Podstata defincia a vymedzenie pojmu logistika Logistick model

  • Slides: 20
Download presentation
Podstata, definícia a vymedzenie pojmu logistika Logistický model podniku Základy logistiky Ing. Alica Tobisová,

Podstata, definícia a vymedzenie pojmu logistika Logistický model podniku Základy logistiky Ing. Alica Tobisová, Ph. D.

História logistiky � Byzantský cisár Leontos VI. (886 – 911) – vojenská terminológia �

História logistiky � Byzantský cisár Leontos VI. (886 – 911) – vojenská terminológia � Švajčiarsky generál H. Jomini (1799 – 1869) – veda o pohybe, zásobovaní a ubytovaní vojenských jednotiek. � Začiatok 20. stor. – používanie pojmu logistika v hospodárskej oblasti a v ekonomickej literatúre. � Logistika je súhrn všetkých činností na komplexné riadenie a realizovanie hmotných tokov v procese výroby a obehu tovarov. Pre dosiahnutie najvyšších výkonov produkcie s maximalizáciou hospodárnosti, logistika z úrovne strategickej, taktickej a operatívnej definuje činnosti, kt. vedú k dosiahnutiu požadovaných výsledkov s využitím všetkých dostupných prostriedkov vedy a techniky, ekonomiky a informatiky.

Logistika � Cieľ: vytvoriť jednotný integrovaný optimalizovaný materiálový tok, ktorý vznikne spojením jednotlivých častí

Logistika � Cieľ: vytvoriť jednotný integrovaný optimalizovaný materiálový tok, ktorý vznikne spojením jednotlivých častí systému, tak aby bol zabezpečený kolobeh tovarov a služieb. � Všeobecná definícia: spôsob, filozofia riadenia tokov (materiálových, informačných a finančných), pri ktorom sa uplatňuje systémový prístup, plánovitosť, algoritmické myslenie a koordinácia s cieľom dosiahnuť globálnu optimalizáciu. � Logistika je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť riadenia, multidisciplinárna veda, ktorá integruje poznatky a princípy z teórie riadenia, organizácie, rozhodovania, optimalizácie, modelovania, simulácie, ekonomiky, technológií, techniky, informatiky.

Základné pohľady na logistiku 1. Vychádzajúci z filozofie riadenia, strategického riadenia, riadenia tokov, reťazcov

Základné pohľady na logistiku 1. Vychádzajúci z filozofie riadenia, strategického riadenia, riadenia tokov, reťazcov – vypracovali ho ľudia, kt. pracovali v oblasti riadenia výroby, manažmentu a vidia logistiku v riadiacich procesoch – programovanie, plánovanie, alokácia a pod. 2. Zameraný na činnosti, procesy, ako sú zásobovanie, nákup, distribúcia, doprava, kt. považujú za logistické procesy. 3. Prúd technicky vzdelaných odborníkov – logistika v technických prostriedkoch realizujúcich toky – dopravné a manipulačné prostriedky, dopravné siete, skladovacie a zásobovacie zariadenia.

Základné definície logistiky � Logistika je filozofia, ucelená teória o riadení, zabezpečovaní a reálnom

Základné definície logistiky � Logistika je filozofia, ucelená teória o riadení, zabezpečovaní a reálnom pohybe elementu hmoty (tovare, výrobku, informácií, peňazí) od zdroja k spotrebiteľovi. Z toho vyplýva, že je časťou kybernetiky. Riadiace veličiny sú časové, polohové (priestorové), kapacitné. � Uplatňuje teórie systémov, t. j. jednotlivé časti logistického toku a reťazce chápe ako prvky systému, procesy so vzájomným viazaním na technické prostriedky a na ekonomiku, so základným cieľom globálnej optimalizácie celého logistického systému. � Uplatnenie princípu organizácie a koordinácie. Princíp koordinácie priamo vyplýva z aplikácie systémového prístupu.

Logistické pojmy �Logistický tok – reťazec je vytvorený z viacerých procesov, resp. prvkov, kde

Logistické pojmy �Logistický tok – reťazec je vytvorený z viacerých procesov, resp. prvkov, kde je nevyhnutná ich koordinácia. Lokálne ciele a postupy riadenia sa musia prispôsobiť, podradiť globálnemu cieľu celého logistického toku, systému. �Logistický systém je tvorený z troch podsystémov logistického toku, jeho riadením a technickými prostriedkami realizujúcimi logistický tok.

