PRANATACARA DENING Sdwijosusastro Kompetensi Dasar 3 2 Memahami

  • Slides: 24
Download presentation
PRANATACARA DENING : Sdwijosusastro

PRANATACARA DENING : Sdwijosusastro

Kompetensi Dasar 3. 2. Memahami tentang pranatacara (MC) dalam kegiatan sederhana 4. 2. Menyusun

Kompetensi Dasar 3. 2. Memahami tentang pranatacara (MC) dalam kegiatan sederhana 4. 2. Menyusun teks pranatacara (MC) kegiatan sederhana

INDIKATOR 1. Menjelaskan pengertian pranatacara 2. Menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh pranatacara. 3.

INDIKATOR 1. Menjelaskan pengertian pranatacara 2. Menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh pranatacara. 3. Menjelaskan struktur teks susunan acara. 4. Menjelaskan tehnik membawakan sebuah acara. 5. Mengartikan kata-kata penting dalam teks pranatacara 6. Membetulkan kalimat pranatacara 7. Mengisi teks rumpang pranatacara 8. Menyusun teks wicara pranatacara kegiatan sederhana

APA IKU PRANATACARA? • Pranatara saka tembung : pranata + acara • Pranatacara yaiku

APA IKU PRANATACARA? • Pranatara saka tembung : pranata + acara • Pranatacara yaiku paraga kang duwe jejibahan nata lan nglantarake acara utawa adicara.

Dasanamane Pranatacara uga diarani : • master of ceremony (MC), • pambiwara, • pranata

Dasanamane Pranatacara uga diarani : • master of ceremony (MC), • pambiwara, • pranata adicara, • pranata titi laksana, • panata adicara, • paniti laksana • pranata laksitaning adicara.

Ayahane Pranatacara • Nglantarake lakune cak-cakaning acara utawa adicara ana ing rapat-rapat, pasamuwan, utawa

Ayahane Pranatacara • Nglantarake lakune cak-cakaning acara utawa adicara ana ing rapat-rapat, pasamuwan, utawa upacara kang wis dirancang sadurunge. • Lugune atur palapuran (protocol) tumrap cak-cakaning utawa lakuning acara/adi cara. • Mligi ana ing upacara lelayu utawa sripah tetembungan adicara utawa acara diarani adilaya.

Bedane Pranatacara lan Pamedhar Sabda • Pranatacara kuwi sawijining paraga (wong) sing duwe jejibahan

Bedane Pranatacara lan Pamedhar Sabda • Pranatacara kuwi sawijining paraga (wong) sing duwe jejibahan nglantarake titilaksana (lakune) sawijining upacara adat temanten, kesripahan, resmi/ formal, pepanggihan (pertemuan), pajamuan (pesta), pangaosan utawa pentas (show) lan sapanunggale • Pamedhar sabda yaiku paraga sing kajibah (mengemban tugas) mbabar sawijining perkara tuladha : ngaturake pambagya , pasrah temanten utawa nampa pasrahe temanten

Dasanamane Urutan Acara • urutaning adicara, • ricikaning titicara, • reroncening adicara, • rantamaning

Dasanamane Urutan Acara • urutaning adicara, • ricikaning titicara, • reroncening adicara, • rantamaning adicara, • runtuting titilaksana,

Sanguning Pranatacara (Sangu wajib) 1. Swara • wicara kudu digladhi utawa dilatih supaya bisa

Sanguning Pranatacara (Sangu wajib) 1. Swara • wicara kudu digladhi utawa dilatih supaya bisa cetha wetune swara, pangucap kudu cetha artikulasine (pelafalan), intonasi (penekanan kata) lan ora kesusu anggone ngucap, supaya apa kang diaturake bisa tinampa kanthi cetha dening audien.

Tujuan gladhen swara • kung (gandem-marem), • ora ngelik, cilik merit, cumengkling • membat-mentul

Tujuan gladhen swara • kung (gandem-marem), • ora ngelik, cilik merit, cumengkling • membat-mentul (ora monoton), • dudu swara lugas (mlaha), ning ya ora "digawe-gawe", • Ora kakehan pedhotan (ee. . . ), • ora swara bindheng, • ora grothal-grathul.

