TRNG THCS KIM SN MN A L LP

  • Slides: 27
Download presentation
TRƯỜNG THCS KIM SƠN MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6 B GIÁO VIÊN: Lê Thị

TRƯỜNG THCS KIM SƠN MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6 B GIÁO VIÊN: Lê Thị Thu Khuyên

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT: Chí tuyến Bắc 230 27’B Chí tuyến Nam 230 27’N Trên bÒ mặt Trái ĐÊt có bao nhiêu ® êng chí tuyÕn. ë c¸c vÜ ®é nµo? Chí tu yến N am

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT: Chí tuyến Bắc 230 27’B Chí tuyến Nam 230 27’N Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam vào các ngày nào?

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT: Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22 6) và đông chí (22 12)

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT: - Vòng cực Các đường Bắc 66033’B vòng cực vàcực -Bắc vòng 033’N vòng 66 cực Nam nằm ở những vĩ độ nào? 66033’B 66033’N

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT: Em hãy cho biết các Vòng cực Bắc và Vòng cực Nam là giới Các vòng cực: là những đường giớihạn hạncủa nhiên khu vực có hiện ngàytượng hoặc tự đêm dài nào? 24 giờ.

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT: Căn cứ vào hình vẽ cho biết trên Trái Đất phân chia thành mấy vành đai nhiệt? Đó là những vành đai nào?

Coù 5 vaønh ñai nhieät treân Traùi Ñaát - 1 vành đai nóng -

Coù 5 vaønh ñai nhieät treân Traùi Ñaát - 1 vành đai nóng - 2 Vành đai ôn hòa - 2 Vành đai lạnh VAØNH ÑAI LAÏNH 66033’B VAØNH ÑAI O N HOØA 23027’B VAØNH ÑAI NOÙNG 23027’N VAØNH ÑAI O N HOØA VAØNH ÑAI LAÏNH 66033’N

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT: Các chí Ranh giôùivà cuûa caùc tuyến vaønh ñai nhieät laø vòng cực nhöõng naøo? cũngñöôøng là ranh giới của các vành đai nhiệt. Vành đai lạnh Vành đai ôn hòa Vành đai nóng Vành đai ôn hòa Vành đai lạnh

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT: Chí tuyến Bắc 230 27’B. Chí tuyến Nam 230 27’N. Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí và đông chí. - Vòng cực Bắc 66033’B vòng cực Nam 66033’N Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ. Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành đai nhiệt.

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT: 2. SỰ PH N CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:

2. SỰ PH N CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU

2. SỰ PH N CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ: VAØNH ÑAI LAÏNH 66033’B VAØNH ÑAI O N HOØA 23027’B VAØNH ÑAI NOÙNG 23027’N VAØNH ÑAI O N HOØA VAØNH ÑAI LAÏNH 66033’N

2. SỰ PH N CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU

2. SỰ PH N CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ: Có 5 đới khí hậu: + 2 nhiệt đới ôn hoàta(ôn đới) ứng(nhiệt với 5 vành người phân + 1 Tương đới nóng đới) đai chia bề mặt Trái Đất thành hậu? + 2 mấy đới lạnhkhí (hàn đới)Kể tên các đới khí hậu? VÀNH ĐAI LẠNH 66033’ Hµn ®íi ¤n ®íi VÀNH ĐAI ÔN HOÀ 23027’ NhiÖt ®íi VÀNH ĐAI NÓNG 23027’ VÀNH ĐAI ÔN HOÀ VÀNH ĐAI LẠNH Cực Nam 66033’ ¤n ®íi Hµn ®íi

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. SỰ PH N CHIA

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. SỰ PH N CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ: - Tương ứng với 5 vành đai nhiệt trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ. + 1 đới nóng (nhiệt đới) + 2 đới ôn hoà (ôn đới) + 2 đới lạnh (hàn đới) - Đặc điểm các đới khí hậu

ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CAÙC ÑÔÙI KHÍ HAÄU Tên đới khí hậu Vò trí Moät

ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CAÙC ÑÔÙI KHÍ HAÄU Tên đới khí hậu Vò trí Moät ñôùi noùng (Nhieät ñôùi) Töø 23027’B ñeán 23027’N. Hai ñôùi oân hoøa Hai ñôùi laïnh (O n ñôùi) (Haøn ñôùi) - Töø 23027’B ñeán - Töø 66033’B ñeán cöïc 66033’B. Baéc. - Töø 23027’N ñeán - Töø 66033’N ñeán cöïc 66033’N. Nam. - Quanh naêm lôùn. Goùc chieáu vaø thôøi Goùc chieáu cuûa aùnh - Thôøi gian chieáu saùng trong saùng Maët Trôøi vaø thôøi trong naêm cheânh nhau ít. naêm cheânh nhau nhieàu. gian chieáu saùng Nhieät ñoä Ñaëc ñieåm khí haäu Gioù Löôïng möa trung bình naêm Noùng quanh naêm. Nhieät ñoä trung bình. Tín phong. Taây oân ñôùi. Töø 1000 mm ñeán treân 2000 mm. Dao ñoäng töø 500 mm – 1000 mm. - Quanh naêm nhoû. - Thôøi gian chieáu saùng trong naêm dao ñoäng lôùn. Quanh naêm giaù laïnh. Ñoâng cöïc. Thöôøng döôùi 500 mm.

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Sự phân chia bề

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ: Xích đới ( cận xích đạo ) Cận nhiệt đới

ĐỚI LẠNH (Haøn ñôùi) ĐỚI NÓNG Röøng amzoân (Nhieät ñôùi) ĐỚI ÔN HOÀ Röøng

ĐỚI LẠNH (Haøn ñôùi) ĐỚI NÓNG Röøng amzoân (Nhieät ñôùi) ĐỚI ÔN HOÀ Röøng laù kim (Taiga) (oâân ñôùi) Em hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh các đới khí hậu nào ?

MÙA XU N Mùa thu. Mùa hè Mùa đông.

MÙA XU N Mùa thu. Mùa hè Mùa đông.

Tuần lộc Rêu Gấu Bắc Cực Địa y.

Tuần lộc Rêu Gấu Bắc Cực Địa y.

Khí thải nhà máy Khí thải do cháy rừng Khí thải giao thông Phá

Khí thải nhà máy Khí thải do cháy rừng Khí thải giao thông Phá rừng.

Băng đang tan dần ở hai cực Biển đang nhấn chìm đảo Hạn hán

Băng đang tan dần ở hai cực Biển đang nhấn chìm đảo Hạn hán Thiếu nước

Baøi 22: CAÙC ÑÔÙI KHÍ HAÄU TRE N TRAÙI ÑAÁT Nöôùc VN naèm trong

Baøi 22: CAÙC ÑÔÙI KHÍ HAÄU TRE N TRAÙI ÑAÁT Nöôùc VN naèm trong ñôùi khí haäu nhieät ñôùi. Ñaëc ñieåm: + Nhieät ñoä: noùng quanh naêm. Nöôùc Vieät Nam naèm trong + Gioù thoåi chuû yeáu: Tín phong. ñôùi khí haäu naøo? Coù ñaëc + Löôïng möa trung bình naêm: töø ñieåmñeán ra sao? 1000 mm treân 2000 mm.

Baøi 22: CAÙC ÑÔÙI KHÍ HAÄU TRE N TRAÙI ÑAÁT 23027’ VAØNH ÑAI NOÙNG

Baøi 22: CAÙC ÑÔÙI KHÍ HAÄU TRE N TRAÙI ÑAÁT 23027’ VAØNH ÑAI NOÙNG 00 23027’

Baøi taäp cuûng coá Haõy xaùc ñònh caùc ñaëc ñieåm khí haäu treân hình

Baøi taäp cuûng coá Haõy xaùc ñònh caùc ñaëc ñieåm khí haäu treân hình veõ : - Töông öùng caùc soá laø ñôùi khí haäu gì ? 1 2 3 2 1

Haõy xaùc ñònh caùc ñaëc ñieåm khí hình veõ : : Haõy khí haäu

Haõy xaùc ñònh caùc ñaëc ñieåm khí hình veõ : : Haõy khí haäu treân hình - Töông öùng caùc chöõ ñôùi caùc coù ñôùi löôïnglaømöa nhieâu? - Töông öùng A, caùc. B , C soácuûa I, II caùc , III cuûa loaïibaogioù gì ? III Gioù ñoâng cöïc Gioù Taây oân ñôùi II Gioù tín phong I Gioù Taây oân ñôùi II Gioù ñoâng cöïc C B < 500 mm 500 – 1000 mm A 1000 – 2000 mm B III 500 – 1000 mm C < 500 mm

Höôùng daãn töï hoïc 1) Xem laïi baøi hoïc, laøm baøi taäp baûn ñoà.

Höôùng daãn töï hoïc 1) Xem laïi baøi hoïc, laøm baøi taäp baûn ñoà. 2) Chuaån bò baøi môùi, tìm hieåu nguoàn cung caáp nöôùc ngoït quan troïng treân luïc ñòa vaø giaù trò cuûa soâng hoà vôùi ñôøi soáng, saûn xuaát.