Uslune organizacije u funkcionisanju naselja Vidovi i metode

  • Slides: 20
Download presentation
Uslužne organizacije u funkcionisanju naselja Vidovi i metode upravljanja od strane vlasnika

Uslužne organizacije u funkcionisanju naselja Vidovi i metode upravljanja od strane vlasnika

Upravljanje privrednih društava • Upravljanje je delatnost, kojom se upravlja spolja, a koja •

Upravljanje privrednih društava • Upravljanje je delatnost, kojom se upravlja spolja, a koja • • • u osnovama određuje sadašnjost i budućnost organizacije. I iz definicije proizilazi, da je to zadatak vlasnika. Upravljanje je čitav niz kratkoročnih i dugoročnih mera, koje vrši menadžment, a koje su u skladu sa ciljevima vlasnika. Te dve delatnosti mogu se isprepletati, ukoliko sam vlasnik obavlja funkciju menadžera. Usaglašavanje upravljanja i rukovođenja je težak zadatak i može prouzrokovati konflikte.

Glavni faktori upravljanja preduzećem od strane samouprave 1. Privređivanje samouprave i preduzeća imaju različiti

Glavni faktori upravljanja preduzećem od strane samouprave 1. Privređivanje samouprave i preduzeća imaju različiti 2. 3. 4. 5. 6. karakter. Samouprava funkcioniše kao političko telo. Članovi samouprave su privremeno na funkcijama Ne poklapa se organizaciona struktura samouprave i preduzeća. Samouprava je istovremeno i vlasnik i naručilac. Samouprava je organizacija, koja je okrenuta zadacima i politici, a preduzeće je okrenuto ekonomiji.

1. Različiti karakter privređivanja samouprave i preduzeća. (Karakteristike samouprava) • Delatnost samouprave je usmerena

1. Različiti karakter privređivanja samouprave i preduzeća. (Karakteristike samouprava) • Delatnost samouprave je usmerena ka obavljanju • • • lokalnih javnih poslova, na izvršavanje obaveznih i dobrovoljno prihvaćenih zadataka odnosno rada u skladu sa njenim ovlašćenjima. Pored ovih, može obavljati i preduzetničku delatnost, ukoliko to ne ugrožava obavljanje obaveznih zadataka, a rizik ne premašuje nivo njenog imovinskog učešća. Finansijsko pokriće obaveznih i dobrovoljno prihvaćenih zadataka samouprave obezbeđuje se iz jedinstvenog budžeta. Delatnost samoupravljanja regulisana je Zakonom LXV iz 1990. godine.

1. Različiti karakter privređivanja samouprave i preduzeća. (Karakteristike preduzeća) • Delatnost preduzeća reguliše Zakon

1. Različiti karakter privređivanja samouprave i preduzeća. (Karakteristike preduzeća) • Delatnost preduzeća reguliše Zakon CXLIV iz • • 1997. , cilj i pristup suštinski se razlikuje od zakona o samoupravama Prvenstveno stvara pravni okvir za jačanje tržišne privrede i preduzetništva, i deluje protiv stvaranja monopola. Ne sadrži obavezne i važne zadatke, društva donose odluke o delatnosti preduzeća, a na osnovu tržišnih informacija i očekivanja vlasnika u pogledu dohotka.

Faktori koji prouzrokuju razlike • Budžetski organi su okrenuti zadacima, a preduzeća • •

Faktori koji prouzrokuju razlike • Budžetski organi su okrenuti zadacima, a preduzeća • • profitu. Budžetski organi su u jednostranom odnosu sa tržištem, kada na tržištu kupuju robe i usluge, koje su im potrebne za obavljanje zadataka (samo su kupci) Tržišni odnosi preduzeća su dvostrani (istovremeno su i kupci i prodavci. )

Samouprava funkcioniše kao političko telo • Skupština zastupa više političkih interesa, osnovni interes •

Samouprava funkcioniše kao političko telo • Skupština zastupa više političkih interesa, osnovni interes • • odbornika je da ostvare svoje političke interese. Zbog gore navedenog može se desiti, da ekonomski interesi preduzeća budu potisnuti u pozadinu. Ovde ne možemo govoriti o eventualnim opasnostima od korupcije, koja proističu iz toga, što odbornici ne moraju donositi odluke na osnovu ekonomskih interesa preduzeća.