2. Busana • Anggone nganggo busana kudu dijumbuhake karo keperluwan ana ing acara kang

2. Busana • Anggone nganggo busana kudu dijumbuhake karo keperluwan ana ing acara kang bakal ditindakake : • Busana kejawen gagrag Mataraman – Surakarta, Busana Jas, busana Batik. Kudu ganep, turut, runtut, pantes, rapi, sopan, ora kakehan asesories • Milih kelir ingkang pas karo pakulitane, • Ora kakeyan wangi-wangian, • Pupur salarapan wae , aja merok- merok lan bengesan menger-menger

wose • Madeg pranatacara iku perlu ngadisarira lan ngadibusana kang besus, awit ajining sarira

wose • Madeg pranatacara iku perlu ngadisarira lan ngadibusana kang besus, awit ajining sarira saka busana. • Busana kang cocog bakal nambahi wibawa. • Prayoga banget yen ngagem busana dititi kanthi premati , supaya gambar / bathikaning jarit ora kuwalik-walik. • Yen nganti kuwalik bakal gawe isin , senajan swarane becik. • bab saradan ndudat-ndudut klambi, mbenak-mbenekake keris, ngingaringer blangkon lan sapiturute dikurangi.

3. Tatakrama, Subasita, Sikap, solah bawa • Kudu digladhi, sebab tatakrama sing kurang bisa

3. Tatakrama, Subasita, Sikap, solah bawa • Kudu digladhi, sebab tatakrama sing kurang bisa nyuda kawibawane pranatacara, • Solah bawa utawa obah sak obah – obahe aja nganthi digawe-gawe, • Solah bawa prasaja utawa lumrah lan ora kaku, • Pasuryan uga kudu grapyak semanak, lan esem tansah sinungging lathi.

Patrap nalika madeg pranatacara • Napas landhung, ora megap-megap, • Aja (nyebul) mikrophon (dithuthuk-thuthuk),

Patrap nalika madeg pranatacara • Napas landhung, ora megap-megap, • Aja (nyebul) mikrophon (dithuthuk-thuthuk), • Mikropon dicekel tangan tengen, tangan kiwa pas ngisor dhadha, • Menawa mikropon dipasang ing cagak, tangan bisa ngapurancang, • Ngadeg tegap, ndegeg, jejeg (aja modhel standhar pit), • Janggut katarik sathithik, ora kakehan gerak, ndumuki klambi, mbenak-mbenakake bebet, nyowang-nyeweng klambine dhewe, • Ora gugup, kagetan, nanging sing luwes, • Ora wigah-wigih, ora rongeh, ora edheg, or gumeter, atine disarehake, dimenebake, becike kembang turi melok-melok, ra perduli tiyang alok-alok, sega wadhang sisane sore kudu percaya awake dhewe.

Teruse. . . • Ngadeg ing pojok, ora : cedhak-cedhak banget karo tamu, •

Teruse. . . • Ngadeg ing pojok, ora : cedhak-cedhak banget karo tamu, • Ulat sumeh, renyah, miluta • Tangan ngapurancang, ora metheng (malang kerik), tangan ora mlebu sak, kukur-kukur, ndumuki irung, aja mbanda tangan • Kudu tangguh, saguh, mrabawa, mrantasi karya.

Sikap Pranatacara kang kurang mranani • Ngadeg lambaran mung sikil siji • Ngadeg siikil

Sikap Pranatacara kang kurang mranani • Ngadeg lambaran mung sikil siji • Ngadeg siikil kiwa lan tengen kekamban utawa keciuten/rapet • Ngadeg kanthi loyo/ ora semangat • Ngadeg ora imbang • Ngadeg lendhetan ing papan wicara • Ngadeg ora jenjem • Ngadeg kaku • Ngadeg ora nggatekake papan panggonane audiens • Ngguyu sing digawe-gawe , mesam-mesem utawa mbesengut • Ndhungkluk terus ora wani nyawang audiens, utawa ndangak terus • Bola-bali ngobahake salah sawijine perangan badan, upamane sikile edheg • Ngobahake perangan badan kanthi rangu-rangu • Ngobahake perangane badan nanging ora jumbuh karo sing dingendikakake • Bola-bali ngukur kuping, garuk-garuk sirah. • Nglebokake tangan ana sak clana • Gugup, kepara bola-bali migunakake tembung: eeee. . .

4. Basa • Basa sing digunakake kudu manut marang tuntunaning basa sing bener, •

4. Basa • Basa sing digunakake kudu manut marang tuntunaning basa sing bener, • Pamilihing tembung kang dironce (disusun) dadi ukara kudu bener lan pener, • Dadi bisa luwes anggone ngucap lan kepenak yenta dirungokake audien.

