TRNG NM HC 2019 2020 TRNG THCS C

  • Slides: 21
Download presentation
TRƯỜNG NĂM HỌC: 2019 - 2020 TRƯỜNG THCS ĐỨC THẮNG NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

TRƯỜNG NĂM HỌC: 2019 - 2020 TRƯỜNG THCS ĐỨC THẮNG NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐÃ VỀ DỰ GIỜ LỚP 9 A GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ BÌNH MÔN: MĨ THUẬT

TẬP PHÓNG TRANH ẢNH (Tiết 1)

TẬP PHÓNG TRANH ẢNH (Tiết 1)

Bµi 9: VÏ trang trÝ TËp phãng tranh ¶nh (Tiết 1) I Quan s¸t,

Bµi 9: VÏ trang trÝ TËp phãng tranh ¶nh (Tiết 1) I Quan s¸t, nhËn xÐt: 1 2 4 3 5 H·y chØ ra c¸c tranh gièng 6

1 3 2 H·y so s¸nh kÝch th íccña c¸c bøc tranh gièng nhau?

1 3 2 H·y so s¸nh kÝch th íccña c¸c bøc tranh gièng nhau? Bøc tranh 2 lín h¬n bøc tranh 1 Bøc tranh 4 lín h¬n bøc tranh 3 4

3 1 4 2 Bøc tranh 2 ® îc phãng to tõ bøc tranh

3 1 4 2 Bøc tranh 2 ® îc phãng to tõ bøc tranh 1 Bøc tranh 4 ® îc phãng to tõ bøc tranh 3

Bµi 9: VÏ trang trÝ TËp phãng tranh ¶nh I Quan s¸t, nhËn xÐt:

Bµi 9: VÏ trang trÝ TËp phãng tranh ¶nh I Quan s¸t, nhËn xÐt: - Phóng tranh ảnh có tác dụng gì ? + Phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt. - Nêu một số tác dụng cụ thể của việc phóng tranh ảnh trong cuộc sống ? + Phóng bản đồ phục vụ cho môn học. + Phóng tranh, ảnh, hình minh họa sách giáo khoa. +Phóng tranh , ảnh để làm Báo tường. +Phóng tranh , ảnh để phục vụ học tập ( Tiết 1)

TËp phãng tranh ¶nh ( Tiết 1) II. Cách phóng tranh, ảnh : Bµi

TËp phãng tranh ¶nh ( Tiết 1) II. Cách phóng tranh, ảnh : Bµi 9: VÏ trang trÝ Em hãy nêu cách phóng tranh cơ bản? CÓ 2 CÁCH PHÓNG TRANH CƠ BẢN Kẻ ô vuông Kẻ đường chéo

Bµi 9: VÏ trang trÝ TËp phãng tranh ¶nh ( Tiết 1) II. Cách

Bµi 9: VÏ trang trÝ TËp phãng tranh ¶nh ( Tiết 1) II. Cách phóng tranh, ảnh : C©u hái th¶o luËn nhãm - Nêu cách tiến hành bài phóng tranh, ảnh bằng kẻ ô vu «ng? - Nêu cách tiến hành bài phóng tranh, ảnh bằng kẻ đường chéo?

иp ¸n c©u hái th¶o luËn nhãm Cách 1: Kẻ ô vuông Cách 2:

иp ¸n c©u hái th¶o luËn nhãm Cách 1: Kẻ ô vuông Cách 2: Kẻ đường chéo + Chọn hình mẫu +Kẻ ô lên tranh ảnh mẫu +Kẻ các đường chéo lên hình mẫu +Kẻ ô theo chiều dọc và ngang theo hình mẫu, trên giấy vẽ. +Đặt tranh ảnh mẫu lên góc trái của hình mẫu. sau đó kẻ các đường chéo lên giấy vẽ +Nhìn mẫu để dựa vào các hình kẻ ô vuông, để phác hình theo tranh ảnh mẫu. +Đánh dấu các vị trí, nhìn mẫu để dựa vào các đường kẻ chéo ngang dọc. phác hình theo tranh ảnh mẫu.

TËp phãng tranh ¶nh ( Tiết 1) II. Cách phóng tranh, ảnh : Bµi

TËp phãng tranh ¶nh ( Tiết 1) II. Cách phóng tranh, ảnh : Bµi 9: VÏ trang trÝ C¸ch 1: KÎ « vu «ng B 1: KÎ « vu «ng lªn tranh, ¶nh mÉu. B 2: KÎ « trªn giÊy vÏ. B 3: Nhìn mÉu, dùa vµo c¸c đường kÎ « vu «ng ®Ó ph¸c hình theo tranh, ¶nh mÉu vµ vÏ mµu.

