Podmienky prevdzkovania vozidiel Cestn doprava Podmienky prevdzkovania vozidiel

  • Slides: 34
Download presentation
Podmienky prevádzkovania vozidiel Cestná doprava

Podmienky prevádzkovania vozidiel Cestná doprava

Podmienky prevádzkovania vozidiel Cestné vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, prípojné vozidlo, zvláštne motorové

Podmienky prevádzkovania vozidiel Cestné vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, prípojné vozidlo, zvláštne motorové alebo nemotorové vozidlo (pojazdný stroj) a ostatné vozidlá. Podľa osobitného predpisu sú vozidlá zaradené do kategórií L, M, N, O, T, C, R, S, P a V.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Povinnosti prevádzkovateľa vozidiel 1. Udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa

Podmienky prevádzkovania vozidiel Povinnosti prevádzkovateľa vozidiel 1. Udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom. 2. V ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť: - motorové vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. - motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Povinnosti prevádzkovateľa vozidiel 3. Zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou

Podmienky prevádzkovania vozidiel Povinnosti prevádzkovateľa vozidiel 3. Zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. 4. Po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie určených testov alebo kontrol, ak taká povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy. 5. Bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole a emisnej kontrole ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v určitom konaní.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Povinnosti prevádzkovateľa vozidiel 6. Zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo podmienky prevádzky vozidla

Podmienky prevádzkovania vozidiel Povinnosti prevádzkovateľa vozidiel 6. Zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Zákaz používať vozidlo Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách

Podmienky prevádzkovania vozidiel Zákaz používať vozidlo Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré: 1. nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách, 2. sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, 3. poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru, 4. nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novo zakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,

Podmienky prevádzkovania vozidiel 5. nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom

Podmienky prevádzkovania vozidiel 5. nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. alebo osobitným evidenčným číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom, ak takej povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu, nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu (Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla), nemá osvedčenie o evidencii - technický preukaz alebo technické osvedčenie vozidla, nemá platné osvedčenie o technickej kontrole, nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole, nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené, pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha, bolo hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Evidencia vozidiel 1. Prihlasovanie vozidiel do evidencie. Vozidlo, ktoré doteraz nebolo

Podmienky prevádzkovania vozidiel Evidencia vozidiel 1. Prihlasovanie vozidiel do evidencie. Vozidlo, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie, je vlastník vozidla povinný osobne prihlásiť, a to do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla. Ak táto osoba nie je totožná s vlastníkom vozidla, vlastník vozidla je povinný do 15 dní sa dostaviť na orgán Policajného zboru aj s touto osobou. Inak sa v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla zapíše jeho vlastník.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov,

Podmienky prevádzkovania vozidiel Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra alebo iného registra. Ako držiteľ vozidla smie byť v osvedčení o evidencii zapísaná len jedna osoba. Dopravný inšpektorát pridelí vozidlu evidenčné číslo; prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla vydá osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

Podmienky prevádzkovania vozidiel 2. Zmeny v evidencii oznámiť do 15 dní • • •

Podmienky prevádzkovania vozidiel 2. Zmeny v evidencii oznámiť do 15 dní • • • zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo prevod držby vozidla na inú osobu, odhlásenie vozidla do cudziny, výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený, trvalú zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla, zmenu vykonanú na vozidle a zmenu iných údajov zapisovaných do osvedčenia o evidencii, ak je potrebný zápis nových údajov do osvedčenia o evidencii, alebo zmena údajov zapísaných v osvedčení, poškodenie, stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii, poškodenie, stratu alebo odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom, odcudzenie vozidla, rozhodnutie obvodného úradu dopravy o vyradení vozidla z cestnej premávky (v tomto prípade je povinný aj odovzdať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom).

Podmienky prevádzkovania vozidiel 3. Vyradenie vozidla z evidencie *

Podmienky prevádzkovania vozidiel 3. Vyradenie vozidla z evidencie *

Podmienky prevádzkovania vozidiel 4. Osvedčenie o evidencii časť I - vydávané od 01. 06.

