Podsumowanie projektu Szkoa Promujca Zdrowie 2009 2011 Zesp

  • Slides: 37
Download presentation
Podsumowanie projektu Szkoła Promująca Zdrowie 2009 – 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St.

Podsumowanie projektu Szkoła Promująca Zdrowie 2009 – 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie

Promocja zdrowia narodziła się w latach 70 XX wieku. – W 1986 r. w

Promocja zdrowia narodziła się w latach 70 XX wieku. – W 1986 r. w Karcie Ottawskiej sformułowano jej podstawowe założenia podczas I Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie. Według tej Karty : – Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy. – Promocję zdrowia określa się także, jako sztukę interwencji w systemy społeczne i zachęcanie ich, aby rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie w Polsce (1992 r. ) Szkoła promująca zdrowie to siedlisko,

Koncepcja szkoły promującej zdrowie w Polsce (1992 r. ) Szkoła promująca zdrowie to siedlisko, w którym społeczność szkolna- pracownicy i uczniowie : • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia przez: zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego ; • uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć przez: edukację zdrowotną oraz rozwój osobisty, społeczny i zawodowy ;

 • zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań przez: otwartość

• zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań przez: otwartość i dialog oraz partnerstwo współdziałania.

Nowy model szkoły promującej zdrowie (2002 r. ) Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i

Nowy model szkoły promującej zdrowie (2002 r. ) Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: • dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej , • podejmowaniu rzecz członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenie zdrowego środowiska

W oparciu o model Szkoły Promującej Zdrowie opracowano pięć standardów jakości pracy szkoły w

W oparciu o model Szkoły Promującej Zdrowie opracowano pięć standardów jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia, które: • wyznaczają główne kierunki pracy Szkoły Promującej Zdrowie, • stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie.

Standardy szkoły promującej zdrowie 1. 2. • • 3. Szkoła promująca zdrowie dąży do

Standardy szkoły promującej zdrowie 1. 2. • • 3. Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto: Pomaga członkom społeczności szkolnej( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający : osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole,

4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający : osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości - u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu , bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

Polski model szkoły promującej zdrowie

Polski model szkoły promującej zdrowie

STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć

STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Wymiar Średnia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie znajomość tej koncepcji społeczności szkolnej lokalnej 4, 0 II. Zrozumienie akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie społeczności szkolnej 4, 0 Ocena łączna 4, 0

STANDARD I • Chęć otrzymywania więcej informacji na temat Sz. PZ deklarowało • 80%

STANDARD I • Chęć otrzymywania więcej informacji na temat Sz. PZ deklarowało • 80% nauczycieli • 65% uczniów • 55% rodziców • 75% pracowników niepedagogicznych

Mocne strony • Nowi członkowie społeczności szkolnej otrzymują wiedzę o koncepcji Sz. PZ na

Mocne strony • Nowi członkowie społeczności szkolnej otrzymują wiedzę o koncepcji Sz. PZ na początku roku szkolnego • Nauczyciele i pracownicy akceptują koncepcję Sz. PZ • Nauczyciele i pracownicy uczestniczą w zajęciach edukacji zdrowotnej • Społeczność szkolna zna i rozumie własną rolę w tworzeniu Sz. PZ • Społeczność szkolna jest gotowa do poszerzenia wiedzy na temat Sz. PZ • W bibliotece szkolnej, w gabinecie pedagoga i pielęgniarki znajduje się wiele pozycji na temat promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, które wykorzystywane są przez nauczycieli

Problemy wymagające rozwiązania • Nie wszyscy uczniowie wiedzą jak włączyć się do programu Sz.

Problemy wymagające rozwiązania • Nie wszyscy uczniowie wiedzą jak włączyć się do programu Sz. PZ • Uczniowie nie zawsze mają świadomość, że aktywnie uczestniczą w zajęciach mieszczących się w koncepcji Sz. PZ • Część rodziców uważa, że nie otrzymują wystarczających informacji dotyczących Sz. PZ • Rodzice w zbyt małym stopniu włączają się w działania szkoły na rzecz programu Sz. PZ

Działania • Aktywniej promować wśród rodziców i uczniów koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie • Aktywnie

Działania • Aktywniej promować wśród rodziców i uczniów koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie • Aktywnie włączać rodziców i opiekunów do działań na rzecz programu Sz. PZ

STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu,

STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, - skuteczności i długofalowości działań Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia 4, 8 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia 4, 1 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły 4, 0 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia 4, 0 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4, 0 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4, 3 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4, 0 Ocena łączna 4, 2

STANDARD II • Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w

STANDARD II • Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia: • Nauczyciele – 80% TAK, 20% NIE • Rodzice – 45% TAK, 55% NIE

Mocne strony • Zadania koordynatora Sz. PZ i zasady współpracy z pracownikami szkoły są

Mocne strony • Zadania koordynatora Sz. PZ i zasady współpracy z pracownikami szkoły są określone • Koordynator jest znany społeczności szkolnej • Członkowie zespołu Sz. PZ i nauczyciele uczestniczą w konferencjach i szkoleniach dotyczących promocji zdrowia • Promocja zdrowia zajmuje ważne miejsce w działalności szkoły

Problemy wymagające rozwiązania • Rodzice i opiekunowie wykazują zbyt małą aktywność we współpracy ze

Problemy wymagające rozwiązania • Rodzice i opiekunowie wykazują zbyt małą aktywność we współpracy ze szkołą • Rodzice i opiekunowie nie widzą możliwości zwiększenia swojego udziału w działaniach na rzecz programu promocji zdrowia • Uczniowie nie zawsze utożsamiają działania podejmowane w ramach programu Sz. PZ z działaniami służącymi zdrowiu

Działania • Systematycznie przekazywać uczniom informacje na temat działań zespołu Sz. PZ • Angażować

Działania • Systematycznie przekazywać uczniom informacje na temat działań zespołu Sz. PZ • Angażować więcej uczniów w realizację działań na rzecz promocji zdrowia • Zachęcić wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły do włączania się w działania promocji zdrowia • Poszukiwać nowych skutecznych sposobów zachęcania i angażowania rodziców w działania zespołu promującego zdrowie

STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do

STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. Wymiar Średnia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 4, 3 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4, 0 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem wykorzystuje jego zasoby 4, 2 IV. Szkoła prowadzi ewaluację wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4, 0 Średnia liczba punktów 4, 1

Mocne strony • Szkoła stwarza sprzyjające warunki dla realizacji zadań w ramach promocji zdrowia

Mocne strony • Szkoła stwarza sprzyjające warunki dla realizacji zadań w ramach promocji zdrowia • Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach edukacji zdrowotnej • Szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym zapraszając specjalistów pomocnych w realizacji wybranych zadań • Zajęcia z edukacji zdrowotnej są atrakcyjne dla uczniów • Zespół Sz. PZ wykorzystuje wyniki ewaluacji do planowania edukacji zdrowotnej • Młodzież aktywnie angażuje się w działania prozdrowotne

Problemy do rozwiązania • Uczniowie nie zawsze mają wpływ na zagadnienia realizowane w ramach

Problemy do rozwiązania • Uczniowie nie zawsze mają wpływ na zagadnienia realizowane w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej • Nie każde zajęcia z edukacji zdrowotnej podlegają ewaluacji • Rodzice mało angażują się w wybór tematów zajęć prozdrowotnych – należy ich zaktywizować do współdecydowania o kształcie edukacji zdrowotnej

Działania • Dawać uczniom możliwość większego wpływu na dobór i treść zajęć z edukacji

Działania • Dawać uczniom możliwość większego wpływu na dobór i treść zajęć z edukacji zdrowotnej • Zachęcać uczniów do samodzielnego przygotowywania materiałów na zajęcia • Poddawać ewaluacji wszystkie zajęcia z edukacji zdrowotnej • Zmotywować rodziców do udziału w kształtowaniu edukacji zdrowotnej szkoły

STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: • satysfakcji z nauki i

STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: • satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności lokalnej, rodziców i osób ze społeczności szkolnej

Lp. Uczniowie Średnia liczba punktów I Satysfakcja ze szkoły 3, 5 II Stwarzanie uczniom

Lp. Uczniowie Średnia liczba punktów I Satysfakcja ze szkoły 3, 5 II Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy 3, 5 III Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 3, 9 IV Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 2, 9 V Motywowanie do osiągania sukcesów 3, 6 VI Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena 3, 8 VII Relacje między uczniami 3, 6 VIII Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole 3, 7 IX Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych 2, 6

