Szkoa Promujca Zdrowie Systematycznie prowadzona edukacja zdrowotna w

  • Slides: 21
Download presentation
Szkoła Promująca Zdrowie Systematycznie prowadzona edukacja zdrowotna w szkole jest najbardziej opłacalną i długofalową

Szkoła Promująca Zdrowie Systematycznie prowadzona edukacja zdrowotna w szkole jest najbardziej opłacalną i długofalową inwestycją w zdrowie społeczeństwa. Barbara Woynarowska

Szkoła promująca zdrowie jest w Polsce: • najdłużej trwającym programem działań na rzecz zdrowia

Szkoła promująca zdrowie jest w Polsce: • najdłużej trwającym programem działań na rzecz zdrowia w szkole • jedynym programem – ruchem oddolnym – z całościowym podejściem do zdrowia w szkole Formalne włączenie przedszkoli rozszerzyło program na cały system edukacji, jest to unikatowe rozwiązanie w Europie

Formalno-prawne aspekty realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w Polsce Porozumienie Ministrów • W Polsce

Formalno-prawne aspekty realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w Polsce Porozumienie Ministrów • W Polsce podstawą do rozwoju i wspierania Sz. PZ jest Porozumienie z dnia 23 listopada 2009 r. o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. § 1 Współpraca pomiędzy stronami Porozumienia ma na celu (m. in. ): • Wspieranie i upowszechnianie działań polskich szkół należących do europejskiej sieci „Szkoły dla Zdrowia w Europie” oraz wspieranie rozwoju współpracy w tym zakresie. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 -2020 • Upowszechnianie koncepcji Szkół Promujących Zdrowie

Organizacja polskiej sieci szkół promujących zdrowie (Sz. PZ) - liczba szkół w sieci 3400

Organizacja polskiej sieci szkół promujących zdrowie (Sz. PZ) - liczba szkół w sieci 3400 Poziom krajowy – koordynacją rozwoju Sz. PZ w Polsce zajmuje się krajowy koordynator szkół promujących zdrowie i Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. Poziom wojewódzki – koordynator wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie – funkcję tę pełnią pracownicy kuratorium lub placówki doskonalenia nauczycieli. Na poziomie wojewódzkim w większości sieci działają także zespoły wspierające, w skład których wchodzą przedstawiciele różnych instytucji z resortu zdrowia i edukacji współpracujących na rzecz Sz. PZ na danym terenie. Poziom szkolny – w każdej szkole promującej zdrowie działa szkolny koordynator – kluczowa osoba w tworzeniu szkoły promującej zdrowie oraz szkolny zespół ds. promocji zdrowia (przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej, osoby aktywne, zaangażowane, wspierające koordynatora).

Zasoby Koordynatorzy w 16 województwach Liczba szkół w sieci: 3400 (grudzień 2017) Województwo opolskie

Zasoby Koordynatorzy w 16 województwach Liczba szkół w sieci: 3400 (grudzień 2017) Województwo opolskie : 118 przedszkoli i szkół Program realizowany jest w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Liczba szkół z Krajowym Certyfikatem w Polsce: 268 Liczba szkół z KC w woj. opolskim : 10

Lp Województwo Koordynator Instytucja 1. Dolnośląskie Lech Stempel DODN we Wrocławiu 2. Kujawsko-pomorskie Dorota

Lp Województwo Koordynator Instytucja 1. Dolnośląskie Lech Stempel DODN we Wrocławiu 2. Kujawsko-pomorskie Dorota Andrzejewska CEN w Toruniu 3. Lubelskie Bożenna Jedlińska KO w Lublinie 4. Lubuskie Anna Żarnowska KO w Gorzowie Wlkp. 5. Łódzkie Urszula Szewczyk WODN w Piotrkowie Tryb. 6. Małopolskie Artur Puciłowski KO w Krakowie Delegatura w Tarnowie 7. Mazowieckie Marzena Laskus KO w Warszawie 8. Opolskie Agnieszka Skrzydelska RCRE w Opolu 77 404 -74 -64 [email protected] opolskie. pl 9. Podkarpackie Mariola Kiełboń KO w Rzeszowie 10. Podlaskie Krzysztof Sochoń KO w Białymstoku 11. Pomorskie Teresa Burczyk KO w Gdańsku 12. Śląskie Tomasz Wojtasik ROM-E Metis w Katowicach 13. Świętokrzyskie Małgorzata Połeć KO w Kielcach 14. Warmińsko-mazurskie Anna Zdaniukiewicz KO w Olsztynie 15. Wielkopolskie Katarzyna Wardzińska KO w Poznaniu 16. Zachodniopomorskie Daniela Arciszewska KO w Szczecinie

Skład Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie • Elżbieta Kluba - Departament Edukacji i

Skład Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie • Elżbieta Kluba - Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO • Joanna Głogowska - Wojewódzka Stacja Sanitarno. Epidemiologiczna w Opolu • Hanna Kanik - Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna • Tatiana Filipkowska - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO • Marek Wąsowski - KO • dr Paweł Fryderyk Nowak - PO • Agnieszka Skrzydelska - RZPWE