Objekty riadenia logistiky – logistické toky �Tok – dynamicky sa pohybujúca substancia meniaca parametre

Objekty riadenia logistiky – logistické toky �Tok – dynamicky sa pohybujúca substancia meniaca parametre v čase a priestore. �Logistický tok – riadený pohyb substancie, resp. reťazce vzájomne prepojených procesov a funkcií (výroba – predaj – distribúcia. . . ) �Tok vo všeobecnosti vzniká medzi bodmi s rôznym potenciálom: Tok peňazí Predávajúci Kupujúci + + Tok tovarov

Postuláty logistiky Systémový prístup – na procesy a objekty, kt. sa riadia sa pozerá

Postuláty logistiky Systémový prístup – na procesy a objekty, kt. sa riadia sa pozerá ako na „systém“ –berú sa do úvahy všetky prvky a vzťahy medzi nimi. 2. Princíp koordinácie – procesy sú tvorené z viacerých prvkov, ktorých ciele je potrebné zosúladiť s globálnym cieľom systému – majú hierarchickú štruktúru riadenia. 3. Plánovitosť – definícia globálneho cieľa je daná optimalizačnými kritériami. Logistické riadenia priamo alebo implicitne rieši problém viackriteriálnej optimalizácie 4. Algoritmické myslenie 5. Globálna optimalizácia 4. -5. Pre ovplyvnenie nákladov z časového hľadiska sa využívajú princípy prognózovania, plánovania, programovania cieľov a priebehu jednotlivých elementárnych procesov. 1.

Vzťah manažmentu, logistiky a controlingu �Vnútorný proces podniku: �Ekonomické procesy (manažment – produktivita, efektívnosť,

Vzťah manažmentu, logistiky a controlingu �Vnútorný proces podniku: �Ekonomické procesy (manažment – produktivita, efektívnosť, cash-flow, zisk, cena, rentabilita – strategickotaktické riadenie. ) �Procesy výroby, prepravy a kumulácie (logistika – kapacitné veličiny, rozmiestnenie skladov, poradie spracovania výrobkov, výrobná dávka – operatívnotaktické riadenie. ) �Technologické procesy (control – rôzne veličiny ako sú tlak, teplota, rýchlosť, pomer medzi veličinami. . – teória automatického riadenia).

Vzťah manažmentu, logistiky a controlingu �Manažment – riadenie ekonomických procesov podniku, riadiace a riadené

Vzťah manažmentu, logistiky a controlingu �Manažment – riadenie ekonomických procesov podniku, riadiace a riadené veličiny sú ekonomické. �Ak vnímame riadenie výrobných, transformačných, prepravných, kumulačných procesov ako tok, resp. reťazec alebo sieť, ide o logistiku. Riadiace veličiny sú časové, polohové, kapacitné – s cieľom minimalizovať čas výroby ako aj náklady na výrobu, dopravu, skladovanie, t. j. ekonomické kritériá. �Pri riadení technologických procesov (control) riadime fyzikálne, mechanické, tepelné, chemické veličiny ako sú tlak, teplota, výška hladiny. . . – riadené aj riadiace veličiny majú fyzikálno-chemický charakter.

Procesy, veličiny a úrovne riadenia Procesy ekonomické Ekonomické veličiny Manažment – riadenie firmy Procesy

Procesy, veličiny a úrovne riadenia Procesy ekonomické Ekonomické veličiny Manažment – riadenie firmy Procesy výroby, dopravy, kumulácie Časové, polohové a kapacitné veličiny Logistika – riadenie tokov Procesy technologické Fyzikálne, mechanické a tepelné veličiny Control – riadenie procesov

Prístupy k riadeniu podniku �Klasický ekonomický model riadenia podniku – firma je cyklicky opakujúci

Prístupy k riadeniu podniku �Klasický ekonomický model riadenia podniku – firma je cyklicky opakujúci sa proces v čase. �Projektové riadenie podniku – časť opakujúcich procesov sa riadi klasicky ekonomicky, časť nových, vývojových zmien sa chápe ako projekty (maticovoprojektové riadenie). �Logistický model riadenia podniku – firmu chápeme ako toky a reťazce navzájom nadväzujúcich činností (zásobovanie – skladovanie – výroba – predaj – distribúcia. . . ), t. j. ako logistické toky; podniky definujeme ako logistický model a je chápaný ako systém dynamicky sa navzájom nadväzujúcich tokov, resp. reťazcov (informačných, materiálových a finančných).