Podmienky prevádzkovania vozidiel 4. Osvedčenie o evidencii časť I - vydávané od 01. 06. 2010

Podmienky prevádzkovania vozidiel 4. Osvedčenie o evidencii časť ll - vydávané od 01. 06.

Podmienky prevádzkovania vozidiel 4. Osvedčenie o evidencii časť ll - vydávané od 01. 06. 2010

Podmienky prevádzkovania vozidiel 5. Evidenčné číslo Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená: •

Podmienky prevádzkovania vozidiel 5. Evidenčné číslo Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená: • zo zliatin ľahkých kovov – umiestnená vpredu • zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla – umiestnená vzadu na vozidle Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla je povinný bezodkladne pripevniť na vozidlo obe tabuľky. Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

Podmienky prevádzkovania vozidiel 5. Evidenčné číslo

Podmienky prevádzkovania vozidiel 5. Evidenčné číslo

Podmienky prevádzkovania vozidiel Kontroly vozidiel Každé vozidlo sa musí v pravidelných intervaloch podrobiť prevereniu

Podmienky prevádzkovania vozidiel Kontroly vozidiel Každé vozidlo sa musí v pravidelných intervaloch podrobiť prevereniu technickej spôsobilosti – kontrole na schválenom pracovisku. Sú to: • Technická kontrola vozidiel • Emisná kontrola motorových vozidiel • Kontrola originality vozidiel

Podmienky prevádzkovania vozidiel Technická kontrola vozidiel Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického

Podmienky prevádzkovania vozidiel Technická kontrola vozidiel Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickú kontrolu vykonávajú stanice technickej kontroly – STK, ktoré môžu byť: • Stacionárne • Mobilné

Podmienky prevádzkovania vozidiel Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje: • brzdová sústava, • riadenie,

Podmienky prevádzkovania vozidiel Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje: • brzdová sústava, • riadenie, • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, • rám a karoséria, • osvetlenie a svetelná signalizácia, • predpísaná a zvláštna výbava, • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, • zaťaženie životného prostredia, • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Druhy technických kontrol. Technické kontroly sa členia na: • technickú kontrolu

Podmienky prevádzkovania vozidiel Druhy technických kontrol. Technické kontroly sa členia na: • technickú kontrolu pravidelnú, • technickú kontrolu pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách, • technickú kontrolu zvláštnu, • technickú kontrolu administratívnu, • technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí, • technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia, • opakovanú technickú kontrolu.

Podmienky prevádzkovania vozidiel V prípade technickej kontroly pravidelnej prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predkladá: •

Podmienky prevádzkovania vozidiel V prípade technickej kontroly pravidelnej prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predkladá: • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná tak, že došlo k prestavbe vozidla, • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha.

Podmienky prevádzkovania vozidiel

Podmienky prevádzkovania vozidiel

Podmienky prevádzkovania vozidiel Na základe hodnotenia technického stavu a funkcie jednotlivých mechanizmov sa na

Podmienky prevádzkovania vozidiel Na základe hodnotenia technického stavu a funkcie jednotlivých mechanizmov sa na záver vykoná zhodnotenie technickej spôsobilosti vozidla pre ďalšiu premávku. Vozidlo môže byť hodnotené ako: Spôsobilé pre ďalšiu prevádzku, ak na jeho mechanizmoch neboli zistené žiadne alebo len ľahké chyby (A). Dočasne spôsobilé pre ďalšiu prevádzku, ak na jeho mechanizmoch bola zistená jedna alebo viacej vážnych chýb (B). Tieto chyby musí držiteľ vozidla odstrániť čo najskôr a po ich odstránení pristaviť vozidlo na opakovanú technickú kontrolu najneskôr do jedného mesiaca od ich zistenia. Pokiaľ nie je vozidlo pristavené na opakovanú kontrolu v tejto lehote, stáva sa nespôsobilé pre ďalšiu prevádzku. Nespôsobilé pre ďalšiu prevádzku, ak na jeho mechanizmoch bola zistená jedna alebo viacej nebezpečných chýb (C). Do odstránenia týchto chýb sa vozidlo vyraďuje z prevádzky. Opakovaná technická kontrola sa musí tiež vykonať do 30 dní a kontrolujú sa chyby zistené pri pravidelnej technickej kontrole podľa predloženého protokolu o TK.

