Slovensk jazyk a literatra Literrne druhy Lyrika zkladn

  • Slides: 17
Download presentation
Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

 • Literárne druhy: • Lyrika - základné pojmy ( napr. rytmus, metrum, verš,

• Literárne druhy: • Lyrika - základné pojmy ( napr. rytmus, metrum, verš, voľný verš, rým, strofa, automatický text, sonet. . . ), druhy lyriky ( napr. úvahová, opisná, náladová, osobná, prírodná, spoločenská, ľúbostná, čistá. . . ), základné lyrické žánre • Epika - základné pojmy ( napr. dejová línia a jej formy, rozprávač a jeho formy, postavy, priama reč, nepriama reč . . . ), druhy epiky ( napr. veľká, stredná, krátka), základné epické žánre ( napr. román (jeho druhy), novela, poviedka. . . ), kompozičné postupy • Dráma – základné pojmy (napr. monológ, dialóg, replika, scenár, premiéra, repríza . . . ), základné dramatické žánre ( napr. komédia, tragédia, absurdná dráma. . . )

 • Umelecké prostriedky – základné umelecké prostriedky – ich charakteristika ( napr. anafora,

• Umelecké prostriedky – základné umelecké prostriedky – ich charakteristika ( napr. anafora, epifora, epanastrofa, epizeuxa, metafora, personifikácia, prirovnanie, epiteton, symbol. . . ) • Veršové systémy – druhy veršových systémov ( časomiera, sylabotonický veršový systém, sylabický veršový systém), charakteristika veršových systémov – základné vlastnosti, využitie v literatúre (predstavitelia)

 • Dejiny umenia a literatúry • Antická literatúra – grécka – charakteristika obdobia,

• Dejiny umenia a literatúry • Antická literatúra – grécka – charakteristika obdobia, predstavitelia rímska - charakteristika obdobia, predstavitelia • Humanistická a renesančná lit. – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia slovenská - charakteristika obdobia, predstavitelia • Baroková literatúra – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia slovenská - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Klasicizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia

• Klasicizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia • Romantizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia (štúrovci) • Realizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Literárna moderna – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia slovenská - charakteristika obdobia,

• Literárna moderna – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia slovenská - charakteristika obdobia, predstavitelia • Nadrealizmus v slovenskej literatúre - charakteristika tvorby, predstavitelia • Naturizmus (lyrizovaná próza) v slovenskej literatúre - charakteristika tvorby, predstavitelia • Svetová a slovenská literatúra 20. storočia - charakteristika obdobia, predstavitelia

Lexikológia • Slovo - definícia, významová a formálne stránka slova, obsah významu slova a

Lexikológia • Slovo - definícia, významová a formálne stránka slova, obsah významu slova a rozsah významu slova • Slovná zásoba – druhy slovnej zásoby, systém v slovnej zásobe, slovníky a ich typy • Obohacovanie slovnej zásoby – tvorenie slov pretváranie slov preberanie slov

Syntax • Veta – definícia druhy viet • Vetné členy – hlavné (podmet, prísudok)

Syntax • Veta – definícia druhy viet • Vetné členy – hlavné (podmet, prísudok) vedľajšie (prívlastok, predmet, príslovkové určenie) • Sklady – definícia druhy skladov • Súvetie – definícia druhy súvetí – priraďovacie súvetia podraďovacie súvetia zložené súvetia

Morfológia • Slovné druhy – charakteristika a klasifikácia Ohybné Podstatné mená Prídavné mená skloňovanie

Morfológia • Slovné druhy – charakteristika a klasifikácia Ohybné Podstatné mená Prídavné mená skloňovanie Zámená Číslovky Slovesá Neohybné časovanie plnovýznamové majú vetnočlenskú platnosť Príslovky Predložky Spojky Častice Neplnovýznamové nemajú vetnočlenskú platnosť Citoslovcia • Gramatické kategórie – rod, číslo, pád - osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid

Fonetika, fonológia • Prozodické vlastnosti reči melódia – definícia, druhy melódií prízvuk – definícia,

Fonetika, fonológia • Prozodické vlastnosti reči melódia – definícia, druhy melódií prízvuk – definícia, druhy prízvuku dôraz – definícia pauza – definícia, druhy prestávok tempo – definícia rytmus – definícia • Ortoepia – charakteristika vednej disciplíny - výslovnostné štýly • Písmo – historický vývin písma - druhy písma