Nedostaci koji proizilaze iz toga, ako upravljanje vrši političko telo • Tokovi priprema skupštinskih

Nedostaci koji proizilaze iz toga, ako upravljanje vrši političko telo • Tokovi priprema skupštinskih odluka nisu uvek optimalni. • • (Pripremne materijale često pripremaju funkcioneri, koji nisu najbolji stručnjaci preduzeća) Predstavlja problem, ukoliko telo ne odredi nekoga, ko će postupati u njegovo ime, već samo telo želi koristiti to pravo. To jako usporava proces odlučivanja, što može prouzrokovatai značajne ekonomske posledice. Još je veća nevolja, ukoliko telo zapostavlja kontrolu preduzeća, pa menadžment, zloupotrebljavajući svoj položaj realizuje svoje interese.

Članovi samouprave samo na određeno vreme obavljaju funkciju • Jedan deo odbornika razmišlja samo

Članovi samouprave samo na određeno vreme obavljaju funkciju • Jedan deo odbornika razmišlja samo o izbornim ciklusima • Za odbornika rezultati se mere brojem glasova a ne • • poboljšanjem ekonomskih pokazatelja preduzeća. Može se desiti, da odbornik razmišlja, kako da dođe do neke pozicije, a ne o razvoju preduzeća. Pošto je imenovanje rukovodioca preduzeća pravo samouprave, dešava se da politička promena povlači za sobom i promenu rukovodioca preduzeća.

Organizacione strukture samouprave i preduzeća se ne podudaraju • U samoupravi zbog svoje strukture

Organizacione strukture samouprave i preduzeća se ne podudaraju • U samoupravi zbog svoje strukture (komisije i odbori, • • ured gradonačelnika) dominira odlučivanje putem tela, pa je zbog toga njihovo funkcionisanje neelastično. U preduzećima (sastanak članova/skupštine, upravnik/rukovodstvo) odluke se ne donose u telima, njihovo funkcionisanje je elastičnije. Zbog gornje činjenice treba obratiti veliku pažnju na formulisanje ugovora o mešovitim preduzećima, da bi se izbegle štete po samoupravu, koje proizilaze iz razlike u brzini odlučivanja.

Samouprava je istovremeno i vlasnik i naručilac • 1. 2. • Samouprava je vlasnik

Samouprava je istovremeno i vlasnik i naručilac • 1. 2. • Samouprava je vlasnik preduzeća, ali je isto tako i naručilac usluge, a to meže imate dve posledice: Koristiće rad preduzeća, koje nije u vlasništvu samouprave (preduzeće zakržlja, kasnije se neće pojaviti na tržištu) Nekritičkim pristupom preduzeće samouprave bude u povlašćenom položaju (opadaće kvalitet usluge) Gore navedene opasnosti smanjuju brižljivo sproveden postupak konkurisanja i strogi ugovor o uslugama, koji sadrži i sankcije.

Samouprava kao organ za određivanje cena • Cene komunalnih usluga nisu isključivo posledica •

Samouprava kao organ za određivanje cena • Cene komunalnih usluga nisu isključivo posledica • • izjednačavajućeg uticaja potražnje i ponude, mogu se primenjivati i administrativne cene. Kod dela usluga njihovi korisnici se mogu jednoznačno odrediti, dok u drugim slučajevima ne. (Npr. javna higijena, javno osvetljenje, itd. ) Profitabilnost usluge u nekoliko slučajeva parlament je obezbedio zakonskom regulativom, propisivanjem obaveznog korišćenja usluga (Zakon XLII iz 1995. ), ali postoje i administrativno određene cene.

Organi kontrole u privrednim društvima • 1. 2. • • Zakon CXLIV iz 1997.

Organi kontrole u privrednim društvima • 1. 2. • • Zakon CXLIV iz 1997. reguliše funkcionisanje organa kontrole privrednih društava. Određuje dva kontrolna centra: Nadzorni odbor Revizor Dok je prvi prvenstveno pogodan za kontrolu sprovođonje vlasničkih namera, druga institucija ima zadatak kontrole računovodstvene discipline i verodostojnosti bilansa. Pravila kontrole, koja nisu sadržana u navedenom Zakonu, treba regulisati osnivačkim aktom/ugovorom o društvu.

