorie podle EN 954 -1: B, 1, 2, 3, 41)

Bezpečnostní relé C 573 • Bezpečnostní relé C 573 se používají v obvodech pro

Bezpečnostní relé C 573 • Bezpečnostní relé C 573 se používají v obvodech pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ, • • podle EN 418 a v bezpečnostních obvodech podle VDE 0113, část 1 (11. 96) a/nebo EN 60204 -1 (11. 98), např. ve spojení s pohyblivými kryty a ochrannými dveřmi. Verze, kterou je možno dosáhnout, závisí na externím zapojení a bezpečnostní kategorii B, 1, 2, 3 nebo 41), podle definice DIN EN 954 -1. Funkce Bezpečnostní relé C 573 mají tři aktivační obvody (bezpečnostní výstupy), které jsou konfigurovány jako spínací kontakty a signálový obvod konfigurovaný jako rozpínací kontakt. Počet aktivačních okruhů je možno zvýšit přidáním jedné nebo více rozšiřovacích jednotek C 579. Tři indikační LED diody (Power = napájení, Channel 1 = kanál 1, Channel 2 = kanál 2) indikují provozní stav a funkci. Pokud jsou nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový spínač odblokovány a dojde ke stlačení aktivačního tlačítka ON, začne probíhat kontrola správné funkce interních obvodů bezpečnostních relé a externích stykačů.

Bezpečnostní relé C 573 automatický start napájecí napětí VC na NOUZOVÉM VYPÍNACÍM tlačítku nebo

Bezpečnostní relé C 573 automatický start napájecí napětí VC na NOUZOVÉM VYPÍNACÍM tlačítku nebo koncovém spínači jedno-nebo dvoukanálové zapojení zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů bezpečnostní výstupy: 3 spínací ochranné kontakty, 3 LED indikační diody pro stavovou indikaci Bezpečnostní kategorie podle EN 954 -1: B, 1, 2, 3, 41)

Bezpečnostní relé C 576 a C 577 • Použití • Bezpečnostní relé C 576

Bezpečnostní relé C 576 a C 577 • Použití • Bezpečnostní relé C 576 a C 577 se používají v bezpečnostních obvodech • • • podle VDE 0113, část 1 (11. 98) nebo EN 60204 -1 (11. 98), např. ve spojitosti s pohyblivými kryty a ochrannými dveřmi. Bezpečnostní relé C 577 se používá v obvodech nouzového vypnutí (EMERGENCY STOP), podle EN 418. V závislosti na externím zapojení je možno dosáhnout bezpečnostní kategorie B, 1, 2, 3 nebo 41), podle DIN EN 954 -1. Funkce Bezpečnostní relé C 576 a C 577 mají dva aktivační obvody (bezpečnostní výstupy), které jsou konfigurovány jako spínací kontakty. Počet aktivačních okruhů je možno zvýšit přidáním jedné nebo více rozšiřovacích jednotek C 579. Tři indikační LED diody (Power = napájení, Channel 1 = kanál 1, Channel 2 = kanál 2) indikují provozní stav a funkci. Pokud jsou nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový spínač odblokovány a dojde ke stlačení aktivačního tlačítka ON, začne probíhat kontrola správné funkce interního obvodu. U relé C 577 je aktivační (ON) obvod Y 33 -Y 34 kontrolován z hlediska zkratu. To znamená, že porucha je zjištěna v případě, že Y 33 -Y 34 sepne před stlačením nouzového vypínacího tlačítka.

Bezpečnostní relé C 576 a C 577 • • • C 576: automatický start

Bezpečnostní relé C 576 a C 577 • • • C 576: automatický start C 577: – monitorovaný start C 576 a C 577: detekce příčného obvodového zkratu na nouzovém vypínacím (EMERGENCY STOP) tlačítku nebo koncovém spínači 24 V DC na nouzovém vypínacím tlačítku dvoukanálové zapojení zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů bezpečnostní výstupy: 2 spínací ochranné kontakty, 3 LED indikační diody pro stavovou indikaci Bezpečnostní kategorie podle EN 954 -1: B, 1, 2, 3, 41)

Bezpečnostní relé C 572 • Použití • Bezpečnostní relé C 572 se používá v

Bezpečnostní relé C 572 • Použití • Bezpečnostní relé C 572 se používá v obvodech nouzového vypnutí • • (EMERGENCY STOP) podle VDE 0113, část 1 (11. 98) a/nebo EN 60204 -1 (12. 97), např. ve spojitosti s pohyblivými kryty a ochrannými dveřmi. V závislosti na externím zapojení je možno dosáhnout bezpečnostní kategorie B, 1, 2, 3 nebo 41), podle DIN EN 954 -1. Funkce Bezpečnostní relé C 572 má dva aktivační obvody (bezpečnostní výstupy), které jsou konfigurovány jako spínací kontakty a dva signálové obvody konfigurované jako rozpínací kontakt. Tři indikační LED diody (Power = napájení, Channel 1 = kanál 1, Channel 2 = kanál 2) indikují provozní stav a funkci. Pokud jsou nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový spínač odblokovány a dojde ke stlačení aktivačního tlačítka ON, redundantní bezpečnostní relé, elektronické obvody a externí stykače začnou být kontrolovány z hlediska správné funkce. U C 572 je aktivační obvod Y 33 -Y 34 kontrolován z hlediska zkratu. To znamená, že porucha je zjištěna v případě, že X 33 -Y 34 sepne před stlačením nouzového vypínacího tlačítka.

