Gio vin Nguyn Th Kim Ha Trng THCS

  • Slides: 16
Download presentation
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Hòa Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 1

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Hòa Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 1

Cho 2 số a và b (a<>b). Xác định bài toán và mô tả

Cho 2 số a và b (a<>b). Xác định bài toán và mô tả thuật toán in ra màn hình thông báo “a lớn hơn b” hoặc “a bé hơn b” Đáp án * Xác định bài toán: - Input: 2 số a, b (a<>b) - Output: “a lớn hơn b” hoặc “a bé hơn b” * Mô tả thuật toán: - B 1: Nhập a, b - B 2: Nếu a>b thì “a lớn hơn b” ngược lại 2 “a bé hơn b”

3

3

Em hãy lập một số kế hoạch về các công việc diễn ra trong

Em hãy lập một số kế hoạch về các công việc diễn ra trong ngày. Em hãy cho VD về hoạt động bị thay đổi do một điều kiện nào đó. 4

THẢO LUẬN NHÓM: Hoàn thành bảng sau Ñieàu kieän Kieåm tra Em bò oám?

THẢO LUẬN NHÓM: Hoàn thành bảng sau Ñieàu kieän Kieåm tra Em bò oám? Cô theå hoaøn toaøn bình thöôøng Keát quaû Sai Hoaït ñoäng tieáp theo Em ñi hoïc Trôøi möa? Ñeøn xanh? 300 C Thôøi tieát treân 400 C? 5

THẢO LUẬN NHÓM: Hoàn thành bảng sau 300 C Ñieàu kieän Kieåm tra Em

THẢO LUẬN NHÓM: Hoàn thành bảng sau 300 C Ñieàu kieän Kieåm tra Em bò oám? Cô theå hoaøn toaøn bình thöôøng Keát quaû Sai Hoaït ñoäng tieáp theo Em ñi hoïc Trôøi möa? Trôøi möa Ñuùng Em khoâng ñi ñaù boùng Ñeøn xanh? Ñeøn ñoû Sai Döøng laïi 300 C Sai Maùt meû, ñi du lòch Thôøi tieát treân 400 C? 6

Nếu chọn đúng thì chương trình dừng lại, chọn sai chương trình chạy tiếp.

Nếu chọn đúng thì chương trình dừng lại, chọn sai chương trình chạy tiếp. 7

Ký hiÖu M « t¶ VÝ dô = B» ng 5=5 < Nhá h¬n

Ký hiÖu M « t¶ VÝ dô = B» ng 5=5 < Nhá h¬n 4<9 > Lín h¬n 7>0 <> Kh¸c 1<>0 <= Nhá h¬n hoÆc b» ng 4<=6 >= Lín h¬n hoÆc b» ng 8>=7 9

VD 1: Viết thuật toán in ra màn hình giá trị lớn hơn trong

VD 1: Viết thuật toán in ra màn hình giá trị lớn hơn trong số 2 giá trị của các biến a và b. ĐiÒu kiÖn KÕt qu¶ C©u lÖnh đóng In ra màn hình giá trị của a Sai In ra màn hình giá trị của b a > b? 10

VD 2: Giải phương trình bậc nhất tổng quát bx + c = 0

VD 2: Giải phương trình bậc nhất tổng quát bx + c = 0 Điều kiện Kết quả Câu lệnh (b=0) và (c<>0) Đúng In phương trình vô nghiệm (b=0) và (c =0) (b <>0) Đúng In phương trình có vô số nghiệm Đúng In phương trình có nghiệm x=-c/b 11

Nếu 8>X >=6, 5 BT: Thang điểm xếp loại học lực như sau: thì

Nếu 8>X >=6, 5 BT: Thang điểm xếp loại học lực như sau: thì bạn là học sinh khá. HSG: ĐTB >=8, HSK: 8> ĐTB >=6, 5, HSTB: 6, 5> ĐTB >=5. Có một học sinh có điểm là X. Lập điều kiện để xét xem bạn có được HSK hay không? 12

Câu 2 (SGK): Hãy cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau đây

Câu 2 (SGK): Hãy cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau đây cho kết quả đúng hay sai ? a) 123 chia hết cho 3 Đúng b) 152 < 200 Sai c) x 2 < -1 Sai d) Nếu 3 cạnh a, b, c của 1 tam giác Đúng thỏa mãn c 2 = a 2 + b 2 thì tam giác có 1 góc vuông. 13

Câu 4 (SGK): Trò chơi hứng trứng. Một quả trứng rơi ngẫu nhiên từ

Câu 4 (SGK): Trò chơi hứng trứng. Một quả trứng rơi ngẫu nhiên từ trên cao. Người chơi dùng các phím hoặc để điều khiển chiếc khay di chuyển theo chiều ngang để hứng quả trứng. Mỗi lần người chơi nhấn phím mũi tên thì chiếc khay sẽ dịch chuyển sang trái hoặc phải một đơn vị khoảng cách. Nếu người chơi không nhấn phím nào hoặc nhấn phím khác 2 phím trên thì chiếc khay sẽ đứng yên. Điều kiện để điều khiển chiếc khay trong trò chơi là gì? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó thỏa mãn? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó không thỏa mãn? Đáp án: • Điều kiện để điều khiển chiếc khay trong trò chơi là người chơi nhấn phím mũi tên hoặc . • Hoạt động được thực hiện khi điều kiện thỏa mãn: nếu người chơi nhấn phím , biểu tượng chiếc khay sẽ di chuyển sang phải một đơn vị khoảng cách. Nếu người chơi nhấn phím , biểu tượng chiếc khay sẽ di chuyển sang trái một đơn vị khoảng cách. • Hoạt động được thực hiện nếu điều kiện không thỏa mãn: nếu người chơi nhấn phím 14 khác ngoài 2 phím mũi tên trên.

Dặn dò: • Học thuộc bài cũ. • Làm bài tập số 1, 3

Dặn dò: • Học thuộc bài cũ. • Làm bài tập số 1, 3 SGK/51. • Xem trước phần 4, 5/49 15

XIN CH©N THµNH C¶M ¬N C¸c thÇy gi¸o c « gi¸o vµ c¸c em

XIN CH©N THµNH C¶M ¬N C¸c thÇy gi¸o c « gi¸o vµ c¸c em häc sinh 16