Kompetencije i standardi 3122021 alen vukeli struni skup

  • Slides: 37
Download presentation
Kompetencije i standardi 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 1

Kompetencije i standardi 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 1

 • Ne postoji definicija kompetencija u zakonodavstvu, ali ta pitanja se općenito javljaju

• Ne postoji definicija kompetencija u zakonodavstvu, ali ta pitanja se općenito javljaju tamo gdje se želi unaprijediti profesionalno izvođenje nastave i sposobnosti nastavnika u primjeni standarda poučavanja kroz određeno vremensko razdoblje 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 2

Ø Interes za znanstvenim istraživanjem kompetencija u području obrazovanja porastao je zadnjih desetljeća kada

Ø Interes za znanstvenim istraživanjem kompetencija u području obrazovanja porastao je zadnjih desetljeća kada se društvo našlo pred problemom kako obrazovno odgovoriti na potrebe razvoja društva znanja i rastuću globalizaciju. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 3

 • Europsko vijeće je u Lisabonu (2000. ) pozvalo države članice, Vijeće i

• Europsko vijeće je u Lisabonu (2000. ) pozvalo države članice, Vijeće i Europsku komisiju da donesu europski okvir i definiraju “osnovne kompetencije” 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 4

 • U Barceloni 2002. donesen je Radni program “Obrazovanje i izobrazba 2010” kako

• U Barceloni 2002. donesen je Radni program “Obrazovanje i izobrazba 2010” kako bi se do 2010 mogli ostvariti zajednički ciljevi • Europska komisija osnovala je stručne skupine sastavljene od stručnjaka iz država članica , zemalja EFTE, zemalja kandidatkinja, europskih institucija da rade na utvrđivanju mjera za provođenje ciljeva Radnog programa “Obrazovanje i izobrazba 2010” 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 5

 • Radna skupina za ključne kompetencije završila je 2004. godine Europski referentni okvir

• Radna skupina za ključne kompetencije završila je 2004. godine Europski referentni okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje koji će : – biti korisna potpora nacionalnim obrazovnim politikama u reformama kurikuluma i uspješnog ugrađivanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (kurikulum temeljen na kompetencijama, novi oblici dodiplomskog i stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, novi oblici ocjenjivanja učeničkih postignuća, primjereno oblikovanje udžbenika) 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 6

 • Da bi se ključne kompetencije mogle valjano uključiti u odgojno-obrazovni sustav i

• Da bi se ključne kompetencije mogle valjano uključiti u odgojno-obrazovni sustav i promijeniti njegovu narav, potrebne su primjerene metodološke promjene u sljedećim područjima nastavničkog zanimanja: 1. U dodiplomskom obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnika 2. U metodici poučavanja 3. U metodologiji planiranja i programiranja 4. U načinu poučavanja i učenja 5. U sustavu stručne podrške nastavnicima 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 7

Ø Pristup baziran na kompetenciji stvara kurikulum na osnovi različitih uloga definiranih u društvu

Ø Pristup baziran na kompetenciji stvara kurikulum na osnovi različitih uloga definiranih u društvu i certificira progres učenika na osnovi demonstriranih izvedbi u svim ili nekim aspektima tih uloga 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 8

Ø Kurikulum obuhvaća preciznu i sustavnu ukupnost planiranog odgoja i obrazovanja( cilj, zadaće, sadržaji,

Ø Kurikulum obuhvaća preciznu i sustavnu ukupnost planiranog odgoja i obrazovanja( cilj, zadaće, sadržaji, organizacija, metode, mediji, strategije ). 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 9

üOvakav pristup obrazovanju puno je širi od pristupa koji školu shvaća kao mjesto usvajanja

üOvakav pristup obrazovanju puno je širi od pristupa koji školu shvaća kao mjesto usvajanja znanja i prenošenja cinjenica. Nasuprot tome, kurikulum naglašava da je škola mjesto cjelovitog osobnog i socijalnog razvoja ucenika. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 10

 • Temeljno mu je obilježje "učeniku orijentirano učenje", ali precizno artikulirano (algoritmizirano), zato

• Temeljno mu je obilježje "učeniku orijentirano učenje", ali precizno artikulirano (algoritmizirano), zato se svako planiranje i programiranje ne može nazvati kurikulumom, nego samo ono koje zadovoljava metodologijske uvjete, kriterije i tehnologiju izrade kurikuluma. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 11

Ø NAŠA BI ŠKOLA TREBALA BITI POKUSNI OKOLIŠ GDJE ĆE SVAKI POJEDINAC OTKRITI SVOJE

Ø NAŠA BI ŠKOLA TREBALA BITI POKUSNI OKOLIŠ GDJE ĆE SVAKI POJEDINAC OTKRITI SVOJE SLABOSTI I SNAGU Walter Cook 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 12

