Marketing Cie naui sa vysvetli pojem marketing naui

  • Slides: 9
Download presentation
Marketing Cieľ: naučiť sa vysvetliť pojem marketing, naučiť sa používať marketingové nástroje

Marketing Cieľ: naučiť sa vysvetliť pojem marketing, naučiť sa používať marketingové nástroje

Marketing • Je súhrn činností, ktoré zabezpečujú, aby sa správny produkt dostal k správnemu

Marketing • Je súhrn činností, ktoré zabezpečujú, aby sa správny produkt dostal k správnemu spotrebiteľovi v správnom čase, na správnom mieste, v správnej kvalite, v správnom množstve a za správnu cenu

Fázy marketingu 1. Koncepčná fáza • Podnikateľ si určí cieľ, ktorý chce na trhu

Fázy marketingu 1. Koncepčná fáza • Podnikateľ si určí cieľ, ktorý chce na trhu dosiahnuť a pravidlá, ktorými sa bude riadiť 2. Analytická fáza • Podnikateľ analyzuje (prehodnocuje) svoje nápady, ktoré chce na trhu uskutočniť. Všíma si celkový dopyt, správanie spotrebiteľov, svoje silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

3. Realizačná fáza • Je to uvedenie nápadu na trh v podobe produktu (výrobku

3. Realizačná fáza • Je to uvedenie nápadu na trh v podobe produktu (výrobku alebo služby). Záleží na marketingovej stratégii, ktorá určuje základné ciele, nástroje a spôsoby ich použitia. 4. Fáza spätnej väzby • Poskytuje informácie o úspešnosti použitých nástrojov

Prieskum trhu • Získavanie informácii o trhu, ktoré umožňujú podnikateľovi správne sa rozhodovať. •

Prieskum trhu • Získavanie informácii o trhu, ktoré umožňujú podnikateľovi správne sa rozhodovať. • Získava ich sám, alebo si túto službu objednáva v špecializovanej agentúre. • Údaje sa získavajú rôznymi spôsobmi, napr. anketou, pozorovaním, dotazníkom, štatistickým zisťovaním a pod.

Členenie prieskumu trhu 1. Podľa predmetu skúmania • Hospodársky prieskum: - zisťujeme merateľné údaje,

Členenie prieskumu trhu 1. Podľa predmetu skúmania • Hospodársky prieskum: - zisťujeme merateľné údaje, napr. cenu tovaru, obrat, kvalitu tovaru a pod. • Sociologický prieskum: - zameriavame sa na informácie o účastníkoch trhu. Zisťujeme napr. ich vek, vzdelanie, príjem, názory, motívy kúpy a iné

II. Podľa časového hľadiska • Analýza trhu • Sledovanie trhu • získavanie informácii o

II. Podľa časového hľadiska • Analýza trhu • Sledovanie trhu • získavanie informácii o situácii na trhu k určitému okamihu. Ide o tzv. statický prieskum Zameriavame sa na sledovanie zmien na trhu za určité obdobie. Ide o tzv. dynamický prieskum. • Napr. chcem zistiť koľko grafických štúdií je v danom mieste v určitý deň Zisťujeme napr. návštevnosť galérií v určitých mesiacoch

III. Podľa metód získavania informácií • Primárny prieskum (Prieskum v teréne) • Sekundárny prieskum

III. Podľa metód získavania informácií • Primárny prieskum (Prieskum v teréne) • Sekundárny prieskum (Prieskum od písacieho stola) Nové informácie získavame priamo na trhu Spracúvame skôr získané informácie o trhu. Vyhodnocujeme vlastné alebo externé údaje napr. zo štatistických databáz

Marketingový mix

Marketingový mix