B 3: Nhìn mÉu, dùa vµo c¸c đường kÎ « vu «ng ®Ó ph¸c

B 3: Nhìn mÉu, dùa vµo c¸c đường kÎ « vu «ng ®Ó ph¸c hình theo tranh, ¶nh mÉu vµ vÏA mµu. B C 1 A B C D 2 1 2 3 3 4 4 D

TËp phãng tranh ¶nh( Tiết 1) II. Cách phóng tranh, ảnh: Bµi 9: VÏ

TËp phãng tranh ¶nh( Tiết 1) II. Cách phóng tranh, ảnh: Bµi 9: VÏ trang trÝ C¸ch 2: Kẻ đường chéo B 1: KÎ c¸c đường chÐo trªn tranh, ¶nh mÉu. B 2: KÎ c¸c đường chÐo trªn giÊy vÏ. B 3: Nhìn mÉu, dùa vµo c¸c đường chÐo, ngang, däc ®Ó ph¸c hình theo tranh, ¶nh mÉu vµ vÏ mµu

B 3: Nhìn mÉu, dùa vµo c¸c đường chÐo, ngang, däc ®Ó ph¸c hình

B 3: Nhìn mÉu, dùa vµo c¸c đường chÐo, ngang, däc ®Ó ph¸c hình theo tranh, ¶nh mÉu vµ vÏ mµu. 1 2 1 A 2 3 3 4 A B

B 1: KÎ « vu «ng lªn tranh, ¶nh mÉu. Phục vụ môn học

B 1: KÎ « vu «ng lªn tranh, ¶nh mÉu. Phục vụ môn học KẺ Ô VUÔNG B 2: KÎ « trªn giÊy vÏ. Nhìn mẫu, dựa vào các B 3: đường kẻ ô vuông để xác định hình theo tranh ảnh mẫu B 1: KÎ c¸c đường chÐo trªn tranh, ¶nh mÉu. CÁCH PHÓNG TRANH ẢNH: KẺ ĐƯỜNG CHÉO TÁC DỤNG: TẬP PHÓNG TRANH ẢNH B 2: KÎ c¸c đường chÐo trªn giÊy vÏ. B 3: Nhìn mẫu, dựa vào các đường kẻ chéo ngang, dọc Để phác hình theo tranh ảnh mẫu. Làm báo tường Phát triển khả năng quan sát Phục vụ lễ hội Rèn luyện tính kiên trì, làm việc chính xác.

Bµi 9: VÏ trang trÝ TËp phãng tranh ¶nh( Tiết 1) III- Bài tập:

Bµi 9: VÏ trang trÝ TËp phãng tranh ¶nh( Tiết 1) III- Bài tập: Yêu cầu: Chọn một trong hai cách phóng tranh Em hãy phóng to một bức tranh mà em yêu thích.

MéT Sè BµI VÏ CñA HäC SINH N¡M TR¦íC

MéT Sè BµI VÏ CñA HäC SINH N¡M TR¦íC

Trò chơi mở tranh

Trò chơi mở tranh

Bước ®Çu tiªn trong viÖc phãng tranh lµ gi? Chän tranh cÇn *Trò phãng

Bước ®Çu tiªn trong viÖc phãng tranh lµ gi? Chän tranh cÇn *Trò phãng chơi May m¾n TØ lÖ cña c¸c ® ường kÎ trong tranh cÇn phãng cã thay ®æi kh «ng? Kh «ng Böôùc cuoái cuøng cuûa vieäc phoùng tranh laø gì? Toâ maøu Cã mÊy c¸ch phãng tranh 2 c¸ch 2 n ª t kÓ Em h·y ®· häc m e h tran phãng ng « u v KÎ « ờng ® Î k vµ chÐo Trong c¸ch kÎ ®ường chÐo tranh mÉu ®Æt ë ®©u? Gãc dưíi bªn tr¸i tê giÊy May m¾n

Em Thuý Em Thúy là một bức tranh sơn dầu do họa sĩ Trần

Em Thuý Em Thúy là một bức tranh sơn dầu do họa sĩ Trần Văn Cẩn sáng tác năm 1943. Tranh mô tả hình ảnh người cháu gái 8 tuổi của họa sĩ, bức tranh được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Trần Văn Cẩn cũng như là một trong những đại diện tiêu biểu của tranh chân dung Việt Nam thế kỷ 20.

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: Đối với bài học tiết này: +Hoàn chỉnh phần vẽ

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: Đối với bài học tiết này: +Hoàn chỉnh phần vẽ hình (không tô màu). - Đối với bài học ở tiết tiếp theo: +TẬP PHÓNG TRANH, ẢNH (TIẾT 2) +Bài vẽ phóng tranh. +Tranh mẫu cần phóng. +Màu vẽ. . .