PRANATACARA Dwijosusastro Standar Kompetensi Mengungkapkan gagasan dan pendapat

  • Slides: 25
Download presentation
PRANATACARA Dwijosusastro

PRANATACARA Dwijosusastro

Standar Kompetensi Mengungkapkan gagasan, dan pendapat berbagai wacana lisan sastra, dan budaya Jawa KOMPETENSI

Standar Kompetensi Mengungkapkan gagasan, dan pendapat berbagai wacana lisan sastra, dan budaya Jawa KOMPETENSI DASAR PRAKTIK PRANATACARA DALAM BERBAGAI KEGIATAN SEKOLAH/MASYARAKAT

Indikator �Siswa dapat praktek pranatacara dengan baik � Siswa dapat mengungkapkan bagian-bagian pranatacara dengan

Indikator �Siswa dapat praktek pranatacara dengan baik � Siswa dapat mengungkapkan bagian-bagian pranatacara dengan tepat

Pranatacara pranata + acara Paraga kang duwe jejibahan nata lan nglantarake acara utawa adicara.

Pranatacara pranata + acara Paraga kang duwe jejibahan nata lan nglantarake acara utawa adicara.

Werdine Pranatacara �master of ceremony (MC), �pembawa acara, �pambiwara, �pranata adicara, �pranata titi laksana,

Werdine Pranatacara �master of ceremony (MC), �pembawa acara, �pambiwara, �pranata adicara, �pranata titi laksana, �panata adicara, �paniti laksana �pranata laksitaning adicara

BEDANE PRANATACARA – PAMEDHAR SABDA �Pranatacara kuwi sawijining paraga (wong) sing duwe jejibahan nglantarake

BEDANE PRANATACARA – PAMEDHAR SABDA �Pranatacara kuwi sawijining paraga (wong) sing duwe jejibahan nglantarake titilaksana (lakune) sawijining upacra adat temanten, kesripahan, resmi/ formal, pepanggihan (pertemuan), pajamuan (pesta), pangaosan utawa pentas (show) lan sapanunggale

pamedhar sabda PARAGA SING KAJIBAH (MENGEMBAN TUGAS) MBABAR SAWIJINING PERKARA. ING TATA UPACARA PAHARGYAN

pamedhar sabda PARAGA SING KAJIBAH (MENGEMBAN TUGAS) MBABAR SAWIJINING PERKARA. ING TATA UPACARA PAHARGYAN TEMANTEN, PAMEDHAR SABDA MUNDHI DHAWUHE SING DUWE GAWE.

APA BEDANE? �ACARA : Rapat RT, Pertemuan, Diskusi, Musyawarah (climen= cilikan) �ADICARA : mantenan,

APA BEDANE? �ACARA : Rapat RT, Pertemuan, Diskusi, Musyawarah (climen= cilikan) �ADICARA : mantenan, khitanan, upacara adat liyane (sumuwa = regeng) �ADILAYA : Sripah

SANGUNIPUN PRANATACARA SANGU PANYENGKUYU NG SANGU POKOK SANGU TAMBAHAN

SANGUNIPUN PRANATACARA SANGU PANYENGKUYU NG SANGU POKOK SANGU TAMBAHAN

Sangu pokok Olah swara Olah bab sastra

Sangu pokok Olah swara Olah bab sastra

�kung (gandem-marem), �Ora ngelik �membat mentul (ora OLAH SWARA (Dekung, ulem) monoton) �dudu swara

�kung (gandem-marem), �Ora ngelik �membat mentul (ora OLAH SWARA (Dekung, ulem) monoton) �dudu swara lugas �ora kakehan pedhotan ( ee. . ) �ora blero/bindheng, �Napas, ora menggeh �Ora grothal-grathul

pilihan tembung ada-ada panyandra purwakanthi sekar pathetan suluk sendhon OLAH � SASTRA paribasan pepindhan

pilihan tembung ada-ada panyandra purwakanthi sekar pathetan suluk sendhon OLAH � SASTRA paribasan pepindhan wangsalan, lsp.

Sangu Tambahan Olah Raga(7 -Ma) Magatra (adi sarira- edi busana) Malaksana (luwes mrabawa) Mawastha

Sangu Tambahan Olah Raga(7 -Ma) Magatra (adi sarira- edi busana) Malaksana (luwes mrabawa) Mawastha (ngadeg jejeg) Maraga (ora rongeh) Mawat (ngentasi karya) Malagawa (trampil) Matanggap (tanggap swasana)

SANGU PANYENGKUYUNG Mitra tembayatan Mental Kasamaptan Pawiyatan Ketewajuhan Gladhen Pangrengga swara

SANGU PANYENGKUYUNG Mitra tembayatan Mental Kasamaptan Pawiyatan Ketewajuhan Gladhen Pangrengga swara

Pranatacara Menika Paraga Hangabehi �Ing pranatacara manten kedah hangabehi. Pranatacara menika kadosdene dhalang wonten