Podmienky prevádzkovania vozidiel

Podmienky prevádzkovania vozidiel

Podmienky prevádzkovania vozidiel Emisná kontrola motorových vozidiel Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola

Podmienky prevádzkovania vozidiel Emisná kontrola motorových vozidiel Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z. z. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na: • emisnú kontrolu pravidelnú,

Podmienky prevádzkovania vozidiel Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na: • emisnú kontrolu pravidelnú, • emisnú kontrolu zvláštnu, • emisnú kontrolu administratívnu.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo • so zážihovým motorom s

Podmienky prevádzkovania vozidiel Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo • so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, • so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo, • so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.

Podmienky prevádzkovania vozidiel

Podmienky prevádzkovania vozidiel

Podmienky prevádzkovania vozidiel Hodnotenie stavu vozidla pri emisnej kontrole Pri emisnej kontrole sa stav

Podmienky prevádzkovania vozidiel Hodnotenie stavu vozidla pri emisnej kontrole Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou. Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba emisnej kontroly a poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme.

Podmienky prevádzkovania vozidiel

Podmienky prevádzkovania vozidiel

Podmienky prevádzkovania vozidiel Kontrola originality vozidiel Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti

Podmienky prevádzkovania vozidiel Kontrola originality vozidiel Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v pracovisku kontroly originality a to nedeštruktívnym skúmaním zameraným na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla a kontrolou identifikátorov vozidla, ktorými sú identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Kontrola originality sa vykonáva v pracoviskách kontroly originality, pričom rozoznávame dva

Podmienky prevádzkovania vozidiel Kontrola originality sa vykonáva v pracoviskách kontroly originality, pričom rozoznávame dva druhy pracovísk kontroly originality: Pracovisko typu A (stacionárne pracovisko kontroly originality) určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií: L, M, N, O, T a R Pracovisko typu M (mobilné pracovisko kontroly originality) určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií: N 3, O 4, T a R

Podmienky prevádzkovania vozidiel Hodnotenie stavu vozidla po kontrole originality • spôsobilé na premávku na

Podmienky prevádzkovania vozidiel Hodnotenie stavu vozidla po kontrole originality • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Podmienky prevádzkovania vozidiel Odborný posudok kontroly originality

Podmienky prevádzkovania vozidiel Odborný posudok kontroly originality

Podmienky prevádzkovania vozidiel Údržba vozidiel • Denná údržba Pd • Plánovaná údržba záručné a

Podmienky prevádzkovania vozidiel Údržba vozidiel • Denná údržba Pd • Plánovaná údržba záručné a pozáručné prehliadky, kontroly technického stavu, emisné kontroly, plánované opravy • Sezónna údržba Sezónnou údržbou sa rozumie údržba služobného motorového vozidla pred a po zimnom období. Opravy vozidiel • Bežná oprava je oprava, pri ktorej sa odstraňujú jednotlivé chyby niektorej súčiastky vozidla. Podľa potreby z hľadiska rozsahu sa tieto opravy delia na veľké a malé. • Celková oprava je oprava, pri ktorej sa v rozsahu medzných odchýliek obnovujú pôvodné technické vlastnosti skupiny súčiastkových celkov vozidla. Oprava spočíva vo výmene všetkých chybných súčiastok za nové. • Generálna oprava je oprava, pri ktorej sa demontuje vozidlo na dielce a súčiastky. Oprava spočíva vo výmene chybných dielcov a súčiastok za nové alebo celkovo opravené, vrátane jeho povrchovej úpravy.