Technick zklada cestnej dopravy Cestn doprava Technick zklada

  • Slides: 52
Download presentation
Technická základňa cestnej dopravy Cestná doprava

Technická základňa cestnej dopravy Cestná doprava

Technická základňa cestnej dopravy Tvorí ju súhrn všetkých technických prostriedkov ktoré sa podieľajú na

Technická základňa cestnej dopravy Tvorí ju súhrn všetkých technických prostriedkov ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní dopravno prepravného procesu. Člení sa na: Dopravné prostriedky - cestné vozidlá Dopravné cesty - pozemné komunikácie Dopravné zariadenia

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá Cestné vozidlá predstavujú dopravné prostriedky v cestnej doprave. Cestné

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá Cestné vozidlá predstavujú dopravné prostriedky v cestnej doprave. Cestné vozidlo - je motorové alebo prípojné vozidlo určené na prevádzku po pozemných komunikáciách

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá Motorové vozidlo je cestné vozidlo poháňané vlastným motorom. Rozdeľujeme

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá Motorové vozidlo je cestné vozidlo poháňané vlastným motorom. Rozdeľujeme ich na automobily, motocykle a mopedy.

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá Automobily Automobil je motorové vozidlo, ktoré má štyri a

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá Automobily Automobil je motorové vozidlo, ktoré má štyri a viac kolies slúžiace na prepravu osôb, nákladu, ťahanie prípojných vozidiel a špeciálne účely. Automobily zahŕňajú nasledovné kategórie: 1. Osobný automobil 4. Špeciálny automobil 2. Autobus 5. Ťahač prívesov 3. Nákladný automobil 6. Ťahač návesu

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 1. Osobný automobil - preprava osôb, nákladu a prívesu/

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 1. Osobný automobil - preprava osôb, nákladu a prívesu/ max 9 miest na sedenie/. - rozdelenie najčastejšie podľa druhu karosérie, hmotnosti, zaradenia do triedy.

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 2. Autobus - preprava osôb a batožiny / viac

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 2. Autobus - preprava osôb a batožiny / viac ako 9 miest, do 16 miest minibus/ - rozdelenie podľa: účelu / mestský, prímestský a diaľkový / konštrukcie / jednopodlažný, poschodový tuhý, kĺbový/

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 3. Nákladný automobil - preprava nákladu a ťahanie prívesu

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 3. Nákladný automobil - preprava nákladu a ťahanie prívesu rozdeľujeme ich podľa úpravy priestoru pre náklad na valníkové sklápačkové skriňové špeciálne

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 4. Špeciálny automobil - je určený na vykonávanie špeciálnych

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 4. Špeciálny automobil - je určený na vykonávanie špeciálnych činností

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 5. Ťahač prívesov - určený výhradne na ťahanie prívesov,

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 5. Ťahač prívesov - určený výhradne na ťahanie prívesov, môže mať pomocný ložný priestor

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 6. Ťahač návesu - určený výhradne na ťahanie návesu

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá 6. Ťahač návesu - určený výhradne na ťahanie návesu

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá Prípojné vozidlo je cestné vozidlo bez vlastného zdroja pohonu,

Dopravné prostriedky - cestné vozidlá Prípojné vozidlo je cestné vozidlo bez vlastného zdroja pohonu, je ťahané motorovým vozidlom. Rozdeľujeme ich na: Prívesy Návesy

Dopravné prostriedky - prípojné vozidlá prívesy

Dopravné prostriedky - prípojné vozidlá prívesy

Dopravné prostriedky - prípojné vozidlá návesy

Dopravné prostriedky - prípojné vozidlá návesy

Dopravné prostriedky - jazdné súpravy Jazdnú súpravu tvorí motorové vozidlo spojené s prípojným vozidlom

Dopravné prostriedky - jazdné súpravy Jazdnú súpravu tvorí motorové vozidlo spojené s prípojným vozidlom Prívesové Návesové

Dopravné cesty - pozemné komunikácie § § Pre cestnú dopravu sa dopravné cesty nazývajú