Krajowy Certyfikat Sz. PZ / PPZ Warunki ubiegania się o KC Sz. PZ /

Krajowy Certyfikat Sz. PZ / PPZ Warunki ubiegania się o KC Sz. PZ / KC PPZ • Spełnienie wymagań z procedury nadawania Krajowego Certyfikatu: - działania z zakresu promocji zdrowia wpisane są w koncepcję pracy szkoły/przedszkola, - dokonanie autoewaluacji działań w zakresie 4 standardów, - szkoła/przedszkole jest członkiem wojewódzkiej sieci i posiada wojewódzki certyfikat co najmniej od 3 lat, - prowadzi podstronę internetową pn. Szkoła Promująca Zdrowie / Przedszkole Promujące Zdrowie, - dokona publicznej prezentacji wyników autoewaluacji, - uzyska rekomendację wojewódzkiego koordynatora. • KC Sz. PZ / KC PPZ nadawany na okres 5 lat

Krajowy Certyfikat Sz. PZ / PPZ • Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie/Przedszkole Promujące Zdrowie

Krajowy Certyfikat Sz. PZ / PPZ • Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie/Przedszkole Promujące Zdrowie nadaje szkole lub przedszkolu Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu działającą przy ORE. • Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że placówka pracują zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Polski model Sz. PZ

Polski model Sz. PZ

Szkoły z województwa opolskiego z Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie PSP nr 1 w

Szkoły z województwa opolskiego z Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie PSP nr 1 w Krapkowicach PSP nr 2 w Zdzieszowicach PSP nr 1 w Prudniku ( obecnie ZS-P w Prudniku ) PSP nr 15 w Opolu PSP nr 24 w Opolu PSP nr 5 w Brzegu - X 2016 ZS w Dobrzeniu Wielkim - X 2017 PSP nr 8 w Brzegu - III 2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy – III 2018 ( przedszkole z Pokrzywnicy pierwszy certyfikat w województwie)

Z perspektywy Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie Co cieszy: • postęp w planowaniu

Z perspektywy Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie Co cieszy: • postęp w planowaniu działań i ewaluacji • długofalowość działań, odnawianie certyfikatów • wzrost zainteresowania zdrowiem nauczycieli i innych pracowników szkoły

Co niepokoi: Różnice regionalne w upowszechnianiu programu W szkołach często: • niedostateczne zrozumienie koncepcji

Co niepokoi: Różnice regionalne w upowszechnianiu programu W szkołach często: • niedostateczne zrozumienie koncepcji Sz. PZ • myślenie: „im więcej tym lepiej” • nieuzasadniony optymizm w ocenie osiągnięć zawyżane oceny w autoewaluacji – niechęć do „spojrzenia prawdzie w oczy” • nierozwiązane uczniów podstawowe problemy, np. • sporadyczne uczestnictwo pielęgniarek szkolnych żywienie

Plany • Opracowanie standardów i narzędzi do autoewaluacji działań w szkołach specjalnych, które są

Plany • Opracowanie standardów i narzędzi do autoewaluacji działań w szkołach specjalnych, które są członkami sieci szkół promujących zdrowie

W ramach upowszechniania idei Szkoły Promującej Zdrowie w Ośrodku Rozwoju Edukacji prowadzone są działania:

W ramach upowszechniania idei Szkoły Promującej Zdrowie w Ośrodku Rozwoju Edukacji prowadzone są działania: • udzielanie wsparcia i konsultacji wojewódzkim koordynatorom • szkolenia dla wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia oraz przedstawicieli wojewódzkich zespołów wspierających • opiniowanie wniosków i rekomendowanie szkół i przedszkoli do Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie oraz Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie • opracowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w szkole na stronie internetowej ORE • opracowanie standardów, wskaźników i narzędzi do autoewaluacji działań w szkole promującej zdrowie, dostępne na stronie internetowej ORE • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki szkół promujących zdrowie – prowadzenie Banku Dobrych Praktyk na stronie internetowej ORE • inicjowanie i koordynowanie w Polsce działań podejmowanych przez Europejską Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie, np. upowszechnianie programu HEPS – Ruch i Zdrowe Żywienie w Szkole • reprezentowanie Polski w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie oraz współpraca z europejskimi partnerami

Poradniki: Szkoła Promująca Zdrowie Przedszkole Promujące Zdrowie

Poradniki: Szkoła Promująca Zdrowie Przedszkole Promujące Zdrowie

Promocja zdrowia w praktyce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu jest pierwszą placówką

Promocja zdrowia w praktyce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu jest pierwszą placówką oświatową w Opolu, w której zamontowane jest urządzenie gwarantujące dzieciom stały dostęp do wody nadającej się do spożycia. Inicjatywa p. dyr Violetty Malskiej, RP, RR oraz spółki Wi. K Fotografia ze strony internetowej szkoły

Przedszkole Publiczne nr 12 w Nysie

Przedszkole Publiczne nr 12 w Nysie

Pracownia Wspomagania Szkół

Pracownia Wspomagania Szkół

Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym Arthur

Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym Arthur Schopenhauer

Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy tworzą i wspierają przedszkola i szkoły promujące zdrowie askrzydelska@rcre. opolskie.

Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy tworzą i wspierają przedszkola i szkoły promujące zdrowie [email protected] opolskie. pl