Kurikulum ü 1. Premješta težišta obrazovnog procesa sa sadržaja na ciljeve i rezultate obrazovanja

Kurikulum ü 1. Premješta težišta obrazovnog procesa sa sadržaja na ciljeve i rezultate obrazovanja 2. Usmjerava na kvalitetu rezultata i kvalitetu procesa obrazovanja 3. Razvija sustav evaluacije i samoevaluacije u obrazovanju 4. Usmjeren je na učenika i procese učenja 5. Poticajan je, razvojno usmjeren u skladu s obrazovnim okruženjem ü ü 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 13

“ Znam da ne mogu predavati nikome ništa, mogu samo osigurati okruženje i mogućnost

“ Znam da ne mogu predavati nikome ništa, mogu samo osigurati okruženje i mogućnost za učenje, je učenje je nešto čine učenici, a ne nastavnici. “ (CARL ROGERS) 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 14

Definicija kompetencije Ø Kompetencija je posjedovanje i razvijanje potrebnih vještina, znanja i odgovarajućih stavova

Definicija kompetencije Ø Kompetencija je posjedovanje i razvijanje potrebnih vještina, znanja i odgovarajućih stavova i iskustava za uspješne izvedbe u životnim ulogama 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 15

 • Kako kvalifikacije nisu više dovoljne neminovno dolazi do novih spoznaja na području

• Kako kvalifikacije nisu više dovoljne neminovno dolazi do novih spoznaja na području struke , do usavršavanja metoda , organizacije nastave , novih tehnologija, pojave djece s poteškoćama u učenju i vladanju te eksternih oblika provjere znanja i djelovanja škole. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 16

 • Javlja se nova uloga nastavnika koji je inicijator promjena , koji radi

• Javlja se nova uloga nastavnika koji je inicijator promjena , koji radi na osobnom i profesionalnom razvoju i postaje dio organizacije koja se razvija i uči. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 17

Nastavnik postaje posrednik znanja odnosno savjetnik za učenje i za nastavnički standard potrebni su

Nastavnik postaje posrednik znanja odnosno savjetnik za učenje i za nastavnički standard potrebni su mu sljedeći atributi ü 1. Cjeloživotno učenje - kontinuirani profesionalni razvoj ü 2. Sposobnost kritičkog mišljenja ü 3. Preusmjeravanje poučavanja ka učenju ü 4. Upotreba suvremene informacijske tehnologije ü 5. Osposobljenost za rad sa različitim učenicima ü 6. Suradnja s drugim nastavnicima, stručnim suradnicima, roditeljima ü 7. Istraživanje, refleksija, evaluacija vlastitog rada 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 18

Predstavljanje engleskog nastavničkog standarda ( NS) Ø NS se sastoji se od tri grupe

Predstavljanje engleskog nastavničkog standarda ( NS) Ø NS se sastoji se od tri grupe kriterija i točno definiranih kriterija unutar te tri grupe s pripadajućim indikatorima prema stupnju usvojenosti za 5 stupnjeva napredovanja u nastavničkom zvanju 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 19

Tri grupe kriterija ØPROFESIONALNOST ØPROFESIONALNO ZNANJE I PRIMJENJIVOST ZNANJA ØPROFESIONALNE VJEŠTINE 3/12/2021 alen vukelić

Tri grupe kriterija ØPROFESIONALNOST ØPROFESIONALNO ZNANJE I PRIMJENJIVOST ZNANJA ØPROFESIONALNE VJEŠTINE 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 20

PROFESIONALNOST : Ø podržavanje učenika Ø demonstriranje pozitivnih stavova Ø profesionalizam i kolegijalna suradnja

PROFESIONALNOST : Ø podržavanje učenika Ø demonstriranje pozitivnih stavova Ø profesionalizam i kolegijalna suradnja Ø komunikativnost Ø osobni profesionalni razvoj Ø poštivanje etičkog kodeksa 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 21

PROFESIONALNO ZNANJE I PRIMJENJIVOST ZNANJA Ø konstruktivni odnos prema inovacijama, Ø otvorenost za instrukcije

PROFESIONALNO ZNANJE I PRIMJENJIVOST ZNANJA Ø konstruktivni odnos prema inovacijama, Ø otvorenost za instrukcije i refleksiju, Ø metodička osposobljenost, Ø ocjenjivanje i praćenje, Ø stručno znanje Ø potrebna pedagoška znanja, 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 22

Ø sudjelovanje u razvoju kurikuluma, Ø položeni ispiti za npr. ICT, komunikologiju, pismenost, i

