Idea Szk Promujcych Zdrowie Szkoa Promujca Zdrowie tworzca

  • Slides: 13
Download presentation
Idea Szkół Promujących Zdrowie

Idea Szkół Promujących Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie: • tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia,

Szkoła Promująca Zdrowie: • tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, • umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie: • ma swój wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w

Zdrowie: • ma swój wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii, • decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Jak to się zaczęło… Pomysł na szkołę promującą zdrowie narodził się wiele lat temu

Jak to się zaczęło… Pomysł na szkołę promującą zdrowie narodził się wiele lat temu w Europie. Już w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy działać zaczął ruch zdrowych miast narodziła się również jako „bliźniacza” koncepcja zdrowiej szkoły. W 1989 roku ukazał się pierwszy międzynarodowy dokument programowy pn. : Zdrowa szkoła opracowany przez WHO i Szkocką Grupę Edukacji. Publikacja ta została przetłumaczona na język polski i ukazała się jako pierwsze tłumaczenie w Europie w 1990 roku.

1989 Healthy School Report I. Young, T. Williams 1990 polska wersja 30 000 egz.

1989 Healthy School Report I. Young, T. Williams 1990 polska wersja 30 000 egz. przesłane przez MEN do szkół

Jak to się zaczęło… Od 1991 roku rozpoczęła się polska przygoda ze szkołą promującą

Jak to się zaczęło… Od 1991 roku rozpoczęła się polska przygoda ze szkołą promującą zdrowie. - pierwsze Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej a Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej. - powołanie Koordynatora i Polskiego Zespołu ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie. - wyłonienie 14 szkół podstawowych zlokalizowanych w 14 województwach. Placówki – szkoły projektowe - podjęły się tworzenia strategii, wypracowywania i sprawdzania metod pracy szkoły promującej zdrowie oraz organizacji projektu.

Jak to się zaczęło… Od 1992 roku Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci Szkół

Jak to się zaczęło… Od 1992 roku Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W 1997 roku zorganizowano I Konferencję Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Salonikach.

Strategia tworzenia szkoły promującej zdrowie • • Podejście siedliskowe Podejście „od ludzi do problemu”

Strategia tworzenia szkoły promującej zdrowie • • Podejście siedliskowe Podejście „od ludzi do problemu” Uczestnictwo społeczności szkolnej Demokratyzacja życia w szkole

Jesteśmy liderami w Europie co do liczby szkół Szacunkowa liczba szkół w sieci -

Jesteśmy liderami w Europie co do liczby szkół Szacunkowa liczba szkół w sieci - 2659

Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Warunki wstępne • aktywność na

Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Warunki wstępne • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania w tym zakresie są zapisane w misji i wizji szkoły oraz widoczne są w dokumentacji szkoły lub szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia), • otwartość na zmiany, • przekonanie dyrektora oraz większości rady pedagogicznej o słuszności koncepcji szkoły promującej zdrowie (Sz. PZ) i gotowości do wdrażania jej w praktyce, • aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji zdrowotnej.

Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Okres przygotowawczy • • •

Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Okres przygotowawczy • • • Okres przygotowawczy trwa co najmniej 1 rok, w tym czasie niezbędne jest: kontakt z rejonowym/wojewódzkim koordynatorem, uchwała rady pedagogicznej, pisemna deklaracja szkoły o chęci przystąpienia do sieci, szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia Sz. PZ, powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia, co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej (badanie stopnia zadowolenia ze szkoły), podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza potrzeb i zasobów, wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań, zawarcie porozumienia pomiędzy szkołą a wojewódzkim koordynatorem (60% społeczności szkolnej wyraża gotowość wstąpienia do sieci). Po spełnieniu ww. warunków wojewódzki koordynator wraz z zespołem wspierającym przyjmują szkołę do wojewódzkiej sieci.

Kryteria przyznawania szkole Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie Po upływie co najmniej 2 lat

Kryteria przyznawania szkole Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie Po upływie co najmniej 2 lat przynależności do wojewódzkiej sieci szkoła może ubiegać się o wojewódzki certyfikat pod warunkiem: • Zrealizowania projektu opracowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy. • Przedstawienia raportu, który powinien zawierać: • wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego, sprawozdanie z realizacji projektu mającego na celu rozwiązanie problemu priorytetowego, ewaluację projektu, • opis stopnia akceptacji środowiska dla idei Sz. PZ, w tym stopień świadomości i zaangażowania rady pedagogicznej, • opis realizacji edukacji zdrowotnej, • informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, • informacje o zakresie szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, • opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia,

Podnoszenie jakości pracy szkół promujących zdrowie • Opracowanie standardów i narzędzi do autoewaluacji •

Podnoszenie jakości pracy szkół promujących zdrowie • Opracowanie standardów i narzędzi do autoewaluacji • Opracowanie procedury ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie • Powołanie Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie • Ocena i rekomendacja wniosków nadesłanych przez szkoły ubiegające się o Krajowy Certyfikat Do tej pory 100 szkół posiada Krajowy Certyfikat