Bezpečnostní relé C 572 • automatický start/monitorovaný start • • • 24 V při

Bezpečnostní relé C 572 • automatický start/monitorovaný start • • • 24 V při stlačení nouzového vypínacího (EMERGENCY STOP) tlačítka nebo koncového spínače detekce příčného obvodového zkratu na nouzovém vypínacím (EMERGENCY STOP) tlačítku nebo koncovém spínači zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů bezpečnostní výstupy: 3 spínací ochranné kontakty, – 2 signalizační rozpínací kontakty, – 3 LED indikační diody pro stavovou indikaci Bezpečnostní kategorie podle EN 954 -1: B, 1, 2, 3, 41) Šířka pouzdra 45 mm

Bezpečnostní relé C 574 • Bezpečnostní relé C 574 se používá v zařízeních pro

Bezpečnostní relé C 574 • Bezpečnostní relé C 574 se používá v zařízeních pro nouzové vypnutí • • (EMERGENCY STOP) podle EN 416 a v bezpečnostních obvodech pak podle VDE 0113, část 1 (06. 93) a/nebo EN 60204 -1 (12. 97), jako např. pro monitorování bezpečnostních vrat, nebo v obvodech s řízenými požadavky na uvedení do klidu (kategorie zastavení 1). V závislosti na externím zapojení je možno dosáhnout bezpečnostní kategorie B, 1, 2, 3 nebo 41), podle DIN EN 954 -1. Funkce Bezpečnostní relé C 574 má dva aktivační obvody (bezpečnostní výstupy) se zpožděním a dva bez zpoždění, které jsou konfigurovány jako spínací kontakty a jeden signálový výstup konfigurovaný jako rozpínací kontakt. Pět indikačních LED diod (Power = napájení, Channel 1 = kanál 1, Channel 2 = kanál 2, delayed channel 1 = kanál 1 s prodlevou, delayed channel 2 = kanál 2 s prodlevou) indikují provozní stav a funkci. Pokud odblokujeme nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový spínač a pokud dojde k sepnutí aktivačního obvodu ON Y 33 -Y 34, redundantní bezpečnostní relé, elektronika a ovládané motorové stykače jsou testovány z hlediska správné funkce. U C 574 (monitorovaný start) je aktivační obvod Y 33 -Y 34 kontrolován z hlediska zkratu. To znamená, že porucha je zjištěna v případě, že Y 33 -Y 34 sepne před stlačením nouzového vypínacího tlačítka.

Bezpečnostní relé C 574 automatický start/monitorovaný start (závisí na zařízení) zkratová ochrana jedno nebo

Bezpečnostní relé C 574 automatický start/monitorovaný start (závisí na zařízení) zkratová ochrana jedno nebo dvoukanálové zapojení zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů prodleva při vypnutí TV nastavitelná plynule bezpečnostní výstupy: 2 spínací kontakty, (stop kategorie 0), 2 spínací kontakty (stop kategorie 1), časově zpožděné, signalizační výstup: 1 rozpínací kontakt 5 LED indikačních diod pro stavovou indikaci Bezpečnostní kategorie podle EN 954 -1: B, 1, 2, 3, 4

Dvouruční řídicí relé C 575 • Použití • Relé C 575 je určeno pro

Dvouruční řídicí relé C 575 • Použití • Relé C 575 je určeno pro instalaci do řídicích systémů lisů a to: hydraulických • • lisů podle DIN EN 693, excentrických a příbuzných lisů podle EN 692 a vřetenových lisů podle EN 692. Funkce Dvouruční řídicí jednotka C 575 obsahuje dva aktivační obvody (bezpečnostní výstupy), konfigurované jako spínací kontakty a dva signálové výstupy konfigurované jako rozpínací kontakty. Pět LED indikátorů (Power, S 1 ON, S 1 OFF, S 2 ON, S 2 OFF) indikuje provozní stav a funkce relé. Bezpečnostní výstupy spínají současným stlačením (< 0, 5 s) tlačítek S 1 a S 2. Pokud přestane být jedno z tlačítek stlačováno, výstupy se rozpojí a zůstanou rozpojeny až do doby, kdy přestanou být stlačována obě tlačítka a pak jsou následně stlačena.