Pranatacara Menika Paraga Hangabehi �Ing pranatacara manten kedah hangabehi. Pranatacara menika kadosdene dhalang wonten ing pewayangan. �Langkung-langkung menawi kedah nyandra manten, kedah murakabi samukawis bab. �Paraga pranatacara menika pancen komplit, kados -kados sedaya bab kedah nguwaosi. �Jejering pranatacara pancen klebet tiyang linuwih

Solah bawa : �Ambegan boten mengap-mengap � boten nyebul mikrophon utawi dipunthuthuk- thuthuk �

Solah bawa : �Ambegan boten mengap-mengap � boten nyebul mikrophon utawi dipunthuthuk- thuthuk � mikrophon dipuncepeng asta tengen , asta kiwa pas ngandhap dhadha � menawi mikrophon dipunpasang wonten cagak asta saged ngapurancang mboten metheng � anggenipun jumeneng ingkang tegap, jejeg janggut dipuntarik sekedik mboten kathah obah, � boten ndumuki rasukan /boten mbenakakaken bebet/jarit �Boten nyowang –nyeweng rasukanipun piyambak

Solah bawa � mboten gugup utawi kagetan � boten wigah-wigih � boten gemeter �

Solah bawa � mboten gugup utawi kagetan � boten wigah-wigih � boten gemeter � kedah sumeh Solah bawa ingkang kirang mranani : � � � � Jumenang kanthi lelendehan papan wicara Jumeneng kanthi lelambahan setunggal suku Salira ngewah-ewahi mbesengut asring ngebahaken satunggal peranganing badan sarira ngelebetaken asta wonten ing sak celana boten nggatosaken ingkang midangetaken asring ningali nginggil

Sikap sarira ingkang kirang mranani Jumeneng kanthi lelambaran suku setunggal Jumeneng kanthi suku sakelengkung

Sikap sarira ingkang kirang mranani Jumeneng kanthi lelambaran suku setunggal Jumeneng kanthi suku sakelengkung rapet Jumeneng kanthu suku sakelangkung mekar Jumeneng kanthi loyo/ boten wonten semangat Jumeneng kirang imbang Jumeneng kanthi lelendhetan papan wicara Ngewah-ewah sarira Jumeneng boten jenjem Jumeneng kaku Jumeneng mboten nggatosaken papan panggenan

Busana (Ageman) Ajining raga gumantung busana, mila babagan busana punika ugi kedah pun gladhi

Busana (Ageman) Ajining raga gumantung busana, mila babagan busana punika ugi kedah pun gladhi saengga jejibahan pranatacara saha pamedhar sabda saged kalaksanakaken kanthi sae Anggenipun ngadi busana kedah kajumbuhaken kaliyan keperluanipun wonten ing upacara punapa ingkang badhe dipun ayahi. Jejering pranatacara saha pamedhar sabda saged katingal ngreng menawi rinengga ing swanten, raga lan busana ingkeng pantes. Pangudining busana saged ngetrapaken kaliyan rupi utawi wernining busana kaliyan kulit, ugi make up, saengga katingal pantes kaliyan papan panggenan , boten nyolok tuwin samadya kemawon

Bakune Wicara Pranatacara a. Pambuka Salam pambuka Sapa aruh marang tamu Muji syukur mring

Bakune Wicara Pranatacara a. Pambuka Salam pambuka Sapa aruh marang tamu Muji syukur mring Pangeran b. Maosake rantamaning adicara c. Nyuwun gungan supaya tamu kersa njenengi adicara saka purwa, madya tumeka wasana d. Ngaturake lan mandhegani adicara siji mbaka siji kanthi wijang e. Panutup Nyuwun pangapura yen ana cewed lan luput anggone ngacarani (kalebu nyuwunake pangapura sing hamengku gati/ panitya) Nderekake ndedonga panutup Salam panutup

TULADHA PRANATACARA

TULADHA PRANATACARA

Gladhen Cobi praktekna pranatacara pengetan 17 Agustus! 2. Menapa pokok-pokok peranganipun pranatacara? 1.

Gladhen Cobi praktekna pranatacara pengetan 17 Agustus! 2. Menapa pokok-pokok peranganipun pranatacara? 1.

Kunci Jawaban Siswa praktek pranatacara pengetan 17 Agustus. 2. uluk salam/ pambuka atur pakurmatan

Kunci Jawaban Siswa praktek pranatacara pengetan 17 Agustus. 2. uluk salam/ pambuka atur pakurmatan puji syukur reroncening acara titi wanci acara 1.

Kriteria Penilaian Praktek pranatacara artikulasi penghayatan penampilan intonasi diksi 2. Peranganing pranatacara 1. 15

Kriteria Penilaian Praktek pranatacara artikulasi penghayatan penampilan intonasi diksi 2. Peranganing pranatacara 1. 15 15 10 10 10 40

MATUR NUWUN

MATUR NUWUN