Trng THCS Th Nghip Xun Trng Nam nh

  • Slides: 24
Download presentation
Trường THCS Thọ Nghiệp – Xuân Trường – Nam Định Nhiệt liệt chào mừng

Trường THCS Thọ Nghiệp – Xuân Trường – Nam Định Nhiệt liệt chào mừng các thầy, các cô đã về dự giờ thăm lớp 8 D Năm học: 2010 – 2011 Giáo viên: Trần Văn Quang

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8 TiÕt 13 : Bµi 11 – D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc nam ¸ 1 D©n c

H×nh 11. 1: L îc ®å ph©n bè d©n c Nam¸

H×nh 11. 1: L îc ®å ph©n bè d©n c Nam¸

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8 TiÕt 13 : Bµi 11 – D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc nam ¸ 1 D©n c Nam¸ ph©n bè kh «ng ®ång ®Òu

H×nh 11. 1: L îc ®å ph©n bè d©n c Nam¸

H×nh 11. 1: L îc ®å ph©n bè d©n c Nam¸

B¶ng 11. 1. DiÖn tÝch vµ d©n sè mét sè khu vùc cña Ch©u

B¶ng 11. 1. DiÖn tÝch vµ d©n sè mét sè khu vùc cña Ch©u ¸ Khu vùc - § «ng ¸ - Nam ¸ - § «ng Nam ¸ - Trung ¸ - T©y Nam ¸ DiÖn tÝch D©n sè n¨m 2001 (ngh×n km 2) (triÖu ng êi) 11762 4489 4495 4002 7016 1503 1356 519 56 286 Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2001 – NXB Thèng kª, Hµ Néi, 2002

B¶ng 11. 1. DiÖn tÝch vµ d©n sè mét sè khu vùc cña Ch©u

B¶ng 11. 1. DiÖn tÝch vµ d©n sè mét sè khu vùc cña Ch©u ¸ DiÖn tÝch D©n sè n¨m 2001 Khu vùc 2 - § «ng ¸ - Nam ¸ - § «ng Nam ¸ - Trung ¸ - T©y Nam ¸ (ngh×n km ) (triÖu ng êi) 11762 4489 4495 4002 7016 1503 1356 519 56 286 Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2001 – NXB Thèng kª, Hµ Néi, 2002 MËt ®é d©n sè (Ng êi/km 2) 127, 8 302 117, 5 0, 01 40, 8

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8 TiÕt 13 : Bµi 11 – D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc nam ¸ 1 D©n c Nam¸ ph©n bè kh «ng ®ång ®Òu Nam ¸ cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt khu vùc Ch©u ¸

H×nh 11. 2: §Òn Tat Ma han – mét trong nh÷ng c «ng tr×nh

H×nh 11. 2: §Òn Tat Ma han – mét trong nh÷ng c «ng tr×nh v¨n hãa næi tiÕng ë Ên §é

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8 TiÕt 13 : Bµi 11 – D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc nam ¸ 1 D©n c Nam¸ ph©n bè kh «ng ®ång ®Òu Nam ¸ cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt khu vùc Ch©u ¸ ®iÓm kinh tÕ – x· héi 2 §Æc C¸c n íc Nam¸ thuéc nhãm n íc ®ang ph¸t triÓn

H×nh 11. 3: Mét vïng n «ng th «n ë Nª pan H×nh 11.

H×nh 11. 3: Mét vïng n «ng th «n ë Nª pan H×nh 11. 4: Thu h¸i chÌ ë Xri Lan-ca

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8 TiÕt 13 : Bµi 11 – D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc nam ¸ 1 D©n c Nam¸ ph©n bè kh «ng ®ång ®Òu Nam ¸ cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt khu vùc Ch©u ¸ ®iÓm kinh tÕ – x· héi 2 §Æc C¸c n íc Nam¸ thuéc nhãm n íc ®ang ph¸t triÓn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt n «ng nghiÖp lµ chñ yÕu

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8 TiÕt 13 : Bµi 11 – D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc nam ¸ 1 D©n c Nam¸ ph©n bè kh «ng ®ång ®Òu Nam ¸ cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt khu vùc Ch©u ¸ ®iÓm kinh tÕ – x· héi 2 §Æc C¸c n íc Nam¸ thuéc nhãm n íc ®ang ph¸t triÓn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt n «ng nghiÖp lµ chñ yÕu * Ên §é

B¶ng 11. 2. C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) cña Ên

B¶ng 11. 2. C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) cña Ên §é TØ träng trong c¬ cÊu GDP (%) C¸c ngµnh kimh tÕ 1995 1999 2001 - N «ng – L©m – Thuû s¶n 28, 4 27, 7 25, 0 - C «ng nghiÖp – X©y 27, 1 26, 3 27, 0 dùng 44, 5 46, 0 48, 0 Nguån: - DÞch vôsè liÖu kinh tÕ – x· héi c¸c n íc vµ vïng l·nh thæ trªn ThÕ giíi. NXB Th «ng kª, Hµ Néi, 2002