Važnije postavke nadzora u osnivačkom aktu • Osnivačkim aktom mora se regulisati: 1. Broj

Važnije postavke nadzora u osnivačkom aktu • Osnivačkim aktom mora se regulisati: 1. Broj članova Nadzornog odbora. (zakon 2. 3. 4. određuje donje i gornje limite) Delokrug Nadzornog odbora. Pravila za izbor revizora. Obim i učestalost obaveznog podnošenja izveštaja od strane menadžmenta.

Nadzorni odbor • • 1. 2. 3. • • Nadzorni odbor može imati najmanje

Nadzorni odbor • • 1. 2. 3. • • Nadzorni odbor može imati najmanje tri, a najviše petnaest članova Obavezno se formira: U slučaju akcionarskog društva, bez obzira na veličinu osnovnog kapitala i broj zaposlenih. U slučaju d. o. o. ako osnovni kapital premašuje 50 miliona. U bilo kom društvu, ukoliko broj zaposlenih u godišnjem proseku premašuje 200. Članove Nadzornog odbora određuju vlasnici. Vlasnici mogu i vlasnička prava preneti na nadzorni odbor.

Revizor • 1. 2. 3. 4. • • Obavezno se bira: U slučaju akcionarskog

Revizor • 1. 2. 3. 4. • • Obavezno se bira: U slučaju akcionarskog društva U slučaju d. o. o. ako osnovni kapital premašuje 50 miliona Kod inokosnih d. o. o. Ukoliko je to zakonom propisano Najvažniji zadatak revizora je poštovanje knjigovodstvenih i računovodstvenih propisa i overa godišnjeg izveštaja. Pored ovoga, društvo za svaki važan poslovni izveštaj koji upućuje skupštini ili pred skup članova – mora obezbediti revizorsku kontrolu u pogledu verodostojnosti podataka

Unutrašnja konrola, controlling • Društvo internom odlukom uspostavlja svoju controlling • • • organizaciju

Unutrašnja konrola, controlling • Društvo internom odlukom uspostavlja svoju controlling • • • organizaciju Podređena je menadžmentu Stalna aktivnost, obuhvata i operativne poslove, rukovodećoj funkciji menadžmenta obezbeđuje aktuelne podatke. Obuhvata i usaglašava privredno planiranje, kontrolu i protok informacija.

Podnošenje izveštaja od strane vlasnika, uloga skupa članova/skupštine. • Skupština/skup članova može propisati bilo

Podnošenje izveštaja od strane vlasnika, uloga skupa članova/skupštine. • Skupština/skup članova može propisati bilo kakav režim • • • izveštavanja, ali se to mora regulisati u osnivačkom aktu. Obaveno je podnošenje izveštaja jednom godišnje, ali vlasnik može propisati i vanredno izveštavanje ili druga redovna izveštavanja. Usvajanje izveštaja se vrši prema pravilima o većini. Interese manjine štiti zakonski nadzorni postupak i mogućnost obraćanja sudu.

Prednosti toga, ako je društvo u vlasništvu samouprave. • Odbornici mogu u najvećoj meri

Prednosti toga, ako je društvo u vlasništvu samouprave. • Odbornici mogu u najvećoj meri sprovesti odluke • • samouprave u društvima, koja su u vlasništvu samouprave. Prilikom određivanja cene usluga odbornici najbolje znaju interese obe strane (i preduzeća i potrošača). Prilikom odlučivanja o razvoju takođe odbornici znaju najbolje potrebe obe strane.

Nedostaci toga, ako je društvo u vlasništvu samouprave. • Odbornici su skloni, da donose

Nedostaci toga, ako je društvo u vlasništvu samouprave. • Odbornici su skloni, da donose odluku u skladu sa • • • aktuelnim političkim strujanjima, pa se ne može uspostaviti konzekventna, dugoročna strategija preduzeća. Ako se o usluzi sprovodi konkurs, odbornici su skloni da neopravdano daju prednost svom preduzeću, oštećujući time kvalitet opsluživanja potrošača. U rukama odbornika može se skoncentrisati preterana vlast, a time se stvara šansa za zabetoniranje političkihprivrednih pozicija. Neosposobljeno lice može doći na rukovodeću funkciju.