Ø sudjelovanje u razvoju kurikuluma, Ø položeni ispiti za npr. ICT, komunikologiju, pismenost, i sl. , Ø rad s djecom s različitim backgroundima, ili posebnim potrebama, Ø odgoj za zdravlje i stabilnost, 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 23

PROFESIONALNE VJEŠTINE : Ø planiranje rada, Ø nastavničke vještine, Ø ocjenjivanje, Ø praćenje i

PROFESIONALNE VJEŠTINE : Ø planiranje rada, Ø nastavničke vještine, Ø ocjenjivanje, Ø praćenje i povratna informacija, Ø poboljšanje poučavanja u odnosu na postignute rezultate 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 24

Ø organiziranje vršnjačke pomoći, Ø jasna pravila za disciplinu, Ø rad u timu Ø

Ø organiziranje vršnjačke pomoći, Ø jasna pravila za disciplinu, Ø rad u timu Ø suradnja 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 25

Primjer dobre prakse iz engleskog sustava za poboljšanje rada svakog nastavnika Ø Svaki nastavnik

Primjer dobre prakse iz engleskog sustava za poboljšanje rada svakog nastavnika Ø Svaki nastavnik se prema unaprijed definiranom upitniku samoevaluira, vodeći pri tome računa da svaku samododijeljenu ocjenu može potkrijepiti dokazima 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 26

Ø Ravnatelj na početku godine održi sastanak sa svim nastavnicima, koji pri tome prikažu

Ø Ravnatelj na početku godine održi sastanak sa svim nastavnicima, koji pri tome prikažu gdje se nalaze tog trenutka i određuju što će te godine i kako poboljšati ( progress meting) 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 27

Ø Na kraju svake školske godine se ponavlja sastanak kako bi nastavnik pokazao i

Ø Na kraju svake školske godine se ponavlja sastanak kako bi nastavnik pokazao i dokazao svoj napredak u područjima rada koja je odabrao ili koja je i dodatno unaprijedio 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 28

ü 3/12/2021 I na kraju … alen vukelić , stručni skup ASO 29

ü 3/12/2021 I na kraju … alen vukelić , stručni skup ASO 29

 • Novo vrijeme daje nam smjernice kamo idemo i kako ćemo se ponašati

• Novo vrijeme daje nam smjernice kamo idemo i kako ćemo se ponašati u njemu. Iskoristimo li iskustva i znanja drugih i primijenimo li ih, napredovati ćemo , osobno i profesionalno. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 30

 • Republika Hrvatska, koja je za razliku od većine europskih zemalja, tek nedavno

• Republika Hrvatska, koja je za razliku od većine europskih zemalja, tek nedavno otpočela s promjenama u obrazovanju, treba razvijati kurikularni pristup i kompetencije učenika i nastavnika. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 31

 • U tom procesu ključno je istovremeno koristiti alate u obliku znanja, tehnologija

• U tom procesu ključno je istovremeno koristiti alate u obliku znanja, tehnologija i vještina , biti sposoban komunicirati sa drugima i surađivati u timovima. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 32

ØRazmišljanje o vlastitom radu i aktivnostima u razredu i školi uvjet su za stvaralački

ØRazmišljanje o vlastitom radu i aktivnostima u razredu i školi uvjet su za stvaralački pristup obrazovnom i radu svakog nastavnika. ØPripreme za nastavu, ali i kritičke bilješke o sebi, struci i zanimanju, te pozicija nastavnika u društvu, teme su koje su međusobno povezane. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 33

ØSamosvjesni pristup vlastitom poslu znači promišljati svoju poziciju. ØNastavnik u školi javna je osoba,

ØSamosvjesni pristup vlastitom poslu znači promišljati svoju poziciju. ØNastavnik u školi javna je osoba, pa su njegova mišljenja i postupci važni za učenike, školu, ali i njega samoga. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 34

 • Razumjeti šire okružje od onog u kojem djelujemo i biti sposoban upravljati

• Razumjeti šire okružje od onog u kojem djelujemo i biti sposoban upravljati samim sobom , postaviti ciljeve, prioritete i strategije njihovog ostvarenja nužno je za samorazvoj. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 35

 • Kada smo takvi , onda smo kompetentni praktičari, profesionalci, refleksija smo vlastitih

• Kada smo takvi , onda smo kompetentni praktičari, profesionalci, refleksija smo vlastitih aktivnosti i stvaraoci smo novih spoznaja. 3/12/2021 alen vukelić , stručni skup ASO 36

HVALA ALEN VUKELIĆ , dr. med alenvukelic 999@email. t-com. hr 3/12/2021 Medicinska škola u

HVALA ALEN VUKELIĆ , dr. med alenvukelic [email protected] t-com. hr 3/12/2021 Medicinska škola u Rijeci www. ss-medicinska-ri. skole. hr/ alen vukelić , stručni skup ASO 37