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8 TiÕt 13 : Bµi 11 – D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc nam ¸ 1 D©n c Nam¸ ph©n bè kh «ng ®ång ®Òu Nam ¸ cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt khu vùc Ch©u ¸ ®iÓm kinh tÕ – x· héi 2 §Æc C¸c n íc Nam ¸ thuéc nhãm n íc ®ang ph¸t triÓn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt n «ng nghiÖp lµ chñ yÕu * Ên §é C «ng nghiÖp:

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8

Thø ba ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 M «n : §Þa lÝ 8 TiÕt 13 : Bµi 11 – D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc nam ¸ 1 D©n c Nam¸ ph©n bè kh «ng ®ång ®Òu Nam ¸ cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt khu vùc Ch©u ¸ ®iÓm kinh tÕ – x· héi 2 §Æc C¸c n íc Nam¸ thuéc nhãm n íc ®ang ph¸t triÓn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt n «ng nghiÖp lµ chñ yÕu * Ên §é C «ng NÒn c «ng nghiÖp hiÖn ®¹i, c¬ cÊu ngµnh ®a nghiÖp: N «ng d¹ng. §¸p øng nhu cÇu l ¬ng thùc phÈm trong n íc, nghiÖp: xuÊt khÈu n «ng s¶n d thõa. DÞch vô: C¸c ngµnh dÞch vô ®ang ph¸t triÓn. Ên §é lµ n íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt Nam¸.

D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc Nam ¸ D©n c §Æc

D©n c vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc Nam ¸ D©n c §Æc ®iÓm kinh tÕ – x· héi T «n gi¸o Ph©n bè MËt ®é kh «ng d©n sè ®ång ®Òu cao chñ yÕu: Ên §é gi¸o vµ Håi gi¸o Ho¹t ®éng Ên §é cã NÒn kinh s¶n xuÊt tÕ ®ang n «ng nghiÖp nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn lµ chñ yÕu ph¸t triÓn nhÊt khu. Vùc

Nam ¸ lµ mét trong nh ngkhu vùc cã d©n c tËp chung ®

Nam ¸ lµ mét trong nh ngkhu vùc cã d©n c tËp chung ® «ng nhÊt Ch©u ¸, mét trong nh÷ng c¸i n «i cña nÒn v¨n minh Cæ ®¹i vµ t «n gi¸o lín trªn thÕ giíi. C¸c n íctrong khu vùc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn, ho¹t ®éng s¶n xuÊt n «ng nghiÖp lµ chñ yÕu, trong ®ã Ên §é lµ n íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt.

Bµi tËp 1: Dùa vµo b¶ng sè liÖu 11. 1 vÒ d©n sè cña

Bµi tËp 1: Dùa vµo b¶ng sè liÖu 11. 1 vÒ d©n sè cña mét sè khu vùc Ch©u ¸ n¨m 2001. H·y hoµn thiÖn biÓu ®å h×nh(TriÖu cét ng êi) sau: 1800 1500 1200 900 600 300 0 § «ng ¸ Nam ¸ § «ng Nam ¸ Trung ¸ T©y Nam ¸ (Khu vùc) BiÓu ®å d©n sè mét sè khu vùc Ch©u ¸ n¨m 2001

Bµi tËp 2: Dùa vµo b¶ng sè liÖu 11. 2: c¬ cÊu tæng s¶n

Bµi tËp 2: Dùa vµo b¶ng sè liÖu 11. 2: c¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) cñaÊn §é n¨m 2001 hoµn thiÖn biÓu ®å sau Chó gi¶i BiÓu ®å c¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) cñaÊn §é n¨m 2001

Bµi tËp 1: Dùa vµo b¶ng sè liÖu 11. 1 vÒ d©n sè cña

Bµi tËp 1: Dùa vµo b¶ng sè liÖu 11. 1 vÒ d©n sè cña mét sè khu vùc Ch©u ¸ n¨m 2001. H·y hoµn thiÖn biÓu ®å h×nh cét sau: (TriÖu ng êi) 1800 1500 1200 900 600 300 0 § «ng ¸ Nam ¸ § «ng Nam ¸ Trung ¸ T©y Nam ¸ BiÓu ®å d©n sè mét sè khu vùc Ch©u ¸ n¨m 2001 (Khu vùc)

Bµi tËp 2: Dùa vµo b¶ng sè liÖu 11. 2: c¬ cÊu tæng s¶n

Bµi tËp 2: Dùa vµo b¶ng sè liÖu 11. 2: c¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) cñaÊn §é n¨m 2001 hoµn thiÖn biÓu ®å sau Chó gi¶i Ngµnh N «ng – L©m – Thñy s¶n Ngµnh C «ng nghiÖp – X©y dùng Ngµnh DÞch vô BiÓu ®å c¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) cñaÊn §é n¨m 2001

Phßng GD §T huyÖn xu©n tr êng THCS xu©n t©n

Phßng GD §T huyÖn xu©n tr êng THCS xu©n t©n