Dopravné cesty - pozemné komunikácie § § Pre cestnú dopravu sa dopravné cesty nazývajú pozemné komunikácie a rozdeľujú sa na: Diaľnice Cesty Miestne komunikácie Účelové komunikácie

Dopravné cesty - diaľnice Charakteristika diaľnice: • smerovo rozdelená s obmedzeným pripojením a prístupom,

Dopravné cesty - diaľnice Charakteristika diaľnice: • smerovo rozdelená s obmedzeným pripojením a prístupom, mimoúrovňové križovatky • minimálne štyri dopravné pruhy /šírka 3, 75 m; prídavný pruh 3, 5 m; deliaci pás 4 m/ • pre vozidlá s minimálnou rýchlosťou viac ako 80 km/hod • Vybavená bezpečnostnými zariadeniami/zvodidlá, reflexné značenie, križovatky, odpočívadlá. . .

Dopravné cesty - diaľnice Označenie diaľnic D 1 D 2 D 3 D 4

Dopravné cesty - diaľnice Označenie diaľnic D 1 D 2 D 3 D 4 Príklady označenia diaľnice 1 2 3 Mapa diaľnic na Slovensku mapa

Dopravné cesty – rýchlostné cesty Rýchlostná cesta (R) – cesta s obmedzeným pripojením a

Dopravné cesty – rýchlostné cesty Rýchlostná cesta (R) – cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou platnou pravidlami CP, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami alebo križovatkami

Dopravné cesty – rýchlostné cesty rýchlostná cesta R 1 rýchlostná cesta R 2 mapa

Dopravné cesty – rýchlostné cesty rýchlostná cesta R 1 rýchlostná cesta R 2 mapa 1 2 rýchlostná cesta R 3 rýchlostná cesta R 4 rýchlostná cesta R 5 rýchlostná cesta R 6 rýchlostná cesta R 7 rýchlostná cesta R 8

Dopravné cesty - cesty Cesta (C) – cestná komunikácia určená pre vzájomné dopravné spojenie

Dopravné cesty - cesty Cesta (C) – cestná komunikácia určená pre vzájomné dopravné spojenie medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami, môže byť s obmedzeným alebo neobmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením.

Dopravné cesty – rozdelenie ciest • Cesta I. triedy – má význam najmä pre

Dopravné cesty – rozdelenie ciest • Cesta I. triedy – má význam najmä pre medzinár. a celoštátnu dopravu, dvojmiestne číslo • Cesta II. triedy – doprava medzi krajmi a okresmi, trojmiestne číslo • Cesta III. triedy – lokálny význam, štvor. až päťmiestne číslo

Dopravné cesty – rozdelenie ciest • Miestna komunikácia (MK) – súčasť dopravného vybavenia určitého

Dopravné cesty – rozdelenie ciest • Miestna komunikácia (MK) – súčasť dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v záujmovom území. • Účelová komunikácia – dopravné spojenie výr. závodu, uzavretých priestorov objektov so sieťou pozemných komunikácií, poľné a lesné cesty

Cestné teleso tvorí: • Dopravný pás – vozovka s dopravnými pruhmi • Vodiaci prúžok

Cestné teleso tvorí: • Dopravný pás – vozovka s dopravnými pruhmi • Vodiaci prúžok • Krajnica – delená na spevnenú a nespevnenú • Prídavný pruh • Deliaci pás

Priečny rez cestným telesom

Priečny rez cestným telesom

Cestné teleso

Cestné teleso

Cestné teleso - diaľnica

Cestné teleso - diaľnica

Cestné teleso-cesta

Cestné teleso-cesta

Odvodňovacie zariadenia Slúžia na zachytenie a odvedenie vody z cesty. Rozdeľujeme ich na: •

Odvodňovacie zariadenia Slúžia na zachytenie a odvedenie vody z cesty. Rozdeľujeme ich na: • Otvorené – priekopy/nad 0, 3 m/ a rigoly/pod 0, 3 m/ • Kryté – pozdĺžne a priečne trativody. Tvoria ich úseky vyplnené štrkom a potrubím na odvod podzemnej vody