Lp. Nauczyciele Średnia liczba punktów I Satysfakcja z pracy w szkole 4, 4 II

Lp. Nauczyciele Średnia liczba punktów I Satysfakcja z pracy w szkole 4, 4 II Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 3, 4 III Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4, 5 IV Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach 3, 8 V Relacje nauczyciele - nauczyciele 3, 8 VI Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły 3, 5 VII Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy 2, 8 VIII Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 1, 8

Lp. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami Średnia liczba punktów I Satysfakcja z pracy

Lp. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami Średnia liczba punktów I Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji 3, 5 II Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3, 8 III Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami 4, 3 IV Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami 4, 0 V Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy 3, 0 VI Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2, 6

Lp. Rodzice Średnia liczba punktów I Satysfakcja ze szkoły dziecka 4, 4 II Stwarzanie

Lp. Rodzice Średnia liczba punktów I Satysfakcja ze szkoły dziecka 4, 4 II Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 4, 1 III Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli 4, 2 IV Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły 3, 2 V Wsparcie dla rodziców 3, 9 VI Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole 2, 2

Wnioski - uczniowie są na ogół zadowoleni ze szkoły, uzyskują wsparcie w swoich problemach

Wnioski - uczniowie są na ogół zadowoleni ze szkoły, uzyskują wsparcie w swoich problemach od nauczycieli, zauważają działania agresywne i aspołeczne u swoich rówieśników

Wnioski - nauczyciele odczuwają satysfakcję z pracy, wysoko oceniają swoje wsparcie dla uczniów, czynnie

Wnioski - nauczyciele odczuwają satysfakcję z pracy, wysoko oceniają swoje wsparcie dla uczniów, czynnie uczestniczą w życiu szkoły, dobrze oceniają relacje panujące w kontaktach nauczyciel - nauczyciel

Wnioski – pracownicy niepedagogiczni wysoko oceniają relację między sobą, uczniowie darzą ich szacunkiem i

Wnioski – pracownicy niepedagogiczni wysoko oceniają relację między sobą, uczniowie darzą ich szacunkiem i są dla nich życzliwi, pozytywnie oceniają swój udział w życiu szkoły

Wnioski - rodzice Cenią szkołę do której uczęszcza ich dziecko, dobrze oceniają wsparcie nauczycieli,

Wnioski - rodzice Cenią szkołę do której uczęszcza ich dziecko, dobrze oceniają wsparcie nauczycieli, szkoła stwarza możliwości w jej życiu i pracy, dzieci nie są zbyt obciążone pracą w szkole

Problemy wymagające rozwiązania • Niektórzy uczniowie mają niski poziom podejścia do nauki • Niektórzy

Problemy wymagające rozwiązania • Niektórzy uczniowie mają niski poziom podejścia do nauki • Niektórzy uczniowie słabo angażują się w prace na lekcjach • Wśród uczniów pojawiają się zachowania agresywne – wulgaryzmy

Działania • Skutecznie motywować uczniów do nauki, angażować wszystkich do pracy na lekcji przez

Działania • Skutecznie motywować uczniów do nauki, angażować wszystkich do pracy na lekcji przez uatrakcyjnianie metod i form pracy • Angażować uczniów w organizowanie ciekawych lekcji, spotkań klasowych, wycieczek • Zmniejszać występowanie zachowań aspołecznych • Wzmacniać wzajemną życzliwość

STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu

STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Wymiar Średnia liczba punktów I Budynek i teren szkoły 4, 1 II Warunki sanitarne i czystość pomieszczeń 4, 5 III Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4, 4 IV Meble dla uczniów i nauczycieli 3, 1 V Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 3, 4 VI Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4, 2 VII Organizacja posiłków i napojów dla uczniów 2, 8 VIII Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4, 8 Średnia liczba punktów łącznie 3, 9

Mocne strony • Uczniowie zaczynają lekcje o stałych godzinach, lekcje są równomiernie rozłożone w

Mocne strony • Uczniowie zaczynają lekcje o stałych godzinach, lekcje są równomiernie rozłożone w tygodniowym planie lekcji • Budynek szkoły jest w dobrym stanie technicznym • Teren jest ogrodzony, zadbany, w sąsiedztwie parku • Pomieszczenia są estetyczne, czyste i zadbane • Nauczyciele nadzorują miejsca w których przebywają uczniowie

Działania • Ustawić kosze do segregacji śmieci • Dostosować architektonicznie szkołę dla osób niepełnosprawnych

Działania • Ustawić kosze do segregacji śmieci • Dostosować architektonicznie szkołę dla osób niepełnosprawnych