Jazyk • Jazyk – vznik a vývin jazyka - slovanské jazyky • Národný slovenský

Jazyk • Jazyk – vznik a vývin jazyka - slovanské jazyky • Národný slovenský jazyk – vznik a vývin slovenského jazyka - formy slovenského jazyka: spisovná forma, štandardná forma, subštandardná forma, nárečová forma • Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou

Slohové postupy • Informačný slohový postup – zákl. znaky, žánre • Opisný slohový postup

Slohové postupy • Informačný slohový postup – zákl. znaky, žánre • Opisný slohový postup – základné znaky, žánre • Rozprávací slohový postup – základné znaky, žánre • Výkladový/úvahový slohový postup – základné znaky, žánre

Jazykové štýly • Hovorový štýl – základné znaky, žánre • Náučný štýl – základné

Jazykové štýly • Hovorový štýl – základné znaky, žánre • Náučný štýl – základné znaky, žánre • Umelecký štýl – základné znaky, žánre • Administratívny štýl – základné znaky, žánre • Publicistický štýl – základné znaky, žánre • Rečnícky štýl – základné znaky, žánre

Autori a diela • Hviezdoslav – poézia, lyrické cykly • H. Gavlovič: Valaská škola,

Autori a diela • Hviezdoslav – poézia, lyrické cykly • H. Gavlovič: Valaská škola, S. Chalupka: Mor ho!, J. Botto: Smrť Jánošíkova • M. Kukučín : Keď báčik z Chochoľova umrie, J. G. Tajovský: Maco Mlieč • B. S. Timrava: Ťapákovci • Francesco Petrarca: Spevník • A. Sládkovič: Marína • J. Kollár: Slávy dcera • W. Shakespeare: Hamlet; Jozef Gregor. Tajovský : Statky-zmätky • Ján Palárik: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch ; Moliére: Lakomec

 • Milo Urban: Jašek Kutliak spod Bučinky; Romain Rolland: Peter a Lucia •

• Milo Urban: Jašek Kutliak spod Bučinky; Romain Rolland: Peter a Lucia • M. Kukučín: Dom v stráni; H. Balzac: Otec Goriot ; E. M. Remarque: Na západe nič nového • Ivan Krasko, Ján Kostra, Paul Verlaine • Ján Smrek, Rudolf Dilong • Rudolf Fabry, Guillaume Apollinaire • Miroslav Válek , Milan Rúfus • Martin Kukučín – Dom v stráni, Jozef Cíger Hronský – Jozef Mak • Dobroslav Chrobák – Drak sa vracia • Dušan Dušek • Alfonz Bednár – Kolíska, Ladislav Mňačko – Ako chutí moc, Jerome D. Salinger – Kto chytá v žite • Dominik Tatarka – Démon súhlasu, Rudolf Sloboda, Dušan Mitana, Dušan Dušek, Umberto Eco, V. Nabokov

 • Sofokles – Antigona, William Shakespeare – Hamlet, Ivan Bukovčan – Kým kohút

• Sofokles – Antigona, William Shakespeare – Hamlet, Ivan Bukovčan – Kým kohút nezaspieva • Vergilius – Aeneis, Ovidius – prehľad tvorby, Horacius - prehľad tvorby • Konštantín a Metod • Francesco Petrarca – (Spevník), Dante Alighieri – Božská komédia • Hugolín Gavlovič – Valaská škola mravúv stodola • J. Kollár, J. Hollý • G. G. Byron, J. W. Goethe • V. Hugo, K. H. Mácha, A. Puškin • štúrovci • J. Kalinčiak, J. M. Hurban • L. N Tolstoj, F. M. Dostojevskij, H. de Balzac, G. de Maupassant, E. Zola • S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, B. S. Timrava, J. G. Tajovský, T. Vansová

 • P. Verlaine, J. Rimbaud • I. Krasko, V. Roy • M. Urban,

• P. Verlaine, J. Rimbaud • I. Krasko, V. Roy • M. Urban, Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli, F. Švantner • I. Stodola, J. Barč - Ivan • E. M. Remarque, W. Saroyan • A. Solženicyn, B. Pasternak • J. P. Sartre, A. Moravia, A. Camus • J. Kerouac, V. Nabokov • J. Heller • T. Williams, S. Beckett • D. Tatarka, V. Mináč, F. Hečko • M. Lasica, J. Satinský, S. Štepka