Aplikovanie logistického modelu �Ak prevládajú logistické činnosti nad procesmi technologickými, t. j. v podniku

Aplikovanie logistického modelu �Ak prevládajú logistické činnosti nad procesmi technologickými, t. j. v podniku sú dominantné logistické náklady na činnosti ako sú plánovanie, prognózovanie, nákup, zásobovanie, distribúcia. . , t. j. také činnosti, pri ktorých nedochádza k zmene kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov výrobku. �Ak podnik pôsobí priamo v oblasti logistiky (t. j. doprava, distribúcia, skladovanie, zásobovanie. . ) �Ak jednotlivé procesy informačné, riadiace, výrobné chápeme ako reťazce činností kaskádovite usporiadaných triád, t. j. podnik vnímame ako dynamický logistický systém.

Logistický model podniku �Pre hierarchické systémy je dôležité zadefinovať pozíciu pozorovateľa. Ak sa pozorovať

Logistický model podniku �Pre hierarchické systémy je dôležité zadefinovať pozíciu pozorovateľa. Ak sa pozorovať nachádza vo vnútri podniku, potom podnik ako celok je prvkom logistického reťazca, resp. logistickej siete. �Logistický model podniku má potom dve (tri) úrovne: �Makrologický model podniku �Mikrologistický model podniku �Nanologistické modely pracovísk, liniek a pod.

Makrologistický model podniku �Je tvorený logistickými činnosťami strategického významu, ktoré definujú rámec a štruktúru

Makrologistický model podniku �Je tvorený logistickými činnosťami strategického významu, ktoré definujú rámec a štruktúru priebehu činností mikrologistického modelu. Sú to činnosti a úlohy jednorazového charakteru, t. j. z hľadiska reálneho času vytvárajú statický model.

Makrologistický model podniku 1. 2. 3. 4. 5. Alokačná úloha – rieši problém geografického

Makrologistický model podniku 1. 2. 3. 4. 5. Alokačná úloha – rieši problém geografického umiestnenia podniku v priestore trhu – optimálne miesto na základe multikriteriálneho hodnotenia a geometrické prístupy. Výrobková stratégia – definuje postavenie výrobkového sortimentu podniku na krivke životnosti – zdravie podniku. Organizácia výrobných procesov – definuje funkčnú, výrobkovú alebo kombinovanú organizáciu, podľa postavenie podniku na trhu a možností odbytu. Výrobná stratégia – definuje stratégiu výroby PULL, PUSH, resp. SINCRO MRP. Organizácia firmy – určuje organizačnú štruktúru, ktorá by mala vyplynúť z organizácie výrobných procesov (funkčná, výrobková, maticovo-funkčná OŠ)

Makrologistický model podniku Kapacitná stratégia a určenie úzkeho miesta – definuje prispôsobovanie sa kapacite

Makrologistický model podniku Kapacitná stratégia a určenie úzkeho miesta – definuje prispôsobovanie sa kapacite firmy, prispôsobovanie sa trhu. Podľa sily trhu a postavenia na trhu uvažujeme konzervatívnu stratégiu, agresívnu stratégiu a plazivú stratégiu. 7. Štruktúra systému plánovania – definuje rozdelenie cieľov a parametrov výroby, obchodu, financií na jednotlivé typy plánov (strategické, ročný vykonávací plán, operatívne plánovanie, výrobné rozvrhovanie). 8. Štruktúra distribučného systému – definuje rozmiestnenie skladov, popis distribučných kanálov, veľkosť distribučných dávok a pod. 9. Mikrologistický model firmy – definuje činnosti jeho väzieb, štruktúry. 6.

Mikrologistický model podniku �Je model vnútorných tokov podniku, informačných a materiálových. Je to funkčný

Mikrologistický model podniku �Je model vnútorných tokov podniku, informačných a materiálových. Je to funkčný model. �Horizontálny tok – tok materiálový: zásobovanie – skladovanie – výroba – predaj – distribúcia. �Vertikálna os – je tvorená funkciami: � strategického plánovania, �agregovaného plánovania, �zákazkového riadenia (kapacitné plánovanie), �operatívneho plánovania a rozhodovania, �dispečerského riadenia.

Mikrologistický model podniku

Mikrologistický model podniku

Ďakujem za pozornosť! Logistika leteckého podniku Ing. Alica Tobisová, Ph. D.

Ďakujem za pozornosť! Logistika leteckého podniku Ing. Alica Tobisová, Ph. D.