Ngetrapaken basa, kudu mirunggan (khusus) • Ora nggunakake basa padinan, kejaba kanggo banyolan, •

Ngetrapaken basa, kudu mirunggan (khusus) • Ora nggunakake basa padinan, kejaba kanggo banyolan, • Ora kakehan dhialek nggon-nggonan lan idhiolek, • Tembung-tembunge mathis (basa rinengga, basane ora njuwarehi utawa ajeg), • Nyukupi ing basa rinengga, • Wasis olah sastra kadosta paribasan, bebasan, saloka, isbat, parikan, • Wegig ing kagunan Jawa (tembang Ian gendhing), sugih bumbu

Sangu Panyengkuyung 1. Pengrengga swara • Utawa sound system. Sukses orane pakaryan MC amarga

Sangu Panyengkuyung 1. Pengrengga swara • Utawa sound system. Sukses orane pakaryan MC amarga panyengkuyung sound system 2. Pawiyatan • Bisa kursus sesorah, maca buku, niru MC kang wis sukses 3. Mental • MC kudu nduweni mental waja, ora miyur, ciyut. Amrih mental kandel kudu gladhen ngadhepi wong akeh (forum), siap ing materi, 4. Ketewajuhan • Tegese temen-temen nindakake pakaryan, bisa rampung kanthi becik 5. Gladhen • Pranata adicara tetep terus sarta prelu gladhen utawa i latihan amrih sansaya mekar ilmunipun, landhep yen dipigunakake , temahan wegig, besus, micara. 6. Kasamaptaan • Pranata adicara kidi siap sawanci-wanci menawi ditimbali ora nguciwani, samapta ing raga, busana, basa, lan wicara. • 7. Mitra tembayatan (relasi): kayata perias, Wedding Orgnyzer, catering, fotografer, lsp

Prinsip Sapta-Ma (sangu tambahan) • MAGATRA • Tegese bleger utawa wewujudan rupa kasembuh adining

Prinsip Sapta-Ma (sangu tambahan) • MAGATRA • Tegese bleger utawa wewujudan rupa kasembuh adining sarira lan busana; trep, pantes, luwes, ganep. • MALAKSANA • Tegese tindak sapecak, sajangkah ditata runtut, luwes mrabawa; manteb; ora ingah-ingih, ora wigahwigih. • MAWASTHA • Tegese ngadeg jejeg, ora kendho, ora dhoyong, sikil kiwa-tengen ora kekamban utawa keciyuten • MARAGA • Tegese ora rongeh, ora edheg, ora gumeter, anteb anteng, obahing awak, sirah, gulu lumrah samadya, obah-owahing pasemon (raut muka) nggambarake ati.

Teruse. . . • MALAGHAWA • Tegese trampil trengginas, ora remben, ora ngleler, ora

Teruse. . . • MALAGHAWA • Tegese trampil trengginas, ora remben, ora ngleler, ora angas gas-gasan. Cag-ceg, lancar, gancar, sembada ing karya. • MATANGGAP • Tegese tanggap ing swasana (tahu situasi dan kondisi) , bisa girang gumbira, mesem ngguyu marang kang antuk kabegjan kanugrahan, bisa kucem luyu, susah sedhih belasungkawa marang kang nandhang duhkita. • MAWWAT • Tegese tanggap, tangguh, tanggon prapteng ngendon; mrantasi lan ngentasi gawe saka wiwitananing acara nganti pungkasan. • Saliyane iku rancag, lancar lan suksese jejibahan pranatacara utawa pamedhar

Cengkorongan Baku Wicara Pranatacara 1. Pambuka • Salam pambuka • Sapa aruh marang tamu

Cengkorongan Baku Wicara Pranatacara 1. Pambuka • Salam pambuka • Sapa aruh marang tamu 2. Muji syukur mring Pangeran 3. Maosake rantamaning adicara 4. Nyuwun gungan supaya tamu kersa njenengi adicara saka purwa, madya tumeka wasana 5. Ngaturake lan mandhegani adicara siji mbaka siji kanthi wijang 6. Panutup • Nyuwun pangapura yen ana cewed lan luput anggone ngacarani (kalebu nyuwunake pangapura sing hamengku gati/ panitya) • Nderekake ndedonga panutup • Salam panutup

SALAH KAPRAH LUPUT Benere Sepindhah Sepisan Pembikaan Pambuka Manjataken puji syukur Munjukaken puji syukur

SALAH KAPRAH LUPUT Benere Sepindhah Sepisan Pembikaan Pambuka Manjataken puji syukur Munjukaken puji syukur Makempal Kempal, pepanggihan, nyawiji Karawuhan Rawuhipun, rawuh panjenengan Istirahat Sumene, sigeg Sambutan bapak. . . Pangandikan bapak. . Acara Lain-lain Adicara Mancawarni, adiwarni

Matur nuwun

Matur nuwun