Rozšíření kontaktů C 579 • Použití • Rozšiřovací jednotku C 579 je možno použít

Rozšíření kontaktů C 579 • Použití • Rozšiřovací jednotku C 579 je možno použít v kombinaci se všemi základními • • jednotkami C 57 x. Tato jednotka rozšiřuje počet aktivačních obvodů. Podle externího zapojení je možno tímto zařízením dosáhnout bezpečnostní kategorie B, 1, 2, 3 nebo 4, podle normy DIN 954 -1. Funkce C 579 má čtyři aktivační obvody (bezpečnostní obvody), konfigurované jako spínací kontakty. Dvě LED diody (kanál 1, kanál 2) indikují provozní stav a funkci. Zařízení je řízeno přes jeden aktivační obvod bezpečnostních relé C 57 x. Pokud budou nouzové vypínací tlačítko (EMERGENCY STOP) nebo koncový spínač odblokovány a stlačíme aktivační tlačítko ON, budou interní obvod bezpečnostního relé a externí stykače kontrolovány z hlediska správné funkce.

Bezpečnostní relé s polovodičovým výstupem C 6700 • Použití • Kombinaci bezpečnostního relé C

Bezpečnostní relé s polovodičovým výstupem C 6700 • Použití • Kombinaci bezpečnostního relé C 6700 je možno použít v obvodech pro nouzové • • zastavení (EMERGENCY STOP), podle normy EN 418 a v bezpečnostních obvodech podle EN 60204 -1 (11. 98), např. pro pohyblivé kryty a bezpečnostní brány. Jejich pomocí je možno dosáhnout bezpečnostních kategorií B, 1, 2 nebo 3, podle DIN EN 954 -1, nebo SIL 1 nebo SIL 2 podle IEC 61508, což závisí na obvodech umístěných ve vnějším prostředí. Funkce Bezpečnostní relé C 6700 má dva polovodičové výstupy. Tři indikační LED diody (Power=napájení, Run = chod a Fail = výpadek) indikují provozní stav a funkci jednotky. Za provozu jsou všechny interní prvky obvodu cyklicky monitorovány z hlediska poruchy. Bezpečnostní kategorie 3 podle EN 954 -1 je dosaženo pouze v kombinaci se dvěma externími ovládači, s nuceně ovládanými zpětnovazebními kontakty.

Bezpečnostní relé s polovodičovým výstupem C 6701 • Použití • Bezpečnostní relé C 6701

Bezpečnostní relé s polovodičovým výstupem C 6701 • Použití • Bezpečnostní relé C 6701 je možno použít v obvodech pro nouzové zastavení • • (EMERGENCY STOP), podle normy EN 418 a v bezpečnostních obvodech podle EN 60204 -1 (11. 98), např. pro pohyblivé kryty a bezpečnostní brány/dveře. Jejich pomocí je možno dosáhnout bezpečnostních kategorií B, 1, 2, 3 nebo 4, podle DIN EN 954 -1, nebo SIL 1, SIL 2 nebo SIL 3 podle IEC 61508, což závisí na obvodech umístěných ve vnějším prostředí. Funkce Bezpečnostní relé C 6701 má dva spolehlivé polovodičové výstupy. Tři indikační LED diody (Power = napájení, Run = chod a Fail = výpadek) indikují provozní stav a funkci jednotky. Po uvedení zařízení do provozu proběhne vlastní test jednotky, při kterém jsou překontrolovány správnost funkce interní elektroniky. Všechny interní prvky jsou cyklicky monitorovány z hlediska poruchy. Externí ovládače nebo zátěže je možno spínat přes bezpečné výstupy 14 a 24

Bezpečnostní relé s polovodičovými výstupy C 6702 • • • Použití Bezpečnostní relé C

Bezpečnostní relé s polovodičovými výstupy C 6702 • • • Použití Bezpečnostní relé C 6702 je možno použít v obvodech pro nouzové zastavení (EMERGENCY STOP), podle normy EN 418 a v bezpečnostních obvodech podle EN 60204 -1 (11. 98), např. pro pohyblivé kryty a bezpečnostní brány/vstupy. Jejich pomocí je možno dosáhnout bezpečnostních kategorií B, 1, 2 nebo 3 nebo 4, podle DIN EN 954 -1, nebo SIL 1, SIL 2 nebo SIL 3 podle IEC 61508. , což závisí na obvodech umístěných ve vnějším prostředí. Funkce Bezpečnostní relé C 6702 má dva polovodičové výstupy a jeden bezpečný polovodičový výstup s časovou prodlevou Tři indikační LED diody (Power=napájení, Run = chod a Fail = výpadek) indikují provozní stav a funkci jednotky. Po uvedení zařízení do provozu proběhne vlastní test jednotky, při kterém jsou překontrolovány správnost funkce interní elektroniky. Všechny interní prvky jsou cyklicky monitorovány z hlediska poruchy. Externí ovládače nebo zátěže je možno spínat přes bezpečné výstupy 14 a 28.

KONEC PREZENTACE • Děkuji Vám za pozornost

KONEC PREZENTACE • Děkuji Vám za pozornost