Trng THCS Trng An CHO MNG QU THY

  • Slides: 28
Download presentation
Trường THCS Tràng An CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ ĐỊA

Trường THCS Tràng An CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP 6 A Nguyễn Thị Ngát

Tiết 25 Bài 21: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG

Tiết 25 Bài 21: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1: Nhiệt độ. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. YÕu tè biÓu hiÖn theo ® êng: NhiÖt ®é Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Lượng mưa. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. YÕu tè ® îc biÓu hiÖn theo ® êng : NhiÖt ®é YÕu tè ® îc biÓu hiÖn b» ng hinh cét : l îngm a Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Trục dọc bên trái dùng để đo tính lượng mưa Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Trôc däc bªn ph¶i dïng ®Ó ®o tÝnh nhiÖt ®é Trôc däc bªn tr¸i dïng ®Ó ®o tÝnh l îngm a Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Nhiệt độ Lượng mưa ®¬n vÞ tÝnh nhiÖt ®é ®¬n vÞ tÝnh l îng m a: mm Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA *

Tiết 25: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA * C¸c b íc®Ó ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l îng B íc 1 : ®äc tªn biÓu ®å m a B íc 2: Dùa vµo biÓu ®å ®Ó ®o tÝnh nhiÖt ®é l îng m ac¸c th¸ng ®Æc biÖt chó ý vµo th¸ng cao nhÊt vµ th¸ng thÊp nhÊt B íc 3 ®èi chiÕu so s¸nh ph©n tÝch tæng hîp c¸c sè liÖu ®· thu thËp ® îc ®Ó rót ra nhËn xÐt vµ kÕt luËn vÒ ®Æc ®iÓm khÝ hËu cña ®Þa ph ¬ng®ã Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

Tiết 25 Bài 21: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG

Tiết 25 Bài 21: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Bài tập 2 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng Nhiệt độ chênh lệch giữa

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất Trị số Tháng và tháng thấp nhất. Thấp nhất

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng 290 C 7 Nhiệt độ

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng 290 C 7 Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất Trị số Tháng và tháng thấp nhất. Thấp nhất

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng 290 C 7 Nhiệt độ

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng 290 C 7 Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất Trị số Tháng và tháng thấp nhất. Thấp nhất

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng 290 C 7 Nhiệt độ

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng 290 C 7 Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất Trị số Tháng và tháng thấp nhất. Thấp nhất 160 C 1 130 C

Lượng mưa (mm) Cao nhất Trị số Tháng Lượng mưa chênh lệch giữa tháng

Lượng mưa (mm) Cao nhất Trị số Tháng Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và Trị số Tháng thấp nhất. Thấp nhất

Lượng mưa (mm) Cao nhất Trị số Tháng 300 mm 8 Lượng mưa chênh

Lượng mưa (mm) Cao nhất Trị số Tháng 300 mm 8 Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và Trị số Tháng thấp nhất. Thấp nhất

Lượng mưa (mm) Cao nhất Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao Trị số

Lượng mưa (mm) Cao nhất Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao Trị số Tháng nhất và tháng thấp nhất. 300 mm 8 Thấp nhất 25 mm 12 ; 1 275 mm

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng 290 C 7 Thấp nhất

Nhiệt độ (0 C) Cao nhất Trị số Tháng 290 C 7 Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất Trị số Tháng và tháng thấp nhất. 160 C 1 130 C Lượng mưa (mm) Trị số Tháng Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và Trị số Tháng thấp nhất. 300 mm 25 mm Cao nhất 8 Thấp nhất 12; 1 275 mm ? Qua đó em có nhận xét chung gì về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Bài 21: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài

Bài 21: THỰC HÀNH PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1: Bài tập 2: Bµi tËp 3: NhiÖt ®é vµ l îngm acña Hµ Néi cã sù chªnh lÖch giòa c¸c th¸ng trong nam NhiÖt ®é gi òac¸c th¸ng phÇn lín trªn 20 o. C Tæng l îngm a c¶ Nam lín Bµi tËp 4:

A B Nhiệt độ và lượng mưa Tháng có nhiệt độ cao nhất là

A B Nhiệt độ và lượng mưa Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào? Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào? Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ. Biểu đồ của địa điểm A Biểu đồ của địa điểm B 4 5 12 1 6 7 7 9 10 3

Bµi 21 Thùc hµnh PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Nhiệt

Bµi 21 Thùc hµnh PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Nhiệt độ và lượng mưa Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào? Biểu đồ Biểu của địa đồ của điểm A địa điểm B 4 5 1 2 Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào? 12 1 6 7 Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ. 7 9 10 3

Bµi 21 Thùc hµnh PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bµi

Bµi 21 Thùc hµnh PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bµi tËp 5: BiÓu ®å A: lµ biÓu ®å khÝ hËu mét ®Þa ®iÓm thuéc nöa cÇu B¾c nhiÖt ®é cao vµo c¸c th¸ng 4 ®Õn th¸ng 9, m anhiÒu vµo th¸ng 7 ®Õn th¸ng 9 BiÓu ®å B: Lµ biÓu ®å khÝ hËu mét ®Þa ®iÓm thuéc nöa cÇu Nam nhiÖt ®é thÊp vµo c¸c th¸ng 4 ®Õn th¸ng 9 , m anhiÒu tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 3

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Tìm bí mật ô số : 2000 mm Hiệu ứng

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Tìm bí mật ô số : 2000 mm Hiệu ứng nhà kính Sương Độ ẩm không khí 2. 3. 1. Yếu Nhiệt Hơi Nước nước độ takhông nằm ngưng trong khí tụtrên ở khu lớp Trái vực không Đất có ngày lượng khí càng mưa trung bình 4. tố chính nào của thời tiết sinh ra gần mưa ? nóng lên mặt năm được đất là bao đựợc gọinhiêu làgọi hiện ? là tượng gì?

Bµi 21 Thùc hµnh PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA H

Bµi 21 Thùc hµnh PH N TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA H íngdÉn vÒ nhµ: 1. Làm các bài tập ở bài 21 trong tập bản đồ thực hành địa lí 6. 2. Đọc kü Bài 22 chú ý 3. Sự phân hoá các vành đai nhiệt trên Trái Đất? Đặc điểm khí hậu của từng đới? + Nhiệt độ. + Gió + Lượng mưa

Tiết học đến đây kết thúc Xin cám ơn qúy thầy cô đã về

Tiết học đến đây kết thúc Xin cám ơn qúy thầy cô đã về dự giờ thăm lớp TRƯỜNG THCS T Y SƠN QUẬN HẢI CH U ĐN