TRNG THCS L T TRNG CHO MNG QU

  • Slides: 26
Download presentation
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG CHÀO MỪNG QUÝ TH Y CÔ GIÁO VỀ DỰ

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG CHÀO MỪNG QUÝ TH Y CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Môn Lịch Sử 8 Bài giảng ứng dụng CNTT Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Loan

CHƯƠNG IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Bài 21: Chiến

CHƯƠNG IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) I. Nguyên nhân

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) I. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới thứ thế hai Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai?

SAU CHIÊ N TRANH THÊ GIƠ I THƯ NH T ANH – PHA P

SAU CHIÊ N TRANH THÊ GIƠ I THƯ NH T ANH – PHA P MI Thoát khỏi khủng hoảng bằng cách tiến hành những chính sách cải cách kinh tế, xã hội Mâu thuâ n vê quyê n lơ i (thi trươ ng, thuô c đi a) Chiê n tranh ĐƯ C –I TA LI A NH T Thoát khỏi khủng hoảng bằng cách phát xít hóa chế độ thống trị và phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.

Thảo luận (2 p) Em hãy so sánh nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh

Thảo luận (2 p) Em hãy so sánh nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai ?

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Gièng nhau: ĐÒu

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Gièng nhau: ĐÒu gi¶i quyÕt m©u thuÉn vÒ thÞ trưêng vµ thuéc ®Þa giữa c¸c nư íc®Õ quèc. -Kh¸c nhau: ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai cßn gi¶i quyÕt m©u thuÉn giữa c¸c n ưíc ®Õ quèc víi Liªn X « nhµ n ước XHCN ®Çu tiªn trªn thÕ giíi.

Câu hỏi: Quan sát tranh, em hãy giải thích tại sao Hít le lại

Câu hỏi: Quan sát tranh, em hãy giải thích tại sao Hít le lại tấn công các nước châu u trước ? H. 75 Tranh biếm hoạ ở châu u năm 1939: Hít le được ví như người khổng lồ xung quanh là các chính khách châu u đã nhượng bộ Hít le

HIT-LE -SN 20 -4 -1889 tại thị trấn của Áo gần biên giới với

HIT-LE -SN 20 -4 -1889 tại thị trấn của Áo gần biên giới với Đức. là người Đức gốc Áo -Năm 1913, Hitler rời Áo đến sống ở Đức -Năm 1919, Hitler đã tham gia Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa, gọi tắt là NAZI. Hai năm sau, Hitler trở thành người lãnh đạo của Đảng này. -Thủ tướng Đức từ năm 1933. -Trong vài năm trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Hitler đã được đại đa số người Đức ủng hộ nhiệt tình

Câu hỏi: Quan sát tranh, em hãy giải thích tại sao Hít le lại

Câu hỏi: Quan sát tranh, em hãy giải thích tại sao Hít le lại tấn công các nước châu u trước ? H. 75 Tranh biếm hoạ ở châu u năm 1939: Hít le được ví như người khổng lồ xung quanh là các chính khách châu u đã nhượng bộ Hít le

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) I. Nguyên nhân

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) I. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới thứ thế hai II Những diễn biến chính 1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới ( từ 1 9 1939 đến đầu năm 1943)

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Ba Lan 1/9/1939

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Ba Lan 1/9/1939

Na Uy 4/1940 Anh 6 1960 Đan Mạch 4/1940 Ba Lan 1/9/1939 Pháp 5

Na Uy 4/1940 Anh 6 1960 Đan Mạch 4/1940 Ba Lan 1/9/1939 Pháp 5 1940 Hung ga ri Nam Tư Ru ma ni Bun ga ri Hi Lap Lược đồ Đức đánh chiếm châu u

Thủ đô Luân Đôn (Anh) bị không quân Đức oanh tạc năm 1940

Thủ đô Luân Đôn (Anh) bị không quân Đức oanh tạc năm 1940

Liªn x «

Liªn x «

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Chỉ thị 12

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Chỉ thị 12 -5 -1941 của Hít-le gửi các sĩ quan, binh lính Đức trước khi tấn công Liên Xô. “Hãy nhớ và thực hiện: Không có thần linh, trái tim và sự thương xót. Anh được chế tạo từ thép Đức. Hãy tiêu diệt trong mình mọi sự thương xót và đau khổ, hãy giết bất kì người Nga nào và không được dừng lại, dù trước mặt anh là ông già hay phụ nữ, con gái hay con trai. Chúng ta bắt thế giới phải đầu hàng. Anh là người Đức, và là người Đức anh phải tiêu diệt mọi sự sống cản trở con đường của anh.

Quân Đức treo cổ người dân Liên Xô ở vùng chiếm đóng

Quân Đức treo cổ người dân Liên Xô ở vùng chiếm đóng

Quân Đức treo cổ người dân Liên Xô ở vùng chiếm đóng Thủ đô

Quân Đức treo cổ người dân Liên Xô ở vùng chiếm đóng Thủ đô Luân Đôn (Anh) bị không quân Đức oanh tạc năm 1940

Ta u ngâ m Nhâ t tâ n công Trân Châu Ca ng (

Ta u ngâ m Nhâ t tâ n công Trân Châu Ca ng ( 7 12 1941)

Bình minh treân quaàn ñaûo Ha oai ngaøy chuû nhaät 7/12/1941 thaät ñeïp TRA

Bình minh treân quaàn ñaûo Ha oai ngaøy chuû nhaät 7/12/1941 thaät ñeïp TRA N CHA U CAÛNG SAU CUOÄC TAÄP KÍCH CUÛA NHAÄT BAÛN (5 giôø 30 ñeán 9 giôø 45) Nhaät Baûn taán coâng haïm ñoäi Mó ôû Traân Chaâu Caûng SA BAØN TRA N CHA U CAÛNG (TÖØ TRE N KHO NG – 3 D)

4 h chiều ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt ký bản

4 h chiều ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt ký bản tuyên chiến, chính thức đẩy

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Li bi 9/1940

Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Li bi 9/1940 Ai Cập 9/1940 9. 1940 Italia tấn công Ai Cập => Chiến tranh lan rộng toàn thế giới

Chiến sự giai đoạn 1 diễn ra chủ yếu ở những mặt trận nào?

Chiến sự giai đoạn 1 diễn ra chủ yếu ở những mặt trận nào? Mặt trận Tây u Mặt trận Xô Đức Giai đoạn 1 Mặt trận Châu Á Thái Bình Dương Mặt trận Bắc Phi

BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1 : Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế

BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1 : Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933, các nước đế quốc chia làm hai khối đối lập đó là : A. Đức – Áo – Hung và Anh – Pháp – Mĩ. B Đức – Italia – Nhật và Anh – Pháp – Mĩ. C Anh – Pháp – Liên Xô và Đức – Áo – Hung. D Italia – Đức – Áo và Anh – Pháp – Mĩ. ĐÁP ÁN

NIÊN ĐẠI SỰ KIỆN 1. 9. 1939 22. 6 1941 Đức tấn công và

NIÊN ĐẠI SỰ KIỆN 1. 9. 1939 22. 6 1941 Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô 7 12 1941 Nhật Bản bất ngờ tập kích hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng 9. 1940 quân I ta li a tấn công Ai Cập.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài. Tìm hiểu hình 79 và kết cục của

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài. Tìm hiểu hình 79 và kết cục của chiến tranh.