Odvodňovacie zariadenia

Odvodňovacie zariadenia

Cestné objekty • • Cestné objekty umožňujú vybudovanie komunikácie. Rozdeľujeme ich na: Priepusty a

Cestné objekty • • Cestné objekty umožňujú vybudovanie komunikácie. Rozdeľujeme ich na: Priepusty a mosty Tunely Nadjazdy a podjazdy Stabilizačné prvky – múry a galérie

Priepusty a mosty

Priepusty a mosty

Tunely

Tunely

Nadjazdy a podjazdy

Nadjazdy a podjazdy

Stabilizačné prvky – múry

Stabilizačné prvky – múry

Stabilizačné prvky – galérie

Stabilizačné prvky – galérie

Križovatky Križovatka je miesto stretávania, pretínania a prepájania pozemných komunikácií. Rozdeľujeme ich na: Úrovňové

Križovatky Križovatka je miesto stretávania, pretínania a prepájania pozemných komunikácií. Rozdeľujeme ich na: Úrovňové Mimoúrovňové

Úrovňové križovatky Podľa pôdorysného stavu ich rozdeľujeme: § Stykové a § Priesečné b §

Úrovňové križovatky Podľa pôdorysného stavu ich rozdeľujeme: § Stykové a § Priesečné b § Okružné c § Odsadené d § Vidlicové e § Hviezdicové f

Príklady križovatiek - okružná križovatka

Príklady križovatiek - okružná križovatka

Príklady križovatiek - okružná križovatka

Príklady križovatiek - okružná križovatka

Mimoúrovňové križovatky Mimoúrovňová križovatka je križovatka, kde sa jednotlivé pruhy krížia v rôznych úrovniach.

Mimoúrovňové križovatky Mimoúrovňová križovatka je križovatka, kde sa jednotlivé pruhy krížia v rôznych úrovniach. Zaisťujú všetky kríženia na rýchlostných cestách a diaľniciach.

Príklady križovatiek - štvorlístková križovatka

Príklady križovatiek - štvorlístková križovatka

Príklady križovatiek - Rozštepová križovatka

Príklady križovatiek - Rozštepová križovatka

Príklady križovatiek

Príklady križovatiek

Príklady križovatiek

Príklady križovatiek

Príklady križovatiek

Príklady križovatiek

Zastávky sú predpísaným spôsobom označené a vybavené miesta pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich Môžu

Zastávky sú predpísaným spôsobom označené a vybavené miesta pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich Môžu byť: • Stále • Na znamenie • Občasné • Dočasné Východiskové, cieľové, konečné

Vybavenie ciest a diaľnic Záchytné bezpečnostné zariadenia - zvodidlá a zábradlia

Vybavenie ciest a diaľnic Záchytné bezpečnostné zariadenia - zvodidlá a zábradlia

Vybavenie ciest a diaľnic Vodiace bezpečnostné zariadenia – prúžky a stĺpiky

Vybavenie ciest a diaľnic Vodiace bezpečnostné zariadenia – prúžky a stĺpiky

Vybavenie ciest a diaľnic Dopravné značky zvislé Dopravné značky vodorovné

Vybavenie ciest a diaľnic Dopravné značky zvislé Dopravné značky vodorovné

Vybavenie ciest a diaľnic Protihlukové bariéry

Vybavenie ciest a diaľnic Protihlukové bariéry

Dopravné zariadenia sa podieľajú na dopravno – prepravnom procese nepriamo. Zaraďujeme sem: • Dopravné

Dopravné zariadenia sa podieľajú na dopravno – prepravnom procese nepriamo. Zaraďujeme sem: • Dopravné stavby – tvorí ich vybavenie dopravcu. Patria sem dielne, garáže, čakárne, informačné miesta, sklady, prekladiská a pod. • Prepravné prostriedky – kontajnery, palety, výmenné nadstavby. • Mechanizačné zariadenia – žeriavy, dopravníky, vozíky, nakladače, prekladače.